Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,
ᎠᏴ ᏈᏓ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᎩᏅᏏᏛ ᏫᏨᏲᏪᎳᏏ ᎢᏣᏗᎦᎴᏲᏨᎯ ᏋᏗᏱ ᎢᏤᏙᎯ ᎠᎴ ᎨᎴᏏᏱ ᎠᎴ ᎨᏆᏙᏏ ᎠᎴ ᎡᏏᏱ ᎠᎴ ᏈᏗᏂᏱ;
A-yv Qui-da Tsi-sa Ga-lo-ne-dv a-gi-nv-si-dv wi-tsv-yo-we-la-si i-tsa-di-ga-le-yo-tsv-hi Quv-di-yi i-tse-do-hi a-le Ge-le-si-yi a-le Ge-qua-do-si a-le E-si-yi a-le Qui-di-ni-yi;
Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied.
ᎡᏣᏑᏰᏛ ᎾᏍᎩᏯ ᎾᎦᏔᎰ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ, ᎬᏔᏅᎯ ᎤᏓᏅᎦᎸᏗ ᎨᏒ ᎠᏓᏅᏙ, ᎾᏍᎩ ᎾᎿᎭᏨᏗᏓᎴᎲᏍᎦ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎠᏍᏚᏟᏍᏗ ᎨᏒ ᎤᎩᎬ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ; ᎦᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᎴ ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎤᏣᏘ ᎢᏣᏤᎵ ᎨᏎᏍᏗ.
E-tsa-su-ye-dv na-s-gi-ya na-ga-ta-ho U-ne-la-nv-hi A-ga-yv-li-ge-i, gv-ta-nv-hi u-da-nv-ga-lv-di ge-sv A-da-nv-do, na-s-gi na-hna tsv-di-da-le-hv-s-ga go-hi-yu-di ge-sv a-le a-s-du-tli-s-di ge-sv u-gi-gv Tsi-sa Ga-lo-ne-dv; Ga-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv a-le nv-wa-do-hi-ya-dv u-tsa-ti i-tsa-tse-li ge-se-s-di.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead,
ᎦᎸᏉᏙᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎾᏍᎩ ᎤᎦᏴᎵᎨ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎢᎦᏤᎵᎦ, ᎾᏍᎩ ᎤᏣᏘ ᎤᏓᏙᎵᏣᏘᏳ ᎨᏒ ᏥᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗ ᏔᎵᏁ ᏥᎩᎾᏄᎪᏫᏒ ᎤᏚᎩ ᎬᏗ ᎨᏒ ᏥᎩᏁᎸ ᎬᏂᏛ ᎢᎩᎪᏩᏛᏗᏱ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᎯ ᎤᏲᎱᏒ ᏚᎴᎯᏌᏅ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ;^
Ga-lv-quo-do-di ge-se-s-di U-ne-la-nv-hi na-s-gi U-ga-yv-li-ge Tsi-sa Ga-lo-ne-dv U-gv-wi-yu-hi i-ga-tse-li-ga, na-s-gi u-tsa-ti u-da-do-li-tsa-ti-yu ge-sv tsi-nv-di-ga-li-s-do-di ta-li-ne tsi-gi-na-nu-go-wi-sv u-du-gi gv-di ge-sv tsi-gi-ne-lv gv-ni-dv i-gi-go-wa-dv-di-yi nv-da-yu-da-le-nv-hi u-yo-hu-sv du-le-hi-sa-nv Tsi-sa Ga-lo-ne-dv;^
To an inheritance incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you,
ᏥᎩᏁᎸ ᎢᎦᏤᎵ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗ ᏧᎬᏩᎶᏗ ᎠᏲᎩ ᏂᎨᏒᎾ, ᎠᎴ ᎦᏓᎭ ᏂᎨᏒᎾ, ᎠᎴ ᎠᏍᎪᎸᎩ ᏂᎨᏒᎾ, ᏦᏒ ᎡᏥᏍᏆᏂᎪᏓᏁᎸᎯ ᏂᎯ,
Tsi-gi-ne-lv i-ga-tse-li i-yu-li-s-do-di tsu-gv-wa-lo-di a-yo-gi ni-ge-sv-na, a-le ga-da-ha ni-ge-sv-na, a-le a-s-go-lv-gi ni-ge-sv-na, tso-sv e-tsi-s-qua-ni-go-da-ne-lv-hi ni-hi,
Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time.
ᎾᏍᎩ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᎢᏨᏗᏍᎬ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᎵᏂᎩᏗᏳ ᎨᏒ ᎬᏗ ᏤᏥᏍᏆᏂᎪᏗ ᎡᏥᏍᏕᎸᏗ ᎨᏒ ᎬᏗᏍᎩ, ᎾᏍᎩ ᎡᏥᏍᏕᎸᏗ ᎨᏒ ᏣᏛᏅᎢᏍᏗ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᎬᏁᏗᏱ ᎤᎵᏍᏆᎸᏗ ᎨᏎᏍᏗ.
Na-s-gi go-hi-yu-di ge-sv i-tsv-di-s-gv U-ne-la-nv-hi u-li-ni-gi-di-yu ge-sv gv-di tse-tsi-s-qua-ni-go-di e-tsi-s-de-lv-di ge-sv gv-di-s-gi, na-s-gi e-tsi-s-de-lv-di ge-sv tsa-dv-nv-i-s-di gv-ni-ge-sv i-gv-ne-di-yi u-li-s-qua-lv-di ge-se-s-di.
Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations:
ᎾᏍᎩ ᎾᎿᎭᎤᏣᏘ ᏥᏣᎵᎮᎵᎦ, ᎪᎯᏍᎩᏂᏃᏅ ᏞᎦ, ᎢᏳᏃ ᎣᏏᏳ ᎨᏎᏍᏗ, ᎡᎯᏍᏗ ᎢᏣᏓᏅᏔᏩᏕᎦ ᎤᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎢᏥᎪᎵᏰᏍᎩ ᎢᏣᎵᏩᏛᎡᎲᎢ,
Na-s-gi na-hna u-tsa-ti tsi-tsa-li-he-li-ga, go-hi-s-gi-ni-no-nv tle-ga, i-yu-no o-si-yu ge-se-s-di, e-hi-s-di i-tsa-da-nv-ta-wa-de-ga u-di-ga-li-s-do-di-ha tsu-da-le-nv-dv i-tsi-go-li-ye-s-gi i-tsa-li-wa-dv-e-hv-i,
That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honour and glory at the appearing of Jesus Christ:
ᎾᏍᎩ ᎢᏦᎯᏳᏒ ᎠᎪᎵᏰᏗ ᎨᏒ ᎤᏟ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎡᏍᎦᏉ ᎠᏕᎸ ᏓᎶᏂᎨ ᎠᎪᎵᏰᏗ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᎠᏲᎩ ᏥᎩ, ᎾᏍᏉ ᎠᏥᎸ ᎬᏔᏅᎯ ᎠᎪᎵᏰᎥᎯ ᏱᎩ, ᏱᏩᎵᏰᎢᎶᎦ ᎦᎸᏉᏙᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎣᏍᏛ ᎠᏰᎸᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒᎢ, ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎦᎾᏄᎪᏥᎸ ᎢᏳᎢ.
Na-s-gi i-tso-hi-yu-sv a-go-li-ye-di ge-sv u-tli ga-lv-quo-di-yu e-s-ga-quo a-de-lv da-lo-ni-ge a-go-li-ye-di ge-sv na-s-gi a-yo-gi tsi-gi, na-s-quo a-tsi-lv gv-ta-nv-hi a-go-li-ye-v-hi yi-gi, yi-wa-li-ye-i-lo-ga ga-lv-quo-do-di ge-sv-i, a-le o-s-dv a-ye-lv-di ge-sv-i, a-le ga-lv-quo-di-yu ge-sv-i, Tsi-sa Ga-lo-ne-dv ga-na-nu-go-tsi-lv i-yu-i.
Whom having not seen, ye love; in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory:
ᎾᏍᎩ [ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ] ᎡᏥᎪᎥᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᎡᏥᎨᏳᎭ; ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎪᎯ ᎨᏒ ᏁᏥᎪᏩᏘᏍᎬᎾ, ᎠᏎᏃ ᎡᏦᎯᏳᎲᏍᎬᎢ ᎡᏣᎵᎮᎵᎦ ᎢᏨᏗᎭ ᎠᎵᎮᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎦᏃᎮᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎠᎴ ᎦᎸᏉᏔᏅᎯ;
Na-s-gi [Tsi-sa Ga-lo-ne-dv] e-tsi-go-v-hi ni-ge-sv-na i-e-tsi-ge-yu-ha; a-le na-s-gi go-hi ge-sv ne-tsi-go-wa-ti-s-gv-na, a-se-no e-tso-hi-yu-hv-s-gv-i e-tsa-li-he-li-ga i-tsv-di-ha a-li-he-li-s-di ge-sv ga-no-he-di ni-ge-sv-na a-le ga-lv-quo-ta-nv-hi;
Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls.
ᎠᎴ ᎡᏣᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎭ ᎢᏦᎯᏳᏒ ᏄᏍᏛ ᎤᎬᏩᎸᎢ, ᎾᏍᎩ ᏗᏣᏓᏅᏙ ᏗᏍᏕᎸᏗ ᎨᏒᎢ.
A-le e-tsa-li-s-go-lv-da-ne-ha i-tso-hi-yu-sv nu-s-dv u-gv-wa-lv-i, na-s-gi di-tsa-da-nv-do di-s-de-lv-di ge-sv-i.
Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you:
ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᎵᏍᏕᎸᏙᏗ ᎨᏒ ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎩ ᎣᏍᏛ ᎣᏂᎨᏛᏅᎯ ᎠᎴ ᎤᏂᏲᎸᎯ, ᎾᏍᎩ ᎤᎾᏙᎴᎰᏒᎯ ᎤᏂᏁᎢᏍᏔᏅᎯ ᏂᎯ ᎡᏥᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒᎢ;
Na-s-gi na a-li-s-de-lv-do-di ge-sv a-na-do-le-ho-s-gi o-s-dv o-ni-ge-dv-nv-hi a-le u-ni-yo-lv-hi, na-s-gi u-na-do-le-ho-sv-hi u-ni-ne-i-s-ta-nv-hi ni-hi e-tsi-do-li-s-di ge-sv-i;
Searching what, or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ, and the glory that should follow.
ᎤᏂᏲᎲᎩ ᎢᏳ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎢᏳᎵᏍᏔᏂᏓᏍᏗ ᎨᏒ ᎦᏛᎬᎢ ᎠᏓᏅᏙ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏤᎵᎦ ᎾᏍᎩ ᎤᏂᏯᎥᎢ, ᎢᎬᏱ ᎦᏰᎯ ᎬᏂᎨᏒ ᏥᏂᎬᏁᎮ ᎤᎩᎵᏲᎢᏍᏗᏱ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᎴ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒ ᎣᏂ ᎤᎾᏄᎪᎢᏍᏗᏱ.
U-ni-yo-hv-gi i-yu ge-sv-i, a-le i-yu-li-s-ta-ni-da-s-di ge-sv ga-dv-gv-i A-da-nv-do Ga-lo-ne-dv u-tse-li-ga na-s-gi u-ni-ya-v-i, i-gv-yi ga-ye-hi gv-ni-ge-sv tsi-ni-gv-ne-he u-gi-li-yo-i-s-di-yi Ga-lo-ne-dv a-le ga-lv-quo-di-yu ge-sv o-ni u-na-nu-go-i-s-di-yi.
Unto whom it was revealed, that not unto themselves, but unto us they did minister the things, which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven; which things the angels desire to look into.
ᎾᏍᎩ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᎨᎬᏁᎸᎯ ᏥᎨᏎᎢ ᎤᏅᏒᏉ ᎾᎾᎵᏍᏕᎵᏍᎬᎾ ᎨᏒᎢ, ᎠᏴᏍᎩᏂ ᎨᎩᏍᏕᎵᏍᎬᎢ ᎨᎩᏃᎮᎮᎸ ᎾᏍᎩ ᎪᎯ ᎬᏂᎨᏒ ᏥᏂᎨᏨᏁᎭ ᎾᏍᎩ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎨᏣᎵᏥᏙᏁᎸᎯ ᏥᎩ, ᎠᏅᏗᏍᎬ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎠᏓᏅᏙ ᎦᎸᎳᏗ ᏅᏓᏰᏥᏅᏏᏛ; ᎾᏍᎩ ᏗᏂᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᏧᎾᏚᎵᎭ ᎤᏂᎪᎵᏰᏗᏱ.
Na-s-gi gv-ni-ge-sv i-ge-gv-ne-lv-hi tsi-ge-se-i u-nv-sv-quo na-na-li-s-de-li-s-gv-na ge-sv-i, a-yv-s-gi-ni ge-gi-s-de-li-s-gv-i ge-gi-no-he-he-lv na-s-gi go-hi gv-ni-ge-sv tsi-ni-ge-tsv-ne-ha na-s-gi o-s-dv ka-no-he-dv ge-tsa-li-tsi-do-ne-lv-hi tsi-gi, a-nv-di-s-gv Ga-lv-quo-di-yu A-da-nv-do ga-lv-la-di nv-da-ye-tsi-nv-si-dv; na-s-gi di-ni-ka-hna-wa-di-do-hi tsu-na-du-li-ha u-ni-go-li-ye-di-yi.
Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏗᏥᏠᎦ ᏕᏣᏓᏅᏛᎢ, ᎢᏣᎵᏏᎾᎯᏍᏗᏳ ᎨᏎᏍᏗ, ᎠᎴ ᎬᎵᏍᏆᏗᏍᎩ ᎤᏚᎩ ᎢᏨᏎᏍᏗ ᎡᏥᏁᏗᏱ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᏂᎯ ᎡᏥᏲᎮᏗ ᏥᎩ ᎾᎯᏳ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎬᏂᎨᏒ ᎾᎬᏁᎸᎭ.
Na-s-gi i-yu-s-di di-tsi-tlo-ga de-tsa-da-nv-dv-i, i-tsa-li-si-na-hi-s-di-yu ge-se-s-di, a-le gv-li-s-qua-di-s-gi u-du-gi i-tsv-se-s-di e-tsi-ne-di-yi gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv ni-hi e-tsi-yo-he-di tsi-gi na-hi-yu Tsi-sa Ga-lo-ne-dv gv-ni-ge-sv na-gv-ne-lv-ha.
As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance:
ᎢᏦᎯᏳᎯᏍᏛ ᎨᏎᏍᏗ, ᏞᏍᏗ ᎢᎸᎯᏳ ᏥᏂᏣᏍᏛ ᏥᏣᏚᎸᏅᎥᏍᎬ ᎾᎯᏳ ᏂᏥᎦᏔᎿᎭᎥᎾ ᏥᎨᏒᎩ;
I-tso-hi-yu-hi-s-dv ge-se-s-di, tle-s-di i-lv-hi-yu tsi-ni-tsa-s-dv tsi-tsa-du-lv-nv-v-s-gv na-hi-yu ni-tsi-ga-ta-hna-v-na tsi-ge-sv-gi;
But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation;
ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ ᎢᏥᏯᏅᏛ ᎠᏍᎦᎾᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᏂᎯ ᎢᏥᏍᎦᎾᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏎᏍᏗ ᏂᎦᎥ ᏂᏣᏛᎿᎭᏕᎬᎢ.
Na-s-gi-s-gi-ni i-tsi-ya-nv-dv a-s-ga-na-hi ni-ge-sv-na tsi-gi, na-s-gi-ya na-s-quo ni-hi i-tsi-s-ga-na-hi ni-ge-sv-na ge-se-s-di ni-ga-v ni-tsa-dv-hna-de-gv-i.
Because it is written, Be ye holy; for I am holy.
ᎯᎠᏰᏃ ᏂᎬᏅ ᎪᏪᎳ, "ᎢᏥᏍᎦᎾ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏎᏍᏗ, ᎠᏴᏰᏃ ᏥᏍᎦᎾ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᎩ."
Hi-a-ye-no ni-gv-nv go-we-la, "I-tsi-s-ga-na ni-ge-sv-na ge-se-s-di, a-yv-ye-no tsi-s-ga-na ni-ge-sv-na i-gi."
And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear:
ᎢᏳ ᎠᎴ ᎡᏣᏓᏙᎵᏍᏓᏁᎮᏍᏗ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ, ᎾᏍᎩ ᏂᏗᎦᎸᏉᏗᏍᎬᎾ ᏥᏕᎫᎪᏓᏁᎭ ᎾᏂᎥ ᎠᏂᏏᏴᏫᎭ ᏄᏍᏛ ᏚᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ, ᏂᎪᎯᎸ [ᎠᏂ] ᎢᏣᎴᏂᏙᎲᎢ ᎢᏤᏯᏔᎯ ᎨᏎᏍᏗ ᎢᏤᎲᎢ.
I-yu a-le e-tsa-da-do-li-s-da-ne-he-s-di A-ga-yv-li-ge-i, na-s-gi ni-di-ga-lv-quo-di-s-gv-na tsi-de-gu-go-da-ne-ha na-ni-v a-ni-si-yv-wi-ha nu-s-dv du-ni-lv-wi-s-da-ne-hv-i, ni-go-hi-lv [a-ni] i-tsa-le-ni-do-hv-i i-tse-ya-ta-hi ge-se-s-di i-tse-hv-i.
Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers;
ᎢᏥᎦᏔᎭᏰᏃ ᎪᎱᏍᏗ ᎠᏲᎩ, ᎠᏕᎸ ᎤᏁᎬ ᏯᏛᏅ ᎠᎴ ᎠᏕᎸ ᏓᎶᏂᎨ, ᎡᏣᎫᏴᏔᏅᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎢ, ᎡᎫᏓᎴᏒᎢ ᎪᎱᏍᏗ ᎬᏙᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᏣᎴᏂᏙᎸᎢ ᏗᏥᎦᏴᎵᎨ ᏗᎨᏥᏲᎯᏎᎸᎯ ᎨᏒᎢ,
I-tsi-ga-ta-ha-ye-no go-hu-s-di a-yo-gi, a-de-lv u-ne-gv ya-dv-nv a-le a-de-lv da-lo-ni-ge, e-tsa-gu-yv-ta-nv-hi ni-ge-sv-na ge-sv-i, e-gu-da-le-sv-i go-hu-s-di gv-do-di ni-ge-sv-na i-tsa-le-ni-do-lv-i di-tsi-ga-yv-li-ge di-ge-tsi-yo-hi-se-lv-hi ge-sv-i,
But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot:
ᎦᎸᏉᏗᏳᏍᎩᏂ ᎩᎬ ᎡᏣᎫᏴᏔᏅᎯ ᎨᏒᎢ, ᎤᎩᎬ ᎦᎶᏁᏛ ᎾᏍᎩᏯ ᎠᏫ-ᎠᎩᎾ ᎪᎱᏍᏗ ᏄᎪᎸᏫ ᎠᎴ ᏄᏓᏓᎸᎾ;
Ga-lv-quo-di-yu-s-gi-ni gi-gv e-tsa-gu-yv-ta-nv-hi ge-sv-i, u-gi-gv Ga-lo-ne-dv na-s-gi-ya a-wi--a-gi-na go-hu-s-di nu-go-lv-wi a-le nu-da-da-lv-na;
Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you,
ᎾᏍᎩ ᎤᏙᎯᏳᎯ ᎾᏥᎦᏔᎰᎢ ᎠᏏ ᎡᎶᎯ ᎾᏙᏢᏍᎬᎾ ᏥᎨᏎᎢ; ᎠᏎᏃ ᎬᏂᎨᏒ ᎾᎬᏁᎴ ᎪᎯ ᎤᎵᏍᏆᎸᏗ ᏕᎨᏌᏗᏒᎢ ᏂᎯ ᎢᏣᎵᏍᏕᎸᏙᏗ,
Na-s-gi u-do-hi-yu-hi na-tsi-ga-ta-ho-i a-si e-lo-hi na-do-tlv-s-gv-na tsi-ge-se-i; a-se-no gv-ni-ge-sv na-gv-ne-le go-hi u-li-s-qua-lv-di de-ge-sa-di-sv-i ni-hi i-tsa-li-s-de-lv-do-di,
Who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory; that your faith and hope might be in God.
ᏂᎯ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ ᏤᏦᎯᏳᎲᏍᎦ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎾᏍᎩ ᎤᏲᎱᏒ ᏥᏚᎴᏔᏁᎢ ᎠᎴ ᏧᏁᎴ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒᎢ; ᎾᏍᎩ ᎢᏦᎯᏳᏒ ᎠᎴ ᎤᏚᎩ ᎢᏨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎢᏗᏢ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
Ni-hi na-s-gi i-yu-wa-ni-sa-dv tse-tso-hi-yu-hv-s-ga U-ne-la-nv-hi na-s-gi u-yo-hu-sv tsi-du-le-ta-ne-i a-le tsu-ne-le ga-lv-quo-di-yu ge-sv-i; na-s-gi i-tso-hi-yu-sv a-le u-du-gi i-tsv-sv U-ne-la-nv-hi i-di-tlv i-yu-li-s-do-di-yi.
Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently:
ᎾᏍᎩᏃ ᏗᏥᏅᎦᎸᏛ ᏥᎩ ᏗᏣᏓᏅᏙ ᏕᏥᎧᎾᏩᏛᏒ ᏚᏳᎪᏛ ᏥᏅᏧᎵᏍᏙᏔᏅ, [ᎦᎸᏉᏗᏳ] ᎠᏓᏅᏙ ᏥᏨᏔᏅ, ᏄᏠᎾᏍᏛᎾ ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒ ᎢᏨᏙᏗᏱ ᏗᏥᎨᏳᎯᏳ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎢᏣᎵᏅᏟ, ᎤᎵᏂᎩᏛ ᏕᏣᏓᎨᏳᏎᏍᏗ ᎢᏨᏗᏍᎨᏍᏗ ᎦᏓᎭ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᏥᎾᏫ.
Na-s-gi-no di-tsi-nv-ga-lv-dv tsi-gi di-tsa-da-nv-do de-tsi-ka-na-wa-dv-sv du-yu-go-dv tsi-nv-tsu-li-s-do-ta-nv, [Ga-lv-quo-di-yu] A-da-nv-do tsi-tsv-ta-nv, nu-tlo-na-s-dv-na a-da-ge-yu-di ge-sv i-tsv-do-di-yi di-tsi-ge-yu-hi-yu i-yu-li-s-do-di-yi i-tsa-li-nv-tli, u-li-ni-gi-dv de-tsa-da-ge-yu-se-s-di i-tsv-di-s-ge-s-di ga-da-ha ni-ge-sv-na i-tsi-na-wi.
Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever.
ᏔᎵᏁ ᎢᏣᏕᏅᎯ ᎨᏒᎢ, ᎥᏝ ᎠᏲᎩ ᎤᎦᏔ ᎢᏣᏕᏔᏅᎯ ᏱᎩ, ᎠᏲᎩᏍᎩᏂ ᏂᎨᏒᎾ, ᎧᏃᎥᏛ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏟᎵ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ ᎾᏍᎩ ᎬᏃᏛ ᏥᎩ ᎠᎴ ᏂᎪᎯᎸ ᎡᎯ ᏥᎩ.
Ta-li-ne i-tsa-de-nv-hi ge-sv-i, v-tla a-yo-gi u-ga-ta i-tsa-de-ta-nv-hi yi-gi, a-yo-gi-s-gi-ni ni-ge-sv-na, ka-no-v-dv U-ne-la-nv-hi u-tli-li i-yu-wa-ni-sa-dv na-s-gi gv-no-dv tsi-gi a-le ni-go-hi-lv e-hi tsi-gi.
For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away:
ᏂᎦᎥᏰᏃ ᎤᏇᏓᎵ ᎨᏒ ᎧᏃᏍᎦᏉ ᎾᏍᎩᏯᎢ, ᎠᎴ ᏂᎦᎥ ᎤᏓᎸᏉᏙᏗ ᎨᏒ ᏴᏫ, ᎧᏁᏍᎦ ᎤᏥᎸᏒ ᎾᏍᎩᏯᎢ. ᎧᏁᏍᎦ ᎧᏴᏍᎪᎢ, ᎠᎴ ᎤᏥᎸᏒᎢ ᎦᏙᎠᏍᎪᎢ, ᎧᏃᎮᏛᏍᎩᏂ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎤᏤᎵᎦ ᏂᎪᎯᎸ ᎡᎭ.
Ni-ga-v-ye-no u-que-da-li ge-sv ka-no-s-ga-quo na-s-gi-ya-i, a-le ni-ga-v u-da-lv-quo-do-di ge-sv yv-wi, ka-ne-s-ga u-tsi-lv-sv na-s-gi-ya-i. Ka-ne-s-ga ka-yv-s-go-i, a-le u-tsi-lv-sv-i ga-do-a-s-go-i, ka-no-he-dv-s-gi-ni U-gv-wi-yu-hi u-tse-li-ga ni-go-hi-lv e-ha.
But the word of the Lord endureth for ever. And this is the word which by the gospel is preached unto you.
ᎾᏍᎩᏃ ᎯᎠ ᎧᏃᎮᏛ ᎾᏍᎩ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎡᏣᎵᏥᏙᏁᎲᎢ ᏤᏣᎵᏥᏙᏁᎭ.
Na-s-gi-no hi-a ka-no-he-dv na-s-gi o-s-dv ka-no-he-dv e-tsa-li-tsi-do-ne-hv-i tse-tsa-li-tsi-do-ne-ha.