The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed:
ᏗᎨᎦᏁᎶᏗ ᏥᎨᏣᏓᏑᏯ ᎦᏥᏔᏲᏎᎭ, ᎠᏴ ᎾᏍᏉ ᏨᏆᏁᎶᏗ ᎠᎴ ᏥᎦᏔᎯ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᎩᎵᏲᏨᎢ, ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᎠᏇᏔᏗᏍᏗᏍᎩ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᎬᏁᏗ ᏥᎩ^
Di-ge-ga-ne-lo-di tsi-ge-tsa-da-su-ya ga-tsi-ta-yo-se-ha, a-yv na-s-quo tsv-qua-ne-lo-di a-le tsi-ga-ta-hi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv u-gi-li-yo-tsv-i, a-le na-s-quo a-que-ta-di-s-di-s-gi ga-lv-quo-di-yu gv-ni-ge-sv i-gv-ne-di tsi-gi^
Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly; not for filthy lucre, but of a ready mind;
ᏕᏤᎶᎮᏍᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏤᎵᎦ ᏥᎨᏣᏓᏑᏯ, ᏕᏥᎦᏘᏰᏍᏗ, ᎥᏞᏍᏗ ᎣᏏᏳ ᏂᏥᏰᎸᏒᎾ ᎣᏏᏳᏍᎩᏂ ᎢᏥᏰᎸᎯ ᎨᏎᏍᏗ, ᎠᎴ ᎥᏞᏍᏗ ᏧᎬᏩᎶᏗ ᎢᏥᎬᎥᏍᎬ ᏱᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎣᏏᏳᏍᎩᏂ ᎢᏥᏰᎸᏒ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎨᏍᏗ;
De-tse-lo-he-s-di u-na-da-tlu-gv U-ne-la-nv-hi tsu-tse-li-ga tsi-ge-tsa-da-su-ya, de-tsi-ga-ti-ye-s-di, v-tle-s-di o-si-yu ni-tsi-ye-lv-sv-na o-si-yu-s-gi-ni i-tsi-ye-lv-hi ge-se-s-di, a-le v-tle-s-di tsu-gv-wa-lo-di i-tsi-gv-v-s-gv yi-nv-di-ga-li-s-do-di-s-ge-s-di, o-si-yu-s-gi-ni i-tsi-ye-lv-sv nv-di-ga-li-s-do-di-s-ge-s-di;
Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock.
ᎠᎴ ᏕᏥᎦᏘᏴ [ᎤᏁᎳᏅᎯ] ᏧᏤᎵᎦ ᏞᏍᏗ ᎤᏂᎬᏫᏳᎯ ᎾᎾᏛᏁᎲ ᏱᏂᏣᏛᏁᎮᏍᏗ, ᎦᎨᏣᏕᎶᏆᎡᏗᏍᎩᏂ ᎨᏎᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎤᎾᏓᏡᎬᎢ.
A-le de-tsi-ga-ti-yv [U-ne-la-nv-hi] tsu-tse-li-ga tle-s-di u-ni-gv-wi-yu-hi na-na-dv-ne-hv yi-ni-tsa-dv-ne-he-s-di, ga-ge-tsa-de-lo-qua-e-di-s-gi-ni ge-se-s-di na-s-gi u-na-da-tlu-gv-i.
And when the chief Shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away.
ᏄᎬᏫᏳᏒᏃ ᎠᏫ-ᏗᎦᏘᏯ ᎦᎾᏄᎪᏥᎸᎭ ᎡᏥᏅᏁᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎦᎸᏉᏗ ᎠᎵᏍᏚᎶ ᎠᏍᎪᎸᎩ ᏂᎨᏒᎾ.
Nu-gv-wi-yu-sv-no a-wi--di-ga-ti-ya ga-na-nu-go-tsi-lv-ha e-tsi-nv-ne-di ge-se-s-di ga-lv-quo-di a-li-s-du-lo a-s-go-lv-gi ni-ge-sv-na.
Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble.
ᏂᎯ ᎾᏍᏉ ᎢᏥᏫᏅ ᏕᏦᎯᏳᏎᏍᏗ ᏧᎾᏛᏐᏅᎯ; ᎥᎥ, ᏂᏥᎥᎢ ᏕᏣᏓᏙᎯᏳᏎᏍᏗ, ᎠᎴ ᎢᏣᏄᏬᏍᏕᏍᏗ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎠᏓᏅᏓᏗᏍᏗ ᎨᏒᎢ; ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᎤᎾᏢᏉᏗ ᏓᏡᏗᏍᎪᎢ, ᎤᎾᏓᏙᎵᏍᏗᏍᎩᏂ ᎬᏩᎦᏗᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᏓᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎰᎢ.
Ni-hi na-s-quo i-tsi-wi-nv de-tso-hi-yu-se-s-di tsu-na-dv-so-nv-hi; V-v, ni-tsi-v-i de-tsa-da-do-hi-yu-se-s-di, a-le i-tsa-nu-wo-s-de-s-di u-da-do-li-s-di a-da-nv-da-di-s-di ge-sv-i; U-ne-la-nv-hi-ye-no u-na-tlv-quo-di da-tlu-di-s-go-i, u-na-da-do-li-s-di-s-gi-ni gv-wa-ga-di-ya u-da-do-li-s-di ge-sv da-li-s-go-lv-da-ne-ho-i.
Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time:
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏣᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᎵᏂᎩᏛ ᎤᏬᏰᏂ ᎭᏫᏂᏗᏢ ᏂᏣᏛᎾᏕᎬᎢ, ᎾᏍᎩᏃ ᎨᏥᏌᎳᏙᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎠᏎᎸᎯ ᎨᏒ ᎾᎯᏳᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di i-tsa-da-do-li-s-di ge-se-s-di U-ne-la-nv-hi u-li-ni-gi-dv u-wo-ye-ni ha-wi-ni-di-tlv ni-tsa-dv-na-de-gv-i, na-s-gi-no ge-tsi-sa-la-do-di ge-se-s-di a-se-lv-hi ge-sv na-hi-yu-i.
Casting all your care upon him; for he careth for you.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏗᏳ ᎤᏪᎵᎯᏍᏗ ᎢᏤᎲ ᏤᏥᏲᎯᏏ, ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎢᏣᏓᏅᏖᏍᎪᎢ.
A-le na-s-gi ni-ga-di-yu u-we-li-hi-s-di i-tse-hv tse-tsi-yo-hi-si, na-s-gi-ye-no i-tsa-da-nv-te-s-go-i.
Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:
ᎢᏣᎵᏏᎾᎯᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ, ᎢᏥᏯᏫᏍᎨᏍᏗ, ᎢᏣᏡᏗᏍᎩᏰᏃ ᎠᏍᎩᎾ, ᏢᏓᏥ ᎤᏃᏕᎾ ᎤᏪᎷᎩ ᎾᏍᎩᏯ ᎡᏙᎭ ᏚᏲᎭ ᏧᏪᏰᏍᏗ.
I-tsa-li-si-na-hi-s-di ge-se-s-di, i-tsi-ya-wi-s-ge-s-di, i-tsa-tlu-di-s-gi-ye-no a-s-gi-na, tlv-da-tsi u-no-de-na u-we-lu-gi na-s-gi-ya e-do-ha du-yo-ha tsu-we-ye-s-di.
Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world.
ᎾᏍᎩ ᏤᏣᏟᏴᏏ, ᎤᎵᏂᎩᏛ ᎨᏎᏍᏗ ᎢᏦᎯᏳᏒᎢ, ᎢᏥᎦᏔᎭᏰᏃ ᎤᏠᏱ ᎠᎩᎵᏲᎢᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᏂᎧᎵᎢᎲ ᎢᏣᎵᏅᏟ ᎡᎶᎯ ᏣᏁᎭ.
Na-s-gi tse-tsa-tli-yv-si, u-li-ni-gi-dv ge-se-s-di i-tso-hi-yu-sv-i, i-tsi-ga-ta-ha-ye-no u-tlo-yi a-gi-li-yo-i-s-di ge-sv a-ni-ka-li-i-hv i-tsa-li-nv-tli e-lo-hi tsa-ne-ha.
But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you.
ᎠᏗᎾ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏣᏔᏅᎯ ᎤᏓᏙᎵᏣᏘ ᎾᏍᎩ ᎢᎩᏯᏅᏛ ᏥᎩ ᎤᏤᎵ ᎤᎵᏍᏆᏗᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒ ᏫᎩᎷᎯᏍᏗᏱ, ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᎬᏗᏍᎬᎢ, ᎾᏍᎩ ᏞᎦ ᎢᏥᎩᎵᏲᏨᎯ ᎨᏎᏍᏗ, ᏂᏥᎪᎸᎾ ᏫᏂᏨᎦ, ᎠᎴ ᏫᏣᎵᏂᎪᎯᏍᏓ, ᎠᎴ ᎢᏣᎵᏂᎩᏛ ᏫᏂᏨᎦ, ᎠᎴ ᎦᏰᏥᏖᎸᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᏫᏂᏨᎦ.
A-di-na U-ne-la-nv-hi u-tsa-ta-nv-hi u-da-do-li-tsa-ti na-s-gi i-gi-ya-nv-dv tsi-gi u-tse-li u-li-s-qua-di-s-di ni-ge-sv-na ga-lv-quo-di-yu ge-sv wi-gi-lu-hi-s-di-yi, Tsi-sa Ga-lo-ne-dv a-gv-di-s-gv-i, na-s-gi tle-ga i-tsi-gi-li-yo-tsv-hi ge-se-s-di, ni-tsi-go-lv-na wi-ni-tsv-ga, a-le wi-tsa-li-ni-go-hi-s-da, a-le i-tsa-li-ni-gi-dv wi-ni-tsv-ga, a-le ga-ye-tsi-te-lv-di ni-ge-sv-na wi-ni-tsv-ga.
To him be glory and dominion for ever and ever. Amen.
ᎾᏍᎩ ᎤᏤᎵ ᎨᏎᏍᏗ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒ ᏂᎪᎯᎸ ᎤᎵᏍᏆᏗᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ. ᎡᎺᏅ.
Na-s-gi u-tse-li ge-se-s-di ga-lv-quo-di-yu ge-sv a-le u-gv-wi-yu-hi ge-sv ni-go-hi-lv u-li-s-qua-di-s-di ni-ge-sv-na. E-me-nv.
By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose, I have written briefly, exhorting, and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand.
ᎢᏨᏲᏪᎳᏏ ᎦᏲᎵ ᏏᎷᏪᏂ ᎤᏅᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎦᎳᏏᏛᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᏣᎵᏅᏟ ᎦᏓᏅᏖᏍᎬᎢ, ᎢᏒᏔᏲᏎᎭ, ᎠᎴ ᎬᏂᎨᏒ ᏂᏨᏴᏁᎭ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎾᎿᎭᏥᏕᏥᏙᎦ ᎤᏙᎯᏳᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒᎢ.
I-tsv-yo-we-la-si ga-yo-li Si-lu-we-ni u-nv-s-di na-s-gi ga-la-si-dv-di ni-ge-sv-na i-tsa-li-nv-tli ga-da-nv-te-s-gv-i, i-sv-ta-yo-se-ha, a-le gv-ni-ge-sv ni-tsv-yv-ne-ha na-s-gi hi-a na-hna tsi-de-tsi-do-ga u-do-hi-yu-sv U-ne-la-nv-hi u-da-do-li-s-di ge-sv-i.
The church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you; and so doth Marcus my son.
ᏓᏓᎶᏂ ᎠᏁᎯ ᎨᎦᏑᏰᏛ ᏂᎯ ᎡᏣᏑᏰᏛ ᎨᏒ ᎾᏍᎩᏯᎢ ᏫᎨᏥᏲᎵᎭ, ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᎹᎦ ᎠᏇᏥ.
Da-da-lo-ni a-ne-hi ge-ga-su-ye-dv ni-hi e-tsa-su-ye-dv ge-sv na-s-gi-ya-i wi-ge-tsi-yo-li-ha, a-le na-s-quo ma-ga a-que-tsi.
Greet ye one another with a kiss of charity. Peace be with you all that are in Christ Jesus. Amen.
ᏕᏣᏓᏲᎵᎸᎭ ᎢᏨᏔᏅᎭ ᎠᏓᎨᏳᏗ ᏗᏓᏙᏪᏙᎥᏍᏗ ᎨᏒᎢ. ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎢᏤᎳᏗᏙᎮᏍᏗ ᏂᏥᎥ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎡᏥᏯᎢ. ᎡᎺᏅ
De-tsa-da-yo-li-lv-ha i-tsv-ta-nv-ha a-da-ge-yu-di di-da-do-we-do-v-s-di ge-sv-i. Nv-wa-do-hi-ya-dv i-tse-la-di-do-he-s-di ni-tsi-v Tsi-sa Ga-lo-ne-dv e-tsi-ya-i. E-me-nv