And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth.
[ᏥᏌᏃ] ᎤᎶᏒ ᎤᎪᎲᎩ ᎠᏍᎦᏯ, ᎾᏍᎩ ᏗᎨᏫ ᏂᎨᏎ ᎤᏕᏅ.
[Tsi-sa-no] u-lo-sv u-go-hv-gi a-s-ga-ya, na-s-gi di-ge-wi ni-ge-se u-de-nv.
And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?
ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯᏃ ᎬᏩᏛᏛᏅᎩ, ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᏔᏕᏲᎲᏍᎩ, ᎦᎪ ᎤᏍᎦᏅᏤᎢ, ᎯᎠᏍᎪ, ᏧᎦᏴᎵᎨᎢᎨ, ᏗᎨᏫ ᏧᏕᏁᎢ?
Gv-wa-s-da-wa-di-do-hi-no gv-wa-dv-dv-nv-gi, hi-a nu-ni-we-sv-gi; Ta-de-yo-hv-s-gi, ga-go u-s-ga-nv-tse-i, hi-a-s-go, tsu-ga-yv-li-ge-i-ge, di-ge-wi tsu-de-ne-i?
Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎥᏝ ᎯᎠ ᏳᏍᎦᏅᏨ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᏧᎦᏴᎵᎨᎢ; ᎤᏁᎳᏅᎯᏉᏍᎩᏂ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎾᏍᎩ ᎠᎬᏗᏍᎬᎢ.
Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi; V-tla hi-a yu-s-ga-nv-tsv, v-tla a-le tsu-ga-yv-li-ge-i; U-ne-la-nv-hi-quo-s-gi-ni tsu-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv gv-ni-ge-sv i-yu-li-s-do-di-yi na-s-gi a-gv-di-s-gv-i.
I must work the works of him that sent me, while it is day: the night cometh, when no man can work.
ᎠᏎ ᏗᎩᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᏅᏛᎩᏅᏏᏛ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᎠᏏᏉ ᎢᎦ ᏥᎩ; ᏒᏃᏱ ᏓᏯᎢ, ᎾᎯᏳ ᏰᎵ ᎩᎶ ᏗᎬᏩᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᏂᎨᏒᎾ.
A-se di-gi-lv-wi-s-da-ne-di nv-dv-gi-nv-si-dv tsu-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv a-si-quo i-ga tsi-gi; sv-no-yi da-ya-i, na-hi-yu ye-li gi-lo di-gv-wa-lv-wi-s-da-ne-di ni-ge-sv-na.
As long as I am in the world, I am the light of the world.
ᏂᎪᎯᎸ ᎡᎶᎯ ᎨᏙᎲᎢ, ᎠᏴ ᎡᎶᎯ ᎢᎦ ᎦᏥᏯᏘᏍᏓᏁᎯ.
Ni-go-hi-lv e-lo-hi ge-do-hv-i, a-yv e-lo-hi i-ga ga-tsi-ya-ti-s-da-ne-hi.
When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,
ᎾᏍᎩ ᏄᏪᏒ ᎦᏙᎯ ᎤᎵᏥᏍᏋᎩ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏝᏬᏔ ᎤᏬᏢᏔᏅᎩ ᎤᎵᏥᏍᏋᎯ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏝᏬᏔ ᏚᏅᎵᏰᏓᏁᎸᎩ ᏗᎨᏫ ᏗᎦᏙᎵ,
Na-s-gi nu-we-sv ga-do-hi u-li-tsi-s-quv-gi, a-le na-s-gi tla-wo-ta u-wo-tlv-ta-nv-gi u-li-tsi-s-quv-hi, a-le na-s-gi tla-wo-ta du-nv-li-ye-da-ne-lv-gi di-ge-wi di-ga-do-li,
And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.
ᎠᎴ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎮᎾ ᏩᏙᏑᎵ ᏌᎶᎻ ᏨᏓᎸᎢ,^ᎾᏍᎩ ᎠᏁᏢᏔᏅᎯ ᎠᏥᏅᏏᏛ ᎦᏛᎦ. ᎤᏪᏅᏒᎩᏃ ᎠᎴ ᏭᏙᏑᎴᎥᎩ, ᎤᎷᏨᏃ ᎠᎪᏩᏘᏍᎬᎩ.
A-le hi-a nu-we-se-lv-gi; He-na wa-do-su-li Sa-lo-mi tsv-da-lv-i,^na-s-gi a-ne-tlv-ta-nv-hi A-tsi-nv-si-dv ga-dv-ga. U-we-nv-sv-gi-no a-le wu-do-su-le-v-gi, u-lu-tsv-no a-go-wa-ti-s-gv-gi.
The neighbours therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, Is not this he that sat and begged?
ᎿᎭᏉᏃ Ꮎ ᎾᎥ ᏗᏂᏁᎳ, ᎠᎴ ᎤᏂᎪᎯᏙᎸᎯ ᏗᎨᏫ ᎨᏒᎢ, ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᏝᏍᎪ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏱᎩ Ꮎ ᏧᏬᎸ ᎠᎴ ᏣᏚᎳᏗᏍᎬᎩ?
Hna-quo-no na na-v di-ni-ne-la, a-le u-ni-go-hi-do-lv-hi di-ge-wi ge-sv-i, hi-a nu-ni-we-sv-gi; Tla-s-go hi-a na-s-gi yi-gi na tsu-wo-lv a-le tsa-du-la-di-s-gv-gi?
Some said, This is he: others said, He is like him: but he said, I am he.
ᎢᎦᏛ, ᎾᏍᎩ, ᎤᎾᏛᏅᎩ; ᎢᎦᏛᏃ, ᏓᎾᏤᎸ ᎤᎾᏛᏅᎩ. ᎤᏩᏒᏍᎩᏂ, ᎠᏴ ᎾᏍᎩ, ᎤᏛᏅᎩ.
I-ga-dv, na-s-gi, u-na-dv-nv-gi; i-ga-dv-no, da-na-tse-lv u-na-dv-nv-gi. U-wa-sv-s-gi-ni, A-yv na-s-gi, u-dv-nv-gi.
Therefore said they unto him, How were thine eyes opened?
ᎿᎭᏉᏃ ᎯᎠ ᏅᎬᏩᏪᏎᎸᎩ, ᎦᏙ ᎤᎵᏍᏙᏔᏁ ᏘᎦᏙᎵ ᏚᎵᏍᏚᎢᏎᎢ?
Hna-quo-no hi-a nv-gv-wa-we-se-lv-gi, Ga-do u-li-s-do-ta-ne ti-ga-do-li du-li-s-du-i-se-i?
He answered and said, A man that is called Jesus made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash: and I went and washed, and I received sight.
ᎤᏁᏨ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎠᏍᎦᏯ ᏥᏌ ᏥᏚᏙᎥ ᏝᏬᏔ ᎤᏬᏢᏅᎩ, ᎠᎴ ᏚᏅᎵᏰᎥ ᏗᏥᎦᏙᎵ; ᎯᎠᏃ ᎾᎩᏪᏎᎸᎩ; ᏌᎶᎻ ᏨᏓᎸᎢ ᎮᎾ ᎠᎴ ᏩᏙᏑᎵ; ᎠᏇᏅᏃ ᎠᎴ ᏩᏆᏙᏑᎴᎢ ᏰᎵ ᎬᎩᎪᏩᏛᏗ ᏄᎵᏍᏔᏅᎩ.
U-ne-tsv hi-a nu-we-sv-gi; A-s-ga-ya Tsi-sa tsi-du-do-v tla-wo-ta u-wo-tlv-nv-gi, a-le du-nv-li-ye-v di-tsi-ga-do-li; hi-a-no na-gi-we-se-lv-gi; Sa-lo-mi tsv-da-lv-i he-na a-le wa-do-su-li; a-que-nv-no a-le wa-qua-do-su-le-i ye-li gv-gi-go-wa-dv-di nu-li-s-ta-nv-gi.
Then said they unto him, Where is he? He said, I know not.
ᎿᎭᏉᏃ ᎯᎠ ᏅᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᎭᏢ ᎡᏙᎭ? ᎥᏝ ᏱᏥᎦᏔᎭ, ᏅᏛᏅᎩ.
Hna-quo-no hi-a nv-gv-wa-we-se-lv-gi; Ha-tlv e-do-ha? V-tla yi-tsi-ga-ta-ha, nv-dv-nv-gi.
They brought to the Pharisees him that aforetime was blind.
ᎠᏂᏆᎵᏏ ᏚᎾᏘᏃᎮᎸ ᎾᏍᎩ ᏗᎨᏫ ᎢᏳᎵᏍᏔᏅᎯ.
A-ni-qua-li-si du-na-ti-no-he-lv na-s-gi di-ge-wi i-yu-li-s-ta-nv-hi.
And it was the sabbath day when Jesus made the clay, and opened his eyes.
ᎤᎾᏙᏓᏆᏍᎬᏃ ᎢᎦ ᎨᏒᎩ ᏥᏌ ᏝᏬᏔ ᎤᏬᏢᏅ ᎠᎴ ᏗᎦᏙᎵ ᏚᏍᏚᎢᏒ.
U-na-do-da-qua-s-gv-no i-ga ge-sv-gi Tsi-sa tla-wo-ta u-wo-tlv-nv a-le di-ga-do-li du-s-du-i-sv.
Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, He put clay upon mine eyes, and I washed, and do see.
ᎠᎴ ᎿᎭᏉ ᎠᏂᏆᎵᏏ ᎾᏍᏉ ᎥᎬᏩᏛᏛᏅᎩ ᏄᎵᏍᏙᏔᏅ ᎬᏩᎪᏩᏛᏗ ᏄᎵᏍᏔᏅᎢ. ᎯᎠᏃ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᏗᏥᎦᏙᎵ ᏝᏬᏔ ᏚᏅᎵᏰᎥᎩ, ᎠᏆᏙᏑᎴᎥᎩᏃ ᎠᎴ ᎢᏥᎪᏩᏘᎭ.
A-le hna-quo A-ni-qua-li-si na-s-quo v-gv-wa-dv-dv-nv-gi nu-li-s-do-ta-nv gv-wa-go-wa-dv-di nu-li-s-ta-nv-i. Hi-a-no ni-du-we-se-lv-gi; Di-tsi-ga-do-li tla-wo-ta du-nv-li-ye-v-gi, a-qua-do-su-le-v-gi-no a-le i-tsi-go-wa-ti-ha.
Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not the sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them.
ᎿᎭᏉᏃ ᎢᎦᏛ ᎠᏂᏆᎵᏏ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎠᏍᎦᏯ ᎥᏝ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᎯ ᏱᎩ, ᏝᏰᏃ ᏯᏍᏆᏂᎪᏗᎭ ᎤᎾᏙᏓᏆᏍᎬᎢ. ᎢᎦᏛᏃ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᎦᏙ ᏱᎦᎵᏍᏙᏓ ᏴᏫ ᎠᏍᎦᎾᎢ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ ᏱᏚᎸᏫᏍᏓᏏ? ᏔᎵᏃ ᏄᎾᏓᏛᎩ.
Hna-quo-no i-ga-dv A-ni-qua-li-si hi-a nu-ni-we-sv-gi; Na-s-gi hi-a a-s-ga-ya v-tla U-ne-la-nv-hi nv-da-yu-da-le-nv-hi yi-gi, tla-ye-no ya-s-qua-ni-go-di-ha u-na-do-da-qua-s-gv-i. I-ga-dv-no hi-a nu-ni-we-sv-gi; Ga-do yi-ga-li-s-do-da yv-wi a-s-ga-na-i na-s-gi i-yu-s-di u-s-qua-ni-go-di yi-du-lv-wi-s-da-si? Ta-li-no nu-na-da-dv-gi.
They say unto the blind man again, What sayest thou of him, that he hath opened thine eyes? He said, He is a prophet.
ᏔᎵᏁᏃ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏎᎸᎩ ᏗᎨᏫ; ᎦᏙ ᏂᎯ ᎭᏗᎭ ᎾᏍᎩ ᎯᏃᎮᏍᎬᎢ ᏥᏕᏣᏍᏚᎢᎡᎸ ᏘᎦᏙᎵ? ᎠᏙᎴᎰᏍᎩ, ᎤᏛᏅᎩ.
Ta-li-ne-no hi-a nu-ni-we-se-lv-gi di-ge-wi; Ga-do ni-hi ha-di-ha na-s-gi hi-no-he-s-gv-i tsi-de-tsa-s-du-i-e-lv ti-ga-do-li? A-do-le-ho-s-gi, u-dv-nv-gi.
But the Jews did not believe concerning him, that he had been blind, and received his sight, until they called the parents of him that had received his sight.
ᎠᏎᏃ ᎠᏂᏧᏏ ᎥᏝ ᏯᏃᎯᏳᎲᏍᎨ ᏗᎨᏫ ᎢᏳᎵᏍᏔᏅᎯ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎬᏩᎪᏩᏛᏗ ᏄᎵᏍᏔᏅᎢ, ᎬᏂ ᏫᏚᏂᏯᏅᎲ ᏧᎦᏴᎵᎨ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎬᏩᎪᏩᏛᏗ ᎢᏳᎵᏍᏓᏁᎸᎯ.
A-se-no A-ni-tsu-si v-tla ya-no-hi-yu-hv-s-ge di-ge-wi i-yu-li-s-ta-nv-hi ge-sv a-le gv-wa-go-wa-dv-di nu-li-s-ta-nv-i, gv-ni wi-du-ni-ya-nv-hv tsu-ga-yv-li-ge na-s-gi na gv-wa-go-wa-dv-di i-yu-li-s-da-ne-lv-hi.
And they asked them, saying, Is this your son, who ye say was born blind? how then doth he now see?
ᏚᎾᏛᏛᏅᎩᏃ, ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᎯᎠᏍᎪ ᏂᎯ ᎢᏍᏕᏥ, ᎾᏍᎩ ᏗᎨᏫ ᎤᏕᏅᎩ ᏥᏍᏓᏗᎭ? ᎦᏙᏃ ᎤᎵᏍᏙᏔᏅ ᎪᎯ ᏣᎪᏩᏘᎭ?
Du-na-dv-dv-nv-gi-no, na-s-gi hi-a nu-ni-we-sv-gi; Hi-a-s-go ni-hi i-s-de-tsi, na-s-gi di-ge-wi u-de-nv-gi tsi-s-da-di-ha? Ga-do-no u-li-s-do-ta-nv go-hi tsa-go-wa-ti-ha?
His parents answered them and said, We know that this is our son, and that he was born blind:
ᏧᎦᏴᎵᎨ ᏚᏂᏁᏤᎸ ᎯᎠ ᏂᏚᏂᏪᏎᎸᎩ; ᎣᏍᏗᎦᏔᎭ ᎯᎠ ᎣᎩᏁᏥ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᏗᎨᏫ ᎤᏕᏅᎢ;
Tsu-ga-yv-li-ge du-ni-ne-tse-lv hi-a ni-du-ni-we-se-lv-gi; O-s-di-ga-ta-ha hi-a o-gi-ne-tsi ge-sv-i, a-le di-ge-wi u-de-nv-i;
But by what means he now seeth, we know not; or who hath opened his eyes, we know not: he is of age; ask him: he shall speak for himself.
ᎠᏎᏃ ᏅᏧᎵᏍᏙᏔᏅᎢ ᎪᎯ ᏣᎪᏩᏘᎭ ᎥᏝ ᏲᏍᏗᎦᏔᎭ; ᎠᎴ ᎠᏴ ᎥᏝ ᏲᏍᏗᎦᏔᎭ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏧᏍᏚᎢᎡᎸᎯ ᎨᏒ ᏗᎦᏙᎵ. ᎿᎭᏉ ᎠᏗᏃᎾ ᎤᏛᎾ, ᎡᏣᏛᏛᎲᎦ, ᎤᏩᏒ ᏓᎧᏃᎮᎵ.
A-se-no nv-tsu-li-s-do-ta-nv-i go-hi tsa-go-wa-ti-ha v-tla yo-s-di-ga-ta-ha; a-le a-yv v-tla yo-s-di-ga-ta-ha na-s-gi na tsu-s-du-i-e-lv-hi ge-sv di-ga-do-li. Hna-quo a-di-no-na u-dv-na, e-tsa-dv-dv-hv-ga, u-wa-sv da-ka-no-he-li.
These words spake his parents, because they feared the Jews: for the Jews had agreed already, that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue.
ᎾᏍᎩ ᏄᏂᏪᏒᎩ ᏧᎦᏴᎵᎨᎢ, ᏅᏓᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬᎩ ᏓᏂᏍᎦᎢᎲ ᎠᏂᏧᏏ; ᎦᏳᎳᏰᏃ ᎠᏂᏧᏏ ᏧᏄᎪᏔᏅᎯ ᎨᏒᎩ, ᎾᏍᎩ ᎢᏳ ᎩᎶ ᏳᏁᏨ ᎾᏍᎩ ᎦᎶᏁᏛ ᎨᏒ ᎠᏥᏄᎪᏫᏍᏗᏱ ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ.
Na-s-gi nu-ni-we-sv-gi tsu-ga-yv-li-ge-i, nv-da-ga-li-s-do-di-s-gv-gi da-ni-s-ga-i-hv A-ni-tsu-si; ga-yu-la-ye-no a-ni-tsu-si tsu-nu-go-ta-nv-hi ge-sv-gi, na-s-gi i-yu gi-lo yu-ne-tsv na-s-gi ga-lo-ne-dv ge-sv a-tsi-nu-go-wi-s-di-yi di-ga-la-wi-i-s-di-yi.
Therefore said his parents, He is of age; ask him.
ᎾᏍᎩ ᏅᏓᏳᎵᏍᏙᏔᏅᎩ ᏧᎦᏴᎵᎨ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒ; ᎿᎭᏉ ᎤᏛᎾ, ᎤᏩᏒ ᎡᏣᏛᏛᎲᎦ.
Na-s-gi nv-da-yu-li-s-do-ta-nv-gi tsu-ga-yv-li-ge hi-a nu-ni-we-sv; Hna-quo u-dv-na, u-wa-sv e-tsa-dv-dv-hv-ga.
Then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise: we know that this man is a sinner.
ᎿᎭᏉᏃ ᏔᎵᏁ ᏭᏂᏯᏅᎲᎩ ᎠᏍᎦᏯ ᏗᎨᏫ ᎢᏳᎵᏍᏔᏅᎯ; ᎯᎠᏃ ᏄᏂᏪᏎᎸᎩ; ᎯᎸᏉᏓ ᎤᏁᎳᏅᎯ, ᎠᏴ ᎣᏥᎦᏔᎭ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏍᎦᎾ ᎨᏒᎢ.
Hna-quo-no ta-li-ne wu-ni-ya-nv-hv-gi a-s-ga-ya di-ge-wi i-yu-li-s-ta-nv-hi; hi-a-no nu-ni-we-se-lv-gi; Hi-lv-quo-da U-ne-la-nv-hi, a-yv o-tsi-ga-ta-ha na-s-gi hi-a a-s-ga-ya a-s-ga-na ge-sv-i.
He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not: one thing I know, that, whereas I was blind, now I see.
ᎿᎭᏉᏃ ᎤᏁᏨᎩ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎢᏳᏃ ᎠᏍᎦᎾ ᏱᎩ ᎥᏝ ᏱᏥᎦᏔᎭ; ᏑᏓᎴᎩ ᏥᎦᏔᎭ; ᏗᏥᎨᏫ ᏥᎨᏒᎩ ᎿᎭᏉ ᎢᏥᎪᏩᏘᎭ.
Hna-quo-no u-ne-tsv-gi hi-a nu-we-sv-gi; I-yu-no a-s-ga-na yi-gi v-tla yi-tsi-ga-ta-ha; su-da-le-gi tsi-ga-ta-ha; di-tsi-ge-wi tsi-ge-sv-gi hna-quo i-tsi-go-wa-ti-ha.
Then said they to him again, What did he to thee? how opened he thine eyes?
ᎿᎭᏉᏃ ᏔᎵᏁ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏎᎸᎩ; ᎦᏙ ᏨᏁᎴ ᏕᏣᏍᏚᎢᎡᎴ ᏘᎦᏙᎵ?
Hna-quo-no ta-li-ne hi-a nu-ni-we-se-lv-gi; Ga-do tsv-ne-le de-tsa-s-du-i-e-le ti-ga-do-li?
He answered them, I have told you already, and ye did not hear: wherefore would ye hear it again? will ye also be his disciples?
ᎤᏁᏨ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎦᏳᎳ ᎢᏨᏃᏁᎸ, ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᏱᏣᏛᏓᏍᏔᏁᎢ; ᎦᏙᏃ ᎢᏣᏚᎵ ᏔᎵᏁ ᎢᏣᏛᎪᏗᏱ? ᎾᏍᏉᏍᎪ ᏂᎯ ᎢᏣᏚᎵᎭ ᎡᏥᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎢᏣᎵᏍᏙᏗᏱ.
U-ne-tsv hi-a ni-du-we-se-lv-gi; ga-yu-la i-tsv-no-ne-lv, a-se-no v-tla yi-tsa-dv-da-s-ta-ne-i; ga-do-no i-tsa-du-li ta-li-ne i-tsa-dv-go-di-yi? Na-s-quo-s-go ni-hi i-tsa-du-li-ha e-tsi-s-da-wa-di-do-hi i-tsa-li-s-do-di-yi.
Then they reviled him, and said, Thou art his disciple; but we are Moses' disciples.
ᎿᎭᏉᏃ ᎦᎬᏩᏂᏐᏢᏔᏅᎩ, ᎠᎴ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᏂᎯ ᎾᏍᎩ ᎯᏍᏓᏩᏗᏙᎯ, ᎠᏴᏍᎩᏂ ᎼᏏ ᎣᏥᏍᏓᏩᏗᏙᎯ.
Hna-quo-no ga-gv-wa-ni-so-tlv-ta-nv-gi, a-le hi-a nu-ni-we-sv-gi; Ni-hi na-s-gi hi-s-da-wa-di-do-hi, a-yv-s-gi-ni Mo-si o-tsi-s-da-wa-di-do-hi.
We know that God spake unto Moses: as for this fellow, we know not from whence he is.
ᎣᏥᎦᏔᎭ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎼᏏ ᎤᏬᏁᏔᏅᎢ; ᎾᏍᎩᏂ ᎯᎠ ᎥᏝ ᏲᏥᎦᏔᎭᏧᏓᎴᏅᎢ.
O-tsi-ga-ta-ha U-ne-la-nv-hi Mo-si u-wo-ne-ta-nv-i; na-s-gi-ni hi-a v-tla yo-tsi-ga-ta-ha-tsu-da-le-nv-i.
The man answered and said unto them, Why herein is a marvellous thing, that ye know not from whence he is, and yet he hath opened mine eyes.
ᎾᏍᎩ ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏁᏨ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; Ꮀ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗᏳ ᎾᏍᎩ, ᏂᏥᎦᏔᎲᎾ ᏥᎩ ᏧᏓᎴᏅᎢ, ᎠᏃ ᏥᏓᎩᏍᏚᎢᎡᎸ ᏗᏥᎦᏙᎵ.
Na-s-gi a-s-ga-ya u-ne-tsv hi-a ni-du-we-se-lv-gi; Ho u-s-qua-ni-go-di-yu na-s-gi, ni-tsi-ga-ta-hv-na tsi-gi tsu-da-le-nv-i, a-no tsi-da-gi-s-du-i-e-lv di-tsi-ga-do-li.
Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth.
ᎢᏗᎦᏔᎭᏰᏃ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏂᏓᏛᎦᏁᎲᎾ ᎨᏒ ᎠᏂᏍᎦᎾᎢ, ᎢᏳᏍᎩᏂ ᎩᎶ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᏓᏙᎵᏍᏓᏁᎯ ᏱᎩ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᏓᏅᏖᏍᎬ ᎢᏯᏛᏁᎯ ᏱᎩ, ᎾᏍᎩ ᎠᏛᎦᏁᎰᎢ.
I-di-ga-ta-ha-ye-no U-ne-la-nv-hi ni-da-dv-ga-ne-hv-na ge-sv a-ni-s-ga-na-i, i-yu-s-gi-ni gi-lo U-ne-la-nv-hi a-da-do-li-s-da-ne-hi yi-gi, a-le na-s-gi a-da-nv-te-s-gv i-ya-dv-ne-hi yi-gi, na-s-gi a-dv-ga-ne-ho-i.
Since the world began was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind.
ᎡᎶᎯ ᏧᏙᏢᏅ ᏅᏓᎬᏩᏓᎴᏅᏛ ᎥᏝ ᏱᎨᎦᏛᎦᏃ ᎩᎶ ᏚᏍᏚᎢᎡᎸ ᏗᎦᏙᎵ ᏗᎨᏫ ᎤᏕᏅᎯ.
E-lo-hi tsu-do-tlv-nv nv-da-gv-wa-da-le-nv-dv v-tla yi-ge-ga-dv-ga-no gi-lo du-s-du-i-e-lv di-ga-do-li di-ge-wi u-de-nv-hi.
If this man were not of God, he could do nothing.
ᎢᏳᏃ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᏱᎩ, ᎥᏝ ᏰᎵ ᎪᎱᏍᏗ ᏱᏙᎬᏩᎸᏫᏍᏓᏏ.
I-yu-no hi-a na-s-gi a-s-ga-ya U-ne-la-nv-hi nv-da-yu-da-le-nv-hi ni-ge-sv-na yi-gi, v-tla ye-li go-hu-s-di yi-do-gv-wa-lv-wi-s-da-si.
They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us? And they cast him out.
ᎤᏂᏁᏨ ᎯᎠ ᏅᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᏅᎲᎢ ᎠᏍᎦᏂ ᎨᏒ ᏣᏕᏅᎩ, ᏥᎪᏃ ᎠᏴ ᎢᏍᎩᏰᏲᎲᏍᎦ? ᎥᎬᏩᏄᎪᏫᏒᎩᏃ.
U-ni-ne-tsv hi-a nv-gv-wa-we-se-lv-gi; nv-hv-i a-s-ga-ni ge-sv tsa-de-nv-gi, Tsi-go-no a-yv i-s-gi-ye-yo-hv-s-ga? V-gv-wa-nu-go-wi-sv-gi-no.
Jesus heard that they had cast him out; and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God?
ᏥᏌ ᎤᏛᎦᏅᎩ ᎬᏩᏄᎪᏫᏒᎢ; ᎤᏩᏛᎲᏃ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎯᏲᎢᏳᎲᏍᎦᏍᎪ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏪᏥ?
Tsi-sa u-dv-ga-nv-gi gv-wa-nu-go-wi-sv-i; u-wa-dv-hv-no hi-a nu-we-se-lv-gi; Hi-yo-i-yu-hv-s-ga-s-go U-ne-la-nv-hi U-we-tsi?
He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him?
ᎾᏍᎩ ᎤᏁᏨ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎦᎪ ᎾᏍᎩ, ᏣᎬᏫᏳᎯ, ᎾᏍᎩ ᏥᏲᎢᏳᏗᏱ?
Na-s-gi u-ne-tsv hi-a nu-we-sv-gi; Ga-go na-s-gi, Tsa-gv-wi-yu-hi, na-s-gi tsi-yo-i-yu-di-yi?
And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎯᎪᎥᎯ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏥᏣᎵᏃᎮᏗᎭ.
Tsi-sa hi-a nu-we-se-lv-gi; Hi-go-v-hi, a-le na-s-gi na tsi-tsa-li-no-he-di-ha.
And he said, Lord, I believe. And he worshipped him.
ᎯᎠᏃ ᏄᏪᏒᎩ; ᎪᎢᏳᎲᏍᎦ, ᏣᎬᏫᏳᎯ; ᎤᏓᏙᎵᏍᏓᏁᎸᎩᏃ.
Hi-a-no nu-we-sv-gi; Go-i-yu-hv-s-ga, Tsa-gv-wi-yu-hi; u-da-do-li-s-da-ne-lv-gi-no.
And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see; and that they which see might be made blind.
ᏥᏌᏃ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᏗᏬᎪᏙᏗᏱ ᎠᎩᏰᎸᎭ ᎡᎶᎯ ᎠᎩᎷᏥᎸ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎾᏂᎪᏩᏘᏍᎬᎾ ᎤᏂᎪᏩᏛᏗᏱ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᏂᎪᏩᏘᏍᎩ ᏗᏂᎨᏫ ᎢᏳᎾᎵᏍᏙᏗᏱ.
Tsi-sa-no hi-a nu-we-sv-gi; Di-wo-go-do-di-yi a-gi-ye-lv-ha e-lo-hi a-gi-lu-tsi-lv, na-s-gi na na-ni-go-wa-ti-s-gv-na u-ni-go-wa-dv-di-yi, a-le na-s-gi na a-ni-go-wa-ti-s-gi di-ni-ge-wi i-yu-na-li-s-do-di-yi.
And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also?
ᎠᏂᏆᎵᏏᏃ ᎡᏙᎲ ᎠᏁᏙᎯ ᎾᏍᎩ ᎤᎾᏛᎦᏅᎩ, ᎠᎴ ᎯᎠ ᏅᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᏥᎪ ᎾᏍᏉ ᎠᏴ ᏦᏥᎨᏫ?
A-ni-qua-li-si-no e-do-hv a-ne-do-hi na-s-gi u-na-dv-ga-nv-gi, a-le hi-a nv-gv-wa-we-se-lv-gi; Tsi-go na-s-quo a-yv tso-tsi-ge-wi?
Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin: but now ye say, We see; therefore your sin remaineth.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎢᏳᏃ ᏗᏥᎨᏫ ᏱᎨᏎᎢ ᎥᏝ ᏱᎨᏥᏍᎦᏅᎨᎢ, ᎠᏎᏃ ᎣᏥᎪᏩᏘᎭ ᎢᏣᏗᎭ; ᎾᏍᎩ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎢᏥᏍᎦᎾᎯᏳ ᎨᏒ ᎠᎵᏃᎯᏯᏍᎦ.
Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi; I-yu-no di-tsi-ge-wi yi-ge-se-i v-tla yi-ge-tsi-s-ga-nv-ge-i, a-se-no o-tsi-go-wa-ti-ha i-tsa-di-ha; na-s-gi nv-di-ga-li-s-do-di-ha i-tsi-s-ga-na-hi-yu ge-sv a-li-no-hi-ya-s-ga.