Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy.
ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒ ᎢᏥᏍᏓᏩᏕᎨᏍᏗ; ᎠᎴ ᎢᏣᏚᎵᏍᎨᏍᏗ ᎠᏓᏅᏙ ᎤᎵᏍᎪᎸᏙᏗ; ᎠᏗᎾ Ꮀ ᎤᎬᏫᏳᏎᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎨᏣᏙᎴᎰᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ.
A-da-ge-yu-di ge-sv i-tsi-s-da-wa-de-ge-s-di; a-le i-tsa-du-li-s-ge-s-di a-da-nv-do u-li-s-go-lv-do-di; a-di-na ho u-gv-wi-yu-se-s-di na-s-gi ge-tsa-do-le-ho-hi-s-di ge-sv-i.
For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God: for no man understandeth him; howbeit in the spirit he speaketh mysteries.
ᎩᎶᏰᏃ ᏱᎦᏬᏂᎭ ᏅᏩᎾᏓᎴ ᎤᏂᏬᏂᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎥᏝ ᏴᏫ ᏱᏗᎦᏬᏁᏗᏍᎪᎢ, ᎤᏁᎳᏅᎯᏍᎩᏂ; ᎥᏝᏰᏃ ᎩᎶ ᏳᏬᎵᏤᎰᎢ; ᎠᏓᏅᏙᏍᎩᏂᏃᏅ ᎬᏗ ᎦᏬᏂᏍᎬ ᎤᏕᎵᏛ ᎦᎾᎸᎪᏫᏍᎪᎢ.
Gi-lo-ye-no yi-ga-wo-ni-ha nv-wa-na-da-le u-ni-wo-ni-hi-s-di ge-sv-i, v-tla yv-wi yi-di-ga-wo-ne-di-s-go-i, U-ne-la-nv-hi-s-gi-ni; v-tla-ye-no gi-lo yu-wo-li-tse-ho-i; a-da-nv-do-s-gi-ni-no-nv gv-di ga-wo-ni-s-gv u-de-li-dv ga-na-lv-go-wi-s-go-i.
But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort.
ᎩᎶᏍᎩᏂ ᏯᏙᎴᎰᏍᎦ ᏴᏫ ᏕᎦᏬᏁᏗᏍᎪ ᏓᎵᏂᎪᎯᏍᏗᏍᎪᎢ, ᎠᎴ ᏕᎦᏂᎳᏕᎰᎢ, ᎠᎴ ᏓᎦᎵᏍᏓᏗᏍᎪᎢ.
Gi-lo-s-gi-ni ya-do-le-ho-s-ga yv-wi de-ga-wo-ne-di-s-go da-li-ni-go-hi-s-di-s-go-i, a-le de-ga-ni-la-de-ho-i, a-le da-ga-li-s-da-di-s-go-i.
He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself; but he that prophesieth edifieth the church.
ᎩᎶ ᏱᎦᏬᏂᎭ ᏅᏩᎾᏓᎴ ᎤᏂᏬᏂᎯᏍᏗ ᎨᏒ, ᎤᏩᏒ ᎠᏓᎵᏂᎪᎯᏍᏗᏍᎪᎢ; ᎩᎶᏍᎩᏂ ᏯᏙᎴᎰᏍᎦ ᏓᎵᏂᎪᎯᏍᏗᏍᎪ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬᎢ.
Gi-lo yi-ga-wo-ni-ha nv-wa-na-da-le u-ni-wo-ni-hi-s-di ge-sv, u-wa-sv a-da-li-ni-go-hi-s-di-s-go-i; gi-lo-s-gi-ni ya-do-le-ho-s-ga da-li-ni-go-hi-s-di-s-go tsu-na-ne-lo-di u-na-da-tlu-gv-i.
I would that ye all spake with tongues, but rather that ye prophesied: for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying.
ᎣᏏᏳ ᏱᏥᏰᎸᎾ ᎢᏳᏃ ᏂᏥᎥ ᎢᎸᏍᎩ ᎢᏳᏓᎴᎩ ᏱᏗᏥᏬᏂᎭ; ᎠᏎᏃ ᎰᎤᎬᏫᏳᎭ ᏱᏣᏙᎴᎰᏍᎦ; ᎤᏟᏰᏃ ᎠᏥᎸᏉᏗᏳ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᏙᎴᎰᏍᎩ, ᎡᏍᎦᏉ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎢᎸᏍᎩ ᎢᏳᏓᎴᎩ ᏗᎦᏬᏂᏍᎩ, ᎢᏳᏍᎩᏂᏃᏅ ᏯᏁᏢᏗᎭ, ᎾᏍᎩ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬ ᏧᎾᎵᏂ ᎪᎯᏍᏗᏱ.
O-si-yu yi-tsi-ye-lv-na i-yu-no ni-tsi-v i-lv-s-gi i-yu-da-le-gi yi-di-tsi-wo-ni-ha; a-se-no ho-u-gv-wi-yu-ha yi-tsa-do-le-ho-s-ga; u-tli-ye-no a-tsi-lv-quo-di-yu na-s-gi na a-do-le-ho-s-gi, e-s-ga-quo na-s-gi na i-lv-s-gi i-yu-da-le-gi di-ga-wo-ni-s-gi, i-yu-s-gi-ni-no-nv ya-ne-tlv-di-ha, na-s-gi tsu-na-ne-lo-di u-na-da-tlu-gv tsu-na-li-ni go-hi-s-di-yi.
Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine?
ᎢᏳᏃ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᏱᏫᏨᎷᏤᎸ ᎢᎸᏍᎩ ᎢᏳᏓᎴᎩ ᏱᏗᏥᏬᏂᎭ, ᎦᏙ ᎤᏍᏗ ᏱᏨᏁᏉᏏ, ᎢᏳᏍᎩᏂᏃᏅ ᎢᏨᏬᏁᏗᏍᎬ ᎪᎱᏍᏗ ᏱᏨᎾᏄᎪᏫᏎᎭ, ᎠᎴ ᎢᏥᎦᏙᎥᎯᏍᏗᏱ ᏱᏂᏨᏴᏁᎭ, ᎠᎴ ᏱᎦᏙᎴᎰᏍᎦ, ᎠᎴ ᏱᏗᎦᏕᏲᎲᏍᎦ.
I-yu-no, i-da-li-nv-tli, yi-wi-tsv-lu-tse-lv i-lv-s-gi i-yu-da-le-gi yi-di-tsi-wo-ni-ha, ga-do u-s-di yi-tsv-ne-quo-si, i-yu-s-gi-ni-no-nv i-tsv-wo-ne-di-s-gv go-hu-s-di yi-tsv-na-nu-go-wi-se-ha, a-le i-tsi-ga-do-v-hi-s-di-yi yi-ni-tsv-yv-ne-ha, a-le yi-ga-do-le-ho-s-ga, a-le yi-di-ga-de-yo-hv-s-ga.
And even things without life giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is piped or harped?
ᎾᏍᏉᏰᏃ ᎪᎱᏍᏗᏉ ᎬᏃᏛ ᏂᎨᏒᎾ, ᏳᏃᏴᎦ, ᎠᏤᎷᎯᏍᏗ ᎠᎴ ᏗᎧᏃᎩᏍᏙᏗ ᏱᎩ, ᎢᏳᏃ ᏧᏓᎴᎿᎭᎢ ᏂᏚᏃᏴᎬᎾ ᏱᎩ, ᎦᏙ ᏱᎦᎵᏍᏙᏓ ᏴᏙᎴᎰᎯ ᎾᏍᎩ ᎠᏤᎷᎯᏛ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏗᎧᏃᎩᏛ ᎨᏒᎢ?
Na-s-quo-ye-no go-hu-s-di-quo gv-no-dv ni-ge-sv-na, yu-no-yv-ga, a-tse-lu-hi-s-di a-le di-ka-no-gi-s-do-di yi-gi, i-yu-no tsu-da-le-hna-i ni-du-no-yv-gv-na yi-gi, ga-do yi-ga-li-s-do-da yv-do-le-ho-hi na-s-gi a-tse-lu-hi-dv ge-sv a-le na-s-gi di-ka-no-gi-dv ge-sv-i?
For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle?
ᎢᏳᏰᏃ ᎠᏤᎷᎯᏍᏗ ᎦᎪᎵᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᏳᏃᏴᎦ, ᎦᎪ ᏯᏛᏅᎢᏍᏓ ᏓᎿᎭᏩ ᎤᏪᏅᏍᏗᏱ?
I-yu-ye-no a-tse-lu-hi-s-di ga-go-li-s-di ni-ge-sv-na yu-no-yv-ga, ga-go ya-dv-nv-i-s-da da-hna-wa u-we-nv-s-di-yi?
So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? for ye shall speak into the air.
ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᏂᎯ, ᎢᏳᏃ ᏗᏥᏃᎪ ᏗᎬᏗ ᎦᎪᎵᏍᏗ ᏂᏥᏬᏂᏍᎬᎾ ᏱᎩ, ᎦᏙ ᏱᎦᎵᏍᏙᏓ ᎬᏙᎴᎰᎯᏍᏗ ᏱᎩ, ᏂᏥᏪᏒ ᎢᏥᏬᏂᏒᎢ? ᎦᏃᎴᏍᎬᏰᏃ ᎢᏥᏬᏁᏗᏍᎩ ᎨᏎᏍᏗ.
Na-s-gi-ya na-s-quo ni-hi, i-yu-no di-tsi-no-go di-gv-di ga-go-li-s-di ni-tsi-wo-ni-s-gv-na yi-gi, ga-do yi-ga-li-s-do-da gv-do-le-ho-hi-s-di yi-gi, ni-tsi-we-sv i-tsi-wo-ni-sv-i? ga-no-le-s-gv-ye-no i-tsi-wo-ne-di-s-gi ge-se-s-di.
There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them is without signification.
ᎾᏍᏉ ᎤᏣᏘ ᎢᏳᏓᎴᎩ ᏱᏓᏂᏬᏂᎭ ᎡᎶᎯ, ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᏌᏉ ᎾᏍᎩ ᎪᎱᏍᏗ ᏂᎦᏛᎬᎾ ᏱᎩ.
Na-s-quo u-tsa-ti i-yu-da-le-gi yi-da-ni-wo-ni-ha e-lo-hi, a-se-no v-tla sa-quo na-s-gi go-hu-s-di ni-ga-dv-gv-na yi-gi.
Therefore if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me.
ᎾᏍᎩᏃ ᏂᎪᎵᎬᎾ ᏱᎩ ᎦᏛᎬ ᎦᏬᏂᏍᎬᎢ, ᏅᏆᏓᎴᏉ ᎾᏍᎩᏯ ᏱᎩ ᎠᏆᏓᏅᏖᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᎦᏬᏂᏍᎩ; ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎦᏬᏂᏍᎩ ᏅᏩᏓᎴᏉ ᎾᏍᎩᏯ ᏱᎩ ᎠᏴ ᏥᏯᏓᏅᏖᏍᎬᎢ.
Na-s-gi-no ni-go-li-gv-na yi-gi ga-dv-gv ga-wo-ni-s-gv-i, nv-qua-da-le-quo na-s-gi-ya yi-gi a-qua-da-nv-te-s-gv na-s-gi ga-wo-ni-s-gi; a-le na-s-gi ga-wo-ni-s-gi nv-wa-da-le-quo na-s-gi-ya yi-gi a-yv tsi-ya-da-nv-te-s-gv-i.
Even so ye, forasmuch as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church.
ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᏂᎯ, ᎾᏍᎩ ᎤᏣᏘ ᏥᏣᏚᎵ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎠᏓᏅᏙ ᎤᏓᏁᏗ ᎨᏒᎢ, ᎢᏥᏲᎮᏍᏗ ᏗᏣᏓᏓᎵᏁᎯᏕᏗᏱ ᎾᏍᎩ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬ ᏗᏣᎵᏂᎪᎯᏍᏙᏗᏱ.
Na-s-gi-ya na-s-quo ni-hi, na-s-gi u-tsa-ti tsi-tsa-du-li di-ga-lv-wi-s-da-ne-di a-da-nv-do u-da-ne-di ge-sv-i, i-tsi-yo-he-s-di di-tsa-da-da-li-ne-hi-de-di-yi na-s-gi tsu-na-ne-lo-di u-na-da-tlu-gv di-tsa-li-ni-go-hi-s-do-di-yi.
Wherefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎩᎶ ᏅᏩᎾᏓᎴ ᎤᏂᏬᏂᎯᏍᏗ ᎦᏬᏂᏍᎨᏍᏗ, ᎠᏓᏙᎵᏍᏗᏍᎨᏍᏗ ᎠᏔᏲᎯᎮᏍᏗ ᎠᏥᏍᏕᎸᏗᏱ ᎤᏁᏢᏙᏗᏱ.
Na-s-gi i-yu-s-di gi-lo nv-wa-na-da-le u-ni-wo-ni-hi-s-di ga-wo-ni-s-ge-s-di, a-da-do-li-s-di-s-ge-s-di a-ta-yo-hi-he-s-di a-tsi-s-de-lv-di-yi u-ne-tlv-do-di-yi.
For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful.
ᎢᏳᏰᏃ ᏱᎦᏓᏙᎵᏍᏗ ᏱᎬᏗᎭ ᏅᏩᎾᏓᎴ ᎤᏂᏬᏂᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᏆᏓᏅᏙ ᎠᏓᏙᎵᏍᏗᏍᎪᎢ; ᎠᏆᏓᏅᏛᏍᎩᏂ ᎥᏝ ᏱᎦᎾᏄᎪᏫᏍᎪ ᎣᏍᏛ ᎨᏒᎢ.
I-yu-ye-no yi-ga-da-do-li-s-di yi-gv-di-ha nv-wa-na-da-le u-ni-wo-ni-hi-s-di ge-sv-i, a-qua-da-nv-do a-da-do-li-s-di-s-go-i; a-qua-da-nv-dv-s-gi-ni v-tla yi-ga-na-nu-go-wi-s-go o-s-dv ge-sv-i.
What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also: I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also.
ᎦᏙ ᎰᏩ ᎤᏍᏗ? ᎠᏆᏓᏅᏙ ᎬᏗᏍᎨᏍᏗ ᎦᏓᏙᎵᏍᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᎦᎪᎵᏍᏗ ᎦᏓᏙᎵᏍᏗᏍᎨᏍᏗ; ᎠᎴ ᎠᏆᏓᏅᏙ ᎬᏗᏍᎨᏍᏗ ᏕᏥᏃᎩᏍᎨᏍᏗ ᎠᎴ ᎦᎪᎵᏍᏗ ᏕᏥᏃᎩᏍᎨᏍᏗ.
Ga-do ho-wa u-s-di? a-qua-da-nv-do gv-di-s-ge-s-di ga-da-do-li-s-di-s-ge-s-di, a-le ga-go-li-s-di ga-da-do-li-s-di-s-ge-s-di; a-le a-qua-da-nv-do gv-di-s-ge-s-di de-tsi-no-gi-s-ge-s-di a-le ga-go-li-s-di de-tsi-no-gi-s-ge-s-di.
Else when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest?
ᎾᏍᎩᏰᏃ ᏄᏍᏛ ᏱᎩ, ᎿᎭᏉ ᎭᎵᎮᎵᏨ ᏣᏓᏅᏙ ᎲᏔᏅᎭ, ᎦᏙ ᏱᎦᎵᏍᏙᏓ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎾᎦᏔᎾᎥᎾ ᎤᏪᏗᏱ ᏳᏬᎳ, ᏰᎵ ᎡᎺᏅ ᏯᏛ ᎭᎵᎮᎵᎩ? ᏂᎪᎵᎬᎾᏰᏃ ᏱᎩ ᏂᏪᏍᎬᎢ.
Na-s-gi-ye-no nu-s-dv yi-gi, hna-quo ha-li-he-li-tsv tsa-da-nv-do hv-ta-nv-ha, ga-do yi-ga-li-s-do-da na-s-gi na na-ga-ta-na-v-na u-we-di-yi yu-wo-la, ye-li E-me-nv ya-dv ha-li-he-li-gi? ni-go-li-gv-na-ye-no yi-gi ni-we-s-gv-i.
For thou verily givest thanks well, but the other is not edified.
ᏂᎯᏰᏃ ᎤᏙᎯᏳᎯ ᎣᏏᏳ ᏂᏪᎭ ᎭᎵᎮᎵᎬᎢ, ᏐᎢᏍᎩᏂ ᎥᏝ ᏳᎵᏂᎪᎯᏍᏗᎭ.
Ni-hi-ye-no u-do-hi-yu-hi o-si-yu ni-we-ha ha-li-he-li-gv-i, so-i-s-gi-ni v-tla yu-li-ni-go-hi-s-di-ha.
I thank my God, I speak with tongues more than ye all:
ᏥᏯᎵᎡᎵᏤᎭ ᎠᏆᏁᎳᏅᎯ, ᎾᏍᎩ ᎤᏟ ᎢᎦᎢ ᏗᎬᎩᏬᏂᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᏗᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎡᏍᎦᏉ ᏂᎯ ᏂᏥᎥᎢ;
Tsi-ya-li-e-li-tse-ha A-qua-ne-la-nv-hi, na-s-gi u-tli i-ga-i di-gv-gi-wo-ni-hi-s-di ge-sv tsu-da-le-nv-dv di-ga-wo-ni-hi-s-di ge-sv e-s-ga-quo ni-hi ni-tsi-v-i;
Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than ten thousand words in an unknown tongue.
ᎠᏎᏃ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬ ᎤᏟ ᎬᎩᏰᎸᏗ ᎾᎿᎭᎯᏍᎩᏉ ᎢᎧᏁᏨᎯ ᎠᎩᏁᎢᏍᏗᏱ ᎠᏆᏓᏅᏛ ᎠᏋᏙᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᏅᏩᎾᏓᎴ ᎾᏍᏉ ᎦᏥᏰᏲᏗᏱ, ᎠᏃ ᎠᏍᎪᎯ ᎢᏯᎦᏴᎵ ᎢᎧᏁᏨᎯ ᎠᎩᏁᎢᏍᏗᏱ ᏅᏩᎾᏓᎴ ᎤᏂᏬᏂᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᏋᏙᏗᏱ.
A-se-no tsu-na-ne-lo-di u-na-da-tlu-gv u-tli gv-gi-ye-lv-di na-hna hi-s-gi-quo i-ka-ne-tsv-hi a-gi-ne-i-s-di-yi a-qua-da-nv-dv a-quv-do-di-yi, na-s-gi nv-wa-na-da-le na-s-quo ga-tsi-ye-yo-di-yi, a-no a-s-go-hi i-ya-ga-yv-li i-ka-ne-tsv-hi a-gi-ne-i-s-di-yi nv-wa-na-da-le u-ni-wo-ni-hi-s-di ge-sv a-quv-do-di-yi.
Brethren, be not children in understanding: howbeit in malice be ye children, but in understanding be men.
ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᏞᏍᏗ ᏗᏥᏲᎵ ᏱᎨᏎᏍᏗ ᏕᏣᏓᏅᏛᎢ; ᎠᏓᏍᎦᎢᏍᏗᏍᎩᏂᏃᏅ ᎨᏒ ᏗᏥᏲᎵ ᎨᏎᏍᏗ, ᏕᏣᏓᏅᏛᏍᎩᏂ ᏗᏣᏛᎾᏯ ᎨᏎᏍᏗ.
I-da-li-nv-tli, tle-s-di di-tsi-yo-li yi-ge-se-s-di de-tsa-da-nv-dv-i; a-da-s-ga-i-s-di-s-gi-ni-no-nv ge-sv di-tsi-yo-li ge-se-s-di, de-tsa-da-nv-dv-s-gi-ni di-tsa-dv-na-ya ge-se-s-di.
In the law it is written, With men of other tongues and other lips will I speak unto this people; and yet for all that will they not hear me, saith the Lord.
ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏱ ᎯᎠ ᏂᎬᏅ ᎪᏪᎳ, ᏅᏩᏓᎴ ᏗᏂᏬᏂᏍᎩ ᎠᎴ ᏅᏩᏓᎴ ᏧᏂᎭᏁᎦᎵ ᏓᎦᏥᏴᏔᏂ ᎦᏓᏥᏬᏁᏔᏂ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏴᏫ; ᎠᏎᏃ ᎠᏏ ᎥᏝ ᏱᎬᏆᏛᎦᏁᎮᏍᏗ, ᎠᏗᎭ ᏱᎰᏩ.
Di-ka-hna-wa-dv-s-di-yi hi-a ni-gv-nv go-we-la, Nv-wa-da-le di-ni-wo-ni-s-gi a-le nv-wa-da-le tsu-ni-ha-ne-ga-li da-ga-tsi-yv-ta-ni ga-da-tsi-wo-ne-ta-ni hi-a na-s-gi yv-wi; a-se-no a-si v-tla yi-gv-qua-dv-ga-ne-he-s-di, a-di-ha Yi-ho-wa.
Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not: but prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe.
ᎾᏍᎩᏃ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᏗᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎪᎯᏳᏗᏍᎩ ᎠᏰᎸᎭ, ᎥᏝ ᎠᏃᎯᏳᎲᏍᎩ ᎤᏃᎯᏳᏓᏁᎯ ᏱᎩ, ᎠᏍᎩᏂ ᎠᏃᎯᏳᎲᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ; ᎠᏙᎴᎰᎯᏍᏗᏍᎩᏂ ᎨᏒ ᎥᏝ ᎠᏃᎯᏳᎲᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ [ᎤᏃᎯᏳᏓᏁᎯ] ᏱᎩ, ᎠᏃᎯᏳᎲᏍᎩᏍᎩᏂ.
Na-s-gi-no tsu-da-le-nv-dv di-ga-wo-ni-hi-s-di ge-sv go-hi-yu-di-s-gi a-ye-lv-ha, v-tla a-no-hi-yu-hv-s-gi u-no-hi-yu-da-ne-hi yi-gi, a-s-gi-ni a-no-hi-yu-hv-s-gi ni-ge-sv-na; a-do-le-ho-hi-s-di-s-gi-ni ge-sv v-tla a-no-hi-yu-hv-s-gi ni-ge-sv-na [u-no-hi-yu-da-ne-hi] yi-gi, a-no-hi-yu-hv-s-gi-s-gi-ni.
If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned, or unbelievers, will they not say that ye are mad?
ᎾᏍᎩᏃ ᏥᏄᏍᏗ ᎢᏳᏃ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬ ᏂᎦᏛ ᎢᎸᎯᏢ ᏱᏚᏂᎳᏫᏦᏅ, ᎠᎴ ᏂᎦᏛ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᏗᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᏱᏓᏂᏬᏂᎭ, ᏳᏂᏴᎵᎸᏃ ᎾᎿᎭᏂ ᎾᏂᎦᏔᎾᎥᎾ, ᎠᎴ ᎠᏃᎯᏳᎲᏍᎩᏂ ᏂᎨᏒᎾ, ᏝᏍᎪ ᏚᏂᎸᏃᏘᎭ ᏴᎬᎾᏛ?
Na-s-gi-no tsi-nu-s-di i-yu-no tsu-na-ne-lo-di u-na-da-tlu-gv ni-ga-dv i-lv-hi-tlv yi-du-ni-la-wi-tso-nv, a-le ni-ga-dv tsu-da-le-nv-dv di-ga-wo-ni-hi-s-di ge-sv yi-da-ni-wo-ni-ha, yu-ni-yv-li-lv-no na-hna-ni na-ni-ga-ta-na-v-na, a-le a-no-hi-yu-hv-s-gi-ni ni-ge-sv-na, tla-s-go du-ni-lv-no-ti-ha yv-gv-na-dv?
But if all prophesy, and there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all:
ᎢᏳᏍᎩᏂ ᏂᎦᏛ ᏯᎾᏙᎴᎰᏍᎦ, ᏳᏴᎵᎸᏃ ᎩᎶ ᎪᎯᏳᎲᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ, ᎠᎴ ᎩᎶ ᎾᎦᏔᎾᎥᎾ, ᎾᏂᎥ ᎬᏬᎯᏳᏓᏁᎰᎢ, ᎠᎴ ᎾᏂᎥ ᏕᎬᏭᎪᏓᏁᎰᎢ;
I-yu-s-gi-ni ni-ga-dv ya-na-do-le-ho-s-ga, yu-yv-li-lv-no gi-lo go-hi-yu-hv-s-gi ni-ge-sv-na, a-le gi-lo na-ga-ta-na-v-na, na-ni-v gv-wo-hi-yu-da-ne-ho-i, a-le na-ni-v de-gv-wu-go-da-ne-ho-i;
And thus are the secrets of his heart made manifest; and so falling down on his face he will worship God, and report that God is in you of a truth.
ᎾᏍᎩᏃ ᎤᏕᎵᏛ ᎤᏍᏆᏂᎪᏛ ᎤᎾᏫᏱ ᎬᏂᎨᏒ ᏱᏂᎦᎵᏍᏓ; ᎾᏍᎩᏃ ᏯᎵᏰᏍᏚᎲᎦ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏯᏓᏙᎵᏍᏓᏏ, ᎠᎴ ᏱᏕᎦᏃᏣᎸᎦ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎢᏣᏓᏑᏴᎢ.
Na-s-gi-no u-de-li-dv u-s-qua-ni-go-dv u-na-wi-yi gv-ni-ge-sv yi-ni-ga-li-s-da; na-s-gi-no ya-li-ye-s-du-hv-ga U-ne-la-nv-hi ya-da-do-li-s-da-si, a-le yi-de-ga-no-tsa-lv-ga U-ne-la-nv-hi u-do-hi-yu-hi-ya i-tsa-da-su-yv-i.
How is it then, brethren? when ye come together, everyone of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying.
ᎦᏙ ᎰᏩ ᎤᏍᏗ, ᎢᏓᎵᏅᏟ? ᎢᏳᏃ ᏕᏥᎳᏫᎩ, ᎢᏥᏏᏴᏫᎭ ᏗᎧᏃᎩᏛ ᎢᏣᏛᏅᎢᏍᏙᎢ, ᏗᏕᏲᏗ ᎢᏣᏛᏅᎢᏍᏙᎢ, ᏧᏓᎴᏅᏛ ᏗᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎢᏣᏛᏅᎢᏍᏙᎢ, ᎬᏂᎨᏒ ᎢᎬᏁᏗ ᎢᏣᏛᏅᎢᏍᏙᎢ, ᎠᏁᏢᏙᏗ ᎢᏣᏛᏅᎢᏍᏙᎢ. ᏂᎦᏛ ᎠᏗᎾ ᏕᏥᎸᏫᏍᏓᏁᎲ ᏗᏣᏓᎵᏂᎪᎯᏍᏙᏗᏱ ᎤᎬᏩᎴᏍᏗ.
Ga-do ho-wa u-s-di, i-da-li-nv-tli? i-yu-no de-tsi-la-wi-gi, i-tsi-si-yv-wi-ha di-ka-no-gi-dv i-tsa-dv-nv-i-s-do-i, di-de-yo-di i-tsa-dv-nv-i-s-do-i, tsu-da-le-nv-dv di-ga-wo-ni-hi-s-di i-tsa-dv-nv-i-s-do-i, gv-ni-ge-sv i-gv-ne-di i-tsa-dv-nv-i-s-do-i, a-ne-tlv-do-di i-tsa-dv-nv-i-s-do-i. Ni-ga-dv a-di-na de-tsi-lv-wi-s-da-ne-hv di-tsa-da-li-ni-go-hi-s-do-di-yi u-gv-wa-le-s-di.
If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course; and let one interpret.
ᎢᏳᏃ ᎩᎶ ᏅᏩᎾᏓᎴ ᏧᏂᏬᏂᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᏱᎦᏬᏂᎭ, ᎠᏂᏔᎵ, ᎠᎴ ᏦᎢ ᎢᏴᏛ ᏩᏍᏕᏍᏗ ᏓᏂᏬᏂᏎᎨᏍᏗ ᏌᏉ ᎤᏪᏒᏛ; ᎠᏏᏴᏫᏃ ᎠᏁᏢᏗᏍᎨᏍᏗ.
I-yu-no gi-lo nv-wa-na-da-le tsu-ni-wo-ni-hi-s-di ge-sv yi-ga-wo-ni-ha, a-ni-ta-li, a-le tso-i i-yv-dv wa-s-de-s-di da-ni-wo-ni-se-ge-s-di sa-quo u-we-sv-dv; a-si-yv-wi-no a-ne-tlv-di-s-ge-s-di.
But if there be no interpreter, let him keep silence in the church; and let him speak to himself, and to God.
ᎢᏳᏍᎩᏂ ᎠᏁᏢᏗᏍᎩ ᏁᏙᎲᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ, ᎡᎳᏪᏉ ᎤᏩᏎᏍᏗ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬᎢ; ᎤᏩᏒᏉ ᎠᏓᎵᏃᎮᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎵᏃᎮᏗᏍᎨᏍᏗ.
I-yu-s-gi-ni a-ne-tlv-di-s-gi ne-do-hv-na i-ge-se-s-di, e-la-we-quo u-wa-se-s-di tsu-na-ne-lo-di u-na-da-tlu-gv-i; u-wa-sv-quo a-da-li-no-he-di-s-ge-s-di, a-le U-ne-la-nv-hi a-li-no-he-di-s-ge-s-di.
Let the prophets speak two or three, and let the other judge.
ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎩ ᎠᏂᏔᎵᎭ ᎠᏂᏬᏂᏍᎨᏍᎩ, ᎠᏂᏐᎢᏃ ᏓᏄᎪᏗᏍᎨᏍᏗ.
A-na-do-le-ho-s-gi a-ni-ta-li-ha a-ni-wo-ni-s-ge-s-gi, a-ni-so-i-no da-nu-go-di-s-ge-s-di.
If any thing be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace.
ᎢᏳᏃ ᎪᎱᏍᏗ ᏯᏥᎾᏄᎪᏫᏎᎸ ᎩᎶ ᎾᎥ ᎤᏬᎵ, ᎢᎬᏱ ᎤᎴᏅᏛ ᎡᎳᏪ ᎬᏍᎨᏍᏗ.
I-yu-no go-hu-s-di ya-tsi-na-nu-go-wi-se-lv gi-lo na-v u-wo-li, i-gv-yi u-le-nv-dv e-la-we gv-s-ge-s-di.
For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted.
ᏂᏥᎥᏰᏃ ᏰᎵ ᎨᏥᏙᎴᎰᎯᏍᏗ ᏌᏉ ᎤᏪᏒᏛ; ᎾᏍᎩ ᎾᏂᎥ ᎤᎾᏕᎶᏆᏍᏗᏱ, ᎠᎴ ᎾᏂᎥ ᎤᏂᎦᎵᏍᏓᏗᏍᏗᏱ.
Ni-tsi-v-ye-no ye-li ge-tsi-do-le-ho-hi-s-di sa-quo u-we-sv-dv; na-s-gi na-ni-v u-na-de-lo-qua-s-di-yi, a-le na-ni-v u-ni-ga-li-s-da-di-s-di-yi.
And the spirits of the prophets are subject to the prophets.
ᎠᎴ ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎩ ᏧᎾᏤᎵ ᏗᏓᏅᏙ ᏓᏃᎯᏳᎲᏍᎪ ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎩ.
A-le a-na-do-le-ho-s-gi tsu-na-tse-li di-da-nv-do da-no-hi-yu-hv-s-go a-na-do-le-ho-s-gi.
For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.
ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᎥᏝ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎨᏒ ᎢᎬᏁᎯ ᏱᎩ, ᏅᏩᏙᎯᏯᏛᏍᎩᏂ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩᏯ ᏥᏄᏍᏗ ᏂᎦᏛ ᏚᎾᏓᏡᏩᏗᏒ ᎤᎾᏓᏅᏘ.
U-ne-la-nv-hi-ye-no v-tla tsu-da-le-nv-dv ge-sv i-gv-ne-hi yi-gi, nv-wa-do-hi-ya-dv-s-gi-ni ge-sv-i, na-s-gi-ya tsi-nu-s-di ni-ga-dv du-na-da-tlu-wa-di-sv u-na-da-nv-ti.
Let your women keep silence in the churches: for it is not permitted unto them to speak; but they are commanded to be under obedience, as also saith the law.
ᎠᏂᎨᏴ ᏗᏣᏤᎵ ᎡᎳᏪᏉ ᎤᏅᏎᏍᏗ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᏚᎾᏓᏡᏩᏗᏒᎢ; ᎥᏝᏰᏃ ᎨᎦᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸᎯ ᏱᎩ ᎾᏍᎩ ᎤᏂᏬᏂᎯᏍᏗᏱ; ᎤᏃᎯᏳᏗᏱᏉᏍᎩᏂ, ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᏥᏂᎦᏪ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ.
A-ni-ge-yv di-tsa-tse-li e-la-we-quo u-nv-se-s-di tsu-na-ne-lo-di du-na-da-tlu-wa-di-sv-i; v-tla-ye-no ge-ga-li-s-go-lv-da-ne-lv-hi yi-gi na-s-gi u-ni-wo-ni-hi-s-di-yi; u-no-hi-yu-di-yi-quo-s-gi-ni, na-s-gi-ya na-s-quo tsi-ni-ga-we di-ka-hna-wa-dv-s-di.
And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home: for it is a shame for women to speak in the church.
ᎢᏳ ᎠᎴ ᏳᎾᏚᎵ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᎾᏕᎶᏆᏍᏗᏱ, ᏗᎬᏩᏂᏰᎯ ᏧᎾᏛᏛᎲᏍᎨᏍᏗ ᏙᏧᏁᏅᏒᎢ; ᎤᏕᎰᎯᏍᏗᏳᏰᏃ ᎠᏂᎨᏴ ᎤᏂᏬᏂᎯᏍᏗᏱ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬᎢ.
I-yu a-le yu-na-du-li go-hu-s-di u-na-de-lo-qua-s-di-yi, di-gv-wa-ni-ye-hi tsu-na-dv-dv-hv-s-ge-s-di do-tsu-ne-nv-sv-i; u-de-ho-hi-s-di-yu-ye-no a-ni-ge-yv u-ni-wo-ni-hi-s-di-yi tsu-na-ne-lo-di u-na-da-tlu-gv-i.
What? came the word of God out from you? or came it unto you only?
ᏥᎪ ᏂᎯ ᎢᏤᎲ ᏧᏓᎴᏁ ᎧᏃᎮᏛ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎦ? ᏥᎪᎨ ᏂᎯᏉ ᎢᏨᏒ ᎢᏥᎷᏤᎴᎢ?
Tsi-go ni-hi i-tse-hv tsu-da-le-ne ka-no-he-dv U-ne-la-nv-hi u-tse-li-ga? tsi-go-ge ni-hi-quo i-tsv-sv i-tsi-lu-tse-le-i?
If any man think himself to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord.
ᎢᏳᏃ ᎩᎶ ᎠᏓᏅᏖᏍᎬ ᎦᏙᎴᎣᏍᎩ ᎠᎴ ᎠᏓᏅᏙ ᎤᏓᏁᏗ ᎠᎩᎯ ᎢᎡᎵᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎬᏂᎨᏒ ᏂᎬᏁᎮᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏥᏫᏨᏲᏪᎳᏁᎭ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎤᏁᏨᎯ ᎨᏒᎢ.
I-yu-no gi-lo a-da-nv-te-s-gv ga-do-le-o-s-gi a-le a-da-nv-do u-da-ne-di a-gi-hi i-e-li-s-ge-s-di, na-s-gi gv-ni-ge-sv ni-gv-ne-he-s-di na-s-gi hi-a tsi-wi-tsv-yo-we-la-ne-ha u-gv-wi-yu-hi u-ne-tsv-hi ge-sv-i.
But if any man be ignorant, let him be ignorant.
ᎢᏳᏍᎩᏂ ᎩᎶ ᎾᎦᏔᎲᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ, ᎤᏁᎳᎩᏉ ᎾᎦᏔᎲᎾ ᎨᏎᏍᏗ.
I-yu-s-gi-ni gi-lo na-ga-ta-hv-na i-ge-se-s-di, u-ne-la-gi-quo na-ga-ta-hv-na ge-se-s-di.
Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎢᏣᏚᎵᏍᎨᏍᏗ ᎢᏣᏙᎴᎰᎯᏍᏗᏱ, ᎠᎴ ᏞᏍᏗ ᏱᏥᏅᏍᏙᏍᎨᏍᏗ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗᏱ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏧᏂᏬᏂᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di i-da-li-nv-tli, i-tsa-du-li-s-ge-s-di i-tsa-do-le-ho-hi-s-di-yi, a-le tle-s-di yi-tsi-nv-s-do-s-ge-s-di ga-wo-ni-hi-s-di-yi tsu-na-da-le-nv-dv tsu-ni-wo-ni-hi-s-di ge-sv-i.
Let all things be done decently and in order.
ᏂᎦᏛ ᏕᏥᎸᏫᏍᏓᏁᎲ ᎤᏬᏚᎯ ᎠᎴ ᎣᏍᏛ Ꭰ'ᏱᎸᏛ ᎨᏎᏍᏗ.
Ni-ga-dv de-tsi-lv-wi-s-da-ne-hv u-wo-du-hi a-le o-s-dv a-'-yi-lv-dv ge-se-s-di.