For this cause I Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles,
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏴ ᏉᎳ ᏥᏴᎩ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᎩᏍᏛᏗᏍᎬ ᎥᎩᏴᎩᏅᎯ ᏂᎯ ᎨᏒ ᏗᏣᏓᎴᏅᏛ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬᎢ^
Na-s-gi i-yu-s-di a-yv Quo-la tsi-yv-gi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv a-gi-s-dv-di-s-gv v-gi-yv-gi-nv-hi ni-hi ge-sv di-tsa-da-le-nv-dv nv-di-ga-li-s-do-di-s-gv-i^
If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to youward:
ᎢᏳᏃ ᎰᏩ ᎢᏣᏛᎦᏅᎯ ᏱᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎬᏩᎦᏗᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᏴ ᎥᎩᏁᎸᎢ ᎾᎿᎭᏗᎩᎸᏫᏍᏓᏁᏗᏱ ᏂᎯ ᎣᏍᏛ ᎢᏨᏯᏛᏁᏗᏱ;
I-yu-no ho-wa i-tsa-dv-ga-nv-hi yi-gi U-ne-la-nv-hi gv-wa-ga-di-ya u-da-do-li-s-di ge-sv a-yv v-gi-ne-lv-i na-hna di-gi-lv-wi-s-da-ne-di-yi ni-hi o-s-dv i-tsv-ya-dv-ne-di-yi;
How that by revelation he made known unto me the mystery; (as I wrote afore in few words,
ᎾᏍᎩ ᎬᏂᎨᏒ ᏄᏩᏁᎸ ᎠᎩᎾᏄᎪᏫᏎᎸᎩ ᎤᏕᎵᏛ ᎨᏒᎢ, ᎦᏳᎳ ᎢᎸᏍᎩ ᎢᎧᏁᏨᎯ ᎬᏗ ᏥᏨᏲᏪᎳᏁᎸ,
Na-s-gi gv-ni-ge-sv nu-wa-ne-lv a-gi-na-nu-go-wi-se-lv-gi u-de-li-dv ge-sv-i, ga-yu-la i-lv-s-gi i-ka-ne-tsv-hi gv-di tsi-tsv-yo-we-la-ne-lv,
Whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ)
ᎾᏍᎩ ᎢᏥᎪᎵᏰᎥᎭ ᏓᏦᎵᏍᏙᏔᏂ ᎪᎵᎬ ᎤᏕᎵᏛ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏤᎵᎦ;
Na-s-gi i-tsi-go-li-ye-v-ha da-tso-li-s-do-ta-ni go-li-gv u-de-li-dv Ga-lo-ne-dv u-tse-li-ga;
Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit;
ᎾᏍᎩ ᏧᏪᎫᏔᏅᏒ ᎥᏝ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᎨᎬᏁᎸᎯ ᏱᎨᏎ ᏴᏫ ᏧᏁᏥ, ᎾᏍᎩᏯ ᎪᎯ ᎬᏂᎨᏒ ᏥᏂᎨᎬᏁᎭ ᏧᏤᎵ ᎨᏥᎸᏉᏗ ᎨᏥᏅᏏᏛ ᎠᎴ ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎩ ᎠᏓᏅᏙ ᎬᏗ;
Na-s-gi tsu-we-gu-ta-nv-sv v-tla gv-ni-ge-sv i-ge-gv-ne-lv-hi yi-ge-se yv-wi tsu-ne-tsi, na-s-gi-ya go-hi gv-ni-ge-sv tsi-ni-ge-gv-ne-ha tsu-tse-li ge-tsi-lv-quo-di ge-tsi-nv-si-dv a-le a-na-do-le-ho-s-gi A-da-nv-do gv-di;
That the Gentiles should be fellowheirs, and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel:
ᎾᏍᎩ (ᎧᏃᎮᏍᎩ) ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ ᎤᏠᏱᏉ ᎤᎾᏤᎵ ᏂᎨᎬᏁᎲᎢ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩᏉ ᎠᏰᎵ ᎠᏁᎯ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᎬᏗᏍᎬ ᎤᏚᎢᏍᏔᏅ ᎤᏁᎳᏗᏍᏗᏍᎬᎢ, ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎬᏔᏅᎯ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᎬᏁᎸᎯ;
Na-s-gi (ka-no-he-s-gi) tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi u-tlo-yi-quo u-na-tse-li ni-ge-gv-ne-hv-i, a-le na-s-gi-quo a-ye-li a-ne-hi ge-sv-i, a-le Ga-lo-ne-dv a-gv-di-s-gv u-du-i-s-ta-nv U-ne-la-di-s-di-s-gv-i, O-s-dv Ka-no-he-dv gv-ta-nv-hi gv-ni-ge-sv i-gv-ne-lv-hi;
Whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power.
ᎾᏍᎩ ᎾᎿᎭᎠᏴ ᏗᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎯ ᎠᏴᏋᏁᎸᎯ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩᏯ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎴᏍᏗ ᎨᏒ ᎥᏆᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸᎯ ᏥᎩ ᎬᏩᏄᎸᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒ ᎤᎵᏂᎩᏗᏳ ᎨᏒ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ.
Na-s-gi na-hna a-yv di-gi-lv-wi-s-da-ne-hi a-yv-quv-ne-lv-hi tsi-gi, na-s-gi-ya U-ne-la-nv-hi gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-le-s-di ge-sv v-qua-li-s-go-lv-da-ne-lv-hi tsi-gi gv-wa-nu-lv-di ni-ge-sv-na ge-sv u-li-ni-gi-di-yu ge-sv i-yu-wa-ni-sa-dv.
Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ;
ᎠᏴ ᏭᏓᎪᎾᏛᏛ ᎠᏆᏍᏗᎧᏂ ᏥᎩ ᎾᏂᎥ ᎤᎾᏓᏅᏘ ᎨᏒ, ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎥᎩᏁᎸ, ᎾᏍᎩ ᎤᎬᏩᎸᎩ ᎠᏆᎵᏥᏙᏗᏱ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ ᎠᏁᎲ ᎬᎪᎵᏰᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎤᏪᎿᎭᎢᏳ ᎨᏒ ᎦᎶᏁᏛ;
A-yv wu-da-go-na-dv-dv a-qua-s-di-ka-ni tsi-gi na-ni-v u-na-da-nv-ti ge-sv, hi-a na-s-gi gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv v-gi-ne-lv, na-s-gi u-gv-wa-lv-gi a-qua-li-tsi-do-di-yi tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi a-ne-hv gv-go-li-ye-di ni-ge-sv-na u-we-hna-i-yu ge-sv Ga-lo-ne-dv;
And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ:
ᎠᎴ ᎾᏂᎥ ᏴᏫ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᎦᏥᏴᏁᏗᏱ ᏄᏍᏛ ᎾᏍᎩ ᎤᏕᎵᏛ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᏗᏓᎴᏂᏍᎬ ᎡᎶᎯ ᏅᏓᎬᏩᏓᎴᏅᏛ ᎬᏍᎦᎳᏅᎯ ᏥᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎡᎲᎢ, ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏗᏳ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎤᏬᏢᏅᏅᎯ ᏥᎩ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᎬᏗᏍᎬᎢ;
A-le na-ni-v yv-wi gv-ni-ge-sv i-ga-tsi-yv-ne-di-yi nu-s-dv na-s-gi u-de-li-dv ge-sv-i, na-s-gi di-da-le-ni-s-gv e-lo-hi nv-da-gv-wa-da-le-nv-dv gv-s-ga-la-nv-hi tsi-gi U-ne-la-nv-hi e-hv-i, na-s-gi ni-ga-di-yu tsu-da-le-nv-dv u-wo-tlv-nv-nv-hi tsi-gi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv a-gv-di-s-gv-i;
To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God,
ᎤᎬᏩᎸᎩ ᎾᏍᎩ ᎪᎯ ᎨᏥᎸᏉᏗ ᎨᏒ ᎠᎴ ᏧᎾᎵᏂᎩᏛ ᎨᏒ ᎦᎸᎳᏗᏳ ᏕᎨᏌᏗᏒᎢ, ᎤᏂᎦᏙᎥᎯᏍᏗᏱ ᎤᏣᏘ ᎢᏳᏓᎴᎩ ᎠᎦᏙᎥᎯᏍᏙᏗ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ, ᎨᎬᏗᏍᎬ ᏧᎾᏁᏟᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬᎢ;
U-gv-wa-lv-gi na-s-gi go-hi ge-tsi-lv-quo-di ge-sv a-le tsu-na-li-ni-gi-dv ge-sv ga-lv-la-di-yu de-ge-sa-di-sv-i, u-ni-ga-do-v-hi-s-di-yi u-tsa-ti i-yu-da-le-gi a-ga-do-v-hi-s-do-di ge-sv U-ne-la-nv-hi, ge-gv-di-s-gv tsu-na-ne-tli-di u-na-da-tlu-gv-i;
According to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord:
ᎾᏍᎩᏯ ᏅᏧᏓᎴᏅᎲᎾ ᎤᏓᏅᏖᎸᎢ, ᎦᎶᏁᏛ ᏥᏌ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎢᎦᏤᎵ ᏣᎬᏗᏍᎨ ᏧᏓᏅᏖᎴᎢ;
Na-s-gi-ya nv-tsu-da-le-nv-hv-na u-da-nv-te-lv-i, ga-lo-ne-dv tsi-sa u-gv-wi-yu-hi i-ga-tse-li tsa-gv-di-s-ge tsu-da-nv-te-le-i;
In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ ᏂᏗᎾᏰᏍᎬᎾ ᎠᎴ ᎦᏰᏗᎷᏤᏗ ᏄᎵᏍᏔᏅ ᏔᎵ ᎤᏛᏗ ᎡᏓᎵᏍᎦᏍᏙᏛ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎾᏍᎩ ᎡᏙᎢᏳᏒᎢ.
Na-s-gi i-yu-wa-ni-sa-dv ni-di-na-ye-s-gv-na a-le ga-ye-di-lu-tse-di nu-li-s-ta-nv ta-li u-dv-di e-da-li-s-ga-s-do-dv nv-di-ga-li-s-do-di-ha na-s-gi e-do-i-yu-sv-i.
Wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏨᏔᏲᏎᎭ ᏗᏥᏩᎾᎦᎶᎢᏍᏗᏱᏉ ᏂᎨᏒᎾ ᎠᏴ ᎢᏨᎩᎵᏲᏤᎲ ᎢᏳᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎢᏨᏁᎯ ᏥᎩ.
Na-s-gi i-yu-s-di i-tsv-ta-yo-se-ha di-tsi-wa-na-ga-lo-i-s-di-yi-quo ni-ge-sv-na a-yv i-tsv-gi-li-yo-tse-hv i-yu-s-di, na-s-gi ga-lv-quo-di-yu i-tsv-ne-hi tsi-gi.
For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,
ᎾᏍᎩ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᏕᏥᏯᎵᏂᏆᏅᏁᎭ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎢᎦᏤᎵᎦ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏙᏓ,
Na-s-gi nv-di-ga-li-s-do-di-ha de-tsi-ya-li-ni-qua-nv-ne-ha U-gv-wi-yu-hi i-ga-tse-li-ga Tsi-sa Ga-lo-ne-dv U-do-da,
Of whom the whole family in heaven and earth is named,
ᎾᏍᎩ ᏗᎨᎪᏍᏔᏅᎯ ᏥᎩ ᎾᏂᎥ ᏏᏓᏁᎸᎯ ᎨᏒᎢ, ᎦᎸᎶ ᎠᎴ ᎡᎶᎯ ᎠᏁᎯ,
Na-s-gi di-ge-go-s-ta-nv-hi tsi-gi na-ni-v si-da-ne-lv-hi ge-sv-i, ga-lv-lo a-le e-lo-hi a-ne-hi,
That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man;
ᎾᏍᎩ ᎢᏣᎵᏍᎪᎸᏓᏁᏗᏱ, ᎾᏍᎩᏯ ᎤᏪᎿᎭᎢᏳ ᎨᏒ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒ ᎤᎲᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᏣᏘ ᏗᏣᎵᏂᎪᎯᏍᏙᏗᏱ ᏕᏣᏓᏅᏛᎢ ᎤᏓᏅᏙ ᎤᏮᏙᏗᏱ;
Na-s-gi i-tsa-li-s-go-lv-da-ne-di-yi, na-s-gi-ya u-we-hna-i-yu ge-sv ga-lv-quo-di-yu ge-sv u-hv-i, na-s-gi u-tsa-ti di-tsa-li-ni-go-hi-s-do-di-yi de-tsa-da-nv-dv-i U-da-nv-do u-wv-do-di-yi;
That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,
ᎾᏍᎩ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏁᎳᏗᏍᏗᏱ ᏗᏥᎾᏫᏱ ᎪᎯᏳᏗ ᎬᏙᏗ ᎨᏒᎢ; ᎾᏍᎩ ᏂᎯ ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒ ᏗᏣᎵᎾᏍᏕᏝᏗᏍᏔᏅᎯ ᎠᎴ ᏗᏣᎵᏍᏓᏱᏗᏍᏔᏅᎯ ᎨᏒᎢ,
Na-s-gi Ga-lo-ne-dv u-ne-la-di-s-di-yi di-tsi-na-wi-yi go-hi-yu-di gv-do-di ge-sv-i; na-s-gi ni-hi a-da-ge-yu-di ge-sv di-tsa-li-na-s-de-tla-di-s-ta-nv-hi a-le di-tsa-li-s-da-yi-di-s-ta-nv-hi ge-sv-i,
May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;
ᎾᏍᎩ ᏂᎯ ᎠᎴ ᎾᏂᎥ ᎤᎾᏓᏅᏘ ᏰᎵᏉ ᎨᏦᎵᏍᏗ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᎾᏯᏛᎥᎢ ᎠᎴ ᏂᎦᏅᎯᏒᎢ, ᎠᎴ ᎾᎭᏫᏂᏴᎢ, ᎠᎴ ᏂᎦᏛᎢ;
Na-s-gi ni-hi a-le na-ni-v u-na-da-nv-ti ye-li-quo ge-tso-li-s-di i-yu-li-s-do-di-yi, na-s-gi na-ya-dv-v-i a-le ni-ga-nv-hi-sv-i, a-le na-ha-wi-ni-yv-i, a-le ni-ga-dv-i;
And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God.
ᎠᎴ ᎢᏥᎦᏙᎥᎯᏍᏗᏱ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎠᎦᏙᎥᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᏥᎦᎶᏒᏍᏗᎭ, ᎾᏍᎩ ᎡᏥᎧᎵᎢᏍᏙᏗᏱ ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏛ ᎠᎧᎵᎢ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎦ.
A-le i-tsi-ga-do-v-hi-s-di-yi Ga-lo-ne-dv u-da-ge-yu-di ge-sv-i, na-s-gi a-ga-do-v-hi-s-di ge-sv tsi-ga-lo-sv-s-di-ha, na-s-gi e-tsi-ka-li-i-s-do-di-yi na-s-gi ni-ga-dv a-ka-li-i U-ne-la-nv-hi u-tse-li-ga.
Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,
ᎾᏍᎩᏃ Ꮎ ᏰᎵᏉ ᎢᎬᏩᏛᏁᏗ ᏥᎩ, ᎤᏣᏘ ᎤᎶᏒᏍᏗ ᎢᎦᎢ ᎢᏗᏔᏲᎯᎲᎢ, ᎠᎴ ᎢᏓᏓᏅᏖᏍᎬᎢ, ᎾᏍᎩᏯ ᎤᏠᏱ ᎤᎵᏂᎩᏛ ᎨᏒ ᏥᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎭ ᎠᏴ ᏕᎦᏓᏅᏛᎢ,
Na-s-gi-no na ye-li-quo i-gv-wa-dv-ne-di tsi-gi, u-tsa-ti u-lo-sv-s-di i-ga-i i-di-ta-yo-hi-hv-i, a-le i-da-da-nv-te-s-gv-i, na-s-gi-ya u-tlo-yi u-li-ni-gi-dv ge-sv tsi-du-lv-wi-s-da-ne-ha a-yv de-ga-da-nv-dv-i,
Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen.
ᎾᏍᎩ ᎬᏩᎸᏉᏙᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬᎢ, ᎦᎶᏁᏛ ᏥᏌ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ, ᏂᎪᎯᎸ ᏕᎨᏌᏗᏒᎢ, ᎠᎵᏍᏆᏗᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎢ. ᎡᎺᏅ.
Na-s-gi gv-wa-lv-quo-do-di ge-se-s-di tsu-na-ne-lo-di u-na-da-tlu-gv-i, Ga-lo-ne-dv Tsi-sa i-yu-wa-ni-sa-dv, ni-go-hi-lv de-ge-sa-di-sv-i, a-li-s-qua-di-s-gi ni-ge-sv-na ge-sv-i. E-me-nv.