Then Jesus six days before the passover came to Bethany, where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead.
ᎿᎭᏉᏃ ᏑᏓᎵ ᎢᎦ ᏚᏃᏒᎩ ᎧᏃᎯᏰᎩ ᏗᎵᏍᏓᏴᏗᏱ ᎤᏍᏆᎸᏗᏱ ᏥᏌ ᏇᏗᏂ ᏭᎷᏨᎩ, ᎾᎿᎭᎡᎲ ᎳᏏᎳ, ᎤᏲᎱᏒᎯ ᏥᎨᏒᎩ, ᎾᏍᎩ ᎤᏲᎱᏒ ᏥᏚᎴᏔᏅᎩ.
Hna-quo-no su-da-li i-ga du-no-sv-gi ka-no-hi-ye-gi di-li-s-da-yv-di-yi u-s-qua-lv-di-yi Tsi-sa Que-di-ni wu-lu-tsv-gi, na-hna e-hv La-si-la, u-yo-hu-sv-hi tsi-ge-sv-gi, na-s-gi u-yo-hu-sv tsi-du-le-ta-nv-gi.
There they made him a supper; and Martha served: but Lazarus was one of them that sat at the table with him.
ᎾᎿᎭᎬᏩᏍᏓᏴᏅᎩ; ᎠᎴ ᎹᏗ ᏚᏕᎳᏍᏔᏅᎩ; ᎳᏏᎳᏍᎩᏂ ᎨᎸᎩ ᎠᎾᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬᎢ.
Na-hna gv-wa-s-da-yv-nv-gi; a-le Ma-di du-de-la-s-ta-nv-gi; La-si-la-s-gi-ni ge-lv-gi a-na-li-s-da-yv-hv-s-gv-i.
Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair: and the house was filled with the odour of the ointment.
ᎿᎭᏉᏃ ᎺᎵ ᎤᎩᏒᎩ ᏑᏓᎨᏛ ᎠᏠᏁᏗ ᎾᏓ ᏧᏙᎢᏛ ᎪᎱᏍᏗ ᎾᏑᏴᎾ, ᎤᏣᏘ ᏧᎬᏩᎶᏗ, ᎠᎴ ᏚᏅᎵᏰᎥᎩ ᏥᏌ ᏧᎳᏏᏕᏂ, ᎠᎴ ᎤᏍᏘᏰᎬ ᎤᏩᏔᏅᎩ ᏚᏅᎦᎸᎲᎩ ᏧᎳᏏᏕᏂ. ᎠᎴ ᎦᎵᏦᏕ ᎤᎧᎵᏨᎩ ᎦᏩᏒᎬ ᎠᏠᏁᏗ.
Hna-quo-no Me-li u-gi-sv-gi su-da-ge-dv a-tlo-ne-di na-da tsu-do-i-dv go-hu-s-di na-su-yv-na, u-tsa-ti tsu-gv-wa-lo-di, a-le du-nv-li-ye-v-gi Tsi-sa tsu-la-si-de-ni, a-le u-s-ti-ye-gv u-wa-ta-nv-gi du-nv-ga-lv-hv-gi tsu-la-si-de-ni. A-le ga-li-tso-de u-ka-li-tsv-gi ga-wa-sv-gv a-tlo-ne-di.
Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him,
ᎿᎭᏉᏃ ᎠᏏᏴᏫ ᏥᏌ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎨᏒ ᏧᏓᏏ ᎢᏍᎦᎳᏗ ᏧᏙᎢᏛ, ᏌᏩᏂ ᎤᏪᏥ, ᎾᏍᎩ ᎤᏡᏗᏍᎩ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗ, ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ;
Hna-quo-no a-si-yv-wi Tsi-sa gv-wa-s-da-wa-di-do-hi ge-sv Tsu-da-si I-s-ga-la-di tsu-do-i-dv, Sa-wa-ni u-we-tsi, na-s-gi u-tlu-di-s-gi i-yu-li-s-do-di, hi-a nu-we-sv-gi;
Why was not this ointment sold for three hundred pence, and given to the poor?
ᎦᏙᏃ ᎯᎠ ᎠᏠᏁᏗ ᎥᏝ ᏳᏂᎾᏗᏅᏎ ᎠᎴ ᏦᎢᏧᏈ ᎠᎩᏏ ᏧᎾᏩᎶᏗ ᏱᏚᏂᏩᏛᎮᎢ, ᎠᎴ ᎥᏝ ᎤᏲ ᎢᏳᎾᏛᎿᎭᏕᎩ ᎾᏍᎩ ᏱᏚᏂᏁᎴᎢ?
Ga-do-no hi-a a-tlo-ne-di v-tla yu-ni-na-di-nv-se a-le tso-i-tsu-qui a-gi-si tsu-na-wa-lo-di yi-du-ni-wa-dv-he-i, a-le v-tla u-yo i-yu-na-dv-hna-de-gi na-s-gi yi-du-ni-ne-le-i?
This he said, not that he cared for the poor; but because he was a thief, and had the bag, and bare what was put therein.
ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ, ᎥᏝ ᎤᏲ ᎢᏳᎾᏛᎿᎭᏕᎩ ᎣᏍᏛ ᎢᏳᎾᎵᏍᏓᏁᏗᏱ ᎤᏚᎵᏍᎬ ᏱᏅᏧᎵᏍᏙᏔᏁᎢ, ᎦᏃᏍᎩᏍᎩᏍᎩᏂ ᎨᏒ ᏅᏓᏳᎵᏍᏙᏔᏅᎩ, ᎠᎴ ᏕᎦᎶᏗ ᎦᏁᎲᎢ ᎠᎴ ᎾᎿᎭᎦᎳᏅᎯ ᎦᏃᏍᎩᏍᎬᎢ.
Na-s-gi hi-a nu-we-sv-gi, v-tla u-yo i-yu-na-dv-hna-de-gi o-s-dv i-yu-na-li-s-da-ne-di-yi u-du-li-s-gv yi-nv-tsu-li-s-do-ta-ne-i, ga-no-s-gi-s-gi-s-gi-ni ge-sv nv-da-yu-li-s-do-ta-nv-gi, a-le de-ga-lo-di ga-ne-hv-i a-le na-hna ga-la-nv-hi ga-no-s-gi-s-gv-i.
Then said Jesus, Let her alone: against the day of my burying hath she kept this.
ᎿᎭᏉᏃ ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎤᏁᎳᎩ; ᎥᎩᏂᏐᏗᏱ ᎨᏒ ᎢᎦ ᎬᏗᏍᎩ ᎤᏍᏆᏂᎪᏔᏅ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ.
Hna-quo-no Tsi-sa hi-a nu-we-sv-gi; U-ne-la-gi; v-gi-ni-so-di-yi ge-sv i-ga gv-di-s-gi u-s-qua-ni-go-ta-nv na-s-gi hi-a.
For the poor always ye have with you; but me ye have not always.
ᎤᏲᏰᏃ ᎢᏳᎾᏛᎿᎭᏕᎩ ᏂᎪᎯᎸ ᎨᏤᎳᏗᏙᎭ; ᎠᏴᏍᎩᏂ ᎥᏝ ᏂᎪᎯᎸ ᏱᏨᏰᎳᏗᏙᎭ.
U-yo-ye-no i-yu-na-dv-hna-de-gi ni-go-hi-lv ge-tse-la-di-do-ha; a-yv-s-gi-ni v-tla ni-go-hi-lv yi-tsv-ye-la-di-do-ha.
Much people of the Jews therefore knew that he was there: and they came not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead.
ᎤᏂᏣᏛᎩᏃ ᎠᏂᏧᏏ ᎤᎾᏛᎦᏅᎯ ᎨᏒᎩ ᎾᎿᎭᎡᏙᎲᎢ, ᎠᎴ ᎤᏂᎷᏨᎩ ᎥᏝ ᏥᏌ ᎤᏩᏒ ᎨᏒ ᏱᏅᏧᎵᏍᏙᏔᏁᎢ, ᎾᏍᏉᏍᎩᏂ ᎳᏏᎳ ᎤᏂᎪᏩᏛᏗᏱ ᎤᏂᏰᎸᏒᎩ, ᎾᏍᎩ ᎤᏲᎱᏒ ᏧᎴᏔᏅᎯ.
U-ni-tsa-dv-gi-no A-ni-tsu-si u-na-dv-ga-nv-hi ge-sv-gi na-hna e-do-hv-i, a-le u-ni-lu-tsv-gi v-tla Tsi-sa u-wa-sv ge-sv yi-nv-tsu-li-s-do-ta-ne-i, na-s-quo-s-gi-ni La-si-la u-ni-go-wa-dv-di-yi u-ni-ye-lv-sv-gi, na-s-gi u-yo-hu-sv tsu-le-ta-nv-hi.
But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death;
ᎠᏎᏃ ᏄᏂᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎠᏁᎶᎯ ᎤᏂᏃᎮᎸᎩ ᎳᏏᎳ ᎾᏍᏉ ᎤᏂᎯᏍᏗᏱ,
A-se-no nu-ni-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv--a-ne-lo-hi u-ni-no-he-lv-gi La-si-la na-s-quo u-ni-hi-s-di-yi,
Because that by reason of him many of the Jews went away, and believed on Jesus.
ᎾᏍᎩᏰᏃ ᏄᏩᏂᏌᏅᎩ ᎤᏂᏣᏛᎩ ᎠᏂᏧᏏ ᎤᎾᏓᏅᏒᎩ, ᎠᎴ ᏥᏌ ᏫᎬᏬᎯᏳᏅᎩ.
Na-s-gi-ye-no nu-wa-ni-sa-nv-gi u-ni-tsa-dv-gi A-ni-tsu-si u-na-da-nv-sv-gi, a-le Tsi-sa wi-gv-wo-hi-yu-nv-gi.
On the next day much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,
ᎤᎩᏨᏛ ᎤᏂᏣᏛᎩ ᏴᏫ ᏗᎵᏍᏓᏴᏗᏱ ᎤᏂᎷᏨᎯ, ᎤᎾᏛᎦᏅ ᏥᎷᏥᎵᎻ ᏗᎦᎷᏥᏒᎢ,
U-gi-tsv-dv u-ni-tsa-dv-gi yv-wi di-li-s-da-yv-di-yi u-ni-lu-tsv-hi, u-na-dv-ga-nv Tsi-lu-tsi-li-mi di-ga-lu-tsi-sv-i,
Took branches of palm trees, and went forth to meet him, and cried, Hosanna: Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord.
ᏚᏂᏴᎲᎩ ᏧᏪᏲᏔ ᏧᎦᏄᏓᏅᎯᏛ ᎠᎴ ᎤᏂᏄᎪᏨᎩ ᏚᎾᏠᏒᏒᎩ, ᎠᎴ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒ ᎤᏁᎷᏅᎩ, ᎰᏌᎾ! ᎠᏥᎸᏉᏗᏳ ᏫᏂᎦᎵᏍᏓ ᏱᎰᏩ ᏚᏙᏍᏛ ᏨᏓᏯᎢ, ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎢᏏᎵ ᎤᎾᏤᎵᎦ.
Du-ni-yv-hv-gi tsu-we-yo-ta tsu-ga-nu-da-nv-hi-dv a-le u-ni-nu-go-tsv-gi du-na-tlo-sv-sv-gi, a-le hi-a nu-ni-we-sv u-ne-lu-nv-gi, Ho-sa-na! A-tsi-lv-quo-di-yu wi-ni-ga-li-s-da Yi-ho-wa du-do-s-dv tsv-da-ya-i, U-gv-wi-yu-hi I-si-li u-na-tse-li-ga.
And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon; as it is written,
ᏥᏌᏃ ᎤᏩᏛᎲ ᎠᎩᎾ ᏐᏈᎵ-ᏗᎦᎵᎠᏅᎯᏛ, ᎤᎩᎸᏅᎩ, ᎾᏍᎩᏯ ᎯᎠ ᏥᏂᎬᏅ ᏥᎪᏪᎳ;
Tsi-sa-no u-wa-dv-hv a-gi-na so-qui-li--di-ga-li-a-nv-hi-dv, u-gi-lv-nv-gi, na-s-gi-ya hi-a tsi-ni-gv-nv tsi-go-we-la;
Fear not, daughter of Sion: behold, thy King cometh, sitting on an ass's colt.
"ᏞᏍᏗ ᏱᏍᎦᎢᎮᏍᏗ ᏂᎯ ᏌᏯᏂ ᎤᏪᏥ, ᎬᏂᏳᏉ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏣᏤᎵᎦ ᏓᏯᎢ, ᎠᎩᎾ ᏐᏈᎵ-ᏗᎦᎵᎠᏅᎯᏛ ᎤᏪᏥ ᎤᎩᎸᏗ."
"Tle-s-di yi-s-ga-i-he-s-di ni-hi Sa-ya-ni u-we-tsi, gv-ni-yu-quo U-gv-wi-yu-hi tsa-tse-li-ga da-ya-i, a-gi-na so-qui-li--di-ga-li-a-nv-hi-dv u-we-tsi u-gi-lv-di."
These things understood not his disciples at the first: but when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, and that they had done these things unto him.
ᎠᎴ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎥᏝ ᎾᏍᎩ ᏣᏃᎵᏤ ᎢᎬᏱᏱ, ᏥᏌᏍᎩᏂ ᎠᏥᎸᏉᏔᏅ ᎿᎭᏉ ᎤᎾᏅᏓᏛᎩ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏂᎬᏅ ᎪᏪᎸ ᎠᏥᏃᎮᏍᎬᎢ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏂᎬᏩᏁᎸᎢ.
A-le gv-wa-s-da-wa-di-do-hi v-tla na-s-gi tsa-no-li-tse i-gv-yi-yi, Tsi-sa-s-gi-ni a-tsi-lv-quo-ta-nv hna-quo u-na-nv-da-dv-gi na-s-gi hi-a ni-gv-nv go-we-lv a-tsi-no-he-s-gv-i, a-le na-s-gi ni-gv-wa-ne-lv-i.
The people therefore that was with him when he called Lazarus out of his grave, and raised him from the dead, bare record.
ᎢᏧᎳᎭᏃ ᎤᏁᏙᎸᎯ ᏴᏫ ᎾᎯᏳ ᎠᏤᎵᏍᏛ ᏭᏯᏅᎲ ᎳᏏᎳ, ᎠᎴ ᎤᏲᎱᏒ ᏕᎤᎴᏔᏅ, ᎤᏂᏃᎮᎸᎩ.
I-tsu-la-ha-no u-ne-do-lv-hi yv-wi na-hi-yu a-tse-li-s-dv wu-ya-nv-hv La-si-la, a-le u-yo-hu-sv de-u-le-ta-nv, u-ni-no-he-lv-gi.
For this cause the people also met him, for that they heard that he had done this miracle.
ᎾᏍᎩ ᏅᏓᏳᎵᏍᏙᏔᏅᎩ ᎾᏍᏉ ᏴᏫ ᏕᎬᏩᏠᏒᎩ, ᎤᎾᏛᎦᏅᎩᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎸᎢ.
Na-s-gi nv-da-yu-li-s-do-ta-nv-gi na-s-quo yv-wi de-gv-wa-tlo-sv-gi, u-na-dv-ga-nv-gi-ye-no na-s-gi u-s-qua-ni-go-di du-lv-wi-s-da-ne-lv-i.
The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing? behold, the world is gone after him.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏂᏆᎵᏏ ᎯᎠ ᏂᏚᎾᏓᏪᏎᎸᎩ; ᎢᏣᏙᎴᎰᏍᎦᏍᎪ ᏂᏣᎵᏰᎢᎴᎬᎾ ᏥᎩ? ᎬᏂᏳᏉ ᎡᎶᎯ ᎤᏍᏓᏩᏕᏅ.
Na-s-gi i-yu-s-di A-ni-qua-li-si hi-a ni-du-na-da-we-se-lv-gi; I-tsa-do-le-ho-s-ga-s-go ni-tsa-li-ye-i-le-gv-na tsi-gi? Gv-ni-yu-quo e-lo-hi u-s-da-wa-de-nv.
And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast:
ᎩᎶᏃ ᎢᏳᎾᏍᏗ ᎠᏂᎪᎢ ᎠᏁᎸᎩ ᎤᎾᎵᏙᎵᏍᏔᏂᎸᎯ ᏗᎵᏍᏓᏴᏗᏱ.
Gi-lo-no i-yu-na-s-di a-ni-go-i a-ne-lv-gi u-na-li-do-li-s-ta-ni-lv-hi di-li-s-da-yv-di-yi.
The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎬᏩᎷᏤᎸᎩ ᏈᎵᎩ, ᏇᏣᏱᏗ ᎦᏚᎲ ᎨᎵᎵ ᎡᎯ, ᎠᎴ ᎬᏩᏔᏲᏎᎸᎩ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ, ᎣᎦᏚᎵᎭ ᎣᏥᎪᏩᏛᏗᏱ ᏥᏌ.
A-le na-s-gi gv-wa-lu-tse-lv-gi Qui-li-gi, Que-tsa-yi-di ga-du-hv Ge-li-li e-hi, a-le gv-wa-ta-yo-se-lv-gi hi-a nu-ni-we-sv-gi, o-ga-du-li-ha o-tsi-go-wa-dv-di-yi Tsi-sa.
Philip cometh and telleth Andrew: and again Andrew and Philip tell Jesus.
ᏈᎵᎩ ᎤᎷᏨᎩ ᎠᎴ ᎡᏂᏗ ᏭᏃᏁᎸᎩ; ᎿᎭᏉᏃ ᎡᏂᏗ ᎠᎴ ᏈᎵᎩ ᏥᏌ ᏭᏂᏃᏁᎸᎩ.
Qui-li-gi u-lu-tsv-gi a-le E-ni-di wu-no-ne-lv-gi; hna-quo-no E-ni-di a-le Qui-li-gi Tsi-sa wu-ni-no-ne-lv-gi.
And Jesus answered them, saying, The hour is come, that the Son of man should be glorified.
ᏥᏌᏃ ᏚᏁᏤᎸᎩ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎿᎭᏉ ᎤᏍᏆᎸᎲ ᏴᏫ ᎤᏪᏥ ᎠᏥᎸᏉᏙᏗᏱ.
Tsi-sa-no du-ne-tse-lv-gi hi-a nu-we-sv-gi; Hna-quo u-s-qua-lv-hv yv-wi U-we-tsi a-tsi-lv-quo-do-di-yi.
Verily, verily, I say unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit.
ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ, ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ; ᎢᏳᏃ ᏌᏉ ᎤᏣᎴᏍᏗ ᎤᎦᏔ ᎡᎳᏗ ᏄᏬᏨᎾ ᎠᎴ ᏄᎪᏒᎾ ᏱᎩ, ᎤᏩᏒᏉ ᎨᏐ ᏂᎪᎯᎸᎢ; ᎢᏳᏍᎩᏂ ᎤᎪᎯ ᎤᏣᏙ ᎧᏁᏉᎪᎢ.
U-do-hi-yu-hi-ya, u-do-hi-yu-hi-ya hi-a ni-tsv-we-se-ha; I-yu-no sa-quo u-tsa-le-s-di u-ga-ta e-la-di nu-wo-tsv-na a-le nu-go-sv-na yi-gi, u-wa-sv-quo ge-so ni-go-hi-lv-i; i-yu-s-gi-ni u-go-hi u-tsa-do ka-ne-quo-go-i.
He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.
ᎩᎶ ᎤᎨᏳᏎᏍᏗ ᎬᏅᎢ ᎤᏲᎱᏎᏗ ᎨᏎᏍᏗ; ᎩᎶᏃ ᎠᏍᎦᎨᏍᏗ ᎬᏅᎢ ᎠᏂ ᎡᎶᎯ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᏍᏆᏂᎪᏙᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎬᏂᏛ ᏫᎾᏍᏛᎾ ᏗᎨᏒ ᎬᏗᏍᎩ.
Gi-lo u-ge-yu-se-s-di gv-nv-i u-yo-hu-se-di ge-se-s-di; gi-lo-no a-s-ga-ge-s-di gv-nv-i a-ni e-lo-hi ge-sv-i, na-s-gi u-s-qua-ni-go-do-di ge-se-s-di gv-ni-dv wi-na-s-dv-na di-ge-sv gv-di-s-gi.
If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.
ᎢᏳᏃ ᎩᎶ ᏥᏅᏏᏓᏍᏗ ᏂᎦᎵᏍᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎠᎩᏍᏓᏩᏕᎨᏍᏗ; ᎨᎥᏃ ᎾᎿᎭᎾᏍᏉ ᏥᏅᏏᏓᏍᏗ ᎡᎮᏍᏗ. ᎢᏳᏃ ᎩᎶ ᏥᏅᏏᏓᏍᏗ ᏂᎦᎵᏍᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎡᏙᏓ ᎤᎸᏉᏙᏗ ᎨᏎᏍᏗ.
I-yu-no gi-lo tsi-nv-si-da-s-di ni-ga-li-s-di-s-ge-s-di, na-s-gi a-gi-s-da-wa-de-ge-s-di; ge-v-no na-hna na-s-quo tsi-nv-si-da-s-di e-he-s-di. I-yu-no gi-lo tsi-nv-si-da-s-di ni-ga-li-s-di-s-ge-s-di, na-s-gi E-do-da u-lv-quo-do-di ge-se-s-di.
Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour: but for this cause came I unto this hour.
ᎿᎭᏉ ᎠᏆᏓᏅᏙ ᎤᏕᏯᏔᏁᎭ; ᎦᏙᏃ ᏓᎦᏛᏂ? [ᎯᎠᏍᎪ ᏅᏓᏥᏪᏏ,] ᎡᏙᏓ, ᏍᏊᏓᎳᎩ ᎪᎯ ᎨᏒᎢ? ᎠᏎᏃ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏣᎩᏍᏆᎸᎡ ᎪᎯ ᎠᎩᏍᏆᎸᎡᏗᏱ ᎠᎩᎷᏥᎸ.
Hna-quo a-qua-da-nv-do u-de-ya-ta-ne-ha; ga-do-no da-ga-dv-ni? [Hi-a-s-go nv-da-tsi-we-si,] E-do-da, s-quu-da-la-gi go-hi ge-sv-i? A-se-no na-s-gi i-yu-s-di tsa-gi-s-qua-lv-e go-hi a-gi-s-qua-lv-e-di-yi a-gi-lu-tsi-lv.
Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and will glorify it again.
ᎡᏙᏓ, ᎯᎸᏉᏓ ᏕᏣᏙᎥᎢ. ᎿᎭᏉᏃ ᎦᎸᎳᏗ ᏓᏳᏁᏨᎩ, ᎯᎠ ᏅᏓᏳᏪᏒᎩ; ᎦᏳᎳ ᎠᎩᎸᏉᏔᏅ, ᎠᎴ ᏔᎵᏁ ᏛᏥᎸᏉᏔᏂ.
E-do-da, hi-lv-quo-da de-tsa-do-v-i. Hna-quo-no ga-lv-la-di da-yu-ne-tsv-gi, hi-a nv-da-yu-we-sv-gi; ga-yu-la a-gi-lv-quo-ta-nv, a-le ta-li-ne dv-tsi-lv-quo-ta-ni.
The people therefore, that stood by, and heard it, said that it thundered: others said, An angel spake to him.
ᏴᏫᏃ ᎾᎥ ᎠᏂᏙᎾᎢ ᎤᎾᏛᎦᏅ, ᎠᏴᏓᏆᎶᏣ, ᎤᎾᏛᏅᎩ. ᎢᎦᏛᏃ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᏗᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᏓᏳᏬᏁᏓ.
Yv-wi-no na-v a-ni-do-na-i u-na-dv-ga-nv, a-yv-da-qua-lo-tsa, u-na-dv-nv-gi. I-ga-dv-no hi-a nu-ni-we-sv-gi; Di-ka-hna-wa-di-do-hi da-yu-wo-ne-da.
Jesus answered and said, This voice came not because of me, but for your sakes.
ᏥᏌ ᎤᏁᏨ, ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎥᏝ ᎠᏴ ᎨᏒ ᏱᏅᏓᎦᎵᏍᏙᏓ, ᏂᎯᏍᎩᏂ ᎨᏒ ᏅᏓᎦᎵᏍᏙᏓ, ᎯᎠ ᎧᏁᎬ ᏥᎦᎾᏄᎪᏥᎦ.
Tsi-sa u-ne-tsv, hi-a nu-we-sv-gi; V-tla a-yv ge-sv yi-nv-da-ga-li-s-do-da, ni-hi-s-gi-ni ge-sv nv-da-ga-li-s-do-da, hi-a ka-ne-gv tsi-ga-na-nu-go-tsi-ga.
Now is the judgment of this world: now shall the prince of this world be cast out.
ᎿᎭᏉ ᎯᎠ ᎡᎶᎯ ᏙᏓᏰᎫᎪᏓᏁᎵ, ᎿᎭᏉ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎯᎠ ᎡᎶᎯ ᎤᏤᎵᎦ ᏓᏰᏥᏄᎪᏫᏏ.
Hna-quo hi-a e-lo-hi do-da-ye-gu-go-da-ne-li, hna-quo u-gv-wi-yu-hi hi-a e-lo-hi u-tse-li-ga da-ye-tsi-nu-go-wi-si.
And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me.
ᎠᏎᏃ ᎢᏳᏃ ᎡᎶᎯ ᎥᎩᏌᎳᏓᏅᎭ, ᎾᏂᎥ ᏴᏫ ᏙᏓᎦᏎᏒᎯ.
A-se-no i-yu-no e-lo-hi v-gi-sa-la-da-nv-ha, na-ni-v yv-wi do-da-ga-se-sv-hi.
This he said, signifying what death he should die.
ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ, ᎾᏍᎩ ᎢᏳᎵᏍᏓᏁᏗᏱ ᎤᏲᎱᎯᏍᏗᏱ ᎦᏛᎬᎩ.
Na-s-gi hi-a nu-we-sv-gi, na-s-gi i-yu-li-s-da-ne-di-yi u-yo-hu-hi-s-di-yi ga-dv-gv-gi.
The people answered him, We have heard out of the law that Christ abideth for ever: and how sayest thou, The Son of man must be lifted up? who is this Son of man?
ᏴᏫ ᎤᏂᏁᏨ ᎯᎠ ᏂᎬᏩᏪᏎᎸᎩ, ᎠᏴ ᎣᎦᏛᎦᏅ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏱ ᎾᏍᎩ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᎵᏍᏆᏗᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎡᎲᎢ; ᎦᏙᏃ ᏴᏫ ᎤᏪᏥ ᎠᏎ ᏓᏰᏥᏌᎳᏓᏂ ᎢᎭᏗᎭ? ᎦᎪ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏴᏫ ᎤᏪᏥ?
Yv-wi u-ni-ne-tsv hi-a ni-gv-wa-we-se-lv-gi, A-yv o-ga-dv-ga-nv di-ka-hna-wa-dv-s-di-yi na-s-gi Ga-lo-ne-dv u-li-s-qua-di-s-di ni-ge-sv-na e-hv-i; Ga-do-no yv-wi U-we-tsi a-se da-ye-tsi-sa-la-da-ni i-ha-di-ha? Ga-go na-s-gi na yv-wi U-we-tsi?
Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth.
ᎿᎭᏉᏃ ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎠᏏᏞᎦ ᎢᎦ ᏚᎸᏌᏛ ᎢᏤᏙᎲᎢ; ᎢᏤᏙᎮᏍᏗ ᏂᎪᎯᎸ ᎢᎦ ᏕᏥᎸᏌᏓᏕᎲᎢ; ᎤᎵᏏᎩᎾᏏ ᏱᏧᏢᏓ; ᎩᎶᏰᏃ ᎤᎵᏏᎬ ᏤᏙᎰᎢ, ᎥᏝ ᏯᎦᏔᎰ ᏩᎦᏛᎢ.
Hna-quo-no Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi; A-si-tle-ga i-ga du-lv-sa-dv i-tse-do-hv-i; i-tse-do-he-s-di ni-go-hi-lv i-ga de-tsi-lv-sa-da-de-hv-i; u-li-si-gi-na-si yi-tsu-tlv-da; gi-lo-ye-no u-li-si-gv tse-do-ho-i, v-tla ya-ga-ta-ho wa-ga-dv-i.
While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. These things spake Jesus, and departed, and did hide himself from them.
ᎠᏏ ᎢᎦ ᏥᏕᏥᎸᏌᏓᏕᎭ, ᎢᏦᎯᏳᎲᎦ ᎢᎦ ᏚᎸᏌᏛᎢ, ᎾᏍᎩᏃ ᏂᎯ ᎢᎦ ᏚᎸᏌᏛ ᏧᏪᏥ ᎨᏎᏍᏗ. ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ ᏥᏌ, ᎠᎴ ᎤᏓᏅᏒᎩ ᏚᏗᏍᎦᎳᏁᎸᎩ.
A-si i-ga tsi-de-tsi-lv-sa-da-de-ha, i-tso-hi-yu-hv-ga i-ga du-lv-sa-dv-i, na-s-gi-no ni-hi i-ga du-lv-sa-dv tsu-we-tsi ge-se-s-di. Na-s-gi hi-a nu-we-sv-gi Tsi-sa, a-le u-da-nv-sv-gi du-di-s-ga-la-ne-lv-gi.
But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him:
ᎤᏣᏗᏍᎩᏂᏃᏅ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎸᎯ ᎨᏒᎩ ᎠᏂᎦᏔᎲᎢ, ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᏱᎬᏬᎯᏳᏁᎢ.
U-tsa-di-s-gi-ni-no-nv u-s-qua-ni-go-di tsu-lv-wi-s-da-ne-lv-hi ge-sv-gi a-ni-ga-ta-hv-i, a-se-no v-tla yi-gv-wo-hi-yu-ne-i.
That the saying of Esaias the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report? and to whom hath the arm of the Lord been revealed?
ᎾᏍᎩᏃ ᎤᏙᎯᏳᏅᎩ ᎤᏁᏨ ᎢᏌᏯ ᎠᏙᎴᎰᏍᎩ, ᎯᎠ ᏥᏄᏪᏎᎢ; "ᏣᎬᏫᏳᎯ, ᎦᎪ ᎤᏬᎯᏳᏅ ᎣᎩᏃᎮᎸᎢ? ᎠᎴ ᎦᎪ ᎠᏥᎾᏄᎪᏫᏎᎸ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎧᏃᎨᏂ?"
Na-s-gi-no u-do-hi-yu-nv-gi u-ne-tsv I-sa-ya a-do-le-ho-s-gi, hi-a tsi-nu-we-se-i; "Tsa-gv-wi-yu-hi, ga-go u-wo-hi-yu-nv o-gi-no-he-lv-i? A-le ga-go a-tsi-na-nu-go-wi-se-lv U-gv-wi-yu-hi ka-no-ge-ni?"
Therefore they could not believe, because that Esaias said again,
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏏᏗ ᎥᏝ ᏰᎵ ᎬᏩᏃᎯᏳᏗ ᏱᎨᏎᎢ; ᏔᎵᏁᏰᏃ ᎢᏌᏯ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎢ.
Na-s-gi i-yu-si-di v-tla ye-li gv-wa-no-hi-yu-di yi-ge-se-i; ta-li-ne-ye-no I-sa-ya hi-a nu-we-se-i.
He hath blinded their eyes, and hardened their heart; that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them.
"ᏚᏍᏚᏁᎸ ᏗᏂᎦᏙᎵ, ᎠᎴ ᏚᏍᏓᏱᏕᎸ ᏧᏂᎾᏫ; ᏗᎬᏩᏂᎪᏩᏛᏙᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᏗᏂᎦᏙᎵ, ᎠᎴ ᎬᏩᏃᎵᏍᏙᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎤᏂᎾᏫ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏗᎬᏩᎾᏓᏁᏟᏴᎡᏗ ᏂᎨᏒᎾ, ᎠᎴ ᏗᎦᎦᏥᏅᏬᏗ ᏂᎨᏒᎾ."
"Du-s-du-ne-lv di-ni-ga-do-li, a-le du-s-da-yi-de-lv tsu-ni-na-wi; di-gv-wa-ni-go-wa-dv-do-di ni-ge-sv-na di-ni-ga-do-li, a-le gv-wa-no-li-s-do-di ni-ge-sv-na u-ni-na-wi, a-le na-s-gi di-gv-wa-na-da-ne-tli-yv-e-di ni-ge-sv-na, a-le di-ga-ga-tsi-nv-wo-di ni-ge-sv-na."
These things said Esaias, when he saw his glory, and spake of him.
ᎾᏍᎩ ᏄᏪᏎ ᎢᏌᏯ, ᎾᎯᏳ ᏧᎪᎮ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒ ᎤᏤᎵᎦ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏧᏃᎮᎴᎢ.
Na-s-gi nu-we-se I-sa-ya, na-hi-yu tsu-go-he ga-lv-quo-di-yu ge-sv u-tse-li-ga, a-le na-s-gi tsu-no-he-le-i.
Nevertheless among the chief rulers also many believed on him; but because of the Pharisees they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue:
ᎤᏂᏣᏛᎩᏍᎩᏂᏃᏅ ᎾᏍᏉ ᎤᏂᎬᏫᏳᎯ ᎬᏬᎯᏳᏅᎩ; ᎠᏎᏃ ᎠᏂᏆᎵᏏ ᏅᏓᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬᎩ ᎥᏝ ᎬᏂᎨᏒ ᏱᏄᏅᏁᎴᎢ, ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ ᏱᏙᎩᏄᎪᏩ ᎠᏁᎵᏍᎬᎩ.
U-ni-tsa-dv-gi-s-gi-ni-no-nv na-s-quo u-ni-gv-wi-yu-hi gv-wo-hi-yu-nv-gi; a-se-no A-ni-qua-li-si nv-da-ga-li-s-do-di-s-gv-gi v-tla gv-ni-ge-sv yi-nu-nv-ne-le-i, di-ga-la-wi-i-s-di-yi yi-do-gi-nu-go-wa a-ne-li-s-gv-gi.
For they loved the praise of men more than the praise of God.
ᎤᏟᏰᏃ ᎤᏂᏰᎸᏒᎩ ᏴᏫ ᎤᎾᏓᎸᏉᏙᏗ ᎨᏒ ᎡᏍᎦᏉ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏓᎸᏉᏙᏗ ᎨᏒᎢ.
U-tli-ye-no u-ni-ye-lv-sv-gi yv-wi u-na-da-lv-quo-do-di ge-sv e-s-ga-quo U-ne-la-nv-hi u-da-lv-quo-do-di ge-sv-i.
Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.
ᏥᏌᏃ ᎤᏪᎷᏅᎩ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ, ᎩᎶ ᎠᏉᎯᏳᎲᏍᎩ ᎥᏝ ᎠᏴ ᏯᏉᎯᏳᎲᏍᎦ, ᏅᏛᎩᏅᏏᏛᏍᎩᏂ ᎪᎯᏳᎲᏍᎪᎢ.
Tsi-sa-no u-we-lu-nv-gi hi-a nu-we-sv-gi, Gi-lo a-quo-hi-yu-hv-s-gi v-tla a-yv ya-quo-hi-yu-hv-s-ga, nv-dv-gi-nv-si-dv-s-gi-ni go-hi-yu-hv-s-go-i.
And he that seeth me seeth him that sent me.
ᎠᎴ ᎩᎶ ᎠᏴ ᎠᎩᎪᏩᏘᏍᎩ ᏅᏛᎩᏅᏏᏛ ᎠᎪᏩᏘᏍᎪᎢ.
A-le gi-lo a-yv a-gi-go-wa-ti-s-gi nv-dv-gi-nv-si-dv a-go-wa-ti-s-go-i.
I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.
ᎠᏴ ᎢᎦᎦᏘ ᎡᎶᎯ ᎠᎩᎷᏥᎸ, ᎾᏍᎩ ᎩᎶ ᎠᏉᎯᏳᎲᏍᎨᏍᏗ ᎥᏝ ᎿᎭᏉ ᎤᎵᏏᎬ ᎤᏕᏗ ᏱᎨᏎᏍᏗ.
A-yv i-ga-ga-ti e-lo-hi a-gi-lu-tsi-lv, na-s-gi gi-lo a-quo-hi-yu-hv-s-ge-s-di v-tla hna-quo u-li-si-gv u-de-di yi-ge-se-s-di.
And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.
ᎢᏳᏃ ᎩᎶ ᎠᏛᎩᏍᎨᏍᏗ ᏥᏁᎬᎢ, ᏂᎪᎯᏳᎲᏍᎬᎾᏃ ᎢᎨᏎᏍᏗ, ᎥᏝ ᎠᏴ ᏱᏗᏥᏳᎪᏓᏁᎭ; ᎥᏝᏰᏃ ᎡᎶᎯ ᏱᏗᏥᏳᎪᏓᏁᎵᎸ, ᏥᏍᏕᎸᎯᎸᏍᎩᏂ ᎡᎶᎯ.
I-yu-no gi-lo a-dv-gi-s-ge-s-di tsi-ne-gv-i, ni-go-hi-yu-hv-s-gv-na-no i-ge-se-s-di, v-tla a-yv yi-di-tsi-yu-go-da-ne-ha; v-tla-ye-no e-lo-hi yi-di-tsi-yu-go-da-ne-li-lv, tsi-s-de-lv-hi-lv-s-gi-ni e-lo-hi.
He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him: the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day.
ᎠᎩᏐᏅᎢᏍᏗᏍᎩ ᎠᎴ ᏗᏓᏂᎸᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᏁᎬᎢ ᏧᏬᎪᏓᏁᎯ ᎤᏪᎭ. ᎧᏃᎮᏛ ᎠᎩᏁᏨᎯ ᎾᏍᎩ ᏧᏬᎪᏓᏁᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎤᎵᏍᏆᎸᏗ ᎢᎦ ᎨᏎᏍᏗ.
A-gi-so-nv-i-s-di-s-gi a-le di-da-ni-lv-gi ni-ge-sv-na tsi-ne-gv-i tsu-wo-go-da-ne-hi u-we-ha. Ka-no-he-dv a-gi-ne-tsv-hi na-s-gi tsu-wo-go-da-ne-di ge-se-s-di u-li-s-qua-lv-di i-ga ge-se-s-di.
For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.
ᎥᏝᏰᏃ ᎠᏋᏒᏉ ᎠᏆᏓᏅᏖᏛ ᎠᎩᏁᏨᎯ ᏱᎩ, ᎠᎦᏴᎵᎨᎢᏍᎩᏂ ᏅᏛᎩᏅᏏᏛ, ᎾᏍᎩ ᎠᎩᏁᏤᎸ ᎢᏯᎩᏪᏍᏗᏱ ᎠᎩᏬᏂᎯᏍᏗᏱ.
V-tla-ye-no a-quv-sv-quo a-qua-da-nv-te-dv a-gi-ne-tsv-hi yi-gi, A-ga-yv-li-ge-i-s-gi-ni nv-dv-gi-nv-si-dv, na-s-gi a-gi-ne-tse-lv i-ya-gi-we-s-di-yi a-gi-wo-ni-hi-s-di-yi.
And I know that his commandment is life everlasting: whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak.
ᎠᎴ ᏥᎦᏔᎭ ᎾᏍᎩ ᎤᏁᏨᎯ ᏫᎾᏍᏛᎾ ᎬᏂᏛ ᎨᏒᎢ. ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏂᎦᎥ ᏥᏁᎬᎢ, ᎾᏍᎩᏯ ᎠᎦᏴᎵᎨᎢ ᎾᎩᏪᏎᎸᎢ, ᎾᏍᎩ ᏂᏥᏪᎠ.
A-le tsi-ga-ta-ha na-s-gi u-ne-tsv-hi wi-na-s-dv-na gv-ni-dv ge-sv-i. Na-s-gi i-yu-s-di ni-ga-v tsi-ne-gv-i, na-s-gi-ya A-ga-yv-li-ge-i na-gi-we-se-lv-i, na-s-gi ni-tsi-we-a.