Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎤᎵᏂᎩᏛ ᏕᏥᏙᎨᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎾᎿᎭᏂᏕᎩᎾᏝᎥᎾ ᎨᏒ ᎦᎶᏁᏛ ᏂᎦᎩᎾᏝᎥᎾ ᏂᎬᏁᎸᎢ, ᎠᎴ ᏞᏍᏗ ᏔᎵᏁ ᏥᎡᏥᎩᎳᎾᎳᏗᏍᏔᏂ ᎠᏓᎾᏢᎥᏍᎩ ᎠᎩᎳᎾᎶ.
Na-s-gi i-yu-s-di u-li-ni-gi-dv de-tsi-do-ge-s-di na-s-gi na-hna ni-de-gi-na-tla-v-na ge-sv Ga-lo-ne-dv ni-ga-gi-na-tla-v-na ni-gv-ne-lv-i, a-le tle-s-di ta-li-ne tsi-e-tsi-gi-la-na-la-di-s-ta-ni a-da-na-tlv-v-s-gi a-gi-la-na-lo.
Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing.
ᎬᏂᏳᏉ, ᎠᏴ ᏉᎳ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ, ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏃ ᏱᏕᏥᎤᏍᏕᏎᎸ, ᎦᎶᏁᏛ ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᏴᎦᏰᏣᎵᏍᏕᎸᏙᏓ.
Gv-ni-yu-quo, a-yv Quo-la hi-a ni-tsv-we-se-ha, na-s-gi i-yu-no yi-de-tsi-u-s-de-se-lv, Ga-lo-ne-dv v-tla go-hu-s-di yv-ga-ye-tsa-li-s-de-lv-do-da.
For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law.
ᎠᎴ ᏔᎵᏁ ᎢᎦᏥᏲᎢᏳᏓᏁᎭ ᎾᏂᎥ ᎾᏍᎩ ᏗᎨᏥᎤᏍᏕᏎᎸᎯ, ᎾᏍᎩ ᎠᎾᏚᏓᎸᎥᏍᎦ ᏂᎦᏛ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᏂᎦᏪᏍᎬ ᎢᏳᎾᏛᏁᎰᎲᏍᏗᏱ.
A-le ta-li-ne i-ga-tsi-yo-i-yu-da-ne-ha na-ni-v na-s-gi di-ge-tsi-u-s-de-se-lv-hi, na-s-gi a-na-du-da-lv-v-s-ga ni-ga-dv di-ka-hna-wa-dv-s-di ni-ga-we-s-gv i-yu-na-dv-ne-ho-hv-s-di-yi.
Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace.
ᎦᎶᏁᏛ ᎪᎱᏍᏗ ᎦᏰᏣᎵᏍᏕᎸᏙᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᏂᎦᎵᏍᏓ, ᏂᎯ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎢᏣᏚᏓᎴᏍᏗᏍᎩ; ᏕᏥᏲᎯ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒᎢ.
Ga-lo-ne-dv go-hu-s-di ga-ye-tsa-li-s-de-lv-do-di ni-ge-sv-na ni-ga-li-s-da, ni-hi di-ka-hna-wa-dv-s-di i-tsa-du-da-le-s-di-s-gi; de-tsi-yo-hi gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv-i.
For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.
ᎠᏴᏰᏃ ᎠᏓᏅᏛ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ ᎢᏗᎦᏘᏴ ᎤᏚᎩ ᎢᎬᏒ ᎢᎦᏚᏓᎴᏍᏙᏗᏱ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒᎢ.
A-yv-ye-no A-da-nv-dv i-yu-wa-ni-sa-dv i-di-ga-ti-yv u-du-gi i-gv-sv i-ga-du-da-le-s-do-di-yi go-hi-yu-di ge-sv-i.
For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.
ᎦᎶᏁᏛᏰᏃ ᏥᏌ ᎤᏤᎵ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᎱᏍᏕᏍᏗ ᎨᏒ ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᎬᏙᏗ ᏱᎩ, ᎠᎴ ᎠᎱᏍᏕᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎢ; ᎪᎯᏳᏗᏍᎩᏂ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒ ᏧᏮᏗᏗᏐ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ.
Ga-lo-ne-dv-ye-no Tsi-sa u-tse-li di-ka-hna-wa-dv-s-di ge-sv a-hu-s-de-s-di ge-sv v-tla go-hu-s-di gv-do-di yi-gi, a-le a-hu-s-de-s-di ni-ge-sv-na ge-sv-i; go-hi-yu-di-s-gi-ni ge-sv na-s-gi a-da-ge-yu-di ge-sv tsu-wv-di-di-so du-lv-wi-s-da-ne-hv-i.
Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth?
ᎣᏏᏳ ᎢᏣᏙᎩᏯᏍᎬᎩ; ᎦᎪ ᎢᏥᏲᏍᏙᏓᏁᎴ, ᎾᏍᎩ ᏗᎨᏥᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᏄᎵᏍᏔᏅ ᎤᏙᎯᏳᎯ ᎨᏒᎢ?
O-si-yu i-tsa-do-gi-ya-s-gv-gi; ga-go i-tsi-yo-s-do-da-ne-le, na-s-gi di-ge-tsi-ka-hna-wa-dv-s-di ni-ge-sv-na nu-li-s-ta-nv u-do-hi-yu-hi ge-sv-i?
This persuasion cometh not of him that calleth you.
ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎡᏥᏍᏗᏰᏔᏅᎯ ᏥᎩ ᎥᏝ ᎢᏥᏯᏅᏛ ᎤᏓᏅᏖᎸᎯ ᏱᎩ.
Hi-a na-s-gi e-tsi-s-di-ye-ta-nv-hi tsi-gi v-tla i-tsi-ya-nv-dv u-da-nv-te-lv-hi yi-gi.
A little leaven leaveneth the whole lump.
ᎤᏍᏗ ᎠᎪᏙᏗ ᏂᎦᏛ ᎦᎸ ᎠᎪᏗᏍᎪᎢ.
U-s-di a-go-do-di ni-ga-dv ga-lv a-go-di-s-go-i.
I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be.
ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏯᎵᏍᎦᏍᏙᏗ, ᏂᎯ ᎢᏤᎲ ᎤᎬᏩᎵ ᎾᏍᎩ ᎤᏠᏱᏉ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᏕᏣᏓᏅᏛᎢ; ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ Ꮎ ᎢᏣᏕᏯᏙᏗᏍᎩ ᎤᏍᏛᏗᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ, ᎤᏁᎳᎩ ᎩᎶ ᎦᎨᏎᏍᏗ.
U-gv-wi-yu-hi tsi-ya-li-s-ga-s-do-di, ni-hi i-tse-hv U-gv-wa-li na-s-gi u-tlo-yi-quo i-yu-li-s-do-di-yi de-tsa-da-nv-dv-i; na-s-gi-s-gi-ni na i-tsa-de-ya-do-di-s-gi u-s-dv-di-s-di ge-se-s-di, u-ne-la-gi gi-lo ga-ge-se-s-di.
And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? then is the offence of the cross ceased.
ᎠᎴ ᎠᏴ ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎢᏳᏃ ᎠᎱᏍᏕᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᏏ ᏱᎦᎵᏥᏙᎲᏍᎦ, ᎦᏙᏃ ᎠᏏᏉ ᎤᏲ ᏂᎥᏋᎿᎭᏕᎦ? ᎿᎭᏉ ᎠᎲᏛ ᏂᎦᎵᏍᏗᎭ ᏗᏓᏙᏕᏍᏗᏍᎩ ᎨᏒ ᏓᏓᎿᎭᏩᏍᏛᎢ.
A-le a-yv i-da-li-nv-tli, i-yu-no a-hu-s-de-s-di ge-sv a-si yi-ga-li-tsi-do-hv-s-ga, ga-do-no a-si-quo u-yo ni-v-quv-hna-de-ga? hna-quo a-hv-dv ni-ga-li-s-di-ha di-da-do-de-s-di-s-gi ge-sv da-da-hna-wa-s-dv-i.
I would they were even cut off which trouble you.
ᎣᏏᏳ ᏱᏥᏰᎸᎾ ᎾᏍᏉ ᏱᏗᎨᏥᎧᎲᏒ ᎨᏣᏕᏯᏙᏗᏍᎩ ᏥᎩ.
O-si-yu yi-tsi-ye-lv-na na-s-quo yi-di-ge-tsi-ka-hv-sv ge-tsa-de-ya-do-di-s-gi tsi-gi.
For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
ᏂᎯᏰᏃ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎡᏥᏯᏅᏛ ᎢᏣᏓᏤᎵ ᎢᏣᎵᏍᏙᏗᏱ; ᎠᏗᎾ ᏞᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎢᏣᏓᏤᎵ ᎨᏒ ᏱᏨᏗᏍᎨᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎤᏇᏓᎵ ᎤᏚᎸᎲᎥᏍᎬ ᎢᏣᏛᏁᏗᏱ ᏥᏥᎳᏅᏓᏕᎶ ᎾᏍᎩᏯᎢ; ᎠᏓᎨᏳᏗᏍᎩᏂ ᎢᏨᏗᏍᎬ ᎣᏍᏛ ᏂᏕᏣᏓᏛᏁᎮᏍᏗ.
Ni-hi-ye-no, i-da-li-nv-tli, e-tsi-ya-nv-dv i-tsa-da-tse-li i-tsa-li-s-do-di-yi; a-di-na tle-s-di na-s-gi i-tsa-da-tse-li ge-sv yi-tsv-di-s-ge-s-di na-s-gi u-que-da-li u-du-lv-hv-v-s-gv i-tsa-dv-ne-di-yi tsi-tsi-la-nv-da-de-lo na-s-gi-ya-i; a-da-ge-yu-di-s-gi-ni i-tsv-di-s-gv o-s-dv ni-de-tsa-da-dv-ne-he-s-di.
For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
ᏂᎦᎥᏰᏃ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᏚᎵᏁᏨ ᏌᏉᏉ ᎢᎧᏁᏨᎯ ᎠᎧᎵᎢᎭ, ᎯᎠᏉ ᎾᏍᎩ, ᎾᎥ ᎢᏗᏍᏓᏓᎳ ᎯᎨᏳᏎᏍᏗ ᎾᏍᎩᏯ ᏨᏒ ᏂᏣᏓᎨᏳᏒᎢ.
Ni-ga-v-ye-no di-ka-hna-wa-dv-s-di du-li-ne-tsv sa-quo-quo i-ka-ne-tsv-hi a-ka-li-i-ha, hi-a-quo na-s-gi, Na-v i-di-s-da-da-la hi-ge-yu-se-s-di na-s-gi-ya tsv-sv ni-tsa-da-ge-yu-sv-i.
But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.
ᎢᏳᏍᎩᏂ ᏙᏣᏓᏍᎦᎶᎨᏍᏗ ᎠᎴ ᏙᏣᏓᏯᎣᎲᏍᎨᏍᏗ, ᎢᏤᏯᏔᎮᏍᏗ ᏞᏍᏗ ᏥᏙᏣᏓᏛᏔᏂ.
I-yu-s-gi-ni do-tsa-da-s-ga-lo-ge-s-di a-le do-tsa-da-ya-o-hv-s-ge-s-di, i-tse-ya-ta-he-s-di tle-s-di tsi-do-tsa-da-dv-ta-ni.
This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh.
ᎾᏍᎩᏃ ᎯᎠ ᏂᏥᏪᎭ, ᎠᏓᏅᏙᎩᎯ ᎢᏣᎢᏎᏍᏗ, ᎤᏇᏓᎵᏃ ᎤᎬᎥᏍᎬ ᎥᏝ ᏱᏂᎨᏣᏛᏁᎮᏍᏗ.
Na-s-gi-no hi-a ni-tsi-we-ha, A-da-nv-do-gi-hi i-tsa-i-se-s-di, u-que-da-li-no u-gv-v-s-gv v-tla yi-ni-ge-tsa-dv-ne-he-s-di.
For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.
ᎤᏇᏓᎵᏰᏃ ᎤᏚᎵᏍᎬ ᏓᎦᏘᎴᎪ ᎠᏓᏅᏙ, ᎠᎴ ᎠᏓᏅᏙ ᎤᏚᎵᏍᎬ ᏓᎦᏘᎴᎪ ᎤᏇᏓᎵ; ᎾᏍᎩᏃ ᎯᎠ ᏗᎾᏓᏡᏗᏍᎩ ᏂᎦᎵᏍᏗᎭ; ᎾᏍᎩᏃ ᏂᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᏄᏍᏛ ᎢᏣᏚᎵᏍᎬ ᎥᏝ ᏱᏅᎨᏣᏛᎦ.
U-que-da-li-ye-no u-du-li-s-gv da-ga-ti-le-go A-da-nv-do, a-le A-da-nv-do u-du-li-s-gv da-ga-ti-le-go u-que-da-li; na-s-gi-no hi-a di-na-da-tlu-di-s-gi ni-ga-li-s-di-ha; na-s-gi-no ni-ga-li-s-do-di-ha nu-s-dv i-tsa-du-li-s-gv v-tla yi-nv-ge-tsa-dv-ga.
But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
ᎠᏓᏅᏙᏍᎩᏂ ᏱᏗᏣᏘᏂᏙᎭ, ᎥᏝ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎠᎲ ᏱᎨᏣᏚᏓᎸ.
A-da-nv-do-s-gi-ni yi-di-tsa-ti-ni-do-ha, v-tla di-ka-hna-wa-dv-s-di a-hv yi-ge-tsa-du-da-lv.
Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
ᎾᏍᎩᏃ ᎤᏇᏓᎵ ᏄᏍᏛ ᏕᎤᎸᏫᏍᏓᏁᎲ ᎬᏂᎨᏒᎢᏳ; ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏄᏍᏗ^ᎠᏓᏲᏁᏗ ᎨᏒᎢ, ᎤᏕᎵᏛ ᏗᏂᏏᏗ ᎨᏒᎢ, ᎦᏓᎭ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒᎢ, ᎤᏁᎫᏥᏛ ᎨᏒᎢ,
Na-s-gi-no u-que-da-li nu-s-dv de-u-lv-wi-s-da-ne-hv gv-ni-ge-sv-i-yu; hi-a na-s-gi nu-s-di^A-da-yo-ne-di ge-sv-i, u-de-li-dv di-ni-si-di ge-sv-i, ga-da-ha di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv-i, u-ne-gu-tsi-dv ge-sv-i,
Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏗᏰᎸᎯ ᏗᏓᏙᎵᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᏙᏅᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᏓᏓᏈᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᏗᏗᏲᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᏗᏓᏛᏳᏤᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᏔᎳᏬᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᏗᏓᏐᎮᏗ ᎨᏒᎢ, ᏔᎵ ᎢᏯᏓᏗᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎤᎾᏓᏤᎵᏛ ᎨᏒᎢ,
U-ne-la-nv-hi di-ye-lv-hi di-da-do-li-s-da-ne-di ge-sv-i, a-do-nv-di ge-sv-i, a-da-da-qui-s-di ge-sv-i, di-di-yo-s-di ge-sv-i, di-da-dv-yu-tse-di ge-sv-i, a-ta-la-wo-hi-s-di ge-sv-i, di-da-so-he-di ge-sv-i, ta-li i-ya-da-di-s-di ge-sv-i, u-na-da-tse-li-dv ge-sv-i,
Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
ᎠᏛᏳᎨᏗ ᎨᏒᎢ, ᏗᏓᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎤᏓᏴᏍᏕᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᏧᏂᏴᏍᏕᏍᎩ ᏧᏂᎳᏫᎢᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗᏓᏂ; ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎦᏳᎳ ᏂᏨᏃᏁᎭ, ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᎢᏨᏃᏁᎸᎯ ᏥᎩ ᏧᏩᎫᏔᏅᏒᎢ, Ꮎ ᎾᏍᎩ ᎢᏯᎾᏛᏁᎯ ᎥᏝ ᎤᎾᏤᎵ ᏱᏅᎦᎵᏍᏓ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎪᎯ.
A-dv-yu-ge-di ge-sv-i, di-da-hi-s-di ge-sv-i, u-da-yv-s-de-s-di ge-sv-i, tsu-ni-yv-s-de-s-gi tsu-ni-la-wi-i-s-di ge-sv-i, a-le na-s-gi i-yu-s-di-da-ni; hi-a na-s-gi ga-yu-la ni-tsv-no-ne-ha, na-s-gi-ya na-s-quo i-tsv-no-ne-lv-hi tsi-gi tsu-wa-gu-ta-nv-sv-i, na na-s-gi i-ya-na-dv-ne-hi v-tla u-na-tse-li yi-nv-ga-li-s-da U-ne-la-nv-hi u-tse-li-go-hi.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
ᎠᏓᏅᏙᏍᎩᏂ ᎦᎾᏄᎪᏫᏍᎦ, ᎠᏓᎨᏳᏗ ᎨᏒᎢ, ᎤᎵᎮᎵᏍᏗ, ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ, ᎬᏂᏗᏳ ᎨᏒᎢ, ᎤᏓᏅᏘ ᎨᏒᎢ, ᎣᏍᏛ ᎨᏒᎢ, ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒᎢ,
A-da-nv-do-s-gi-ni ga-na-nu-go-wi-s-ga, a-da-ge-yu-di ge-sv-i, u-li-he-li-s-di, nv-wa-do-hi-ya-dv, gv-ni-di-yu ge-sv-i, u-da-nv-ti ge-sv-i, o-s-dv ge-sv-i, go-hi-yu-di ge-sv-i,
Meekness, temperance: against such there is no law.
ᎤᏓᏅᏘ ᎨᏒᎢ, ᎠᎵᏏᎾᎯᏍᏙᏗ ᎨᏒᎢ; ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗᏓᏂ ᏗᎦᏘᎴᎩ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎥᏝ ᏯᎭ.
U-da-nv-ti ge-sv-i, a-li-si-na-hi-s-do-di ge-sv-i; na-s-gi i-yu-s-di-da-ni di-ga-ti-le-gi di-ka-hna-wa-dv-s-di v-tla ya-ha.
And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts.
ᎾᏍᎩᏃ Ꮎ ᎦᎶᏁᏛ ᏧᏤᎵᎦ ᏥᎩ ᏓᏓᎿᎭᏩᏍᏛ ᎤᎾᏛᏅ ᎤᏇᏓᎵ ᎨᏒ ᎬᏩᏠᏯᏍᏗ ᎤᏚᎸᎲᏗ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎤᎬᎥᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi-no na Ga-lo-ne-dv tsu-tse-li-ga tsi-gi da-da-hna-wa-s-dv u-na-dv-nv u-que-da-li ge-sv gv-wa-tlo-ya-s-di u-du-lv-hv-di ge-sv a-le u-gv-v-hi-s-di ge-sv-i.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
ᎢᏳᏃ ᎠᏓᏅᏙᎩᎯ ᎢᏕᎮᏍᏗ, ᎾᏍᏉ ᎠᏓᏅᏙ ᏕᎦᏘᏂᏒ ᎢᏓᎢᏎᏍᏗ.
I-yu-no A-da-nv-do-gi-hi i-de-he-s-di, na-s-quo A-da-nv-do de-ga-ti-ni-sv i-da-i-se-s-di.
Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.
ᏞᏍᏗ ᏱᎦᏚᎵᏍᎨᏍᏗ Ꮎ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒ ᎪᎱᏍᏗ ᎬᏙᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎩ; [ᏞᏍᏗ] ᏱᏗᏓᏓᎿᎭᎸᏍᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᏱᏗᏓᏓᏛᏳᏤᎮᏍᏗ.
Tle-s-di yi-ga-du-li-s-ge-s-di na ga-lv-quo-di-yu ge-sv go-hu-s-di gv-do-di ni-ge-sv-na tsi-gi; [tle-s-di] yi-di-da-da-hna-lv-s-di-s-ge-s-di, a-le yi-di-da-da-dv-yu-tse-he-s-di.