When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John,
ᎤᎬᏫᏳᎯᏃ ᎤᏛᎦᏅ ᎠᏂᏆᎵᏏ ᎤᎾᏛᎦᏅ ᏥᏌ ᎤᏟ ᎢᏯᏂᎢ ᎬᏩᏍᏓᏩᏕᎩ ᏂᏕᎬᏁᎲ ᎠᎴ ᏕᎦᏬᏍᎬᎢ, ᎡᏍᎦᏉ ᏣᏂ,
U-gv-wi-yu-hi-no u-dv-ga-nv A-ni-qua-li-si u-na-dv-ga-nv Tsi-sa u-tli i-ya-ni-i gv-wa-s-da-wa-de-gi ni-de-gv-ne-hv a-le de-ga-wo-s-gv-i, e-s-ga-quo Tsa-ni,
(Though Jesus himself baptized not, but his disciples,)
(ᎥᏝᏍᎩᏂᏃᏅ ᏥᏌ ᎤᏩᏒ ᏱᏓᏓᏬᏍᎨᎢ, ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯᏉᏍᎩᏂ,)
(V-tla-s-gi-ni-no-nv Tsi-sa u-wa-sv yi-da-da-wo-s-ge-i, gv-wa-s-da-wa-di-do-hi-quo-s-gi-ni,)
He left Judaea, and departed again into Galilee.
ᏧᏗᏱ ᎤᏂᎩᏒᎩ ᎠᎴ ᏔᎵᏁ ᎨᎵᎵ ᏮᎤᎶᏒᎩ.
Tsu-di-yi u-ni-gi-sv-gi a-le ta-li-ne Ge-li-li wv-u-lo-sv-gi.
And he must needs go through Samaria.
ᎠᎴ ᏌᎺᎵᏱ ᎠᏎ ᎤᎶᎯᏍᏗ ᎨᏒᎩ.
A-le Sa-me-li-yi a-se u-lo-hi-s-di ge-sv-gi.
Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph.
ᎿᎭᏉᏃ ᏌᎺᎵᏱ ᎦᏚᎲ ᎤᎷᏨᎩ ᏌᎦ ᏧᏙᎢᏛ ᎾᏍᎩ ᎾᎥ ᏥᎦᏚᎭ ᎦᏓ ᎠᎲ ᏤᎦᏈ ᏧᏁᎴ ᎤᏪᏥ ᏦᏩ.
Hna-quo-no Sa-me-li-yi ga-du-hv u-lu-tsv-gi Sa-ga tsu-do-i-dv na-s-gi na-v tsi-ga-du-ha ga-da a-hv Tse-ga-qui tsu-ne-le u-we-tsi Tso-wa.
Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well: and it was about the sixth hour.
ᎾᎿᎭᏃ ᎠᏔᎴᏒᎩ ᎠᎹ ᏧᏂᏢᏗᏱ ᏤᎦᏈ ᎤᏤᎵᎦ; ᏥᏌᏃ ᏚᏯᏪᏨ ᎠᎢᏒ ᎤᏪᏅᎩ ᎠᏔᎴᏒᎢ; ᏔᎳᏚᏃ ᎢᏴᏛ ᎢᏳᏟᎶᏛ ᎧᎳᏩᏗᏒ ᎨᏒᎩ.
Na-hna-no a-ta-le-sv-gi a-ma tsu-ni-tlv-di-yi Tse-ga-qui u-tse-li-ga; Tsi-sa-no du-ya-we-tsv a-i-sv u-we-nv-gi a-ta-le-sv-i; ta-la-du-no i-yv-dv i-yu-tli-lo-dv ka-la-wa-di-sv ge-sv-gi.
There cometh a woman of Samaria to draw water: Jesus saith unto her, Give me to drink.
ᎾᎿᎭᎤᎷᏤ ᎠᎨᏴ ᏌᎺᎵᏱ ᎡᎯ ᎠᎹ ᎤᏢᎯᎴᎢ; ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎴᎢ; ᎠᏆᏗᏔᏍᏗ ᏍᎩᏁᎲᏏ.
Na-hna u-lu-tse a-ge-yv Sa-me-li-yi e-hi a-ma u-tlv-hi-le-i; Tsi-sa hi-a nu-we-se-le-i; A-qua-di-ta-s-di s-gi-ne-hv-si.
(For his disciples were gone away unto the city to buy meat.)
ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯᏰᏃ ᏗᎦᏚᎲ ᏩᏁᏙᎲᎩ ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ ᎤᏂᏩᏒᏒᎩ.
Gv-wa-s-da-wa-di-do-hi-ye-no di-ga-du-hv wa-ne-do-hv-gi a-li-s-da-yv-di u-ni-wa-sv-sv-gi.
Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? for the Jews have no dealings with the Samaritans.
ᎿᎭᏉᏃ ᎾᏍᎩ ᎠᎨᏴ ᏌᎺᎵᏱ ᎡᎯ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎴᎢ; ᎦᏙ ᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᏂᎯ ᎯᏧᏏ ᎠᏗᏔᏍᏗ ᎢᏍᎩᏔᏲᏎᎭ ᏥᎨᏴ ᏌᎺᎵᏱ ᎨᎢ. (ᎠᏂᏧᏏᏰᏃ ᎠᎴ ᏌᎺᎵᏱ ᎠᏁᎯ ᎥᏝ ᏱᏚᎾᏓᎦᏌᏯᏍᏙᎢ.)
Hna-quo-no na-s-gi a-ge-yv Sa-me-li-yi e-hi hi-a nu-we-se-le-i; Ga-do di-ga-li-s-do-di-ha ni-hi Hi-tsu-si a-di-ta-s-di i-s-gi-ta-yo-se-ha tsi-ge-yv Sa-me-li-yi ge-i. (A-ni-tsu-si-ye-no a-le Sa-me-li-yi a-ne-hi v-tla yi-du-na-da-ga-sa-ya-s-do-i.)
Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink; thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water.
ᏥᏌ ᎤᏁᏤᎢ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎴᎢ; ᎢᏳᏃ ᏱᎯᎦᏔᎮ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏓᏁᏗ ᏥᎩ, ᎠᎴ ᏱᎯᎦᏔᎮ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏥᏂᏣᏪᏎᎭ, ᎠᏆᏗᏔᏍᏗ ᏍᎩᏁᎲᏏ; ᏨᏒ ᏱᏔᏲᏎᎴᎢ, ᎠᎴ ᏱᏣᏁᏁᎴ ᎬᏂᏛ ᎠᎹ.
Tsi-sa u-ne-tse-i hi-a nu-we-se-le-i; I-yu-no yi-hi-ga-ta-he U-ne-la-nv-hi u-da-ne-di tsi-gi, a-le yi-hi-ga-ta-he hi-a na-s-gi tsi-ni-tsa-we-se-ha, A-qua-di-ta-s-di s-gi-ne-hv-si; tsv-sv yi-ta-yo-se-le-i, a-le yi-tsa-ne-ne-le gv-ni-dv a-ma.
The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep: from whence then hast thou that living water?
ᎠᎨᏴ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎴᎢ, ᎯᏍᎦᏯ, ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᏱᏰᎭ ᎠᏢᏗ, ᎭᏫᏂᏳᏃ ᎠᏔᎴᏒᎢ, ᎭᏢᏃ ᏣᏁᎩᏒ ᎾᏍᎩ ᎬᏂᏛ ᎠᎹ?
A-ge-yv hi-a nu-we-se-le-i, Hi-s-ga-ya, v-tla go-hu-s-di yi-ye-ha a-tlv-di, ha-wi-ni-yu-no a-ta-le-sv-i, ha-tlv-no tsa-ne-gi-sv na-s-gi gv-ni-dv a-ma?
Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle?
ᏥᏌ ᎤᏟ ᎡᏣᎸᏉᏗᏳ ᏂᎯ, ᎡᏍᎦᏉ ᎢᎩᏙᏓ ᏤᎦᏈ ᎾᏍᎩ ᎢᎩᏁᎸᎯ ᎯᎠ ᎠᏔᎴᏒᎢ, ᎠᎴ ᎾᎿᎭᎤᏩᏒ ᎤᏗᏔᎲᎢ ᎠᎴ ᏚᎾᏗᏔᎲᎢ ᏧᏪᏥ ᎠᎴ ᎤᎾᏝᎾᎥᎢ.
Tsi-sa u-tli e-tsa-lv-quo-di-yu ni-hi, e-s-ga-quo i-gi-do-da Tse-ga-qui na-s-gi i-gi-ne-lv-hi hi-a a-ta-le-sv-i, a-le na-hna u-wa-sv u-di-ta-hv-i a-le du-na-di-ta-hv-i tsu-we-tsi a-le u-na-tla-na-v-i.
Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again:
ᏥᏌ ᎤᏁᏤᎢ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎴᎢ; ᎩᎶ ᏳᏗᏔᎲ ᎯᎠ ᎠᎹ ᏔᎵᏁᏉ ᎤᏔᏕᎪᏗ;
Tsi-sa u-ne-tse-i hi-a nu-we-se-le-i; Gi-lo yu-di-ta-hv hi-a a-ma ta-li-ne-quo u-ta-de-go-di;
But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.
ᎩᎶᏍᎩᏂ ᏳᏗᏔᎲ ᎾᏍᎩ ᎠᎹ ᎠᏴ ᏥᏁᏁᏗ ᏥᎩ ᎥᏝ ᎢᏳᎯᏳ ᎤᏔᏕᎪᏗ ᏱᎩ, ᎠᏴᏍᎩᏂ ᏥᏁᏁᏗ ᏥᎩ ᎠᎹ, ᎭᏫᏂ ᎠᏰᎸ ᎠᎹ ᎦᏄᎪᎬ ᎨᏎᏍᏗ, ᏫᎦᎾᏄᎪᎨᏍᏗ ᎬᏂᏛ ᎠᎵᏍᏆᏗᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᏗᎨᏒᎢ.
Gi-lo-s-gi-ni yu-di-ta-hv na-s-gi a-ma a-yv tsi-ne-ne-di tsi-gi v-tla i-yu-hi-yu u-ta-de-go-di yi-gi, a-yv-s-gi-ni tsi-ne-ne-di tsi-gi a-ma, ha-wi-ni a-ye-lv a-ma ga-nu-go-gv ge-se-s-di, wi-ga-na-nu-go-ge-s-di gv-ni-dv a-li-s-qua-di-s-gi ni-ge-sv-na di-ge-sv-i.
The woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw.
ᎠᎨᏴ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎴᎢ; ᎯᏍᎦᏯ, ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎠᎹ ᏍᎩᏁᎲᏏ, ᏞᏍᏗᏃ ᎠᎩᏔᏕᎦᏅᎩ, ᎠᎴ ᏞᏍᏗ ᎠᏂ ᎠᎩᏢᎯᎸᎩ.
A-ge-yv hi-a nu-we-se-le-i; Hi-s-ga-ya, hi-a na-s-gi a-ma s-gi-ne-hv-si, tle-s-di-no a-gi-ta-de-ga-nv-gi, a-le tle-s-di a-ni a-gi-tlv-hi-lv-gi.
Jesus saith unto her, Go, call thy husband, and come hither.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎴᎢ; ᏣᏰᎯ ᏫᏯᏅ, ᎠᏂᏃ ᎢᏍᏗᎷᏨᎭ.
Tsi-sa hi-a nu-we-se-le-i; Tsa-ye-hi wi-ya-nv, a-ni-no i-s-di-lu-tsv-ha.
The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband:
ᎠᎨᏴᏃ ᎤᏁᏤᎢ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎴᎢ; ᎥᏝ ᏰᎭ ᎠᎩᏰᎯ. ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎴᎢ; ᏰᎵ ᏂᏫ, ᎥᏝ ᏰᎭ ᎠᎩᏰᎯ, ᏣᏛ;
A-ge-yv-no u-ne-tse-i hi-a nu-we-se-le-i; V-tla ye-ha a-gi-ye-hi. Tsi-sa hi-a nu-we-se-le-i; Ye-li ni-wi, v-tla ye-ha a-gi-ye-hi, tsa-dv;
For thou hast had five husbands; and he whom thou now hast is not thy husband: in that saidst thou truly.
ᎯᏍᎩᏰᏃ ᎾᏂᎥᎩ ᎨᏣᏰᎯ, ᎪᎯᏃ ᏥᏣᎧᎭ ᎥᏝ ᏣᏰᎯ ᏱᎩ; ᎾᏍᎩ ᏥᏂᏫ ᏚᏳᎪᏛ ᏂᏫ.
Hi-s-gi-ye-no na-ni-v-gi ge-tsa-ye-hi, go-hi-no tsi-tsa-ka-ha v-tla tsa-ye-hi yi-gi; na-s-gi tsi-ni-wi du-yu-go-dv ni-wi.
The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet.
ᎠᎨᏴ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎴᎢ; ᎯᏍᎦᏯ, ᎦᏙᎴᎣᏍᎦ ᎭᏙᎴᎰᏍᎩ ᎨᏒᎢ.
A-ge-yv hi-a nu-we-se-le-i; Hi-s-ga-ya, ga-do-le-o-s-ga ha-do-le-ho-s-gi ge-sv-i.
Our fathers worshipped in this mountain; and ye say, that in Jerusalem is the place where men ought to worship.
ᏦᎩᎦᏴᎵᎨ ᎠᎾᏓᏙᎵᏍᏗᏍᎬᎩ ᎠᏂ ᎣᏓᎸᎢ, ᎠᏎᏃ ᏂᎯ ᎯᎠ ᏂᏥᏪᏍᎪᎢ; ᏥᎷᏏᎵᎻᏍᎩᏂ ᎾᎿᎭᎤᎬᏫᏳᎭ ᎠᏓᏙᎵᏍᏙᏗᏱ.
Tso-gi-ga-yv-li-ge a-na-da-do-li-s-di-s-gv-gi a-ni o-da-lv-i, a-se-no ni-hi hi-a ni-tsi-we-s-go-i; Tsi-lu-si-li-mi-s-gi-ni na-hna u-gv-wi-yu-ha a-da-do-li-s-do-di-yi.
Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎴᎢ; ᎯᎨᏴ, ᏍᏉᎯᏳᎲᎦ, ᏛᏍᏆᎸᎯ ᎾᎯᏳ ᎥᏝ ᎠᏂ ᎣᏓᎸᎢ, ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᏥᎷᏏᎵᎻ, ᏱᎦᏰᏣᏓᏙᎵᏍᏓᏁᎮᏍᏗ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ.
Tsi-sa hi-a nu-we-se-le-i; Hi-ge-yv, s-quo-hi-yu-hv-ga, dv-s-qua-lv-hi na-hi-yu v-tla a-ni o-da-lv-i, a-le na-s-quo Tsi-lu-si-li-mi, yi-ga-ye-tsa-da-do-li-s-da-ne-he-s-di A-ga-yv-li-ge-i.
Ye worship ye know not what: we know what we worship: for salvation is of the Jews.
ᏂᎯ ᎢᏣᏓᏙᎵᏍᏓᏁᎭ ᎪᎱᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᏂᏥᎦᏔᎲᎾ; ᎠᏴᏍᎩᏂ ᎣᏥᎦᏔᎭ ᎢᏳᏍᏗ ᎣᏣᏓᏙᎵᏍᏓᏁᎲᎢ; ᎠᏂᏧᏏᏰᏃ ᎠᏁᎲ ᎠᎵᏍᏕᎸᏙᏗ ᎨᏒ ᏅᏓᏳᎾᏄᎪᎢᏍᏗ.
Ni-hi i-tsa-da-do-li-s-da-ne-ha go-hu-s-di na-s-gi ni-tsi-ga-ta-hv-na; a-yv-s-gi-ni o-tsi-ga-ta-ha i-yu-s-di o-tsa-da-do-li-s-da-ne-hv-i; A-ni-tsu-si-ye-no a-ne-hv a-li-s-de-lv-do-di ge-sv nv-da-yu-na-nu-go-i-s-di.
But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.
ᎠᏎᏃ ᏛᏍᏆᎸᎯ, ᎠᎴ ᎿᎭᏉ ᎤᏍᏆᎸᎲ, ᎾᏍᎩ ᎤᏙᎯᏳᏒ ᎠᎾᏓᏙᎵᏍᏗᏍᎩ ᏛᎾᏓᏙᎵᏍᏓᏁᎵ ᎠᎦᏴᎵᎨ ᏙᏛᏅᏔᏂ ᏧᎾᏓᏅᏙ ᎠᎴ ᏚᏳᎪᏛᎢ; ᎠᎦᏴᎵᎨᏰᏃ ᏚᏲᎰ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᎾᏍᏗ ᎬᏩᏓᏙᎵᏍᏓᏁᎯ.
A-se-no dv-s-qua-lv-hi, a-le hna-quo u-s-qua-lv-hv, na-s-gi u-do-hi-yu-sv a-na-da-do-li-s-di-s-gi dv-na-da-do-li-s-da-ne-li A-ga-yv-li-ge do-dv-nv-ta-ni tsu-na-da-nv-do a-le du-yu-go-dv-i; A-ga-yv-li-ge-ye-no du-yo-ho na-s-gi i-yu-na-s-di gv-wa-da-do-li-s-da-ne-hi.
God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.
ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᏓᏅᏙ; ᎾᏍᎩᏃ Ꮎ ᎠᎾᏓᏙᎵᏍᏓᏁᎯ ᏧᎾᏓᏅᏙ ᎠᎴ ᏚᏳᎪᏛ ᏧᏅᏙᏗ ᎤᎾᏓᏙᎵᏍᏓᏁᏗ.
U-ne-la-nv-hi A-da-nv-do; na-s-gi-no na a-na-da-do-li-s-da-ne-hi tsu-na-da-nv-do a-le du-yu-go-dv tsu-nv-do-di u-na-da-do-li-s-da-ne-di.
The woman saith unto him, I know that Messias cometh, which is called Christ: when he is come, he will tell us all things.
ᎠᎨᏴ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎴᎢ; ᏥᎦᏔᎭ ᎤᎷᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎺᏌᏯ-ᎾᏍᎩ ᎦᎶᏁᏛ ᏣᏃᏎᎰᎢ-ᎾᏍᎩ ᎦᎷᏨᎭ, ᏓᎩᏃᏁᎵ ᏂᎦᎥ ᎪᎱᏍᏗ.
A-ge-yv hi-a nu-we-se-le-i; Tsi-ga-ta-ha u-lu-hi-s-di ge-sv Me-sa-ya---na-s-gi Ga-lo-ne-dv tsa-no-se-ho-i---na-s-gi ga-lu-tsv-ha, da-gi-no-ne-li ni-ga-v go-hu-s-di.
Jesus saith unto her, I that speak unto thee am he.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎴᎢ; ᎠᏴ ᏥᎬᏬᏁᏗᎭ ᎾᏍᎩ [ᎺᏌᏯ.]
Tsi-sa hi-a nu-we-se-le-i; A-yv tsi-gv-wo-ne-di-ha na-s-gi [Me-sa-ya.]
And upon this came his disciples, and marvelled that he talked with the woman: yet no man said, What seekest thou? or, Why talkest thou with her?
ᎿᎭᏉᏃ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎤᏂᎷᏨᎩ, ᎠᎴ ᎤᏂᏍᏆᏂᎪᏒᎩ ᎠᎨᏴ ᎠᎵᏃᎮᏗᏍᎬᎢ. ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᎩᎶᎢ, ᎦᏙ ᏣᏲᎭ? ᎠᎴ ᎦᏙᏃ ᎢᎯᏯᎵᏃᎮᏍᏗ? ᏳᏬᏎᎴᎢ.
Hna-quo-no gv-wa-s-da-wa-di-do-hi u-ni-lu-tsv-gi, a-le u-ni-s-qua-ni-go-sv-gi a-ge-yv a-li-no-he-di-s-gv-i. A-se-no v-tla gi-lo-i, Ga-do tsa-yo-ha? A-le Ga-do-no i-hi-ya-li-no-he-s-di? yu-wo-se-le-i.
The woman then left her waterpot, and went her way into the city, and saith to the men,
ᎿᎭᏉᏃ ᎠᎨᏴ ᎤᎯᏴᎩ ᎠᎹ ᎤᏢᏗ, ᎠᎴ ᏗᎦᏚᎲ ᏭᎶᏒᎩ, ᎯᎠ ᏫᏂᏚᏪᏎᎸᎩ ᏴᏫ;
Hna-quo-no a-ge-yv u-hi-yv-gi a-ma u-tlv-di, a-le di-ga-du-hv wu-lo-sv-gi, hi-a wi-ni-du-we-se-lv-gi yv-wi;
Come, see a man, which told me all things that ever I did: is not this the Christ?
ᎢᏕᎾ, ᏪᏥᎪᏩᏛ ᎠᏍᎦᏯ ᎠᎩᏃᏁᎸᎯ ᏂᎦᎥ ᎾᏆᏛᏁᎵᏙᎸᎢ. ᏝᏍᎪ ᎾᏍᎩ ᎦᎶᏁᏛ ᏱᎩ?
I-de-na, we-tsi-go-wa-dv a-s-ga-ya a-gi-no-ne-lv-hi ni-ga-v na-qua-dv-ne-li-do-lv-i. Tla-s-go na-s-gi Ga-lo-ne-dv yi-gi?
Then they went out of the city, and came unto him.
ᎰᏩᏃ ᎦᏚᎲ ᎤᏂᏄᎪᏨᎩ, ᎠᎴ ᎥᎬᏩᎷᏤᎸᎩ.
Ho-wa-no ga-du-hv u-ni-nu-go-tsv-gi, a-le v-gv-wa-lu-tse-lv-gi.
In the mean while his disciples prayed him, saying, Master, eat.
ᎠᏏᏉᏃ ᎦᏚᎲ ᏪᏙᎲᎩ, ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎬᏩᏍᏗᏰᏔᏅᎩ, ᏗᏍᎩᏰᏲᎲᏍᎩ, ᎭᎵᏍᏓᏴᎲᎦ, ᎠᎾᏗᏍᎬᎩ.
A-si-quo-no ga-du-hv we-do-hv-gi, gv-wa-s-da-wa-di-do-hi gv-wa-s-di-ye-ta-nv-gi, Di-s-gi-ye-yo-hv-s-gi, ha-li-s-da-yv-hv-ga, a-na-di-s-gv-gi.
But he said unto them, I have meat to eat that ye know not of.
ᎠᏎᏃ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎠᎩᎭ ᎠᏆᎵᏍᏓᏴᏗ ᏂᎯ ᏂᏥᎦᏔᎲᎾ.
A-se-no hi-a ni-du-we-se-lv-gi; A-gi-ha a-qua-li-s-da-yv-di ni-hi ni-tsi-ga-ta-hv-na.
Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him ought to eat?
ᎾᏍᎩᏃ ᎢᏳᏍᏗ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎯᎠ ᏂᏚᎾᏓᏪᏎᎸᎩ; ᏥᎪ ᎩᎶ ᎤᏲᎮᎸ ᎤᎵᏍᏓᏴᏗ?
Na-s-gi-no i-yu-s-di gv-wa-s-da-wa-di-do-hi hi-a ni-du-na-da-we-se-lv-gi; Tsi-go gi-lo u-yo-he-lv u-li-s-da-yv-di?
Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ, ᏄᏍᏛ ᎠᏓᏅᏖᏍᎬ ᎠᎩᏅᏏᏛ ᎢᏯᏆᏛᏁᏗᏱ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎤᏤᎵ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᎠᎩᏍᏆᏗᏍᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᎠᏴ ᎠᏆᎵᏍᏓᏴᏗ.
Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi, Nu-s-dv a-da-nv-te-s-gv a-gi-nv-si-dv i-ya-qua-dv-ne-di-yi, a-le na-s-gi u-tse-li di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv a-gi-s-qua-di-s-di-yi, na-s-gi a-yv a-qua-li-s-da-yv-di.
Say not ye, There are yet four months, and then cometh harvest? behold, I say unto you, Lift up your eyes, and look on the fields; for they are white already to harvest.
ᏝᏍᎪ ᎯᎠ ᎢᎨᏥᏪᏍᏗ ᏱᎩ; ᎠᏏ ᏅᎩ ᎢᏯᏅᏙ ᎩᎳ ᏛᎦᏛᎾᏥ? ᎬᏂᏳᏉ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ; ᏗᏥᎦᏙᎵ ᏗᏥᏌᎳᏛᎦ, ᎠᎴ ᏕᎦᎶᎨᏒ ᏗᏣᎧᏅᎦ, ᎿᎭᏉᏰᏃ ᏧᏁᎩᏳ, ᎠᎴ ᎤᏍᏆᎸᎲ ᎠᏍᎫᏕᏍᏗᏱ.
Tla-s-go hi-a i-ge-tsi-we-s-di yi-gi; A-si nv-gi i-ya-nv-do gi-la dv-ga-dv-na-tsi? Gv-ni-yu-quo hi-a ni-tsv-we-se-ha; di-tsi-ga-do-li di-tsi-sa-la-dv-ga, a-le de-ga-lo-ge-sv di-tsa-ka-nv-ga, hna-quo-ye-no tsu-ne-gi-yu, a-le u-s-qua-lv-hv a-s-gu-de-s-di-yi.
And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal: that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together.
ᎠᎴ ᎠᏍᎫᏕᏍᎩ ᎠᎦᎫᏴᎡᎰᎢ, ᎠᎴ ᎤᏍᎫᏕᏒᎯ ᏫᎦᏟᏏᏍᎪ ᎬᏂᏛ ᏗᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎢᏧᎳ ᎤᎾᎵᎮᎵᏍᏗᏱ ᏂᎦᎵᏍᏗᏍᎪ ᎠᏫᏍᎩ ᎾᏃ ᎠᏍᎫᏕᏍᎩ.
A-le a-s-gu-de-s-gi a-ga-gu-yv-e-ho-i, a-le u-s-gu-de-sv-hi wi-ga-tli-si-s-go gv-ni-dv di-ge-sv-i, na-s-gi i-tsu-la u-na-li-he-li-s-di-yi ni-ga-li-s-di-s-go a-wi-s-gi na-no a-s-gu-de-s-gi.
And herein is that saying true, One soweth, and another reapeth.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᏂ ᎤᏙᎯᏳᎯ ᏂᎦᎵᏍᏗᎭ ᎯᎠ ᎢᎦᏪᏛ ᏥᎩ; ᎩᎶ ᎠᏫᏍᎪᎢ ᏅᏩᏓᎴᏃ ᎠᏍᎫᏕᏍᎪᎢ.
A-le na-s-gi a-ni u-do-hi-yu-hi ni-ga-li-s-di-ha hi-a i-ga-we-dv tsi-gi; Gi-lo a-wi-s-go-i nv-wa-da-le-no a-s-gu-de-s-go-i.
I sent you to reap that whereon ye bestowed no labour: other men laboured, and ye are entered into their labours.
ᎢᏨᏅᏒᎩ ᏫᏥᏍᎫᏕᏍᏗᏱ ᎾᎿᎭᏂᎯ ᏗᏥᎸᏫᏍᏓᏁᎸᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎢ; ᏅᏩᎾᏓᎴ ᏗᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎸᎩ, ᏂᎯᏃ ᎢᏥᏴᎸ ᏚᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎸᎢ.
I-tsv-nv-sv-gi wi-tsi-s-gu-de-s-di-yi na-hna ni-hi di-tsi-lv-wi-s-da-ne-lv-hi ni-ge-sv-na ge-sv-i; nv-wa-na-da-le di-ni-lv-wi-s-da-ne-lv-gi, ni-hi-no i-tsi-yv-lv du-ni-lv-wi-s-da-ne-lv-i.
And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman, which testified, He told me all that ever I did.
ᎠᎴ ᎤᏂᏣᏛᎩ ᎠᏂᏌᎺᎵ ᎾᎿᎭᎦᏚᎲ ᎠᏁᎯ ᎬᏬᎯᏳᏅᎩ, ᏅᏓᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬᎩ ᎤᏃᎮᎸ ᎠᎨᏴ ᎯᎠ ᏥᏄᏪᏎᎢ; ᎠᎩᏃᏁᎸᎩ ᏂᎦᎥ ᎾᏆᏛᏁᎵᏙᎸᎢ.
A-le u-ni-tsa-dv-gi A-ni-sa-me-li na-hna ga-du-hv a-ne-hi gv-wo-hi-yu-nv-gi, nv-da-ga-li-s-do-di-s-gv-gi u-no-he-lv a-ge-yv hi-a tsi-nu-we-se-i; A-gi-no-ne-lv-gi ni-ga-v na-qua-dv-ne-li-do-lv-i.
So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them: and he abode there two days.
ᎠᎴ ᎠᏂᏌᎺᎵ ᎬᏩᎷᏤᎸ ᎬᏩᏔᏲᏎᎸᎩ ᏧᏪᎳᏗᏓᏍᏗᏱ, ᎠᎴ ᎾᎿᎭᏔᎵ ᏧᏒᎯᏛ ᎤᏪᏙᎸᎩ.
A-le A-ni-sa-me-li gv-wa-lu-tse-lv gv-wa-ta-yo-se-lv-gi tsu-we-la-di-da-s-di-yi, a-le Na-hna ta-li tsu-sv-hi-dv u-we-do-lv-gi.
And many more believed because of his own word;
ᎠᎴ ᎠᏏ ᎤᏂᏣᏛᎩ ᎤᏃᎯᏳᏅᎩ, ᏅᏓᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬᎩ ᎤᏩᏒ ᎧᏁᎬᎢ;
A-le a-si u-ni-tsa-dv-gi u-no-hi-yu-nv-gi, nv-da-ga-li-s-do-di-s-gv-gi u-wa-sv ka-ne-gv-i;
And said unto the woman, Now we believe, not because of thy saying: for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Saviour of the world.
ᎠᎴ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏎᎸᎩ ᎠᎨᏴ; ᎿᎭᏉ ᎣᏦᎯᏳᎲᏍᎦ ᎥᏝ ᏂᎯᏉ ᏣᏁᏨ ᏱᏅᏗᎦᎵᏍᏙᎭ ᏦᏦᎯᏳᎲᏍᎦ, ᎣᎬᏒᏰᏃ ᎣᏣᏛᎦᏏ, ᎠᎴ ᎣᏥᎦᏔᎭ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎦᎶᏁᏛ ᎨᏒ ᎡᎶᎯ ᎠᏍᏕᎵᏍᎩ.
A-le hi-a nu-ni-we-se-lv-gi a-ge-yv; Hna-quo o-tso-hi-yu-hv-s-ga v-tla ni-hi-quo tsa-ne-tsv yi-nv-di-ga-li-s-do-ha tso-tso-hi-yu-hv-s-ga, o-gv-sv-ye-no o-tsa-dv-ga-si, a-le o-tsi-ga-ta-ha na-s-gi hi-a u-do-hi-yu-hi-ya Ga-lo-ne-dv ge-sv e-lo-hi A-s-de-li-s-gi.
Now after two days he departed thence, and went into Galilee.
ᎾᏍᎩᏃ ᏔᎵ ᏫᏄᏒᎸ ᎾᎿᎭᎤᏂᎩᏒᎩ, ᎠᎴ ᎨᎵᎵ ᏭᎶᏒᎩ.
Na-s-gi-no ta-li wi-nu-sv-lv na-hna u-ni-gi-sv-gi, a-le Ge-li-li wu-lo-sv-gi.
For Jesus himself testified, that a prophet hath no honour in his own country.
ᏥᏌᏰᏃ ᎤᏩᏒ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎠᏙᎴᎰᏍᎩ ᎥᏝ ᎠᏥᎸᏉᏗᏳ ᏱᎨᏐ ᎤᏩᏒ ᎤᏤᎵᎪᎯ.
Tsi-sa-ye-no u-wa-sv hi-a nu-we-sv-gi; a-do-le-ho-s-gi v-tla a-tsi-lv-quo-di-yu yi-ge-so u-wa-sv u-tse-li-go-hi.
Then when he was come into Galilee, the Galilaeans received him, having seen all the things that he did at Jerusalem at the feast: for they also went unto the feast.
ᎿᎭᏉᏃ ᎨᎵᎵ ᏭᎷᏨ, ᎨᎵᎵ ᎠᏁᎯ ᏕᎬᏩᏓᏂᎸᏨᎩ, ᎤᏂᎪᎲᎯᏰᏃ ᎨᏒᎩ ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏛ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎸ ᏥᎷᏏᎵᎻ ᎾᎯᏳ ᏓᎾᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬᎢ; ᎾᏍᏉᏰᏃ ᎤᏁᏅᏒᎩ ᏙᏗᎾᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬᎢ.
Hna-quo-no Ge-li-li wu-lu-tsv, Ge-li-li a-ne-hi de-gv-wa-da-ni-lv-tsv-gi, u-ni-go-hv-hi-ye-no ge-sv-gi na-s-gi ni-ga-dv du-lv-wi-s-da-ne-lv Tsi-lu-si-li-mi na-hi-yu da-na-li-s-da-yv-hv-s-gv-i; na-s-quo-ye-no u-ne-nv-sv-gi do-di-na-li-s-da-yv-hv-s-gv-i.
So Jesus came again into Cana of Galilee, where he made the water wine. And there was a certain nobleman, whose son was sick at Capernaum.
ᏥᏌᏃ ᏔᎵᏁ ᎤᎷᏨᎩ ᎨᏂ ᎦᏚᎲᎢ ᎨᎵᎵᏱ, ᎾᎿᎭᎩᎦᎨ-ᎠᏗᏔᏍᏗ ᎠᎹ ᎤᏬᏢᏔᏅᎢ. ᎠᎴ ᎩᎶ ᎢᏳᏍᏗ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎠᏍᏕᎵᏍᎩ ᎡᎲᎩ, ᎾᏍᎩ ᎤᏪᏥ ᎤᏢᎬᎩ ᎨᏆᏂ.
Tsi-sa-no ta-li-ne u-lu-tsv-gi Ge-ni ga-du-hv-i Ge-li-li-yi, na-hna gi-ga-ge--a-di-ta-s-di a-ma u-wo-tlv-ta-nv-i. A-le gi-lo i-yu-s-di u-gv-wi-yu-hi a-s-de-li-s-gi e-hv-gi, na-s-gi u-we-tsi u-tlv-gv-gi Ge-qua-ni.
When he heard that Jesus was come out of Judaea into Galilee, he went unto him, and besought him that he would come down, and heal his son: for he was at the point of death.
ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏛᎦᏅ ᏥᏌ ᏧᏗᏱ ᏧᎶᏒ ᎨᎵᎵ ᎤᎷᏥᎸᎢ, ᎤᏩᏛᎲᏒᎩ, ᎠᎴ ᎤᏔᏲᏎᎸᎩ ᎤᏪᏅᏍᏗᏱ ᏭᏅᏬᏗᏱ ᎤᏪᏥ, ᎤᏲᎱᏏᏕᎾᏰᏃ ᎨᏒᎩ.
Na-s-gi na u-dv-ga-nv Tsi-sa Tsu-di-yi tsu-lo-sv Ge-li-li u-lu-tsi-lv-i, u-wa-dv-hv-sv-gi, a-le u-ta-yo-se-lv-gi u-we-nv-s-di-yi wu-nv-wo-di-yi u-we-tsi, u-yo-hu-si-de-na-ye-no ge-sv-gi.
Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe.
ᎿᎭᏉᏃ ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎥᏝ ᏴᎨᏦᎯᏳᎲᎦ, ᎬᏂ ᏱᏥᎪᏩᏘᎭ ᎤᏰᎸᏛᎢ ᎠᎴ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ.
Hna-quo-no Tsi-sa hi-a nu-we-se-lv-gi; V-tla yv-ge-tso-hi-yu-hv-ga, gv-ni yi-tsi-go-wa-ti-ha u-ye-lv-dv-i a-le u-s-qua-ni-go-di.
The nobleman saith unto him, Sir, come down ere my child die.
ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎠᏍᏕᎵᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ, ᏣᎬᏫᏳᎯ, ᎮᎾ ᎠᏏᏉ ᎾᏲᎱᏍᎬᎾ ᎠᏇᏥ.
U-gv-wi-yu-hi a-s-de-li-s-gi hi-a nu-we-se-lv-gi, Tsa-gv-wi-yu-hi, he-na a-si-quo na-yo-hu-s-gv-na a-que-tsi.
Jesus saith unto him, Go thy way; thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏥᎮᎾ, ᏤᏥ ᎬᏅ. ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏬᎯᏳᏅᎩ ᏥᏌ ᏄᏪᏎᎸᎢ, ᎠᎴ ᎤᏪᏅᏒᎩ.
Tsi-sa hi-a nu-we-se-lv-gi; Tsi-he-na, tse-tsi gv-nv. A-le na-s-gi a-s-ga-ya u-wo-hi-yu-nv-gi Tsi-sa nu-we-se-lv-i, a-le u-we-nv-sv-gi.
And as he was now going down, his servants met him, and told him, saying, Thy son liveth.
ᎿᎭᏉᏃ ᎥᎠᎢᏒᎩ, ᏧᏅᏏᏓᏍᏗ ᏕᎬᏩᏠᏒᎩ ᎠᎴ ᎬᏩᏃᏁᎸᎩ, ᏤᏥ ᎬᏅ, ᎥᎬᏬᏎᎸᎩ.
Hna-quo-no v-a-i-sv-gi, tsu-nv-si-da-s-di de-gv-wa-tlo-sv-gi a-le gv-wa-no-ne-lv-gi, Tse-tsi gv-nv, v-gv-wo-se-lv-gi.
Then inquired he of them the hour when he began to amend. And they said unto him, Yesterday at the seventh hour the fever left him.
ᎿᎭᏉᏃ ᏚᏛᏛᏅᎩ ᎢᏳᎢ ᎤᎴᏅᎲ ᏏᏲᏍᏛ ᏄᎵᏍᏓᏁᎸᎢ. ᎤᏒᎯ ᏌᏉ ᎢᏳᏟᎶᏛ ᎧᎳᏩᏗᏒ ᏄᏗᎴᎲᏍᎬᎾ ᏄᎵᏍᏔᏅᎩ, ᎥᎬᏬᏎᎸᎩ.
Hna-quo-no du-dv-dv-nv-gi i-yu-i u-le-nv-hv si-yo-s-dv nu-li-s-da-ne-lv-i. U-sv-hi sa-quo i-yu-tli-lo-dv ka-la-wa-di-sv nu-di-le-hv-s-gv-na nu-li-s-ta-nv-gi, v-gv-wo-se-lv-gi.
So the father knew that it was at the same hour, in the which Jesus said unto him, Thy son liveth: and himself believed, and his whole house.
ᎾᏍᎩᏃ ᎤᏙᏓ ᎤᏙᎴᎰᏒᎩ ᎾᎯᏳ ᎨᏒ ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎢ; ᏤᏥ ᎬᏅ. ᎤᏩᏒᏃ ᎤᏬᎯᏳᏅᎩ ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᏂᎦᏛ ᏧᏤᎵ ᏏᏓᏁᎸᎯ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi-no u-do-da u-do-le-ho-sv-gi na-hi-yu ge-sv Tsi-sa hi-a nu-we-se-lv-i; Tse-tsi gv-nv. U-wa-sv-no u-wo-hi-yu-nv-gi a-le na-s-quo ni-ga-dv tsu-tse-li si-da-ne-lv-hi ge-sv-i.
This is again the second miracle that Jesus did, when he was come out of Judaea into Galilee.
ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏔᎵᏁ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎸ ᏥᏌ ᎨᎵᎵ ᎤᎷᏦᏅᎯ, ᏧᏗᏱ ᏅᏓᏳᎶᏒᎯ.
Na-s-gi hi-a ta-li-ne u-s-qua-ni-go-di du-lv-wi-s-da-ne-lv Tsi-sa Ge-li-li u-lu-tso-nv-hi, Tsu-di-yi nv-da-yu-lo-sv-hi.