The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth; and not I only, but also all they that have known the truth;
ᎠᏴ ᎠᏆᏛᏐᏅᎯ ᏫᏥᏲᎵᎦ ᎠᎦᏑᏰᏛ ᎠᎨᏴ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏧᏪᏥ, ᎾᏍᎩ ᎦᏥᎨᏳᎢ ᏚᏳᎪᏛ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎥᏝ ᎠᏋᏒᏉ ᏱᎩ ᎾᏍᏉᏍᎩᏂ ᏂᎦᏛ ᎤᏂᎦᏙᎥᏒᎯ ᏚᏳᎪᏛ ᎨᏒᎢ;
A-yv a-qua-dv-so-nv-hi wi-tsi-yo-li-ga a-ga-su-ye-dv a-ge-yv a-le na-s-gi tsu-we-tsi, na-s-gi ga-tsi-ge-yu-i du-yu-go-dv ge-sv-i, a-le v-tla a-quv-sv-quo yi-gi na-s-quo-s-gi-ni ni-ga-dv u-ni-ga-do-v-sv-hi du-yu-go-dv ge-sv-i;
For the truth's sake, which dwelleth in us, and shall be with us for ever.
ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎾᏍᎩ ᏚᏳᎪᏛ ᎨᏒ ᏥᎩᏯᎠ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᏎ ᏥᎨᎳᏗᏙᎮᏍᏗ ᏂᎪᎯᎸᎢ.
Nv-di-ga-li-s-do-di-ha na-s-gi du-yu-go-dv ge-sv tsi-gi-ya-a, a-le na-s-gi a-se tsi-ge-la-di-do-he-s-di ni-go-hi-lv-i.
Grace be with you, mercy, and peace, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.
ᎬᏩᎦᏗᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒᎢ ᎢᏤᎳᏗᏙᎮᏍᏗ ᎠᎴ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒᎢ ᎠᎴ ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎨᏒᎢ, ᏅᏓᏳᎾᎵᏍᎪᎸᏔᏅᎯ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ ᎠᎴ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᎦᏴᎵᎨ ᎤᏪᏥ, ᏚᏳᎪᏛ ᎨᏒᎢ ᎠᎴ ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒᎢ.
Gv-wa-ga-di-ya u-da-do-li-s-di ge-sv-i i-tse-la-di-do-he-s-di a-le u-da-do-li-s-di ge-sv-i a-le nv-wa-do-hi-ya-dv ge-sv-i, nv-da-yu-na-li-s-go-lv-ta-nv-hi U-ne-la-nv-hi A-ga-yv-li-ge-i a-le U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv A-ga-yv-li-ge U-we-tsi, du-yu-go-dv ge-sv-i a-le a-da-ge-yu-di ge-sv-i.
I rejoiced greatly that I found of thy children walking in truth, as we have received a commandment from the Father.
ᎤᏣᏔᏅᎯ ᎠᏆᎵᎮᎵᏨᎩ ᎠᏆᏙᎴᎰᏒ ᎢᎦᏛ ᏗᏤᏥ ᏚᏳᎪᏛ ᎨᏒ ᎠᎾᎢᏒᎢ, ᎾᏍᎩᏯ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎢᎩᏁᎸ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ.
U-tsa-ta-nv-hi a-qua-li-he-li-tsv-gi a-qua-do-le-ho-sv i-ga-dv di-tse-tsi du-yu-go-dv ge-sv a-na-i-sv-i, na-s-gi-ya di-ka-hna-wa-dv-s-di i-gi-ne-lv A-ga-yv-li-ge-i.
And now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment unto thee, but that which we had from the beginning, that we love one another.
ᎿᎭᏉᏃ ᎬᏔᏲᏎᎭ ᎯᎨᏴ, ᏗᎦᎵᎨᏳᎯ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ; ᎥᏝ ᎠᏗᎾ ᎢᏤ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᏥᎬᏲᏪᎳᏁᎰ ᎢᏳᏍᏗ ᏱᎩ, ᎾᏍᎩᏉᏍᎩᏂ ᏥᏁᎩᎰᎢ, ᏗᎦᏓᎨᏳᎯ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
Hna-quo-no gv-ta-yo-se-ha hi-ge-yv, di-ga-li-ge-yu-hi i-yu-li-s-do-di-yi; v-tla a-di-na i-tse di-ka-hna-wa-dv-s-di tsi-gv-yo-we-la-ne-ho i-yu-s-di yi-gi, na-s-gi-quo-s-gi-ni tsi-ne-gi-ho-i, di-ga-da-ge-yu-hi i-yu-li-s-do-di-yi.
And this is love, that we walk after his commandments. This is the commandment, That, as ye have heard from the beginning, ye should walk in it.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᏍᏗ ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎢᎨᏓᏍᏗᏱ ᎾᏍᎩᏯ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎤᏤᎵᎦ ᏂᎦᏪᏍᎬᎢ. ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᏗᏓᎴᏂᏍᎬ ᏅᏓᎬᏩᏓᎴᏅᏛ ᏥᏁᏣᏛᎩᏍᎪᎢ, ᎾᏍᎩ ᏗᏥᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏱ.
A-le na-s-gi hi-a nu-s-di a-da-ge-yu-di ge-sv-i, na-s-gi i-ge-da-s-di-yi na-s-gi-ya di-ka-hna-wa-dv-s-di u-tse-li-ga ni-ga-we-s-gv-i. Na-s-gi hi-a di-ka-hna-wa-dv-s-di di-da-le-ni-s-gv nv-da-gv-wa-da-le-nv-dv tsi-ne-tsa-dv-gi-s-go-i, na-s-gi di-tsi-ka-hna-wa-dv-s-di-yi.
For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist.
ᎤᏂᏣᏔᏰᏃ ᎤᏠᎾᏍᏗ ᎠᏁᏙᎭ ᎡᎶᎯ, ᎾᏍᎩ ᎠᏃᎯᏳᎲᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏇᏓᎵ ᎤᎾᏄᎪᏥᎸᎢ; ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎤᏠᎾᏍᏗ ᎠᎴ ᎦᎶᏁᏛᎠᏡᏗᏍᎩ.
U-ni-tsa-ta-ye-no u-tlo-na-s-di a-ne-do-ha e-lo-hi, na-s-gi a-no-hi-yu-hv-s-gi ni-ge-sv-na Tsi-sa Ga-lo-ne-dv u-que-da-li u-na-nu-go-tsi-lv-i; na-s-gi hi-a u-tlo-na-s-di a-le ga-lo-ne-dv-a-tlu-di-s-gi.
Look to yourselves, that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward.
ᎢᏤᏯᏔᎮᏍᏗ ᏞᏍᏗ ᏱᎩᏲᎱᏎᎴᏍᏗ ᏕᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎸᎢ, ᎢᏗᏩᏛᎲᏉᏍᎩᏂ ᎤᎧᎵᏨᎯ ᎡᎦᎫᏴᏓᏁᏗ.
I-tse-ya-ta-he-s-di tle-s-di yi-gi-yo-hu-se-le-s-di de-gi-lv-wi-s-da-ne-lv-i, i-di-wa-dv-hv-quo-s-gi-ni u-ka-li-tsv-hi e-ga-gu-yv-da-ne-di.
Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son.
ᎩᎶ ᏣᏍᎦᏅᎪᎢ ᎠᎴ ᏂᏓᎧᎿᎭᏩᏕᎬᎾ ᏥᎨᏐ ᎦᎶᏁᏛ ᏧᏕᏲᏅᎯ, ᎾᏍᎩ ᎥᏝ ᎤᏁᎳᏅᎢ ᏳᏪᎰᎢ. ᎾᏑᎵᎪᎬᎾᏍᎩᏂ Ꮎ ᏓᎧᎾᏩᏗᏒ ᏗᎧᎿᎭᏩᏕᎩ ᎦᎶᏁᏛ ᏧᏕᏲᏅᎯ, ᎾᏍᎩ ᏚᏪᎭ ᎢᏧᎳ ᎠᎦᏴᎵᎨ ᎠᎴ ᎤᏪᏥ.
gi-lo tsa-s-ga-nv-go-i a-le ni-da-ka-hna-wa-de-gv-na tsi-ge-so ga-lo-ne-dv tsu-de-yo-nv-hi, na-s-gi v-tla u-ne-la-nv-i yu-we-ho-i. na-su-li-go-gv-na-s-gi-ni na da-ka-na-wa-di-sv di-ka-hna-wa-de-gi ga-lo-ne-dv tsu-de-yo-nv-hi, na-s-gi du-we-ha i-tsu-la a-ga-yv-li-ge a-le u-we-tsi.
If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God speed:
ᎢᏳᏃ ᎩᎶ ᏱᏥᎷᏤᎸ ᎠᎴ ᏄᏲᎸᎾ ᏱᎩ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏗᏕᏲᏗ ᎨᏒᎢ, ᏞᏍᏗ ᏕᏥᏁᎸ ᏱᏕᏣᎵᏂᎸᏤᏍᏗ, ᎠᎴ ᏞᏍᏗ ᏰᏥᏲᎵᎴᏍᏗ;
I-yu-no gi-lo yi-tsi-lu-tse-lv a-le nu-yo-lv-na yi-gi hi-a na-s-gi di-de-yo-di ge-sv-i, tle-s-di de-tsi-ne-lv yi-de-tsa-li-ni-lv-tse-s-di, a-le tle-s-di ye-tsi-yo-li-le-s-di;
For he that biddeth him God speed is partaker of his evil deeds.
ᎾᏍᎩᏰᏃ Ꮎ ᎠᏲᎵᎯ ᎤᏪᎳᏗᏍᏗᎭ ᎤᏲ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ.
Na-s-gi-ye-no na a-yo-li-hi u-we-la-di-s-di-ha u-yo du-lv-wi-s-da-ne-hv-i.
Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink: but I trust to come unto you, and speak face to face, that our joy may be full.
ᎤᏣᏛᎩ ᎢᏳᏓᎴᎩ ᎢᏨᏲᏪᎳᏁᏗ ᎠᎩᎲᎩ, ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᎪᏪᎵᏉ ᎠᎴ ᏗᎪᏪᎶᏗ ᏗᎬᏙᏗ ᏯᎩᏰᎸᏎᎢ, ᎤᏚᎩᏰᏃ ᎠᏋᎭ ᎢᏨᏩᏛᎲᏍᏗᏱ, ᎠᎴ ᏗᏗᎰᎵ ᏗᎬᏙᏗᏱ ᎢᎦᎵᏃᎮᏗᏱ, ᎠᎴ ᎢᏓᎵᎮᎵᎬ ᎤᎧᎵᎢᏍᏗᏱ.
U-tsa-dv-gi i-yu-da-le-gi i-tsv-yo-we-la-ne-di a-gi-hv-gi, a-se-no v-tla go-we-li-quo a-le di-go-we-lo-di di-gv-do-di ya-gi-ye-lv-se-i, u-du-gi-ye-no a-quv-ha i-tsv-wa-dv-hv-s-di-yi, a-le di-di-ho-li di-gv-do-di-yi i-ga-li-no-he-di-yi, a-le i-da-li-he-li-gv u-ka-li-i-s-di-yi.
The children of thy elect sister greet thee. Amen.
ᎠᎦᏑᏴᏛ ᎡᏣᎸᎢ ᏧᏪᏥ ᏫᎨᏣᏲᎵᎭ. ᎡᎺᏅ.
A-ga-su-yv-dv e-tsa-lv-i tsu-we-tsi wi-ge-tsa-yo-li-ha. E-me-nv.