Paul, an apostle, (not of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead;)
ᏉᎳ, ᎥᎩᏅᏏᏛ, ᏴᏫ ᎬᎩᏅᏏᏛ ᏂᎨᏒᎾ, ᎠᎴ ᏴᏫ ᎬᎩᏁᏤᎸᎯ ᏂᎨᏒᎾ, ᏥᏌᏍᎩᏂ ᎦᎶᏁᏛ, ᎠᎴ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎦᏴᎵᎨ ᎾᏍᎩ ᏧᎴᏔᏅᎯ ᏥᎩ ᎤᏲᎱᏒᎢ ᎾᏍᎩ ᎬᎩᏁᏤᎸᎯ;
Quo-la, v-gi-nv-si-dv, yv-wi gv-gi-nv-si-dv ni-ge-sv-na, a-le yv-wi gv-gi-ne-tse-lv-hi ni-ge-sv-na, Tsi-sa-s-gi-ni Ga-lo-ne-dv, a-le U-ne-la-nv-hi A-ga-yv-li-ge na-s-gi tsu-le-ta-nv-hi tsi-gi u-yo-hu-sv-i na-s-gi gv-gi-ne-tse-lv-hi;
And all the brethren which are with me, unto the churches of Galatia:
ᎠᎴ ᏂᎦᏛ ᎢᏓᎵᏅᏟ ᏦᏤᏙᎭ, ᏫᏨᏲᏪᎳᏏ ᏗᏣᏁᎶᏗ ᏕᏣᏓᏡᏩᏗᏒ ᎨᎴᏏᏱ;
A-le ni-ga-dv i-da-li-nv-tli tso-tse-do-ha, wi-tsv-yo-we-la-si di-tsa-ne-lo-di de-tsa-da-tlu-wa-di-sv Ge-le-si-yi;
Grace be to you and peace from God the Father, and from our Lord Jesus Christ,
ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᎴ ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎨᏤᎳᏗᏙᎮᏍᏗ, ᎨᏣᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸᎯ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ, ᎠᎴ ᎢᎦᏤᎵ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ,
Gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv a-le nv-wa-do-hi-ya-dv ge-tse-la-di-do-he-s-di, ge-tsa-li-s-go-lv-da-ne-lv-hi U-ne-la-nv-hi A-ga-yv-li-ge-i, a-le i-ga-tse-li U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv,
Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father:
ᎾᏍᎩ ᏥᏚᏓᏲᏎ ᎠᏴ ᎢᎩᏍᎦᏅᏨ ᏥᏍᏗ ᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎨᎢ, ᎾᏍᎩ ᎢᎫᏓᎴᏍᏗᏱ ᎪᎯ ᎨᏒ ᎡᎲ ᎤᏲᎢ, ᎾᏍᎩᏯ ᏄᏍᏛ ᎠᏓᏅᏖᏍᎬ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎴ ᎢᎩᏙᏓ;
Na-s-gi tsi-du-da-yo-se a-yv i-gi-s-ga-nv-tsv tsi-s-di ga-li-s-do-di-s-ge-i, na-s-gi i-gu-da-le-s-di-yi go-hi ge-sv e-hv u-yo-i, na-s-gi-ya nu-s-dv a-da-nv-te-s-gv U-ne-la-nv-hi a-le I-gi-do-da;
To whom be glory for ever and ever. Amen.
ᎾᏍᎩ ᎦᎸᏉᏙᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᏂᎪᎯᎸ ᎠᎴ ᏂᎪᎯᎸᎢ. ᎡᎺᏅ.
Na-s-gi ga-lv-quo-do-di ge-se-s-di ni-go-hi-lv a-le ni-go-hi-lv-i. E-me-nv.
I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel:
ᎠᎩᏍᏆᏂᎪᏍᎦ ᏥᎾᏞᎬ ᎡᏣᏓᏅᎡᎸ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎢᏥᏯᏅᏛ ᏫᏥᎧᏅᎯ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎦᎶᏁᏛ, ᏅᏩᏓᎴ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᏥᏥᎬᏫᏳᏔᏅ.
A-gi-s-qua-ni-go-s-ga tsi-na-tle-gv e-tsa-da-nv-e-lv na-s-gi na i-tsi-ya-nv-dv wi-tsi-ka-nv-hi gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv Ga-lo-ne-dv, nv-wa-da-le o-s-dv ka-no-he-dv tsi-tsi-gv-wi-yu-ta-nv.
Which is not another; but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ.
ᎾᏍᎩ ᏅᏩᏓᎴ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎩ; ᎠᏁᎭᏍᎩᏂᏃᏅ ᎨᏣᏕᏯᏙᏗᏍᎩ, ᎠᎴ ᎤᏂᏁᏟᏴᏍᏗᏱ ᎤᎾᏚᎵᏍᎩ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏤᎵᎦ.
Na-s-gi nv-wa-da-le ni-ge-sv-na tsi-gi; a-ne-ha-s-gi-ni-no-nv ge-tsa-de-ya-do-di-s-gi, a-le u-ni-ne-tli-yv-s-di-yi u-na-du-li-s-gi o-s-dv ka-no-he-dv Ga-lo-ne-dv u-tse-li-ga.
But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.
ᎢᏳᏍᎩᏂ ᎾᏍᏉ ᎠᏴ, ᎠᎴ ᏗᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᎦᎸᎳᏗ ᏅᏓᏳᎶᏒᎯ, ᏅᏩᏓᎴ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᏱᏨᏯᎵᏥᏙᏁᎸ, ᎾᏍᎩ ᎦᏳᎳ ᎢᏨᏯᎵᏥᏙᏁᎸᎯ ᏂᎨᏒᎾ, ᎾᏍᎩ ᎠᏥᏍᎦᏨᎯ ᎨᏎᏍᏗ.
I-yu-s-gi-ni na-s-quo a-yv, a-le di-ka-hna-wa-di-do-hi ga-lv-la-di nv-da-yu-lo-sv-hi, nv-wa-da-le o-s-dv ka-no-he-dv yi-tsv-ya-li-tsi-do-ne-lv, na-s-gi ga-yu-la i-tsv-ya-li-tsi-do-ne-lv-hi ni-ge-sv-na, na-s-gi a-tsi-s-ga-tsv-hi ge-se-s-di.
As we said before, so say I now again, If any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed.
ᎾᏍᎩ ᎦᏳᎳ ᎢᏲᎩᏪᏛ ᏥᎩ, ᎤᏠᏱᏉ ᎯᎠ ᎪᎯ ᎨᏒ ᏂᏥᏪᎭ, ᎢᏳᏃ ᎩᎶ ᎢᏣᎵᏥᏙᏁᎮᏍᏗ ᏅᏩᏓᎴ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ, ᎾᏃ ᎾᏍᎩ ᎦᏳᎳ ᏗᏣᏓᏂᎸᏨᎯ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩ ᎠᏥᏍᎦᏨᎯ ᎨᏎᏍᏗ.
Na-s-gi ga-yu-la i-yo-gi-we-dv tsi-gi, u-tlo-yi-quo hi-a go-hi ge-sv ni-tsi-we-ha, I-yu-no gi-lo i-tsa-li-tsi-do-ne-he-s-di nv-wa-da-le o-s-dv ka-no-he-dv, na-no na-s-gi ga-yu-la di-tsa-da-ni-lv-tsv-hi tsi-gi, na-s-gi a-tsi-s-ga-tsv-hi ge-se-s-di.
For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.
ᎪᎯᏰᏃ ᎨᏒ ᏥᎪ ᏴᏫ ᏗᏆᎵᎢ ᏂᏕᎬᏁᎭ? ᎤᏁᎳᏅᎯᎨ? ᏥᎪᎨ ᎣᏍᏛ ᎤᏂᏰᎸᏗ ᏴᏫ ᎠᎩᏲᎭ? ᎢᏳᏰᏃ ᎣᏍᏛ ᎤᏂᏰᎸᏗ ᏴᏫ ᎠᏏ ᏯᎩᏲᎭ, ᎥᏝ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᎩᏅᏏᏙᎯ ᏱᎦᎩ.
Go-hi-ye-no ge-sv tsi-go yv-wi di-qua-li-i ni-de-gv-ne-ha? U-ne-la-nv-hi-ge? tsi-go-ge o-s-dv u-ni-ye-lv-di yv-wi a-gi-yo-ha? i-yu-ye-no o-s-dv u-ni-ye-lv-di yv-wi a-si ya-gi-yo-ha, v-tla Ga-lo-ne-dv a-gi-nv-si-do-hi yi-ga-gi.
But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man.
ᎠᏎᏃ ᎢᏨᏃᏁᎭ ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎣᏍᏛ ᎧᏃᎮᏛ ᏣᏆᎵᏥᏙᏅᎩ, ᎥᏝ ᏴᏫ ᏧᏕᏲᏅᎯ ᏱᎩ.
A-se-no i-tsv-no-ne-ha i-da-li-nv-tli, na-s-gi hi-a o-s-dv ka-no-he-dv tsa-qua-li-tsi-do-nv-gi, v-tla yv-wi tsu-de-yo-nv-hi yi-gi.
For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ.
ᎥᏝᏰᏃ ᏴᏫ ᏗᎬᎩᏲᎯᏎᎸᎯ ᏱᎩ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᎩᎶ ᎠᏇᏲᏅᎯ ᏱᎩ, ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛᏍᎩᏂ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏯᏋᏁᎸᎯ.
V-tla-ye-no yv-wi di-gv-gi-yo-hi-se-lv-hi yi-gi, v-tla a-le gi-lo a-que-yo-nv-hi yi-gi, Tsi-sa Ga-lo-ne-dv-s-gi-ni gv-ni-ge-sv i-ya-quv-ne-lv-hi.
For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it:
ᎢᏣᏛᎦᏅᏰᏃ ᏄᏍᏛ ᏧᏩᎫᏔᏅᏒ ᎠᏆᎴᏂᏙᎸ ᎠᏂᏧᏏ ᏧᎾᏤᎵ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᏕᏥᎦᎿᎭᏩᏗᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᎶᏒᏍᏔᏅᎯ ᎦᏥᏯᏕᏯᏙᏔᏅ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬᎢ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏤᎵᎦ, ᎠᎴ ᏕᏥᏛᏔᏅᎢ.
I-tsa-dv-ga-nv-ye-no nu-s-dv tsu-wa-gu-ta-nv-sv a-qua-le-ni-do-lv A-ni-tsu-si tsu-na-tse-li di-ka-hna-wa-dv-s-di de-tsi-ga-hna-wa-di-sv-i, na-s-gi u-lo-sv-s-ta-nv-hi ga-tsi-ya-de-ya-do-ta-nv tsu-na-ne-lo-di u-na-da-tlu-gv-i U-ne-la-nv-hi tsu-tse-li-ga, a-le de-tsi-dv-ta-nv-i.
And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers.
ᎠᎴ ᎠᎩᏁᏉᏤᎲ ᎠᏂᏧᏏ ᏧᎾᏤᎵ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᏥᎦᏙᎥᏍᎬᎢ ᏕᏥᎪᎾᏛᏛᎩ ᎤᏂᏣᏘ ᎢᏗᎦᏲᎦᏛᏅ ᏗᏆᏤᎵ ᏴᏫ, ᎤᏟ ᎢᎦᎢ ᎤᎵᏂᎩᏛ ᎠᏆᏓᏅᏛᎩ ᏓᏇᎷᎬᎩ ᏗᎩᎦᏴᎵᎨ ᎤᏂᏃᎮᎸᎯ.
A-le a-gi-ne-quo-tse-hv A-ni-tsu-si tsu-na-tse-li di-ka-hna-wa-dv-s-di tsi-ga-do-v-s-gv-i de-tsi-go-na-dv-dv-gi u-ni-tsa-ti i-di-ga-yo-ga-dv-nv di-qua-tse-li yv-wi, u-tli i-ga-i u-li-ni-gi-dv a-qua-da-nv-dv-gi da-que-lu-gv-gi di-gi-ga-yv-li-ge u-ni-no-he-lv-hi.
But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace,
ᎠᏎᏃ ᎿᎭᏉ ᎣᏏᏳ ᎤᏰᎸᏅ ᎤᏁᎳᏅᎯ, ᎾᏍᎩ ᎾᎯᏳ ᎡᏥ ᎠᎩᎾᏄᎪᏫᏒ ᏅᏓᎬᏩᏓᎴᏅᏛ ᎠᏆᏓᏓᎴᏔᏅᎯ ᏥᎩ, ᎠᎴ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᎩᏯᏅᏔᏅᎯ ᏥᎩ,
A-se-no hna-quo o-si-yu u-ye-lv-nv U-ne-la-nv-hi, na-s-gi na-hi-yu e-tsi a-gi-na-nu-go-wi-sv nv-da-gv-wa-da-le-nv-dv a-qua-da-da-le-ta-nv-hi tsi-gi, a-le gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv a-gi-ya-nv-ta-nv-hi tsi-gi,
To reveal his Son in me, that I might preach him among the heathen; immediately I conferred not with flesh and blood:
ᎾᏍᎩ ᎤᏪᏥ ᎠᎩᎾᏄᎪᏫᏎᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᎠᏴ ᎦᎵᏥᏙᎲᏍᎬ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏥᏴᏁᏗᏱ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ ᎠᏁᎲᎢ; ᎩᎳᏉ ᎢᏴᏛ, ᎥᏝ ᎤᏂᏇᏓᎵ ᎠᎴ ᎩᎬ ᎤᏂᏁᎯ ᏱᏗᎦᏥᏯᏁᎶᏔᏁᎢ;
Na-s-gi U-we-tsi a-gi-na-nu-go-wi-se-di-yi, na-s-gi a-yv ga-li-tsi-do-hv-s-gv gv-ni-ge-sv i-tsi-yv-ne-di-yi tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi a-ne-hv-i; gi-la-quo i-yv-dv, v-tla u-ni-que-da-li a-le gi-gv u-ni-ne-hi yi-di-ga-tsi-ya-ne-lo-ta-ne-i;
Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me; but I went into Arabia, and returned again unto Damascus.
ᎥᏝ ᎠᎴ ᏥᎷᏏᎵᎻ ᏱᏩᎩᎶᏎᎢ, ᏱᎦᏥᏩᏛᎲᏎ ᎢᎬᏱ ᎨᏥᏅᏏᏛ ᎢᏳᎾᎵᏍᏔᏅᎯ ᎠᏴ ᎣᏂ; ᎠᎴᏈᏱᏍᎩᏂ ᏩᎩᎶᏒᎩ, ᎠᎴ ᏔᎵᏁ ᏕᎹᏍᎦ ᏛᎠᎩᎷᏨᎩ.
V-tla a-le Tsi-lu-si-li-mi yi-wa-gi-lo-se-i, yi-ga-tsi-wa-dv-hv-se i-gv-yi ge-tsi-nv-si-dv i-yu-na-li-s-ta-nv-hi a-yv o-ni; A-le-qui-yi-s-gi-ni wa-gi-lo-sv-gi, a-le ta-li-ne De-ma-s-ga dv-a-gi-lu-tsv-gi.
Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him fifteen days.
ᎿᎭᏉᏃ ᏦᎢ ᏫᏄᏕᏘᏴᎲ ᏥᎷᏏᎵᎻ ᎠᏇᏅᏒᎩ ᏈᏓ ᎥᏥᏩᏛᎲᏒᎩ, ᎯᏍᎩᎦᏚᏃ ᏧᏒᎯᏛ ᎦᏁᎸ ᎠᎩᏅᎩ.
Hna-quo-no tso-i wi-nu-de-ti-yv-hv Tsi-lu-si-li-mi a-que-nv-sv-gi Qui-da v-tsi-wa-dv-hv-sv-gi, hi-s-gi-ga-du-no tsu-sv-hi-dv ga-ne-lv a-gi-nv-gi.
But other of the apostles saw I none, save James the Lord's brother.
ᎠᏂᏐᎢᏍᎩᏂ ᎨᏥᏅᏏᏛ ᎥᏝ ᎩᎶ ᏱᏥᎪᎡ ᏥᎻ ᎤᏩᏒ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎠᎾᎵᏅᏟ.
A-ni-so-i-s-gi-ni ge-tsi-nv-si-dv v-tla gi-lo yi-tsi-go-e Tsi-mi u-wa-sv U-gv-wi-yu-hi a-na-li-nv-tli.
Now the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.
ᎾᏍᎩᏃ ᎯᎠ ᏥᏨᏲᏪᎳᏁᎭ, ᎬᏂᏳᏉ, ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎦᏔᎲᎢ, ᎥᏝ ᏱᎦᏥᎪᎥᏍᎦ.
Na-s-gi-no hi-a tsi-tsv-yo-we-la-ne-ha, gv-ni-yu-quo, U-ne-la-nv-hi a-ga-ta-hv-i, v-tla yi-ga-tsi-go-v-s-ga.
Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia;
ᎣᏂᏃ ᏏᎵᏱ ᎠᎴ ᏏᎵᏏᏱ ᏩᎩᎶᏒᎩ.
O-ni-no Si-li-yi a-le Si-li-si-yi wa-gi-lo-sv-gi.
And was unknown by face unto the churches of Judaea which were in Christ:
ᎠᎴ ᎥᏝ ᎠᏂᎦᏔᎯ ᏱᎨᏎ ᎠᏆᎧᏛ ᎾᏍᎩᏧᎾᏁᎶᏗ ᏚᎾᏓᏡᏩᏗᏒ ᏧᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᎦᎶᏁᏛ ᏗᎬᏩᏁᎶᏗ;
A-le v-tla a-ni-ga-ta-hi yi-ge-se a-qua-ka-dv na-s-gi-tsu-na-ne-lo-di du-na-da-tlu-wa-di-sv Tsu-di-yi, na-s-gi Ga-lo-ne-dv di-gv-wa-ne-lo-di;
But they had heard only, That he which persecuted us in times past now preacheth the faith which once he destroyed.
ᎤᎾᏛᎦᏅᎯᏉᏍᎩᏂᏃᏅ ᎨᏎᎢ ᎯᎠ ᎾᏂᏪᏍᎬᎢ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏲ ᏥᏂᎬᎿᎭᏕᎬ ᏧᏩᎫᏔᏅᏒ, ᎿᎭᏉ ᎠᎵᏥᏙᎲᏍᎦ ᎢᎧᏃᎮᎭ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᎢᎸᎯᏳ ᏣᏛᏗᏍᎬᎩ.
U-na-dv-ga-nv-hi-quo-s-gi-ni-no-nv ge-se-i hi-a na-ni-we-s-gv-i, Na-s-gi na u-yo tsi-ni-gv-hna-de-gv tsu-wa-gu-ta-nv-sv, hna-quo a-li-tsi-do-hv-s-ga i-ka-no-he-ha go-hi-yu-di ge-sv na-s-gi i-lv-hi-yu tsa-dv-di-s-gv-gi.
And they glorified God in me.
ᎤᏂᎸᏉᏔᏁᏃ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᏴ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎨᎢ.
U-ni-lv-quo-ta-ne-no U-ne-la-nv-hi a-yv nv-di-ga-li-s-do-di-s-ge-i.