Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more.
ᎠᎴ ᎾᏍᏉ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎢᏨᏔᏲᏎᎭ, ᎠᎴ ᎢᏨᏍᏗᏰᏗᎭ, ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏍᎩᏯᏛᎦᏁᎸᎯ ᏥᎩ ᎢᏣᏛᏁᏗᏱ ᎢᏤᏓᏍᏗᏱ ᎾᏍᎩ ᎣᏏᏳ ᎬᏩᏰᎸᏗ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ, ᎾᏍᎩ ᏂᏣᏛᏁᎲ ᎧᏁᏉᏥᏎᏍᏗᏉ.
A-le na-s-quo, i-da-li-nv-tli, i-tsv-ta-yo-se-ha, a-le i-tsv-s-di-ye-di-ha, U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa nv-di-ga-li-s-do-di-ha, na-s-gi na s-gi-ya-dv-ga-ne-lv-hi tsi-gi i-tsa-dv-ne-di-yi i-tse-da-s-di-yi na-s-gi o-si-yu gv-wa-ye-lv-di ge-sv U-ne-la-nv-hi, na-s-gi ni-tsa-dv-ne-hv ka-ne-quo-tsi-se-s-di-quo.
For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus.
ᎢᏥᎦᏔᎭᏰᏃ ᏄᏍᏛ ᏕᏨᏲᎯᏎᎸ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ ᎣᏏᏳ ᎤᏰᎸᏅᎯ ᎨᏒᎢ.
I-tsi-ga-ta-ha-ye-no nu-s-dv de-tsv-yo-hi-se-lv di-ka-hna-wa-dv-s-di U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa o-si-yu u-ye-lv-nv-hi ge-sv-i.
For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication:
ᎯᎠᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᏄᏍᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᏓᏅᏖᏍᎬᎢ, ᏗᏣᏓᏅᎦᎸᏛ ᎢᏣᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᏗᏥᏲᎯᏍᏗᏱ ᎤᏕᎵᏛ ᏗᏂᏏᏗ ᎨᏒᎢ;
Hi-a-ye-no na-s-gi nu-s-di U-ne-la-nv-hi a-da-nv-te-s-gv-i, di-tsa-da-nv-ga-lv-dv i-tsa-li-s-do-di-yi, na-s-gi di-tsi-yo-hi-s-di-yi u-de-li-dv di-ni-si-di ge-sv-i;
That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honour;
ᎾᏍᎩ ᏂᏥᎥ ᎢᏥᏏᏴᏫᎭ ᏱᏥᎦᏔᎭ ᎢᏣᏛᏁᏗᏱ ᎢᏥᏍᏆᏂᎪᏙᏗᏱ ᎢᏥᏰᎸᎢ ᎤᏓᏅᎦᎸᏛ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒᎢ;
Na-s-gi ni-tsi-v i-tsi-si-yv-wi-ha yi-tsi-ga-ta-ha i-tsa-dv-ne-di-yi i-tsi-s-qua-ni-go-do-di-yi i-tsi-ye-lv-i u-da-nv-ga-lv-dv ge-sv a-le ga-lv-quo-di-yu ge-sv-i;
Not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God:
ᎥᏝᏃ ᎢᏤᎳᏲᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩᏯ ᎾᎾᏛᏁᎲ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎾᏂᎦᏔᎲᎾ ᏥᎩ;
V-tla-no i-tse-la-yo-hi-s-di ge-sv-i, na-s-gi-ya na-na-dv-ne-hv tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi U-ne-la-nv-hi na-ni-ga-ta-hv-na tsi-gi;
That no man go beyond and defraud his brother in any matter: because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified.
ᎾᏍᎩ ᎩᎶ ᎤᎶᏒᏍᏓᏁᏗᏱ ᎠᎴ ᎤᎶᏄᎮᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ ᎠᎾᎵᏅᏟ ᏥᏂᎦᎥᏉ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᎬᏩᎵ; ᎤᎬᏫᏳᎯᏰᏃ ᏗᏞᏤᎯ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎾᎦᎥ ᏧᏓᎴᏅᏛ, ᎾᏍᎩ ᎦᏳᎳ ᎢᏨᏃᏁᎸᎯ ᎠᎴ ᎢᏨᏲᎢᏳᏓᏁᎸᎯ ᏥᎩ.
Na-s-gi gi-lo u-lo-sv-s-da-ne-di-yi a-le u-lo-nu-he-di-yi ni-ge-sv-na a-na-li-nv-tli tsi-ni-ga-v-quo go-hu-s-di u-gv-wa-li; U-gv-wi-yu-hi-ye-no di-tle-tse-hi hi-a na-s-gi na-ga-v tsu-da-le-nv-dv, na-s-gi ga-yu-la i-tsv-no-ne-lv-hi a-le i-tsv-yo-i-yu-da-ne-lv-hi tsi-gi.
For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness.
ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᎥᏝ ᏱᎩᏯᏅᎲ ᎦᏓᎭ ᎢᎦᎵᏍᏙᏗᏱ ᎢᎦᏓᏅᎦᎸᏛᏍᎩᏂ ᎢᎦᎵᏍᏙᏗᏱ.
U-ne-la-nv-hi-ye-no v-tla yi-gi-ya-nv-hv ga-da-ha i-ga-li-s-do-di-yi i-ga-da-nv-ga-lv-dv-s-gi-ni i-ga-li-s-do-di-yi.
He therefore that despiseth, despiseth not man, but God, who hath also given unto us his holy Spirit.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎩᎶ ᎠᏓᏂᏉᏘᎯ, ᎥᏝ ᏴᏫ ᏱᎦᏂᏆᏘᎭ, ᎤᏁᎳᏅᎯᏍᎩᏂ, ᎾᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᎤᏤᎵ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎠᏓᏅᏙ ᎢᎩᏁᎸᎯ ᏥᎩ.
Na-s-gi i-yu-s-di gi-lo a-da-ni-quo-ti-hi, v-tla yv-wi yi-ga-ni-qua-ti-ha, U-ne-la-nv-hi-s-gi-ni, na-s-gi na-s-quo u-tse-li Ga-lv-quo-di-yu A-da-nv-do i-gi-ne-lv-hi tsi-gi.
But as touching brotherly love ye need not that I write unto you: for ye yourselves are taught of God to love one another.
Ꭰ-ᏍᎩᏂ ᎠᎾᎵᏅᏟ ᏧᎾᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒ ᎤᎬᏩᎵ ᎥᏝ ᎤᏚᎸᏗ ᏱᏂᏣᎵᏍᏓᏁᎭ ᏫᏨᏲᏪᎳᏁᏗᏱ; ᎢᏨᏒᏰᏃ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎢᏤᏲᏅᎯ ᎢᎩ ᏗᏣᏓᎨᏳᏗᏱ.
A--s-gi-ni a-na-li-nv-tli tsu-na-da-ge-yu-di ge-sv u-gv-wa-li v-tla u-du-lv-di yi-ni-tsa-li-s-da-ne-ha wi-tsv-yo-we-la-ne-di-yi; i-tsv-sv-ye-no U-ne-la-nv-hi i-tse-yo-nv-hi i-gi di-tsa-da-ge-yu-di-yi.
And indeed ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia: but we beseech you, brethren, that ye increase more and more;
ᎤᏙᎯᏳᎯᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᏂᏣᏛᏁᎭ ᎾᏂᎥ ᏕᏥᎨᏳᎭ ᎠᎾᎵᏅᏟ ᎹᏏᏙᏂ ᎠᏁᎯ; ᎠᏎᏃ ᎢᏨᏍᏗᏰᏗᎭ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎢᏥᏁᏉᎢᏍᏗᏱ ᎤᏟᎯᏳ ᎢᎦᎢ;
U-do-hi-yu-hi-ye-no na-s-gi ni-tsa-dv-ne-ha na-ni-v de-tsi-ge-yu-ha a-na-li-nv-tli Ma-si-do-ni a-ne-hi; a-se-no i-tsv-s-di-ye-di-ha, i-da-li-nv-tli, i-tsi-ne-quo-i-s-di-yi u-tli-hi-yu i-ga-i;
And that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work with your own hands, as we commanded you;
ᎠᎴ ᎢᏣᏟᏂᎬᏁᏗᏱ ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎢᏣᏕᏗᏱ, ᎠᎴ ᎢᏨᏒ ᎢᏣᏤᎵ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᏗᏥᎸᏫᏍᏓᏁᏗᏱ, ᎠᎴ ᎢᏨᏒ ᏗᏦᏰᏂ ᏗᏨᏙᏗᏱ ᎪᎱᏍᏗ ᎢᏣᏛᏁᏗᏱ, ᎾᏍᎩᏯ ᏂᏨᏪᏎᎸᎢ;
A-le i-tsa-tli-ni-gv-ne-di-yi nv-wa-do-hi-ya-dv i-tsa-de-di-yi, a-le i-tsv-sv i-tsa-tse-li di-ga-lv-wi-s-da-ne-di di-tsi-lv-wi-s-da-ne-di-yi, a-le i-tsv-sv di-tso-ye-ni di-tsv-do-di-yi go-hu-s-di i-tsa-dv-ne-di-yi, na-s-gi-ya ni-tsv-we-se-lv-i;
That ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing.
ᎾᏍᎩ ᎣᏏ ᎬᏰᎸᏗ ᎨᏥᏓᏍᏗ ᏱᎩ ᎠᏂᎦᏔᎲ ᎾᏍᎩ ᎠᏁᎳ ᏂᎨᏒᎾ, ᎠᎴ ᎪᎱᏍᏗ ᏂᏥᏂᎬᏎᎲᎾ ᏱᎩ.
Na-s-gi o-si gv-ye-lv-di ge-tsi-da-s-di yi-gi a-ni-ga-ta-hv na-s-gi a-ne-la ni-ge-sv-na, a-le go-hu-s-di ni-tsi-ni-gv-se-hv-na yi-gi.
But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope.
ᎠᏎᏃ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎥᏝ ᎾᏂᎦᏔᎥᎾᏉ ᎨᏎᏍᏗ ᏱᏨᏰᎵᏎᎭ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏂᎵᏅᏨᎯ ᎤᎬᏩᎵ, ᎾᏍᎩ ᎤᏲ ᎢᏣᏓᏅᏓᏗᏍᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ ᎾᏍᎩ ᏅᏩᎾᏓᎴ ᎤᏚᎩ ᏄᏅᏒᎾ ᎾᏍᎩᏯ ᏄᎾᏍᏛᎢ.
A-se-no, i-da-li-nv-tli, v-tla na-ni-ga-ta-v-na-quo ge-se-s-di yi-tsv-ye-li-se-ha na-s-gi na u-ni-li-nv-tsv-hi u-gv-wa-li, na-s-gi u-yo i-tsa-da-nv-da-di-s-di-yi ni-ge-sv-na na-s-gi nv-wa-na-da-le u-du-gi nu-nv-sv-na na-s-gi-ya nu-na-s-dv-i.
For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.
ᎢᏳᏰᏃ ᏱᏙᎯᏳᎲᏍᎦ ᏥᏌ ᎤᏲᎱᏒᎢ, ᎠᎴ ᏚᎴᎯᏌᏅᎢ, ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏥᏌ ᎤᎾᎵᏍᎦᏍᏙᏔᏅᎯ ᎤᏂᎵᏅᏨᎯ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏘᏃᎯᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᏥᏌ ᎦᎷᏨᎭ.
I-yu-ye-no yi-do-hi-yu-hv-s-ga Tsi-sa u-yo-hu-sv-i, a-le du-le-hi-sa-nv-i, na-s-gi-ya na-s-quo na-s-gi na Tsi-sa u-na-li-s-ga-s-do-ta-nv-hi u-ni-li-nv-tsv-hi U-ne-la-nv-hi tsu-ti-no-hi-s-di ge-se-s-di tsi-sa ga-lu-tsv-ha.
For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.
ᎯᎠᏰᏃ ᏂᏨᏪᏎᎭ ᎣᏨᏗᎭ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎤᏁᏨᎢ, ᎾᏍᎩ ᎠᏴ ᏗᏛᏃᏛ ᎠᎴ ᎢᏓᎴᏂᏙᎯ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎦᎷᏨ ᎢᏳᎢ ᎥᏝ ᏱᏙᎨᏗᎪᏅ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏂᎵᏅᏨᎯ.
Hi-a-ye-no ni-tsv-we-se-ha o-tsv-di-ha U-gv-wi-yu-hi u-ne-tsv-i, na-s-gi a-yv di-dv-no-dv a-le i-da-le-ni-do-hi U-gv-wi-yu-hi ga-lu-tsv i-yu-i v-tla yi-do-ge-di-go-nv na-s-gi na u-ni-li-nv-tsv-hi.
For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:
ᎤᎬᏫᏳᎯᏰᏃ ᎤᏩᏒ ᏛᏠᎠᏏᎵ ᎦᎸᎳᏗ ᏅᏓᏳᎶᏒᎯ ᎤᎵᏠᏯᏍᏕᏍᏗ ᎤᏁᎷᎬᎢ, ᎠᎴ ᏄᎬᏫᏳᏒ ᏗᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᎧᏁᎬᎢ, ᎠᎴ ᎠᏤᎷᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎦ ᎤᏃᏴᎬᎢ; ᏧᏂᏲᎱᏒᎯᏃ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᎾᎵᏍᎦᏙᏔᏅᎯ ᎢᎬᏱ ᏙᏛᎾᎴᏂ;
U-gv-wi-yu-hi-ye-no u-wa-sv dv-tlo-a-si-li ga-lv-la-di nv-da-yu-lo-sv-hi u-li-tlo-ya-s-de-s-di u-ne-lu-gv-i, a-le nu-gv-wi-yu-sv di-ka-hna-wa-di-do-hi ka-ne-gv-i, a-le a-tse-lu-gi U-ne-la-nv-hi u-tse-li-ga u-no-yv-gv-i; tsu-ni-yo-hu-sv-hi-no Ga-lo-ne-dv u-na-li-s-ga-do-ta-nv-hi i-gv-yi do-dv-na-le-ni;
Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.
ᎿᎭᏉᏃ ᎠᏴ ᏗᏛᏃᏛ ᎠᎴ ᎢᏓᎴᏂᏙᎯ ᎾᏍᎩ ᎢᏧᎳᎭ ᎡᎦᏘᎾᏫᏛᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎤᎶᎩᎸᎢ, ᏫᏕᏓᏠᎢᏍᏗᏱ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎦᎸᎶᎢ; ᎾᏍᎩᏃ ᏂᎪᎯᎸ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎢᏧᎳᎭ ᏫᏕᎮᏍᏗ.
Hna-quo-no a-yv di-dv-no-dv a-le i-da-le-ni-do-hi na-s-gi i-tsu-la-ha e-ga-ti-na-wi-dv-di ge-se-s-di u-lo-gi-lv-i, wi-de-da-tlo-i-s-di-yi U-gv-wi-yu-hi ga-lv-lo-i; na-s-gi-no ni-go-hi-lv U-gv-wi-yu-hi i-tsu-la-ha wi-de-he-s-di.
Wherefore comfort one another with these words.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏕᏣᏓᎦᎵᏍᏓᏗᏍᏗᏍᎨᏍᏗ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏥᏕᏣᏓᏪᏎᎲᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di de-tsa-da-ga-li-s-da-di-s-di-s-ge-s-di hi-a na-s-gi tsi-de-tsa-da-we-se-hv-i.