Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant.
ᎾᏃ ᎠᏓᏅᏙ ᎤᎵᏍᎪᎸᏔᏅᎯ ᎤᎬᏩᎵ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎥᏝ ᎾᏂᎦᏔᎲᎾ ᎨᏎᏍᏗ, ᏱᏨᏰᎵᏎᎭ.
Na-no a-da-nv-do u-li-s-go-lv-ta-nv-hi u-gv-wa-li, i-da-li-nv-tli, v-tla na-ni-ga-ta-hv-na ge-se-s-di, yi-tsv-ye-li-se-ha.
Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led.
ᎢᏥᎦᏔᎭ ᎾᏍᎩ ᏂᏥᎦᏔᎾᎥᎾ ᏥᎨᏒᎩ, ᏥᏕᏥᏍᏓᏩᏗᏒᎩ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏧᏅᎨᏫ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏗᏰᎸᎯ ᎾᏍᎩᏯ ᏥᏕᏣᏘᏂᏙᎲᎩ.
I-tsi-ga-ta-ha na-s-gi ni-tsi-ga-ta-na-v-na tsi-ge-sv-gi, tsi-de-tsi-s-da-wa-di-sv-gi hi-a na-s-gi tsu-nv-ge-wi u-ne-la-nv-hi di-ye-lv-hi na-s-gi-ya tsi-de-tsa-ti-ni-do-hv-gi.
Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed: and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost.
ᎾᏍᎩᏃ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏨᏃᎮᎮᎭ, ᎾᏍᎩ ᎩᎶ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏓᏅᏙ ᏱᎬᏗ ᏱᎦᏬᏂᎭ, ᏥᏌ ᎠᏥᏍᎩᏅᏛᎯ ᎥᏝ ᏰᎵ ᏴᎬᏛ; ᎥᏝ ᎠᎴ ᎩᎶ ᏥᏌ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏴᎬᏛ, ᎬᏂ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎠᏓᏅᏙ ᏱᎬᏗᎭ.
Na-s-gi-no i-yu-s-di i-tsv-no-he-he-ha, na-s-gi gi-lo U-ne-la-nv-hi U-da-nv-do yi-gv-di yi-ga-wo-ni-ha, Tsi-sa a-tsi-s-gi-nv-dv-hi v-tla ye-li yv-gv-dv; v-tla a-le gi-lo Tsi-sa U-gv-wi-yu-hi yv-gv-dv, gv-ni Ga-lv-quo-di-yu A-da-nv-do yi-gv-di-ha.
Now there are diversities of gifts, but the same Spirit.
ᏧᏓᎴᏅᏛᏍᎩᏂᏃᏅ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎠᎵᏍᎪᎸᏔᏅᎯ, ᎠᏎᏃ ᎾᏍᎩᏉ ᏌᏉ ᎠᏓᏅᏙ.
Tsu-da-le-nv-dv-s-gi-ni-no-nv di-ga-lv-wi-s-da-ne-di a-li-s-go-lv-ta-nv-hi, a-se-no na-s-gi-quo sa-quo A-da-nv-do.
And there are differences of administrations, but the same Lord.
ᎠᎴ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᏎᏃ ᎾᏍᎩᏉ ᏌᏉ ᎤᎬᏫᏳᎯ.
A-le tsu-da-le-nv-dv di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv-i, a-se-no na-s-gi-quo sa-quo U-gv-wi-yu-hi.
And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all.
ᎠᎴ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᏗᎬᏩᏂᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎢᎨᎬᏁᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᏎᏃ ᎾᏍᎩᏉ ᏌᏉ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏂᎦᏛ ᎾᏍᎩ ᏗᎬᏩᏂᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎢᎨᎬᏁᎯ ᎾᏂᎥᎢ.
A-le tsu-da-le-nv-dv di-gv-wa-ni-lv-wi-s-da-ne-di i-ge-gv-ne-di ge-sv-i, a-se-no na-s-gi-quo sa-quo U-ne-la-nv-hi ni-ga-dv na-s-gi di-gv-wa-ni-lv-wi-s-da-ne-di i-ge-gv-ne-hi na-ni-v-i.
But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal.
ᎬᏂᎨᏒᏍᎩᏂ ᏂᎬᏁᎲ ᎠᏓᏅᏙ ᎠᏂᏏᏴᏫᎭ ᎨᏥᏁᎭ ᎪᎱᏍᏗ ᎣᏍᏛ ᎤᏅᏙᏗᏱ.
Gv-ni-ge-sv-s-gi-ni ni-gv-ne-hv A-da-nv-do a-ni-si-yv-wi-ha ge-tsi-ne-ha go-hu-s-di o-s-dv u-nv-do-di-yi.
For to one is given by the Spirit the word of wisdom; to another the word of knowledge by the same Spirit;
ᎠᏏᏴᏫᏰᏃ ᎤᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸᎯ ᎨᏐ ᎠᏓᏅᏙ ᎠᏏᎾᏍᏛ ᎤᏬᏂᎯᏍᏗᏱ; ᏅᏩᏓᎴᏃ ᎠᎦᏔᎾᎢ ᎢᎦᎦᏛ ᎤᏬᏂᎯᏍᏗᏱ ᎾᏍᎩᏉ ᎠᏓᏅᏙ ᎤᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸᎯ ᎨᏐᎢ;
A-si-yv-wi-ye-no u-li-s-go-lv-da-ne-lv-hi ge-so A-da-nv-do a-si-na-s-dv u-wo-ni-hi-s-di-yi; nv-wa-da-le-no a-ga-ta-na-i i-ga-ga-dv u-wo-ni-hi-s-di-yi na-s-gi-quo A-da-nv-do u-li-s-go-lv-da-ne-lv-hi ge-so-i;
To another faith by the same Spirit; to another the gifts of healing by the same Spirit;
ᏅᏩᏓᎴᏃ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᎾᏍᎩᏉ ᎠᏓᏅᏙ ᎤᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸᎯ ᎨᏐᎢ; ᏅᏩᏓᎴᏃ ᎠᏥᏁᎰ ᏧᏓᏅᏬᏗᏱ, ᎾᏍᎩᏉ ᎠᏓᏅᏙ ᎤᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸᎯ ᎨᏐᎢ;
Nv-wa-da-le-no go-hi-yu-di ge-sv na-s-gi-quo A-da-nv-do u-li-s-go-lv-da-ne-lv-hi ge-so-i; nv-wa-da-le-no a-tsi-ne-ho tsu-da-nv-wo-di-yi, na-s-gi-quo A-da-nv-do u-li-s-go-lv-da-ne-lv-hi ge-so-i;
To another the working of miracles; to another prophecy; to another discerning of spirits; to another divers kinds of tongues; to another the interpretation of tongues:
ᏅᏩᏓᎴᏃ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᏗᏱ; ᏅᏩᏓᎴᏃ ᎤᏙᎴᎰᎯᏍᏗᏱ; ᏅᏩᏓᎴᏃ ᏗᏓᏅᏙ ᏄᎾᏍᏛ ᏧᎪᎵᏰᏗᏱ; ᏅᏩᏓᎴᏃ ᎢᎸᏍᎩ ᎢᏳᏓᎴᎩ ᏧᏬᏂᎯᏍᏗᏱ; ᏅᏩᏓᎴᏃ ᏧᏁᏢᏙᏗᏱ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᏗᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ;
Nv-wa-da-le-no u-s-qua-ni-go-di tsu-lv-wi-s-da-ne-di-yi; nv-wa-da-le-no u-do-le-ho-hi-s-di-yi; nv-wa-da-le-no di-da-nv-do nu-na-s-dv tsu-go-li-ye-di-yi; nv-wa-da-le-no i-lv-s-gi i-yu-da-le-gi tsu-wo-ni-hi-s-di-yi; nv-wa-da-le-no tsu-ne-tlv-do-di-yi tsu-da-le-nv-dv di-ga-wo-ni-hi-s-di ge-sv-i;
But all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will.
ᎠᏎᏃ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏛ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎾᏍᎩᏉ ᏌᏉ ᎠᏓᏅᏙ ᏕᎤᎸᏫᏍᏓᏁᎰᎢ, ᏓᏯᏙᎮᎰ ᎾᏂᎥ ᏧᎾᏁᎳᎩᎭ ᏧᎾᏤᎵ, ᎯᎠᏉ ᏄᏍᏕᏍᏗ ᎡᎵᏍᎬᎢ.
A-se-no hi-a na-s-gi ni-ga-dv tsu-da-le-nv-dv na-s-gi-quo sa-quo A-da-nv-do de-u-lv-wi-s-da-ne-ho-i, da-ya-do-he-ho na-ni-v tsu-na-ne-la-gi-ha tsu-na-tse-li, hi-a-quo nu-s-de-s-di e-li-s-gv-i.
For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body: so also is Christ.
ᎠᏰᎸᏰᏃ ᏌᏉᏉ ᏥᎩ, ᎠᎴ ᎤᏣᏘ ᏥᏚᏫᏞᏫᏒ, ᎠᎴ ᏂᎦᏛ ᎾᏍᎩ ᏌᏉ ᎠᏰᎸ ᏚᏫᏞᏫᏒ, ᎤᏣᏘ ᎨᏒ, ᏌᏉᏉ ᎠᏰᎸ ᏥᏂᎦᎵᏍᏗᎭ; ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᏄᏍᏗ ᎦᎶᏁᏛ.
A-ye-lv-ye-no sa-quo-quo tsi-gi, a-le u-tsa-ti tsi-du-wi-tle-wi-sv, a-le ni-ga-dv na-s-gi sa-quo a-ye-lv du-wi-tle-wi-sv, u-tsa-ti ge-sv, sa-quo-quo a-ye-lv tsi-ni-ga-li-s-di-ha; na-s-gi-ya na-s-quo nu-s-di Ga-lo-ne-dv.
For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.
ᏌᏉᎯᏰᏃ ᎠᏓᏅᏙ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ ᏂᏗᎥ ᏤᎦᏬᎥᎯ ᏌᏉ ᎠᏰᎸ ᎢᏰᎬᏁᎸᎯ, ᎾᏍᏉ ᎢᏗᏧᏏ ᎠᎴ ᏗᎦᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ ᏱᎩ; ᎾᏍᏉ ᏤᎩᎾᏝᎢ ᎠᎴ ᏤᎩᎾᏝᎢ ᏂᎨᏒᎾ ᏱᎩ; ᎠᎴ ᏂᏗᎥ ᏌᏉᏉ ᎠᏓᏅᏙ ᎢᎦᏗᏔᏍᏗᏱ ᎢᏰᎬᏁᎸᎯ.
Sa-quo-hi-ye-no A-da-nv-do i-yu-wa-ni-sa-dv ni-di-v tse-ga-wo-v-hi sa-quo a-ye-lv i-ye-gv-ne-lv-hi, na-s-quo I-di-tsu-si a-le di-ga-da-le-nv-dv yv-wi yi-gi; na-s-quo tse-gi-na-tla-i a-le tse-gi-na-tla-i ni-ge-sv-na yi-gi; a-le ni-di-v sa-quo-quo A-da-nv-do i-ga-di-ta-s-di-yi i-ye-gv-ne-lv-hi.
For the body is not one member, but many.
ᎠᏰᎸᏰᏃ ᎥᏝ ᏌᏉᏉ ᎤᏫᏞᏫᏒ ᏱᎩ, ᎤᏣᏘᏍᎩᏂ ᏚᏫᏞᏫᏒᎢ.
A-ye-lv-ye-no v-tla sa-quo-quo u-wi-tle-wi-sv yi-gi, u-tsa-ti-s-gi-ni du-wi-tle-wi-sv-i.
If the foot shall say, Because I am not the hand, I am not of the body; is it therefore not of the body?
ᎢᏳᏃ ᎣᎳᏏᏕᏂ ᎯᎠ ᏱᏄᏪᏒ, ᎠᏴ ᎤᏬᏰᏂ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎩ ᎥᏝ ᎠᏰᎸ ᏯᏆᏘᏝ, ᎾᏍᎩᏍᎪ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎥᏝ ᎠᏰᎸ ᏳᏘᏝ?
I-yu-no o-la-si-de-ni hi-a yi-nu-we-sv, A-yv u-wo-ye-ni ni-ge-sv-na tsi-gi v-tla a-ye-lv ya-qua-ti-tla, na-s-gi-s-go nv-di-ga-li-s-do-di-ha v-tla a-ye-lv yu-ti-tla?
And if the ear shall say, Because I am not the eye, I am not of the body; is it therefore not of the body?
ᎢᏳ ᎠᎴ ᎠᎦᎴᏂ ᎯᎠ ᏱᏄᏪᏒ, ᎠᏴ ᎠᎦᏔ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎩ ᎥᏝ ᎠᏰᎸ ᏯᏆᏘᏝ; ᎾᏍᎩᏍᎪ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎥᏝ ᎠᏰᎸ ᏳᏘᏝ?
I-yu a-le a-ga-le-ni hi-a yi-nu-we-sv, A-yv a-ga-ta ni-ge-sv-na tsi-gi v-tla a-ye-lv ya-qua-ti-tla; na-s-gi-s-go, nv-di-ga-li-s-do-di-ha v-tla a-ye-lv yu-ti-tla?
If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling?
ᎢᏳᏃ ᏂᎬ ᎠᏰᎸ ᎠᎦᏔ ᏱᎩ, ᎭᏢ ᎠᏛᎪᏙᏗ ᏱᎩ? ᎢᏳᏃ ᏂᎬ ᎠᏛᎪᏙᏗ ᏱᎩ, ᎭᏢ ᎣᏪᏩᏒᎢᏍᏙᏗᏱ ᏱᎩ?
I-yu-no ni-gv a-ye-lv a-ga-ta yi-gi, ha-tlv a-dv-go-do-di yi-gi? i-yu-no ni-gv a-dv-go-do-di yi-gi, ha-tlv o-we-wa-sv-i-s-do-di-yi yi-gi?
But now hath God set the members every one of them in the body, as it hath pleased him.
ᎠᏎᏃ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏚᏫᏞᏫᏒ ᏂᎦᏛ ᏌᏉᎭ ᎨᏒ ᎾᎿᎭᎠᏰᎸ ᎾᏍᎩᏯ ᎣᏏᏳ ᎤᏰᎸᏅᎢ.
A-se-no U-ne-la-nv-hi du-wi-tle-wi-sv ni-ga-dv sa-quo-ha ge-sv na-hna a-ye-lv na-s-gi-ya o-si-yu u-ye-lv-nv-i.
And if they were all one member, where were the body?
ᎢᏳᏃ ᏂᎦᏛ ᏌᏉᏉ ᎤᏫᏢ ᏱᎩ, ᎭᏢ ᎠᏰᎸ ᏱᎩ?
I-yu-no ni-ga-dv sa-quo-quo u-wi-tlv yi-gi, ha-tlv a-ye-lv yi-gi?
But now are they many members, yet but one body.
ᎤᏣᏘᏍᎩᏂ ᏕᎤᏫᏞᏫᏒ, ᎠᏎᏃ ᏌᏉᏉ ᎠᏰᎸᎢ.
U-tsa-ti-s-gi-ni de-u-wi-tle-wi-sv, a-se-no sa-quo-quo a-ye-lv-i.
And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee: nor again the head to the feet, I have no need of you.
ᎠᎴ ᎠᎦᏔ ᎥᏝ ᎯᎠ ᎢᎬᏩᏪᏎᏗ ᏱᎩ ᎤᏬᏰᏂ, ᎥᏝ ᏱᎬᏯᏚᎵᎭ; ᎠᎴᏬ ᎠᏍᎪᎵ ᎥᏝ ᎯᎠ ᎢᏗᎬᏩᏪᏎᏗ ᏱᎩ ᏧᎳᏏᏕᏂ, ᎥᏝ ᏱᏗᏍᏛᏯᏑᎵᎭ.
A-le a-ga-ta v-tla hi-a i-gv-wa-we-se-di yi-gi u-wo-ye-ni, v-tla yi-gv-ya-du-li-ha; a-le-wo a-s-go-li v-tla hi-a i-di-gv-wa-we-se-di yi-gi tsu-la-si-de-ni, v-tla yi-di-s-dv-ya-su-li-ha.
Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary:
ᎥᏝ, ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ ᎠᏰᎸ ᏤᎯ ᎤᏟ ᎢᏗᏩᎾᎦᎳ ᏥᏅᏩᏍᏙᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᏟ ᎤᎵᏍᎨᏛ ᎨᏐᎢ.
V-tla, na-s-gi-s-gi-ni a-ye-lv tse-hi u-tli i-di-wa-na-ga-la tsi-nv-wa-s-do-i, na-s-gi u-tli u-li-s-ge-dv ge-so-i.
And those members of the body, which we think to be less honourable, upon these we bestow more abundant honour; and our uncomely parts have more abundant comeliness.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᏰᎸ ᏤᎯ ᎾᏍᎩ ᎡᏍᎦ ᎢᏴᏛ ᎢᏗᎦᎸᏉᏗ ᎢᎩᏰᎸᏒ, ᎾᏍᎩ ᎤᏟ ᎢᏗᎦᎸᏉᏗ ᏂᏕᏛᏁᎰᎢ; ᎠᎴ ᏄᏬᏚᏒᎾ ᎨᏒ ᏂᎦᏛᏅᎢ ᎾᏍᎩ ᎤᏟ ᎤᏬᏚᎯᏳ ᏂᎦᎵᏍᏗᏍᎪᎢ;
A-le na-s-gi a-ye-lv tse-hi na-s-gi e-s-ga i-yv-dv i-di-ga-lv-quo-di i-gi-ye-lv-sv, na-s-gi u-tli i-di-ga-lv-quo-di ni-de-dv-ne-ho-i; a-le nu-wo-du-sv-na ge-sv ni-ga-dv-nv-i na-s-gi u-tli u-wo-du-hi-yu ni-ga-li-s-di-s-go-i;
For our comely parts have no need: but God hath tempered the body together, having given more abundant honour to that part which lacked:
ᎤᏬᏚᎯᏳᏍᎩᏂ ᏂᎦᏛᏅᎢ ᎥᏝ ᏳᏂᎬᎪᎢ; ᎤᏁᎳᏅᎯᏍᎩᏂ ᏚᏭᏓᏔᏂᏙᎸ ᎠᏰᎸᎢ, ᎤᏟ ᎢᎦᎢ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᏄᏩᏁᎸ ᎾᏍᎩ ᎾᎿᎭᎡᏍᎦ ᎨᏒᎢ;
U-wo-du-hi-yu-s-gi-ni ni-ga-dv-nv-i v-tla yu-ni-gv-go-i; U-ne-la-nv-hi-s-gi-ni du-wu-da-ta-ni-do-lv a-ye-lv-i, u-tli i-ga-i ga-lv-quo-di-yu nu-wa-ne-lv na-s-gi na-hna e-s-ga ge-sv-i;
That there should be no schism in the body; but that the members should have the same care one for another.
ᎾᏍᎩ ᎾᎿᎭᎠᏰᎸ ᎢᎸᎯᏢ ᏧᎦᎴᏅᏛ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ; ᎾᏍᎩ ᏚᏫᏞᏫᏒ ᏧᎾᏓᏍᏆᏂᎪᏗᏳ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
Na-s-gi na-hna a-ye-lv i-lv-hi-tlv tsu-ga-le-nv-dv ni-ge-sv-na i-yu-li-s-do-di-yi; na-s-gi du-wi-tle-wi-sv tsu-na-da-s-qua-ni-go-di-yu i-yu-li-s-do-di-yi.
And whether one member suffer, all the members suffer with it; or one member be honoured, all the members rejoice with it.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏃ ᏌᏉ ᎤᏫᏢ ᏯᎩᎵᏲᎦ, ᏂᎦᏛ ᏚᏫᏢ ᎤᎾᏠᏯᏍᏗᎭ ᎠᏂᎩᎵᏲᎦ; ᎠᎴ ᎢᏳ ᏌᏉ ᎤᏫᏢ ᎦᎸᏉᏔᏅᎯ ᏱᎩ, ᏂᎦᏛ ᏚᏫᏢ ᎤᎾᏠᏯᏍᏗᎭ ᎠᎾᎵᎮᎵᎦ.
Na-s-gi i-yu-no sa-quo u-wi-tlv ya-gi-li-yo-ga, ni-ga-dv du-wi-tlv u-na-tlo-ya-s-di-ha a-ni-gi-li-yo-ga; a-le i-yu sa-quo u-wi-tlv ga-lv-quo-ta-nv-hi yi-gi, ni-ga-dv du-wi-tlv u-na-tlo-ya-s-di-ha a-na-li-he-li-ga.
Now ye are the body of Christ, and members in particular.
ᏂᎯᏃ ᎾᏍᎩ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᏰᎸᎢ, ᎠᎴ ᏚᏫᏞᏫᏒᎢ ᎾᏍᎩ ᎢᏥᏏᏴᏫᎭ ᎨᏒᎢ.
Ni-hi-no na-s-gi Ga-lo-ne-dv a-ye-lv-i, a-le du-wi-tle-wi-sv-i na-s-gi i-tsi-si-yv-wi-ha ge-sv-i.
And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.
ᎠᎴ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏕᎤᏪᎧᏅ ᎠᏂᏏᏴᏫᎭ ᎾᎿᎭᏧᎾᏁᎶᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬᎢ; ᎢᎬᏱ ᎨᏒ, ᎨᏥᏅᏏᏛ; ᏔᎵᏁᏃ ᎨᏒ, ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎩ; ᏦᎢᏁᏃ ᎨᏒ, ᏗᎾᏕᏲᎲᏍᎩ; ᎣᏂᏃ, ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎯ; ᎿᎭᏉᏃ ᎨᎦᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸᎯ ᏧᎾᏓᏅᏬᏗᏱ, ᎠᎾᎵᏍᏕᎵᏍᎩ, ᏄᏂᎬᏫᏳᏌᏕᎩ, ᎢᎸᏍᎩ ᎢᏳᏓᎴᎩ ᏗᏂᏬᏂᏍᎩ.
A-le U-ne-la-nv-hi de-u-we-ka-nv a-ni-si-yv-wi-ha na-hna tsu-na-ne-lo-di u-na-da-tlu-gv-i; i-gv-yi ge-sv, ge-tsi-nv-si-dv; ta-li-ne-no ge-sv, a-na-do-le-ho-s-gi; tso-i-ne-no ge-sv, di-na-de-yo-hv-s-gi; o-ni-no, u-s-qua-ni-go-di tsu-ni-lv-wi-s-da-ne-hi; hna-quo-no ge-ga-li-s-go-lv-da-ne-lv-hi tsu-na-da-nv-wo-di-yi, a-na-li-s-de-li-s-gi, nu-ni-gv-wi-yu-sa-de-gi, i-lv-s-gi i-yu-da-le-gi di-ni-wo-ni-s-gi.
Are all apostles? are all prophets? are all teachers? are all workers of miracles?
ᏂᎦᏛᏍᎪ ᎨᏥᏅᏏᏛ? ᏂᎦᏛᏍᎪ ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎩ? ᏂᎦᏛᏍᎪ ᏗᎾᏕᏲᎲᏍᎩ? ᏂᎦᏛᏍᎪ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎯ?
Ni-ga-dv-s-go ge-tsi-nv-si-dv? ni-ga-dv-s-go a-na-do-le-ho-s-gi? ni-ga-dv-s-go di-na-de-yo-hv-s-gi? ni-ga-dv-s-go u-s-qua-ni-go-di tsu-ni-lv-wi-s-da-ne-hi?
Have all the gifts of healing? do all speak with tongues? do all interpret?
ᏂᎦᏛᏍᎪ ᏧᎾᏓᏅᏬᏗᏱ ᎨᎦᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸᎯ? ᏂᎦᏛᏍᎪ ᎢᎸᏍᎩ ᎢᏳᏓᎴᎩ ᏓᏂᏬᏂᎭ? ᏂᎦᏛᏍᎪ ᎠᎾᏁᏢᏗᎭ?
ni-ga-dv-s-go tsu-na-da-nv-wo-di-yi ge-ga-li-s-go-lv-da-ne-lv-hi? ni-ga-dv-s-go i-lv-s-gi i-yu-da-le-gi da-ni-wo-ni-ha? ni-ga-dv-s-go a-na-ne-tlv-di-ha?
But covet earnestly the best gifts: and yet shew I unto you a more excellent way.
ᎤᏣᏘ ᎠᏗᎾ ᎢᏣᏚᎵᏍᎨᏍᏗ ᎣᏌᏂ ᎤᏓᏁᏗ ᎨᏒᎢ; ᎠᏎᏃ ᎬᏂᎨᏒ ᏅᏛᏨᏴᏁᎵ ᎤᏟ ᎢᏲᏍᏛ ᎢᏯᏛᏁᏗᏱ.
U-tsa-ti a-di-na i-tsa-du-li-s-ge-s-di o-sa-ni u-da-ne-di ge-sv-i; a-se-no gv-ni-ge-sv nv-dv-tsv-yv-ne-li u-tli i-yo-s-dv i-ya-dv-ne-di-yi.