Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him.
ᎩᎶ ᏱᎪᎯᏳᎲᏍᎦ ᏥᏌ ᎾᏍᎩ ᎦᎶᏁᏛ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏕᏔᏅᎯ, ᎩᎶᏃ ᏳᎨᏳᎭ ᎤᏓᎾᏄᎪᏫᏒᎯ, ᎾᏍᏉ ᎠᏥᎾᏄᎪᏫᏒᎯ ᎤᎨᏳᎯᏳ ᎨᏐᎢ.
Gi-lo yi-go-hi-yu-hv-s-ga Tsi-sa na-s-gi Ga-lo-ne-dv ge-sv-i, na-s-gi U-ne-la-nv-hi u-de-ta-nv-hi, gi-lo-no yu-ge-yu-ha u-da-na-nu-go-wi-sv-hi, na-s-quo a-tsi-na-nu-go-wi-sv-hi u-ge-yu-hi-yu ge-so-i.
By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments.
ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎡᏗᎨᏳᎢ ᏥᎨᏐᎢ, ᎠᎴ ᏥᎩᏍᏆᏂᎪᏙ ᎤᏤᎵᎦ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎢᏓᏙᎴᎰᎯᏍᏗᏍᎪ ᎨᏗᎨᏳᎢᏳ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏪᏥ.
U-ne-la-nv-hi e-di-ge-yu-i tsi-ge-so-i, a-le tsi-gi-s-qua-ni-go-do u-tse-li-ga di-ka-hna-wa-dv-s-di, na-s-gi i-da-do-le-ho-hi-s-di-s-go ge-di-ge-yu-i-yu ge-sv U-ne-la-nv-hi tsu-we-tsi.
For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous.
ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎯᎠ ᏄᏍᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎨᏳᏗ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᏗᎩᏍᏆᏂᎪᏙᏗᏱ ᏧᏤᎵ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ; ᎤᏤᎵᏃ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎥᏝ ᎦᎨᏗᏳ ᏱᎩ.
Na-s-gi-ye-no hi-a nu-s-di U-ne-la-nv-hi a-ge-yu-di ge-sv-i, na-s-gi di-gi-s-qua-ni-go-do-di-yi tsu-tse-li di-ka-hna-wa-dv-s-di; u-tse-li-no di-ka-hna-wa-dv-s-di v-tla ga-ge-di-yu yi-gi.
For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.
ᏂᎦᎥᏰᏃ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏕᏔᏅᎯ ᎠᏎᎪᎩᏍᎪ ᎡᎶᎯ. ᎢᎪᎯᏳᏒᏃ ᎾᏍᎩ ᎠᏎᎪᎩᏍᎩ ᎡᎶᎯ.
Ni-ga-v-ye-no go-hu-s-di U-ne-la-nv-hi u-de-ta-nv-hi a-se-go-gi-s-go e-lo-hi. I-go-hi-yu-sv-no na-s-gi a-se-go-gi-s-gi e-lo-hi.
Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?
ᎦᎪ Ꮎ ᎡᎶᎯ ᎠᏎᎪᎩᏍᎩ ᎢᏳᏃ ᎾᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᏱᎩ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎪᎯᏳᎲᏍᎩ ᏥᏌ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏪᏥ ᎨᏒᎢ?
Ga-go na e-lo-hi a-se-go-gi-s-gi i-yu-no na-s-gi ni-ge-sv-na yi-gi na-s-gi na go-hi-yu-hv-s-gi Tsi-sa U-ne-la-nv-hi U-we-tsi ge-sv-i?
This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth.
ᎾᏍᎩ ᎠᎹ ᎠᎴ ᎩᎬ ᎤᎷᎯᏍᏔᏅᎯ, ᎯᎠ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ; ᎥᏝ ᎠᎹᏉ ᎤᏩᏒ, ᎠᎹᏍᎩᏂ ᎠᎴ ᎩᎬ. ᎬᏩᏠᏯᏍᏗ ᎠᎴ ᎠᏓᏅᏙ ᎾᏍᎩ ᎧᏃᎮᏍᎩ, ᎠᏓᏅᏙᏰᏃ ᎦᏱᎪᎩ ᏂᎨᏒᎾ.
Na-s-gi a-ma a-le gi-gv u-lu-hi-s-ta-nv-hi, hi-a Tsi-sa Ga-lo-ne-dv; v-tla a-ma-quo u-wa-sv, a-ma-s-gi-ni a-le gi-gv. Gv-wa-tlo-ya-s-di a-le A-da-nv-do na-s-gi ka-no-he-s-gi, A-da-nv-do-ye-no ga-yi-go-gi ni-ge-sv-na.
For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.
ᎠᏂᏦᎢᏰᏃ ᎠᏂᏃᎮᏍᎩ ᎦᎸᎳᏗ; ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ, ᎧᏃᎮᏛ, ᎦᎸᏉᏗᏳᏃ ᎠᏓᏅᏙ; ᎾᏍᎩᏃ ᎯᎠ ᎠᏂᏦᎢ ᎨᏒ ᏌᏉᏉ.
A-ni-tso-i-ye-no a-ni-no-he-s-gi ga-lv-la-di; A-ga-yv-li-ge-i, ka-no-he-dv, ga-lv-quo-di-yu-no a-da-nv-do; na-s-gi-no hi-a a-ni-tso-i ge-sv sa-quo-quo.
And there are three that bear witness in earth, the spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.
ᎠᏂᏦᎢᏃ ᎠᏂᏃᎮᏍᎩ ᎡᎶᎯ, ᎠᏓᏅᏙ, ᎠᎹ, ᎠᎴ ᎩᎬ, ᎾᏍᎩᏃ ᎯᎠ ᎠᏂᏦᎢ ᎨᏒ ᎤᏠᏱ ᎠᏂᏃᎮᎭ.
A-ni-tso-i-no a-ni-no-he-s-gi e-lo-hi, a-da-nv-do, a-ma, a-le gi-gv, na-s-gi-no hi-a a-ni-tso-i ge-sv u-tlo-yi a-ni-no-he-ha.
If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for this is the witness of God which he hath testified of his Son.
ᎢᏳᏃ ᏱᏗᏗᏂᏱᎭ ᏴᏫ ᎤᏂᏃᎮᎸᎯ, ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏃᎮᎸᎯ ᎤᏟ ᎦᎸᏉᏗᏳ; ᎯᎠᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏃᎮᎸᎯ, ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎢᏍᏔᏅᎯ ᏥᎩ ᎤᏪᏥ.
I-yu-no yi-di-di-ni-yi-ha yv-wi u-ni-no-he-lv-hi, U-ne-la-nv-hi u-no-he-lv-hi u-tli ga-lv-quo-di-yu; hi-a-ye-no na-s-gi U-ne-la-nv-hi u-no-he-lv-hi, na-s-gi u-ne-i-s-ta-nv-hi tsi-gi U-we-tsi.
He that believeth on the Son of God hath the witness in himself: he that believeth not God hath made him a liar; because he believeth not the record that God gave of his Son.
ᎪᎯᏳᎲᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏪᏥ ᎾᏍᎩ ᎤᏩᏒ ᎨᏒ ᎤᏪᎭ ᎪᎯᏳᏗᏍᎩ; ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎪᎯᏳᎲᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ, ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏰᎪᏅ, ᏅᏗᎦᎵ ᏍᏙᏗᎭ ᏂᎪᎯᏳᎲᏍᎬᎾ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏃᎮᎸᎢ ᎤᏪᏥ ᎤᏁᎢᏍᏔᏅᎢ.
Go-hi-yu-hv-s-gi U-ne-la-nv-hi U-we-tsi na-s-gi u-wa-sv ge-sv u-we-ha go-hi-yu-di-s-gi; U-ne-la-nv-hi go-hi-yu-hv-s-gi ni-ge-sv-na, na-s-gi U-ne-la-nv-hi u-ye-go-nv, nv-di-ga-li s-do-di-ha ni-go-hi-yu-hv-s-gv-na ge-sv U-ne-la-nv-hi u-no-he-lv-i U-we-tsi u-ne-i-s-ta-nv-i.
And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son.
ᎯᎠᏃ ᎾᏍᎩ ᏄᏍᏗ ᎧᏃᎮᎸᎯ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎢᎩᏁᎸ ᏫᎾᏍᏛᎾ ᎬᏂᏛ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎬᏂᏛ ᎤᏪᏥ ᎤᏤᎵᎦ ᎨᏒᎢ.
Hi-a-no na-s-gi nu-s-di ka-no-he-lv-hi ge-sv-i, na-s-gi U-ne-la-nv-hi i-gi-ne-lv wi-na-s-dv-na gv-ni-dv, a-le na-s-gi hi-a gv-ni-dv U-we-tsi u-tse-li-ga ge-sv-i.
He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life.
ᎩᎶ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏪᏥ ᎤᏪᎯ, ᎾᏍᎩ ᎬᏂᏛ ᎤᏪᎭ; ᎤᏁᎳᏅᎯᏃ ᎤᏪᏥ ᏄᏪᎲᎾ ᎥᏝ ᏳᏪᎭ ᎬᏂᏛ.
Gi-lo U-ne-la-nv-hi U-we-tsi u-we-hi, na-s-gi gv-ni-dv u-we-ha; U-ne-la-nv-hi-no U-we-tsi nu-we-hv-na v-tla yu-we-ha gv-ni-dv.
These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.
ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᏍᏗ ᎢᏨᏲᏪᎳᏏ ᎢᏦᎯᏳᎲᏍᎩ ᏚᏙᎥ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏪᏥ, ᎢᏣᏙᎴᎰᎯᏍᏗᏱ ᎬᏂᏛ ᎢᏤᎲᎢ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎢᏦᎯᏳᏗᏱ ᏚᏙᎥ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏪᏥ.
Na-s-gi hi-a nu-s-di i-tsv-yo-we-la-si i-tso-hi-yu-hv-s-gi du-do-v U-ne-la-nv-hi u-we-tsi, i-tsa-do-le-ho-hi-s-di-yi gv-ni-dv i-tse-hv-i ge-sv-i, a-le i-tso-hi-yu-di-yi du-do-v U-ne-la-nv-hi u-we-tsi.
And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us:
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᏍᏗ ᎡᏙᎢᏳᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏃ ᏂᎦᎥ ᎪᎱᏍᏗ ᎡᏗᏔᏲᏏ ᎣᏍᏛ ᎤᏰᎸᏗ ᎨᏒᎢ, ᎢᎦᏛᎦᏁᎲᎢ.
A-le na-s-gi hi-a nu-s-di e-do-i-yu-sv-i, na-s-gi i-yu-no ni-ga-v go-hu-s-di e-di-ta-yo-si o-s-dv u-ye-lv-di ge-sv-i, i-ga-dv-ga-ne-hv-i.
And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.
ᎢᏳᏃ ᏱᏗᎦᏔᎭ ᎢᎦᏛᏁᎲᎢ, ᏂᎦᎥ ᎪᎱᏍᏗ ᎡᏗᏔᏲᏏ ᎢᏗᎦᏔᎰ ᎢᎩᏁᎲ ᎢᏳᏍᏗ ᎡᏗᏔᏲᏎᎸᎢ.
I-yu-no yi-di-ga-ta-ha i-ga-dv-ne-hv-i, ni-ga-v go-hu-s-di e-di-ta-yo-si i-di-ga-ta-ho i-gi-ne-hv i-yu-s-di e-di-ta-yo-se-lv-i.
If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death: I do not say that he shall pray for it.
ᎢᏳᏃ ᎩᎶ ᏳᎪᎲ ᏗᎾᏓᏅᏟ ᏳᏍᎦᏅᏨ ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎠᏍᎦᏅᎢᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎠᏔᏲᎯᎮᏍᏗ ᎠᎴ ᎠᏎ ᎬᏂᏛ ᏓᏰᏥᏁᎵ ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎤᏂᏍᎦᏅᏨᎯ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬᎢ. ᎡᎭ ᎠᏍᎦᏅᎢᏍᏗ ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎥᏝ ᎠᏔᏲᎯᎮᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎠᏥᏙᎵᏍᏗᏱ ᏱᎦᏗᎭ.
I-yu-no gi-lo yu-go-hv di-na-da-nv-tli yu-s-ga-nv-tsv a-yo-hu-hi-s-di ni-ge-sv-na a-s-ga-nv-i-s-di ge-sv-i, na-s-gi a-ta-yo-hi-he-s-di a-le a-se gv-ni-dv da-ye-tsi-ne-li a-yo-hu-hi-s-di ni-ge-sv-na u-ni-s-ga-nv-tsv-hi nv-di-ga-li-s-do-di-s-gv-i. E-ha a-s-ga-nv-i-s-di a-yo-hu-hi-s-di ge-sv-i, v-tla a-ta-yo-hi-he-s-di na-s-gi a-tsi-do-li-s-di-yi yi-ga-di-ha.
All unrighteousness is sin: and there is a sin not unto death.
ᏂᎦᎥ ᏚᏳᎪᏛ ᏂᎨᏒᎾ ᎾᏍᎩ ᎠᏍᎦᏂ, ᎡᎭᏃ ᎠᏍᎦᏅᎢᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ.
Ni-ga-v du-yu-go-dv ni-ge-sv-na na-s-gi a-s-ga-ni, e-ha-no a-s-ga-nv-i-s-di ge-sv a-yo-hu-hi-s-di ni-ge-sv-na.
We know that whosoever is born of God sinneth not; but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not.
ᎢᏗᎦᏔᎭ ᎩᎶ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏕᏔᏅᎯ ᏥᎨᏐᎢ ᎥᏝ ᏯᏍᎦᏅᎪᎢ, ᎤᏁᎳᏅᎯᏍᎩᏂ ᎤᏕᏔᏅᎯ ᎤᎵᏍᏆᏂᎪᏙᎢ, ᎾᏍᎩᏃ Ꮎ ᎤᏁᎫᏥᏛ ᎥᏝ ᏳᏒᏂᎰᎢ.
I-di-ga-ta-ha gi-lo U-ne-la-nv-hi u-de-ta-nv-hi tsi-ge-so-i v-tla ya-s-ga-nv-go-i, U-ne-la-nv-hi-s-gi-ni u-de-ta-nv-hi u-li-s-qua-ni-go-do-i, na-s-gi-no na u-ne-gu-tsi-dv v-tla yu-sv-ni-ho-i.
And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness.
ᎢᏗᎦᏔᎭ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏅᏓᎦᏓᎴᏅᎯ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᏂᎬᎾᏛ ᎡᎶᎯ ᎤᏃᏴᏨ ᎤᏲ ᎨᏒᎢ.
I-di-ga-ta-ha U-ne-la-nv-hi nv-da-ga-da-le-nv-hi ge-sv-i, a-le ni-gv-na-dv e-lo-hi u-no-yv-tsv u-yo ge-sv-i.
And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.
ᎢᏗᎦᏔᎭᏃ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏪᏥ ᎤᎷᏨᎢ, ᎠᎴ ᎢᎩᏁᎸ ᎢᎪᎵᏍᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᎡᏙᎵᏍᏗᏱ ᎾᏍᎩ ᎦᏰᎪᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎩ; ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎡᏗᏯᎠ ᎦᏰᎪᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩ ᎤᏪᏥ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ. ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎤᏁᎳᏅᎯ, ᎠᎴ ᏫᎾᏍᏛᎾ ᎬᏂᏛ.
I-di-ga-ta-ha-no U-ne-la-nv-hi U-we-tsi u-lu-tsv-i, a-le i-gi-ne-lv i-go-li-s-di-yi, na-s-gi e-do-li-s-di-yi na-s-gi ga-ye-go-gi ni-ge-sv-na tsi-gi; a-le na-s-gi e-di-ya-a ga-ye-go-gi ni-ge-sv-na tsi-gi, na-s-gi U-we-tsi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv. Na-s-gi hi-a u-do-hi-yu-hi-ya U-ne-la-nv-hi, a-le wi-na-s-dv-na gv-ni-dv.
Little children, keep yourselves from idols. Amen.
ᏗᏥᏲᎵ, ᏕᏤᏯᏙᏤᎮᏍᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏗᏰᎸᎯ. ᎡᎺᏅ.
Di-tsi-yo-li, de-tse-ya-do-tse-he-s-di U-ne-la-nv-hi di-ye-lv-hi. E-me-nv.