Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.
ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎢᏳᏃ ᎩᎶ ᏳᏎᎦᏤᎸ ᏳᏍᎦᏅᏨ, ᏂᎯ ᎠᏓᏅᏙ ᏗᏣᏘᏂᏙᎯ ᎡᏥᏯᏂᏐᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏛᏁᎸᎯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎢᏣᏓᏅᏛᎢ, ᎮᏯᏔᎮᏍᏗ ᏨᏒ ᎨᏒ ᏱᏅᏎᎦᎩ ᏂᎯ ᎾᏍᏉ ᏰᏣᎪᎵᏯ.
I-da-li-nv-tli, i-yu-no gi-lo yu-se-ga-tse-lv yu-s-ga-nv-tsv, ni-hi a-da-nv-do di-tsa-ti-ni-do-hi e-tsi-ya-ni-so-di ge-se-s-di na-s-gi i-yu-dv-ne-lv-hi u-da-do-li-s-di i-tsa-da-nv-dv-i, he-ya-ta-he-s-di tsv-sv ge-sv yi-nv-se-ga-gi ni-hi na-s-quo ye-tsa-go-li-ya.
Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ.
ᏕᏣᎵᏅᏫᏍᏗᏕᎬ ᏕᏣᏓᏴᎡᎮᏍᏗ, ᎾᏍᎩᏃ ᏂᏣᏛᏁᎲ ᎢᏥᎧᎵᎢᎮᏍᏗ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏤᎵ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ.
De-tsa-li-nv-wi-s-di-de-gv de-tsa-da-yv-e-he-s-di, na-s-gi-no ni-tsa-dv-ne-hv i-tsi-ka-li-i-he-s-di Ga-lo-ne-dv u-tse-li di-ka-hna-wa-dv-s-di.
For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.
ᎢᏳᏰᏃ ᎩᎶ ᏰᎵ ᎩᎶ ᎤᏤᎸᏎᏍᏗ, ᎩᎶᏉᏃ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ, ᎤᏩᏒᏉ ᏯᏓᎵᏓᏍᏗᎭ.
I-yu-ye-no gi-lo ye-li gi-lo u-tse-lv-se-s-di, gi-lo-quo-no ni-ge-sv-na i-ge-se-s-di, u-wa-sv-quo ya-da-li-da-s-di-ha.
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.
ᎠᏎᏃ ᎾᏂᎥ ᎩᎶ ᎠᏂᎪᎵᏰᏍᎨᏍᏗ ᎤᏅᏒ ᏚᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ, ᎿᎭᏉᏃ ᎤᏅᏒ ᎨᏒ ᎤᏂᎮᏍᏗ ᎤᎾᎵᎮᎵᏍᏙᏗ, ᎥᏝᏃ ᏅᏩᎾᏓᎴ ᎨᏒᎢ.
A-se-no na-ni-v gi-lo a-ni-go-li-ye-s-ge-s-di u-nv-sv du-ni-lv-wi-s-da-ne-hv-i, hna-quo-no u-nv-sv ge-sv u-ni-he-s-di u-na-li-he-li-s-do-di, v-tla-no nv-wa-na-da-le ge-sv-i.
For every man shall bear his own burden.
ᎾᏂᎥᏰᏃ ᎤᏅᏒ ᏚᎾᎵᏅᏫᏍᏗᏕᎬ ᎠᏂᏰᎮᏍᏗ.
Na-ni-v-ye-no u-nv-sv du-na-li-nv-wi-s-di-de-gv a-ni-ye-he-s-di.
Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.
ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎧᏃᎮᏛ ᎠᎨᏲᏅᎯ Ꭰ'ᏁᎮᏍᏗ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏪᏲᎲᏍᎩ ᏄᏓᎴᏒ ᎣᏍᏛ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi na ka-no-he-dv a-ge-yo-nv-hi a-'-ne-he-s-di na-s-gi na u-we-yo-hv-s-gi nu-da-le-sv o-s-dv ge-sv-i.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
ᏞᏍᏗ ᏱᏥᎵᏓᏍᏔᏁᏍᏗ; ᎥᏝ ᎦᏰᏥᎶᏄᎡᏗ ᏱᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ; ᏄᏍᏛᏰᏃ ᎩᎶ ᎠᏫᏍᎬᎢ, ᎾᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᏄᏍᏕᏍᏗ ᎦᏟᏏᏍᎨᏍᏗ.
Tle-s-di yi-tsi-li-da-s-ta-ne-s-di; v-tla ga-ye-tsi-lo-nu-e-di yi-gi U-ne-la-nv-hi; nu-s-dv-ye-no gi-lo a-wi-s-gv-i, na-s-gi na-s-quo nu-s-de-s-di ga-tli-si-s-ge-s-di.
For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
ᎾᏍᎩᏰᏃ Ꮎ ᎤᏩᏒ ᎤᏇᏓᎵ ᎠᏫᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎤᏇᏓᎵ ᎤᎾᏄᎪᏫᏒᎯ ᎠᏲᎩ ᎦᏟᏏᏍᎨᏍᏗ; ᎾᏍᎩᏍᎩᏂ Ꮎ ᎠᏓᏅᏙᎩᎯ ᎠᏫᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎠᏓᏅᏙ ᎤᎾᏄᎪᏫᏒᎯ ᎬᏂᏛ ᎤᎵᏍᏆᏗᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎦᏟᏏᏍᎨᏍᏗ.
Na-s-gi-ye-no na u-wa-sv u-que-da-li a-wi-s-ge-s-di, na-s-gi u-que-da-li u-na-nu-go-wi-sv-hi a-yo-gi ga-tli-si-s-ge-s-di; na-s-gi-s-gi-ni na A-da-nv-do-gi-hi a-wi-s-ge-s-di, na-s-gi A-da-nv-do u-na-nu-go-wi-sv-hi gv-ni-dv u-li-s-qua-di-s-di ni-ge-sv-na ga-tli-si-s-ge-s-di.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
ᎠᎴ ᏞᏍᏗ ᏱᏗᎩᏯᏪᎨᏍᏗ ᎣᏍᏛ ᏕᎩᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ; ᎾᎯᏳᏰᏃ ᎠᏍᏆᎸᎲᎭ ᎢᎩᏟᏐᏗ ᎨᏎᏍᏗ, ᎢᏳᏃ ᏂᏗᏗᏩᎾᎦᎶᎬᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ.
A-le tle-s-di yi-di-gi-ya-we-ge-s-di o-s-dv de-gi-lv-wi-s-da-ne-hv-i; na-hi-yu-ye-no a-s-qua-lv-hv-ha i-gi-tli-so-di ge-se-s-di, i-yu-no ni-di-di-wa-na-ga-lo-gv-na i-ge-se-s-di.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏰᎵ ᎢᎨᎦᏛᏁᏗ ᏗᏜᏓᏅᏓᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏂᎥ ᎣᏍᏛ ᏂᏕᏓᏛᏁᎮᏍᏗ, Ꮀ ᎤᎬᏫᏳᏎᏍᏗ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᏃᎯᏳᎲᏍᎩ ᏏᏓᏁᎸᎯ ᎤᎾᏓᏡᎬᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di ye-li i-ge-ga-dv-ne-di di-dla-nv-da-di-s-ge-s-di, na-ni-v o-s-dv ni-de-da-dv-ne-he-s-di, ho u-gv-wi-yu-se-s-di na-s-gi na a-no-hi-yu-hv-s-gi si-da-ne-lv-hi u-na-da-tlu-gv-i.
Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.
ᎢᏥᎪᏩᏘᎭ ᏂᎦᏅᎯᏒ ᎪᏪᎵ ᎢᏨᏲᏪᎳᏁᎸᎢ, ᎠᏋᏒ ᎠᏉᏰᏂ ᎠᏋᏔᏅᎯ.
I-tsi-go-wa-ti-ha ni-ga-nv-hi-sv go-we-li i-tsv-yo-we-la-ne-lv-i, a-quv-sv a-quo-ye-ni a-quv-ta-nv-hi.
As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.
ᎾᏂᎥ ᎤᎾᏚᎵᏍᎩ ᎣᏍᏛ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᏗᎨᎦᎦᏅᏗᏱ ᎤᏇᏓᎵ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎠᏎ ᏤᏥᎤᏍᏕᏎᏗᏱ ᏂᎨᏨᏁᎰᎢ; ᏄᎾᏚᎵᏍᎬᎾ ᎨᏒ ᎢᏳᏍᏗ ᎨᏥᎩᎵᏲᎢᏍᏙᏗᏱ ᎤᏂᏍᏛᏗᏍᏗᏱ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏤᎵ ᏓᏓᎿᎭᏩᏍᏛᎢ.
Na-ni-v u-na-du-li-s-gi o-s-dv i-yu-li-s-do-di-yi di-ge-ga-ga-nv-di-yi u-que-da-li ge-sv-i, na-s-gi a-se tse-tsi-u-s-de-se-di-yi ni-ge-tsv-ne-ho-i; nu-na-du-li-s-gv-na ge-sv i-yu-s-di ge-tsi-gi-li-yo-i-s-do-di-yi u-ni-s-dv-di-s-di-yi Ga-lo-ne-dv u-tse-li da-da-hna-wa-s-dv-i.
For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.
ᎥᏝᏰᏃ ᎾᏍᏉ ᎤᏅᏒ ᎾᏍᎩ ᏗᎨᏥᎤᏍᏕᏎᎸᎯ ᏳᏂᏍᏆᏂᎪᏗ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ; ᏂᎯᏍᎩᏂ ᏤᏥᎤᏍᏕᏎᏗᏱ ᎤᎾᏚᎵᎭ, ᎾᏍᎩ ᎢᏥᏇᏓᎸ ᎤᎾᏢᏈᏍᏗᏱ.
V-tla-ye-no na-s-quo u-nv-sv na-s-gi di-ge-tsi-u-s-de-se-lv-hi yu-ni-s-qua-ni-go-di di-ka-hna-wa-dv-s-di; ni-hi-s-gi-ni tse-tsi-u-s-de-se-di-yi u-na-du-li-ha, na-s-gi i-tsi-que-da-lv u-na-tlv-qui-s-di-yi.
But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.
ᎠᏎᏃ ᎬᏩᏟᏍᏗ ᎪᎱᏍᏗ ᎠᏆᏢᏈᏍᏙᏗᏱ ᎤᏩᏒᏍᎩᏂᏃᏅ ᏓᏓᎿᎭᏩᏍᏛ ᎢᎦᏤᎵ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏤᎵᎦ, ᎾᏍᎩ ᏥᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ, ᎾᏍᎩ ᎡᎶᎯ ᏓᏓᎿᎭᏩᏍᏛ ᎠᎦᏛᏅᎯ ᏥᎩ ᎠᏴ ᎨᏒ ᎢᏗᏢ, ᎠᎴ ᎠᏴ ᎥᏆᏛᏅᎯ ᏥᎩ ᎡᎶᎯ ᎨᏒ ᎢᏗᏢ.
a-se-no gv-wa-tli-s-di go-hu-s-di a-qua-tlv-qui-s-do-di-yi u-wa-sv-s-gi-ni-no-nv da-da-hna-wa-s-dv i-ga-tse-li U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv u-tse-li-ga, na-s-gi tsi-nv-di-ga-li-s-do-di-ha, na-s-gi e-lo-hi da-da-hna-wa-s-dv a-ga-dv-nv-hi tsi-gi a-yv ge-sv i-di-tlv, a-le a-yv v-qua-dv-nv-hi tsi-gi e-lo-hi ge-sv i-di-tlv.
For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature.
ᎦᎶᏁᏛᏰᏃ-ᏥᏌ ᏗᏁᎶᏙᏗ ᎨᏒ ᎠᎱᏍᏕᏍᏗ ᎨᏒ ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᎬᏙᏗ ᏱᎩ, ᎠᎴ ᎠᎱᏍᏕᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎢ; ᎢᏤᏍᎩᏂ ᎢᏯᎬᏁᎸᎯ ᎨᏒᎢ.
Ga-lo-ne-dv-ye-no--Tsi-sa di-ne-lo-do-di ge-sv a-hu-s-de-s-di ge-sv v-tla go-hu-s-di gv-do-di yi-gi, a-le a-hu-s-de-s-di ni-ge-sv-na ge-sv-i; i-tse-s-gi-ni i-ya-gv-ne-lv-hi ge-sv-i.
And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.
ᎾᏂᎥᏃ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᏗᏂᎧᎿᎭᏩᏕᎩ, ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎠᎴ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᏭᏁᎳᏗᏓ, ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᎢᏏᎵ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏤᎵᎦ ᏭᏁᎳᏗᏓ.
Na-ni-v-no na-s-gi hi-a di-ka-hna-wa-dv-s-di di-ni-ka-hna-wa-de-gi, nv-wa-do-hi-ya-dv a-le u-da-do-li-s-di ge-sv wu-ne-la-di-da, a-le na-s-quo I-si-li U-ne-la-nv-hi tsu-tse-li-ga wu-ne-la-di-da.
From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.
ᎪᎯ ᎢᏳᏓᎴᏅᏛ ᏞᏍᏗ ᎩᎶ ᏯᏆᏕᏯᏙᏔᏁᏍᏗ; ᏥᏰᎸᏰᏃ ᏓᎩᏁᎸᎭ ᎠᏐᎴᎰᎯᏍᏙᏗ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ ᏥᏯᏤᎵ ᎨᏒᎢ.
Go-hi i-yu-da-le-nv-dv tle-s-di gi-lo ya-qua-de-ya-do-ta-ne-s-di; tsi-ye-lv-ye-no da-gi-ne-lv-ha a-so-le-ho-hi-s-do-di U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa tsi-ya-tse-li ge-sv-i.
Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.
ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎢᎦᏤᎵ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᏓᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎮᏍᏗ ᏗᏣᏓᏅᏙ. ᎡᎺᏅ.
I-da-li-nv-tli, gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv i-ga-tse-li U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv da-ka-hna-wa-di-do-he-s-di di-tsa-da-nv-do. E-me-nv.