Let brotherly love continue.
ᎠᎾᎵᏅᏟ ᏗᎨᏳᏗ ᎨᏒ ᏅᏩᏍᏗᏗᏎᏍᏗᏉ.
A-na-li-nv-tli di-ge-yu-di ge-sv nv-wa-s-di-di-se-s-di-quo.
Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares.
ᏞᏍᏗ ᏱᏨᎨᏫᏍᎨᏍᏗ ᏂᏗᏣᏓᎦᏔᎲᎾ ᏗᏥᏍᏆᏂᎪᏙᏗᏱ; ᎩᎶᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᎾᎾᏛᏁᎲ ᎦᎸᎳᏗ ᎠᏁᎯ ᎨᏥᏅᏏᏓᏍᏗ ᏧᏂᏍᏆᏂᎪᏔᏅᎯ ᎢᎩ.
Tle-s-di yi-tsv-ge-wi-s-ge-s-di ni-di-tsa-da-ga-ta-hv-na di-tsi-s-qua-ni-go-do-di-yi; gi-lo-ye-no na-s-gi na-na-dv-ne-hv ga-lv-la-di a-ne-hi ge-tsi-nv-si-da-s-di tsu-ni-s-qua-ni-go-ta-nv-hi i-gi.
Remember them that are in bonds, as bound with them; and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body.
ᏕᏣᏅᏓᏗᏍᎨᏍᏗ ᏗᎨᎦᎸᎢᏛ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩᏯ ᎢᏧᎳᎭ ᏥᏕᏣᎸᎣᎢ; ᎠᎴ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏲ ᎢᎨᎬᎾᏕᎩ, ᎢᏨᏒᏰᏃ ᎾᏍᏉ ᎠᏰᎸ ᎢᏤᎭ.
De-tsa-nv-da-di-s-ge-s-di di-ge-ga-lv-i-dv ge-sv-i, na-s-gi-ya i-tsu-la-ha tsi-de-tsa-lv-o-i; a-le na-s-gi na u-yo i-ge-gv-na-de-gi, i-tsv-sv-ye-no na-s-quo a-ye-lv i-tse-ha.
Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge.
ᏗᏨᏍᏗ ᎨᏒ ᎾᏂᎥᏉ ᎠᏁᎲ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏎᏍᏗ ᎠᎴ ᏓᎾᏤᎲ ᎦᎳᏫᏎᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏎᏍᏗ; ᎤᏕᎵᏛᏍᎩᏂ ᏗᎾᏂᏏᎲᏍᎩ ᎠᎴ ᏗᎾᏓᏲᏁᎯ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏙᏓᎫᎪᏓᏁᎵ.
Di-tsv-s-di ge-sv na-ni-v-quo a-ne-hv ga-lv-quo-di-yu ge-se-s-di a-le da-na-tse-hv ga-la-wi-se-di ni-ge-sv-na ge-se-s-di; u-de-li-dv-s-gi-ni di-na-ni-si-hv-s-gi a-le di-na-da-yo-ne-hi U-ne-la-nv-hi do-da-gu-go-da-ne-li.
Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.
ᏕᏥᎸᏫᏍᏓᏁᎲ ᏞᏍᏗ ᏧᎬᏩᎶᏗ ᎠᎬᎥᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᏳᎵᏠᏯᏍᏕᏍᏗ; ᎠᎴ ᏰᎵᏉ ᎢᏥᏰᎵᏎᏍᏗ ᏄᏍᏛ ᎪᎱᏍᏗ ᎢᏥᎲᎢ; ᎯᎠᏰᏃ ᎢᏳᏪᏛ ᎢᎩ, ᎥᏝ ᎢᎸᎯᏳ ᎤᏁᎳᎩ ᏴᎦᎬᏰᎵᏏ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᏴᎦᎬᏴᏕᎩ.
De-tsi-lv-wi-s-da-ne-hv tle-s-di tsu-gv-wa-lo-di a-gv-v-hi-s-di ge-sv yu-li-tlo-ya-s-de-s-di; a-le ye-li-quo i-tsi-ye-li-se-s-di nu-s-dv go-hu-s-di i-tsi-hv-i; hi-a-ye-no i-yu-we-dv i-gi, V-tla i-lv-hi-yu u-ne-la-gi yv-ga-gv-ye-li-si, v-tla a-le yv-ga-gv-yv-de-gi.
So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏂᏗᎾᏰᏍᎬᎾ ᎯᎠ ᎢᎨᎩᏪᏍᏗ, ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎠᎩᏍᏕᎵᏍᎩ, ᎠᎴ ᎥᏝ ᏴᎦᏥᏍᎦᏯ ᏴᏫ ᎢᎦᎬᏋᏁᏗ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di ni-di-na-ye-s-gv-na hi-a i-ge-gi-we-s-di, U-gv-wi-yu-hi a-gi-s-de-li-s-gi, a-le v-tla yv-ga-tsi-s-ga-ya yv-wi i-ga-gv-quv-ne-di ge-sv-i.
Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God: whose faith follow, considering the end of their conversation.
ᏕᏣᏅᏓᏗᏍᎨᏍᏗ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎨᏣᎦᏌᏯᏍᏗᏕᎩ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵ ᎧᏃᎮᏛ ᎨᏥᎾᏄᎪᏫᏎᎸᎯ; ᎾᏍᎩ ᏄᏍᏛ ᎤᏃᎯᏳᏒ ᎢᏥᏍᏓᏩᏗᏎᏍᏗ, ᎣᏍᏛ ᎢᏣᏓᏅᏖᎯᏌᏛ ᎨᏎᏍᏗ ᏄᏍᏛ ᏭᎵᏰᎢᎶᎸ ᏚᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎸᎢ,
De-tsa-nv-da-di-s-ge-s-di na-s-gi na ge-tsa-ga-sa-ya-s-di-de-gi, na-s-gi na U-ne-la-nv-hi u-tse-li ka-no-he-dv ge-tsi-na-nu-go-wi-se-lv-hi; na-s-gi nu-s-dv u-no-hi-yu-sv i-tsi-s-da-wa-di-se-s-di, o-s-dv i-tsa-da-nv-te-hi-sa-dv ge-se-s-di nu-s-dv wu-li-ye-i-lo-lv du-ni-lv-wi-s-da-ne-lv-i,
Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.
ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᏅᏩᏍᏗᏉ ᎤᏒᎯ ᏥᏄᏍᏛ, ᎠᎴ ᎪᎯ ᎢᎦ, ᎠᎴ ᎤᎵᏍᏆᏗᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ.
Tsi-sa Ga-lo-ne-dv nv-wa-s-di-quo u-sv-hi tsi-nu-s-dv, a-le go-hi i-ga, a-le u-li-s-qua-di-s-di ni-ge-sv-na.
Be not carried about with divers and strange doctrines. For it is a good thing that the heart be established with grace; not with meats, which have not profited them that have been occupied therein.
ᏞᏍᏗ ᎫᏓᎴᏅᏛ ᎠᎴ ᏂᏥᎦᏔᎲᎾ ᏗᏕᏲᏗ ᎨᏒ ᏱᏗᏣᏘᏂᏙᎮᏍᏗ; ᎣᏏᏳᏰᏃ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᏳᎵᏍᏓᏱᏗᏍᏗ ᎣᎾᏫ; ᎥᏝᏃ ᏄᏍᏛᏉ ᎥᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬᎢ, ᎾᏍᎩ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᎾᎵᏍᏕᎸᏙᏗ ᏭᎵᏰᎢᎶᎸᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎤᎾᎦᏌᏯᏍᏔᏅᎯ ᎨᏒᎢ.
Tle-s-di gu-da-le-nv-dv a-le ni-tsi-ga-ta-hv-na di-de-yo-di ge-sv yi-di-tsa-ti-ni-do-he-s-di; o-si-yu-ye-no gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv yu-li-s-da-yi-di-s-di o-na-wi; v-tla-no nu-s-dv-quo v-li-s-da-yv-hv-s-gv-i, na-s-gi go-hu-s-di u-na-li-s-de-lv-do-di wu-li-ye-i-lo-lv-hi ni-ge-sv-na ge-sv na-s-gi i-yu-s-di u-na-ga-sa-ya-s-ta-nv-hi ge-sv-i.
We have an altar, whereof they have no right to eat which serve the tabernacle.
ᎠᏥᎸ-ᎨᎳᏍᏗᏱ ᎢᎪᏢᎭ, ᎾᎿᎭᎥᏝ ᏱᏚᏳᎪᏗ ᎤᎾᎵᏍᏓᏴᏗᏱ ᎦᎵᏦᏛᏉ ᎪᎱᏍᏗ ᎠᎾᏛᏁᎯ ᏥᎩ.
A-tsi-lv--ge-la-s-di-yi i-go-tlv-ha, na-hna v-tla yi-du-yu-go-di u-na-li-s-da-yv-di-yi ga-li-tso-dv-quo go-hu-s-di a-na-dv-ne-hi tsi-gi.
For the bodies of those beasts, whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin, are burned without the camp.
ᎠᎴᏬ ᏅᎩ ᏗᏂᏅᏌᏗ ᎤᏂᎩᎬ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᏗᎨᏒ ᏥᏫᎦᏁᏨᏍᏗᏍᎨ ᏄᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎨᎶᎯ ᎠᏍᎦᏂ ᎠᎫᏴᏙᏗ, ᎾᏍᎩ ᏗᏂᏰᎸ ᎦᎵᏦᏛ ᏙᏱᏗᏢ ᏓᎾᎪᎲᏍᏗᏍᎨᎢ.
A-le-wo nv-gi di-ni-nv-sa-di u-ni-gi-gv ga-lv-quo-di-yu di-ge-sv tsi-wi-ga-ne-tsv-s-di-s-ge nu-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv--ge-lo-hi a-s-ga-ni a-gu-yv-do-di, na-s-gi di-ni-ye-lv ga-li-tso-dv do-yi-di-tlv da-na-go-hv-s-di-s-ge-i.
Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏥᏌ ᎾᏍᏉ, ᎾᏍᎩ, ᎾᏂᏍᎦᏅᎾ ᎢᏧᏩᏁᏗᏱ ᏴᏫ ᎤᏩᏒ ᎤᎩᎬ ᎬᏗᏍᎬᎢ, ᎦᎶᎯᏍᏗᏱ [ᏥᎷᏏᎵᎻ] ᏙᏱᏗᏢ ᎤᎩᎵᏲᏤᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di Tsi-sa na-s-quo, na-s-gi, na-ni-s-ga-nv-na i-tsu-wa-ne-di-yi yv-wi u-wa-sv u-gi-gv gv-di-s-gv-i, ga-lo-hi-s-di-yi [Tsi-lu-si-li-mi] do-yi-di-tlv u-gi-li-yo-tse-i.
Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏕᎾ ᏪᏗᎷᏥ ᎦᎵᏦᏛ ᏙᏱᏗᏢ, ᎢᎦᏠᏯᏍᏗᏍᎨᏍᏗ ᎦᏰᏥᏐᏢᏗᏍᎬᎢ;
Na-s-gi i-yu-s-di i-de-na we-di-lu-tsi ga-li-tso-dv do-yi-di-tlv, i-ga-tlo-ya-s-di-s-ge-s-di ga-ye-tsi-so-tlv-di-s-gv-i;
For here have we no continuing city, but we seek one to come.
ᎠᏂᏰᏃ ᎥᏝ ᎠᏲᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᏱᎩᏚᎭ, ᎢᎩᏲᎭᏍᎩᏂ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎤᎵᏴᎢᎶᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ.
A-ni-ye-no v-tla a-yo-gi ni-ge-sv-na yi-gi-du-ha, i-gi-yo-ha-s-gi-ni na-s-gi i-yu-s-di u-li-yv-i-lo-hi-s-di ge-sv-i.
By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips giving thanks to his name.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ ᏂᎪᎯᎸ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎦᎸᏉᏙᏗ ᎨᏒ ᎢᏓᎵᏍᎪᎸᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᏕᎩᎭᎦᎸ ᏧᎾᏄᎪᏫᏒᎯ ᎢᏓᎵᏍᎪᎸᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᏕᎤᏙᎥ ᎬᏂᎨᏒ ᏂᏛᏁᎲ ᎡᏓᎵᎡᎵᏤᎲᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di, na-s-gi i-yu-wa-ni-sa-dv ni-go-hi-lv U-ne-la-nv-hi ga-lv-quo-do-di ge-sv i-da-li-s-go-lv-di-s-ge-s-di, na-s-gi de-gi-ha-ga-lv tsu-na-nu-go-wi-sv-hi i-da-li-s-go-lv-di-s-ge-s-di, na-s-gi de-u-do-v gv-ni-ge-sv ni-dv-ne-hv e-da-li-e-li-tse-hv-i.
But to do good and to communicate forget not: for with such sacrifices God is well pleased.
ᎣᏍᏛᏍᎩᏂ ᏗᏥᎸᏫᏍᏓᏁᏗᏱ ᎠᎴ ᎢᏣᏓᏁᏗᏱ ᏞᏍᏗ ᎢᏨᎨᏫᏒᎩ; ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎢᏳᏍᏗ ᏗᎵᏍᎪᎸᏙᏗ ᎨᏒ ᎣᏏᏳ ᎤᏰᎸᎭ ᎤᏁᎳᏅᎯ.
O-s-dv-s-gi-ni di-tsi-lv-wi-s-da-ne-di-yi a-le i-tsa-da-ne-di-yi tle-s-di i-tsv-ge-wi-sv-gi; na-s-gi-ye-no i-yu-s-di di-li-s-go-lv-do-di ge-sv o-si-yu u-ye-lv-ha U-ne-la-nv-hi.
Obey them that have the rule over you, and submit yourselves: for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief: for that is unprofitable for you.
ᏕᏦᎯᏳᏎᏍᏗ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎨᏣᎦᏌᏯᏍᏗᏕᎩ, ᎠᎴ ᏕᏣᏓᏲᏍᎨᏍᏗᏉ; ᏗᏣᏓᏅᏙᏰᏃ ᏚᎾᎦᏌᏯᏍᏗᏕᎦ, ᎾᏍᎩᏯ ᎢᏳᎾᏛᏁᏗ ᏥᎩ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏳᏅᏁᏗ ᏥᎨᏐ ᏄᎾᏛᏁᎵᏙᎸᎢ; ᎾᏍᎩ ᎠᎾᎵᎮᎵᎬ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᎬᏩᏅᏁᏗ ᏱᎩ, ᎥᏝᏃ ᎤᏲᏉ ᏚᎾᏓᏅᏛᎢ; ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎥᏝ ᎨᏣᎵᏍᏕᎸᏙᏗ ᏱᎩ.
De-tso-hi-yu-se-s-di na-s-gi na ge-tsa-ga-sa-ya-s-di-de-gi, a-le de-tsa-da-yo-s-ge-s-di-quo; di-tsa-da-nv-do-ye-no du-na-ga-sa-ya-s-di-de-ga, na-s-gi-ya i-yu-na-dv-ne-di tsi-gi na-s-gi na gv-ni-ge-sv i-yu-nv-ne-di tsi-ge-so nu-na-dv-ne-li-do-lv-i; na-s-gi a-na-li-he-li-gv gv-ni-ge-sv i-gv-wa-nv-ne-di yi-gi, v-tla-no u-yo-quo du-na-da-nv-dv-i; na-s-gi-ye-no v-tla ge-tsa-li-s-de-lv-do-di yi-gi.
Pray for us: for we trust we have a good conscience, in all things willing to live honestly.
ᎢᏣᏓᏙᎵᏍᏗᏍᎬ ᎠᏴ ᏍᎩᏁᎢᏍᏗᏍᎨᏍᏗ; ᎣᎪᎯᏳᎭᏰᏃ ᎣᏏᏳ ᏂᏙᎬᏅ ᏦᎦᏓᏅᏙ, ᎠᎴ ᎣᎦᏚᎵᎭ ᏂᎦᎥᏉ ᏃᏣᏛᏁᎵᏙᎲ ᏱᏍᏛ ᎢᏲᎦᏛᏁᏗᏱ.
I-tsa-da-do-li-s-di-s-gv a-yv s-gi-ne-i-s-di-s-ge-s-di; o-go-hi-yu-ha-ye-no o-si-yu ni-do-gv-nv tso-ga-da-nv-do, a-le o-ga-du-li-ha ni-ga-v-quo no-tsa-dv-ne-li-do-hv yi-s-dv i-yo-ga-dv-ne-di-yi.
But I beseech you the rather to do this, that I may be restored to you the sooner.
ᎯᎠᏍᎩᏂᏃᏅ ᎢᏣᏛᏁᏗᏱ ᎤᏟ ᎢᎦᎢ ᎢᏨᏍᏗᏰᏗᎭ, ᎾᏍᎩ ᏞᎦᎾᎨ ᏗᏤᎲ ᏔᎵᏁ ᏮᏆᏘᏃᎯᏍᏗᏱ.
Hi-a-s-gi-ni-no-nv i-tsa-dv-ne-di-yi u-tli i-ga-i i-tsv-s-di-ye-di-ha, na-s-gi tle-ga-na-ge di-tse-hv ta-li-ne wv-qua-ti-no-hi-s-di-yi.
Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant,
ᎤᏁᎳᏅᏗᏃ ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎠᏓᏁᎯ, ᎾᏍᎩ ᎢᎦᏤᎵ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ ᎤᏲᎱᏒ ᏔᎵᏁ ᏧᎴᏔᏅᎯ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᏥᎸᏉᏗ ᎠᏫ-ᏗᎦᏘᏯ ᎢᏯᎬᏁᎸᎯ, ᎬᏔᏅᎯ ᎩᎬ, ᎠᏲᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᎧᏃᎮᏛ ᏓᏠᎯᏍᏛ ᎠᏍᏓᏱᏗᏍᎩ,
U-ne-la-nv-di-no nv-wa-do-hi-ya-dv a-da-ne-hi, na-s-gi i-ga-tse-li U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa u-yo-hu-sv ta-li-ne tsu-le-ta-nv-hi tsi-gi, na-s-gi na a-tsi-lv-quo-di A-wi--di-ga-ti-ya i-ya-gv-ne-lv-hi, gv-ta-nv-hi gi-gv, a-yo-gi ni-ge-sv-na ka-no-he-dv da-tlo-hi-s-dv a-s-da-yi-di-s-gi,
Make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is wellpleasing in his sight, through Jesus Christ; to whom be glory for ever and ever. Amen.
ᏂᏥᎪᎸᎾ ᎢᏨᏁᏗ ᎨᏎᏍᏗ, ᏂᎦᎥ ᎣᏍᏛ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᏗᎨᏥᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎣᏏᏳ ᎤᏰᎸᏗ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᎣᏍᏛ ᎤᏰᎸᏗ ᎨᏒ ᎢᏣᏛᏁᏗᏱ ᏂᏨᏁᎲ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ; ᎾᏍᎩ ᎠᏥᎸᏉᏙᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᏂᎪᎯᎸ ᎠᎴ ᏂᎪᎯᎸᎢ. ᎠᎺᏅ.
Ni-tsi-go-lv-na i-tsv-ne-di ge-se-s-di, ni-ga-v o-s-dv di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv na-s-gi di-ge-tsi-lv-wi-s-da-ne-di o-si-yu u-ye-lv-di i-yu-li-s-do-di-yi, na-s-gi o-s-dv u-ye-lv-di ge-sv i-tsa-dv-ne-di-yi ni-tsv-ne-hv Tsi-sa Ga-lo-ne-dv i-yu-wa-ni-sa-dv; na-s-gi a-tsi-lv-quo-do-di ge-se-s-di ni-go-hi-lv a-le ni-go-hi-lv-i. A-me-nv.
And I beseech you, brethren, suffer the word of exhortation: for I have written a letter unto you in few words.
ᎠᎴ ᎢᏨᏍᏗᏰᏗᎭ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎤᏓᏅᏘ ᏗᏣᏓᏂᎸᎢᏍᏗᏱ ᎢᏨᏬᏁᏗᏍᎬᎢ; ᎢᎸᏍᎩᏉᏰᏃ ᎢᎧᏁᏨᎯ ᎢᏨᏬᏁᏓ ᎠᏂ ᎪᏪᎵᎯ.
A-le i-tsv-s-di-ye-di-ha, i-da-li-nv-tli, u-da-nv-ti di-tsa-da-ni-lv-i-s-di-yi i-tsv-wo-ne-di-s-gv-i; i-lv-s-gi-quo-ye-no i-ka-ne-tsv-hi i-tsv-wo-ne-da a-ni go-we-li-hi.
Know ye that our brother Timothy is set at liberty; with whom, if he come shortly, I will see you.
ᎢᏣᏅᏖᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᏗᎹᏗ ᎢᏓᎵᏅᏟ ᎤᏁᎳᏛᎢ; ᎢᏳᏃ ᏂᎪᎯᎸᎾ ᎢᎦᎷᏨᎭ ᎢᏨᎪᏩᏛᏗ ᎢᎨᏎᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎣᏍᏕᎮᏍᏗ.
I-tsa-nv-te-s-di na-s-gi Di-ma-di i-da-li-nv-tli u-ne-la-dv-i; i-yu-no ni-go-hi-lv-na i-ga-lu-tsv-ha i-tsv-go-wa-dv-di i-ge-se-s-di na-s-gi o-s-de-he-s-di.
Salute all them that have the rule over you, and all the saints. They of Italy salute you.
ᏕᏥᏲᎵᎸᎭ ᏂᎦᏛ ᎨᏣᎦᏌᏯᏍᏗᏕᎩ, ᎠᎴ ᏂᎦᏛ ᎤᎾᏓᏅᏘ. ᎢᏓᎵ ᎠᏁᎯ ᏫᎨᏥᏲᎵᎦ.
De-tsi-yo-li-lv-ha ni-ga-dv ge-tsa-ga-sa-ya-s-di-de-gi, a-le ni-ga-dv u-na-da-nv-ti. I-da-li a-ne-hi wi-ge-tsi-yo-li-ga.
Grace be with you all. Amen.
ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᏕᏥᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎮᏍᏗ ᏂᏥᎥᎢ. ᎡᎺᏅ.
Gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv de-tsi-ka-hna-wa-di-do-he-s-di ni-tsi-v-i. E-me-nv.