Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not.
ᎬᏂᏳᏉ ᏄᏍᏆᏂᎪᏗ ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒ ᎠᎦᏴᎵᎨ ᎢᎩᏁᎸ, ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏪᏥ ᎦᏰᎪᏎᏗ ᏥᎩ. ᎡᎶᎯ ᎠᏴ ᏂᎩᎦᏔᎲᎾ ᏥᎩ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎾᏍᎩ ᏄᎦᏔᎲᎾ ᏥᎨᏒᎩ.
Gv-ni-yu-quo nu-s-qua-ni-go-di a-da-ge-yu-di ge-sv A-ga-yv-li-ge i-gi-ne-lv, na-s-gi u-ne-la-nv-hi tsu-we-tsi ga-ye-go-se-di tsi-gi. E-lo-hi a-yv ni-gi-ga-ta-hv-na tsi-gi, nv-di-ga-li-s-do-di-ha na-s-gi nu-ga-ta-hv-na tsi-ge-sv-gi.
Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.
ᎢᏨᎨᏳᎢ, ᎿᎭᏉ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏪᏥ ᎠᏴ, ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᎠᏏ ᎬᏂᎨᏒ ᏱᏂᎦᎵᏍᏗᎭ ᎢᎦᎵᏍᏙᏗ ᎨᏒᎢ; ᎠᏎᏃ ᎢᏗᎦᏔᎭ ᎾᎯᏳ ᎦᎾᏄᎪᏨᎭ ᎾᏍᎩᏯ ᏄᏍᏛ ᏂᎦᏍᏕᏍᏗ, ᎾᏍᎩᏰᏃ ᏄᏍᏛ ᎾᏍᎩ ᏓᏰᏗᎪᎢ.
I-tsv-ge-yu-i, hna-quo U-ne-la-nv-hi tsu-we-tsi a-yv, a-se-no v-tla a-si gv-ni-ge-sv yi-ni-ga-li-s-di-ha i-ga-li-s-do-di ge-sv-i; a-se-no i-di-ga-ta-ha na-hi-yu ga-na-nu-go-tsv-ha na-s-gi-ya nu-s-dv ni-ga-s-de-s-di, na-s-gi-ye-no nu-s-dv na-s-gi da-ye-di-go-i.
And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.
ᎩᎶᏃ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏥᏄᏍᏙ ᎤᏚᎩ ᏧᏩᏐ [ᏥᏌ], ᎤᏩᏒ ᎠᏓᏅᎦᎵᏍᎪᎢ, ᎾᏍᎩᏯ [ᏥᏌ] ᏄᏅᎦᎸᎾ ᏥᎩ ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏓᏛᏁᎰᎢ.
Gi-lo-no na-s-gi hi-a tsi-nu-s-do u-du-gi tsu-wa-so [Tsi-sa], u-wa-sv a-da-nv-ga-li-s-go-i, na-s-gi-ya [tsi-sa] nu-nv-ga-lv-na tsi-gi na-s-gi-ya na-da-dv-ne-ho-i.
Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law.
ᎩᎶ ᏣᏍᎦᏅᎪ ᎠᏲᏍᏗᏍᎪ ᎾᏍᏉ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ, ᎠᏍᎦᏂᏰᏃ ᎠᏲᏍᏗᏍᎩ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ.
Gi-lo tsa-s-ga-nv-go a-yo-s-di-s-go na-s-quo di-ka-hna-wa-dv-s-di, a-s-ga-ni-ye-no a-yo-s-di-s-gi di-ka-hna-wa-dv-s-di.
And ye know that he was manifested to take away our sins; and in him is no sin.
ᎠᎴ ᎢᏥᎦᏔᎭ ᎾᏍᎩ ᎬᏂᎨᏒ ᎾᎬᏁᎸ ᎢᎩᎲᎡᏗᏱ ᎢᎩᏍᎦᏅᏨᎢ; ᎤᏩᏒᏍᎩᏂ ᎥᏝ ᏳᏪᎭ ᎠᏍᎦᏂ.
A-le i-tsi-ga-ta-ha na-s-gi gv-ni-ge-sv na-gv-ne-lv i-gi-hv-e-di-yi i-gi-s-ga-nv-tsv-i; u-wa-sv-s-gi-ni v-tla yu-we-ha a-s-ga-ni.
Whosoever abideth in him sinneth not: whosoever sinneth hath not seen him, neither known him.
ᎩᎶ ᏣᏯᎣ [ᎦᎶᏁᏛᏱ] ᎥᏝ ᏯᏍᎦᏅᎪᎢ; ᎩᎶ ᏣᏍᎦᏅᎪᎢ ᎥᏝ ᎤᎪᎲᎯ ᏱᎨᏐᎢ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᎤᎦᏙᎥᏒᎯ ᏱᎨᏐᎢ.
Gi-lo tsa-ya-o [Ga-lo-ne-dv-yi] v-tla ya-s-ga-nv-go-i; gi-lo tsa-s-ga-nv-go-i v-tla u-go-hv-hi yi-ge-so-i, v-tla a-le u-ga-do-v-sv-hi yi-ge-so-i.
Little children, let no man deceive you: he that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous.
ᏗᏥᏲᎵ ᏞᏍᏗ ᎩᎶ ᏱᏥᎶᏄᎮᎴᏍᏗ; ᏚᏳᎪᏛ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ ᎾᏍᎩ ᎾᏍᎦᏅᎾ, ᎾᏍᎩᏯ [ᎦᎶᏁᏛ] ᎾᏍᎦᏅᎾ ᏥᎩ.
Di-tsi-yo-li tle-s-di gi-lo yi-tsi-lo-nu-he-le-s-di; du-yu-go-dv tsu-lv-wi-s-da-ne-hi na-s-gi na-s-ga-nv-na, na-s-gi-ya [Ga-lo-ne-dv] na-s-ga-nv-na tsi-gi.
He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.
ᎠᏍᎦᏂ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ, ᎠᏍᎩᎾ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᎯ ᎨᏐᎢ, ᏗᏓᎴᏂᏍᎬᏰᏃ ᏅᏓᎬᏩᏓᎴᏅᏛ ᎠᏍᎩᎾ ᎠᏍᎦᏅᎪᎢ. ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏪᏥ ᎬᏂᎨᏒ ᎾᎬᏁᎸᎩ, ᎤᏲᏍᏙᏗᏱ ᎠᏍᎩᎾ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎸᎢ.
A-s-ga-ni tsu-lv-wi-s-da-ne-hi, a-s-gi-na nv-da-yu-da-le-nv-hi ge-so-i, di-da-le-ni-s-gv-ye-no nv-da-gv-wa-da-le-nv-dv a-s-gi-na a-s-ga-nv-go-i. Na-s-gi i-yu-s-di U-ne-la-nv-hi U-we-tsi gv-ni-ge-sv na-gv-ne-lv-gi, u-yo-s-do-di-yi a-s-gi-na du-lv-wi-s-da-ne-lv-i.
Whosoever is born of God doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born of God.
ᎩᎶ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏕᏔᏅᎯ ᏥᎨᏐ ᎥᏝ ᎠᏍᎦᏂ ᏱᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎰᎢ; ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎤᏤᎵᎦ ᎤᎦᏔ ᎤᏪᎰᎢ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᏰᎵ ᎬᏩᏍᎦᏅᎢᏍᏗ ᏱᎨᏐᎢ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎪ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏕᏔᏅᎯ ᎨᏒᎢ.
Gi-lo U-ne-la-nv-hi u-de-ta-nv-hi tsi-ge-so v-tla a-s-ga-ni yi-du-lv-wi-s-da-ne-ho-i; na-s-gi-ye-no u-tse-li-ga u-ga-ta u-we-ho-i, v-tla a-le ye-li gv-wa-s-ga-nv-i-s-di yi-ge-so-i, nv-di-ga-li-s-do-di-s-go U-ne-la-nv-hi u-de-ta-nv-hi ge-sv-i.
In this the children of God are manifest, and the children of the devil: whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother.
ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎾᎿᎭᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏪᏥ ᎬᏂᎨᏒ ᎾᎾᎵᏍᏗᎭ, ᎠᎴ ᎠᏍᎩᎾ ᏧᏪᏥ; ᎩᎶ ᏚᏳᎪᏛ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎨᏐᎢ, ᎥᏝ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᎯ ᏱᎨᏐᎢ; ᎠᎴ ᏗᎾᏓᏅᏟ ᎤᎨᏳᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎨᏐᎢ.
Hi-a na-s-gi na-hna U-ne-la-nv-hi tsu-we-tsi gv-ni-ge-sv na-na-li-s-di-ha, a-le a-s-gi-na tsu-we-tsi; gi-lo du-yu-go-dv tsu-lv-wi-s-da-ne-hi ni-ge-sv-na tsi-ge-so-i, v-tla U-ne-la-nv-hi nv-da-yu-da-le-nv-hi yi-ge-so-i; a-le di-na-da-nv-tli u-ge-yu-hi ni-ge-sv-na tsi-ge-so-i.
For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.
ᎯᎠᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᎧᏃᎮᏛ ᏥᏣᏛᎩᎭ ᏗᏓᎴᏂᏍᎬ ᏂᎨᏣᏛᎩᏍᎪᎢ, ᎾᏍᎩ ᏗᎦᏓᎨᏳᎯ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
Hi-a-ye-no na-s-gi ka-no-he-dv tsi-tsa-dv-gi-ha di-da-le-ni-s-gv ni-ge-tsa-dv-gi-s-go-i, na-s-gi di-ga-da-ge-yu-hi i-yu-li-s-do-di-yi.
Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous.
ᎥᏝ ᎾᏍᎩ ᎨᎾ ᏄᏛᏁᎸᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎫᏥᏛ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᎯ ᏥᎨᏎᎢ, ᎠᎴ ᎤᏅᏟ ᏧᎴ. ᎦᏙᏃ ᎢᎤᎴᎢ? ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎨᏍᎩᏂ ᎤᏩᏒ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎲ ᎤᏲᎢᏳ ᎨᏒᎢ, ᎤᏅᏟᏃ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎲ ᎣᏏᏳ ᎨᏒᎢ.
V-tla na-s-gi ge-na nu-dv-ne-lv-i, na-s-gi u-ne-gu-tsi-dv nv-da-yu-da-le-nv-hi tsi-ge-se-i, a-le u-nv-tli tsu-le. Ga-do-no i-u-le-i? Nv-di-ga-li-s-do-di-s-ge-s-gi-ni u-wa-sv du-lv-wi-s-da-ne-hv u-yo-i-yu ge-sv-i, u-nv-tli-no du-lv-wi-s-da-ne-hv o-si-yu ge-sv-i.
Marvel not, my brethren, if the world hate you.
ᏞᏍᏗ ᏱᏥᏍᏆᏂᎪᏍᎨᏍᏗ, ᎢᏓᏓᏅᏟ, ᎢᏳᏃ ᎡᎶᎯ ᎢᎩᏍᎦᎩᏳ ᎢᎨᏎᏍᏗ.
Tle-s-di yi-tsi-s-qua-ni-go-s-ge-s-di, i-da-da-nv-tli, i-yu-no e-lo-hi i-gi-s-ga-gi-yu i-ge-se-s-di.
We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death.
ᎢᏗᎦᏔᎭ ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎢᎩᎶᏒᎢ ᎬᏂᏛᏃ ᏫᎩᎾᏄᎪᏨᎢ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᏗᏗᎨᏳᎯᏳ ᎨᏒ ᎢᏓᏓᏅᏟ. ᎩᎶ ᎤᎨᏳᎯᏳ ᏂᎨᏒᎾ ᏱᎩ ᏗᎾᏓᏅᏟ, ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎡᎭ.
I-di-ga-ta-ha a-yo-hu-hi-s-di ge-sv i-gi-lo-sv-i gv-ni-dv-no wi-gi-na-nu-go-tsv-i, nv-di-ga-li-s-do-di-ha di-di-ge-yu-hi-yu ge-sv i-da-da-nv-tli. Gi-lo u-ge-yu-hi-yu ni-ge-sv-na yi-gi di-na-da-nv-tli, a-yo-hu-hi-s-di ge-sv e-ha.
Whosoever hateth his brother is a murderer: and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him.
ᎩᎶ ᏗᎾᏓᏅᏟ ᎠᏍᎦᎩ ᏱᎩ ᎾᏍᎩ ᏴᏫ ᎠᎯᎯ; ᎢᏥᎦᏔᎭᏃ ᏴᏫ ᎠᎯᎯ ᎬᏂᏛ ᏄᏪᎲᎾ ᎨᏒᎢ.
Gi-lo di-na-da-nv-tli a-s-ga-gi yi-gi na-s-gi yv-wi a-hi-hi; i-tsi-ga-ta-ha-no yv-wi a-hi-hi gv-ni-dv nu-we-hv-na ge-sv-i.
Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren.
ᎠᏂ ᎢᏗᎪ ᏩᏘᎭ ᎤᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒᎢ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎬᏅ ᎡᎳᏗ ᎢᎩᏁᎸᎢ, ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᎠᏴ ᏕᏛᏅ ᎡᎳᏗ ᏱᏗᏗᏁᎭ ᎢᏓᏓᏅᏟ.
A-ni i-di-go wa-ti-ha u-da-ge-yu-di ge-sv-i, nv-di-ga-li-s-do-di-ha gv-nv e-la-di i-gi-ne-lv-i, a-le na-s-quo a-yv de-dv-nv e-la-di yi-di-di-ne-ha i-da-da-nv-tli.
But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him?
ᎩᎶᏍᎩᏂ ᎡᎶᎯ ᎡᎯ ᎠᎵᏍᏕᎸᏙᏗ ᎨᏒ ᏧᏪᎰᎢ, ᎠᎴ ᏣᎪᏩᏘᏍᎪ ᏗᎾᏓᏅᏟ ᎤᏂᎬᎬᎢ, ᎠᏎᏃ ᎾᏍᎩ ᏣᏍᏚᏁᎰᏉ ᎤᎾᏫ, ᎦᏙ ᏱᎦᎵᏍᏙᏓ ᏳᏪᎭ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎨᏳᏗ ᎨᏒᎢ?
Gi-lo-s-gi-ni e-lo-hi e-hi a-li-s-de-lv-do-di ge-sv tsu-we-ho-i, a-le tsa-go-wa-ti-s-go di-na-da-nv-tli u-ni-gv-gv-i, a-se-no na-s-gi tsa-s-du-ne-ho-quo u-na-wi, ga-do yi-ga-li-s-do-da yu-we-ha U-ne-la-nv-hi a-ge-yu-di ge-sv-i?
My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.
ᏗᏥᏲᎵ ᏗᏇᏥ, ᏞᏍᏗ ᎢᏗᏁᎬᏉ ᎠᎴ ᏗᏗᏃᎪᎢᏉ ᏱᏗᏛᏗᏍᎨᏍᏗ ᏱᎦᏓᎨᏳᏎᏍᏗ, ᏕᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎲᏍᎩᏂ ᎠᎴ ᎤᏙᎯᏳᏒᎢ.
Di-tsi-yo-li di-que-tsi, tle-s-di i-di-ne-gv-quo a-le di-di-no-go-i-quo yi-di-dv-di-s-ge-s-di yi-ga-da-ge-yu-se-s-di, de-gi-lv-wi-s-da-ne-hv-s-gi-ni a-le u-do-hi-yu-sv-i.
And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎢᏓᏙᎴᎰᎯᏍᏗᎭ ᏚᏳᎪᏛ ᏅᏓᎦᏓᎴᏅᎯ ᎨᏒᎢ; ᏙᎯᏱᏃ ᏂᏙᏓᏛᏁᎵ ᏗᎩᎾᏫ ᎾᏍᎩ ᎠᎦᏔᎲᎢ.
A-le na-s-gi hi-a i-da-do-le-ho-hi-s-di-ha du-yu-go-dv nv-da-ga-da-le-nv-hi ge-sv-i; do-hi-yi-no ni-do-da-dv-ne-li di-gi-na-wi na-s-gi a-ga-ta-hv-i.
For if our heart condemn us, God is greater than our heart, and knoweth all things.
ᎢᏳᏰᏃ ᏗᎩᎾᏫ ᎢᎩᏍᎦᏅᏨ ᏱᏗᎫᎪᏗᎭ, ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏟ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎡᏍᎦᏉ ᏗᎩᎾᏫ, ᎠᎴ ᎠᎦᏔᎯᏳ ᏂᎦᎥᎢ.
I-yu-ye-no di-gi-na-wi i-gi-s-ga-nv-tsv yi-di-gu-go-di-ha, U-ne-la-nv-hi u-tli ga-lv-quo-di-yu e-s-ga-quo di-gi-na-wi, a-le a-ga-ta-hi-yu ni-ga-v-i.
Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God.
ᎢᏨᎨᏳᎢ, ᎢᏳᏃ ᏗᎩᎾᏫ ᏂᏗᎫᎪᏓᏁᎲᎾ ᏱᎩ, ᎤᎦᎵᏍᏗᏳ ᎢᎦᏓᏅᏔ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎡᏓᏓᏅᏖᏍᎬᎢ;
I-tsv-ge-yu-i, i-yu-no di-gi-na-wi ni-di-gu-go-da-ne-hv-na yi-gi, u-ga-li-s-di-yu i-ga-da-nv-ta u-ne-la-nv-hi e-da-da-nv-te-s-gv-i;
And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight.
ᎠᎴ ᏂᎦᎥ ᎪᎱᏍᏗ ᎢᏗᏔᏲᎭ ᎢᎩᏁᎰᎢ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎪ ᎢᎩᏍᏆᏂᎪᏛ ᎤᏤᎵᎦ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ, ᎠᎴ ᏕᎩᎸᏫᏓᏁᎲ ᎾᏍᎩ ᎣᏍᏛ ᎤᏰᎸᏗ ᎨᏒ ᏕᎩᎧᏅᎢ.
A-le ni-ga-v go-hu-s-di i-di-ta-yo-ha i-gi-ne-ho-i, nv-di-ga-li-s-do-di-s-go i-gi-s-qua-ni-go-dv u-tse-li-ga di-ka-hna-wa-dv-s-di, a-le de-gi-lv-wi-da-ne-hv na-s-gi o-s-dv u-ye-lv-di ge-sv de-gi-ka-nv-i.
And this is his commandment, That we should believe on the name of his Son Jesus Christ, and love one another, as he gave us commandment.
ᎾᏍᎩᏃ ᎯᎠ ᏄᏍᏗ ᎤᏤᎵᎦ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ, ᎢᎪᎯᏳᏗᏱ ᏕᎤᏙᎥ ᎤᏪᏥ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ, ᎠᎴ ᏗᎦᏓᎨᏳᎯ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎾᏍᎩᏯ ᎢᎩᏁᏤᎸᎢ.
Na-s-gi-no hi-a nu-s-di u-tse-li-ga di-ka-hna-wa-dv-s-di, i-go-hi-yu-di-yi de-u-do-v U-we-tsi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv, a-le di-ga-da-ge-yu-hi i-yu-li-s-do-di-yi na-s-gi-ya i-gi-ne-tse-lv-i.
And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us.
ᎩᎶᏃ ᎾᏍᎩ ᎤᏤᎵᎦ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎠᏍᏆᏂᎪᏗᏍᎩ ᎾᏍᎩ ᎠᏯᎣᎢ [ᎤᏁᎳᏅᎯᏱ], ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎤᏯᎣᎢ [ᎤᏁᎳᏅᎯ]. ᎠᎴ ᎠᏓᏅᏙ ᎢᎩᏁᎸᎯ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᎢᏓᏙᎴᎰᎯᏍᏗᎭ ᎠᏴ ᎢᎩᏯᎥᎢ.
Gi-lo-no na-s-gi u-tse-li-ga di-ka-hna-wa-dv-s-di a-s-qua-ni-go-di-s-gi na-s-gi a-ya-o-i [U-ne-la-nv-hi-yi], a-le na-s-gi u-ya-o-i [U-ne-la-nv-hi]. A-le a-da-nv-do i-gi-ne-lv-hi ge-sv na-s-gi i-da-do-le-ho-hi-s-di-ha a-yv i-gi-ya-v-i.