These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:
ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ ᏥᏌ, ᎠᎴ ᏚᏌᎳᏓᏅᎩ ᏗᎦᏙᎵ ᎦᎸᎳᏗ ᏫᏚᎧᎿᎭᏅᎩ, ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎡᏙᏓ, ᎿᎭᏉ ᎤᏍᏆᎸᎲ; ᎯᎸᏉᏓ ᏤᏥ, ᏤᏥ ᎾᏍᏉ ᏂᎯ ᏣᎸᏉᏙᏗᏱ.
Na-s-gi hi-a nu-we-sv-gi Tsi-sa, a-le du-sa-la-da-nv-gi di-ga-do-li ga-lv-la-di wi-du-ka-hna-nv-gi, hi-a nu-we-sv-gi; E-do-da, hna-quo u-s-qua-lv-hv; hi-lv-quo-da Tse-tsi, Tse-tsi na-s-quo ni-hi tsa-lv-quo-do-di-yi.
As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.
ᎯᏯᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸᏰᏃ ᏂᎦᎥ ᎤᏇᏓᎵ, ᏧᏁᏗᏱ ᎾᎵᏍᏆᏗᏍᎬᎾ ᎬᏂᏛ ᎾᏂᎥ ᏖᎧᏁᎸᎯ ᎨᏒᎢ.
Hi-ya-li-s-go-lv-da-ne-lv-ye-no ni-ga-v u-que-da-li, tsu-ne-di-yi na-li-s-qua-di-s-gv-na gv-ni-dv na-ni-v te-ka-ne-lv-hi ge-sv-i.
And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.
ᎯᎠᏃ ᎾᏍᎩ ᏄᏍᏗ ᎬᏂᏛ ᎾᎵᏍᏆᏗᏍᎬᎾ-ᎾᏍᎩ ᎨᏣᎦᏙᎥᎯᏍᏗᏱ ᏂᎯ ᏨᏒᎯᏳ ᎤᏙᎯᏳᏒ ᏣᏁᎳᏅᎯ, ᎠᎴ ᎤᏂᎦᏙᎥᎯᏍᏗᏱ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎯᏅᏏᏛ ᏥᎩ.
Hi-a-no na-s-gi nu-s-di gv-ni-dv na-li-s-qua-di-s-gv-na--na-s-gi ge-tsa-ga-do-v-hi-s-di-yi ni-hi tsv-sv-hi-yu u-do-hi-yu-sv Tsa-ne-la-nv-hi, a-le u-ni-ga-do-v-hi-s-di-yi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv na-s-gi na hi-nv-si-dv tsi-gi.
I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.
ᎬᎸᏉᏔᏅ ᎡᎶᎯ; ᎠᎩᏍᏆᏛ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᏍᎩᏁᎸᎯ ᏥᎩ ᏗᎩᎸᏫᏍᏓᏁᏗᏱ.
Gv-lv-quo-ta-nv e-lo-hi; a-gi-s-qua-dv di-ga-lv-wi-s-da-ne-di s-gi-ne-lv-hi tsi-gi di-gi-lv-wi-s-da-ne-di-yi.
And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.
ᎿᎭᏉᏃ, ᏂᎯ ᎡᏙᏓ, ᏍᎩᎸᏉᏓ ᏨᏒ ᏗᏦᎸᎢ, ᎾᏍᎩᏯ ᎥᎩᎸᏉᏗᏳ ᏥᎨᏒᎩ ᏗᏦᎸ ᎠᏏᏉ ᏂᎬᎾᏛ ᎾᏓᎴᏂᏍᎬᎾ ᏥᎨᏒᎩ.
Hna-quo-no, ni-hi E-do-da, s-gi-lv-quo-da tsv-sv di-tso-lv-i, na-s-gi-ya v-gi-lv-quo-di-yu tsi-ge-sv-gi di-tso-lv a-si-quo ni-gv-na-dv na-da-le-ni-s-gv-na tsi-ge-sv-gi.
I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word.
ᏕᏣᏙᎥ ᎬᏂᎨᏒ ᏂᎦᏥᏴᏁᎸ ᎠᏂᏍᎦᏯ ᎡᎶᎯ ᏔᏑᏰᏛ ᏗᏍᎩᎧᏁᎸᎯ ᏥᎩ. ᏗᏣᏤᎵᎦ ᎨᏒᎩ, ᎠᎴ ᏕᏍᎩᎧᏁᎸᎩ; ᎠᎴ ᎤᏂᏍᏆᏂᎪᏔᏅ ᎧᏃᎮᏛ ᏣᏤᎵᎦ.
De-tsa-do-v gv-ni-ge-sv ni-ga-tsi-yv-ne-lv a-ni-s-ga-ya e-lo-hi ta-su-ye-dv di-s-gi-ka-ne-lv-hi tsi-gi. Di-tsa-tse-li-ga ge-sv-gi, a-le de-s-gi-ka-ne-lv-gi; a-le u-ni-s-qua-ni-go-ta-nv ka-no-he-dv tsa-tse-li-ga.
Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee.
ᎿᎭᏉᏃ ᎠᏂᎦᏔᎯᏳ ᏄᎵᏍᏔᏅ, ᏂᎦᎥ ᎪᎱᏍᏗ ᏍᎩᏁᎸᎯ ᏥᎩ, ᏂᎯ ᏅᏓᏳᏓᎴᎲᎯ ᎨᏒᎢ.
Hna-quo-no a-ni-ga-ta-hi-yu nu-li-s-ta-nv, ni-ga-v go-hu-s-di s-gi-ne-lv-hi tsi-gi, ni-hi nv-da-yu-da-le-hv-hi ge-sv-i.
For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me.
ᏕᏥᏁᎸᏰᏃ ᎧᏃᎮᏛ ᎾᏍᎩ ᏍᎩᏁᎸᎯ ᏥᎩ; ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏚᎾᏓᏂᎸᏨ, ᎠᎴ ᎤᏂᎦᏙᎥᏒ ᎤᏙᎯᏳᏒ ᏂᎯ ᏖᎲ ᏅᏛᏆᏓᎴᏅᎯ ᎨᏒᎢ; ᎠᎴ ᎤᏃᎯᏳᏅ ᏂᎯ ᏅᏓᏍᎩᏅᏏᏛ ᎨᏒᎢ.
De-tsi-ne-lv-ye-no ka-no-he-dv na-s-gi s-gi-ne-lv-hi tsi-gi; a-le na-s-gi du-na-da-ni-lv-tsv, a-le u-ni-ga-do-v-sv u-do-hi-yu-sv ni-hi te-hv nv-dv-qua-da-le-nv-hi ge-sv-i; a-le u-no-hi-yu-nv ni-hi nv-da-s-gi-nv-si-dv ge-sv-i.
I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thine.
ᎾᏍᎩ ᎦᏥᏯᏓᏙᎵᏍᏓᏁᎭ; ᎥᏝ ᎡᎶᎯ ᏱᏥᏯᏓᏙᎵᏍᏓᏁᎭ, ᎾᏍᎩᏉᏍᎩᏂ Ꮎ ᏗᏍᎩᎧᏁᎸᎯ ᏥᎩ; ᏂᎯᏰᏃ ᏗᏣᏤᎵᎦ.
Na-s-gi ga-tsi-ya-da-do-li-s-da-ne-ha; v-tla e-lo-hi yi-tsi-ya-da-do-li-s-da-ne-ha, na-s-gi-quo-s-gi-ni na di-s-gi-ka-ne-lv-hi tsi-gi; ni-hi-ye-no di-tsa-tse-li-ga.
And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them.
ᏂᎦᏛᏃ ᎠᏆᏤᎵᎦ ᏂᎯ ᏣᏤᎵᎦ, ᏂᎯᏃ ᏣᏤᎵᎦ ᎠᏴ ᎠᏆᏤᎵᎦ; ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎥᎩᎸᏉᏗᎭ.
Ni-ga-dv-no a-qua-tse-li-ga ni-hi tsa-tse-li-ga, ni-hi-no tsa-tse-li-ga a-yv a-qua-tse-li-ga; a-le na-s-gi nv-di-ga-li-s-do-di-ha v-gi-lv-quo-di-ha.
And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are.
ᎿᎭᏉᏃ ᎠᏴ ᎥᏝ ᎡᎶᎯ ᏱᎨᎠ, ᎯᎠᏍᎩᏂ ᎡᎶᎯ ᎠᏁᎭ, ᎠᏴᏃ ᏗᏦᎸ ᏫᏥᎦᏘ. ᎡᏣᎸᏉᏗᏳ ᎡᏙᏓ, ᏨᏒ ᏕᏣᏙᎥ ᎲᏗᏍᎨᏍᏗ ᏕᎯᏍᏆᏂᎪᏕᏍᏗ ᏗᏍᎩᎧᏁᎸᎯ, ᏌᏉᏉ ᎢᏳᎾᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎾᏍᎩᏯ ᏂᎯ ᎠᏴᏃ ᏌᏉᏉ ᏥᎩ.
Hna-quo-no a-yv v-tla e-lo-hi yi-ge-a, hi-a-s-gi-ni e-lo-hi a-ne-ha, a-yv-no di-tso-lv wi-tsi-ga-ti. E-tsa-lv-quo-di-yu E-do-da, tsv-sv de-tsa-do-v hv-di-s-ge-s-di de-hi-s-qua-ni-go-de-s-di di-s-gi-ka-ne-lv-hi, sa-quo-quo i-yu-na-li-s-do-di-yi, na-s-gi-ya ni-hi a-yv-no sa-quo-quo tsi-gi.
While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled.
ᎠᏏ ᎡᎶᎯ ᏥᎦᏥᏰᎳᏗᏙᎲᎩ, ᏕᏣᏙᎥ ᏕᏥᏍᏆᏂᎪᏙᏛᎩ; ᎾᏍᎩ ᏗᏍᎩᎧᏁᎸᎯ ᎦᏥᏍᏆᏂᎪᏔᏅ, ᎠᎴ ᎥᏝ ᎠᏏᏴᏫ ᏳᏲᎱᏒ Ꮎ ᎤᏩᏒ ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ ᎤᏪᏥ, ᎤᏙᎯᏳᏗᏱ ᎪᏪᎸᎢ.
A-si e-lo-hi tsi-ga-tsi-ye-la-di-do-hv-gi, de-tsa-do-v de-tsi-s-qua-ni-go-do-dv-gi; na-s-gi di-s-gi-ka-ne-lv-hi ga-tsi-s-qua-ni-go-ta-nv, a-le v-tla a-si-yv-wi yu-yo-hu-sv na u-wa-sv a-yo-hu-hi-s-di u-we-tsi, u-do-hi-yu-di-yi go-we-lv-i.
And now come I to thee; and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves.
ᎿᎭᏉᏃ ᏗᏦᎸ ᏫᏥᎦᏘ, ᎾᏍᎩᏃ ᎯᎠ ᏂᏥᏪᎠ ᎠᏂ ᎡᎶᎯ, ᎬᏉᎵᎮᎵᎬ ᎤᏂᎧᎵᎢᏍᏗᏱ ᎤᎾᏓᏅᏛᎢ.
Hna-quo-no di-tso-lv wi-tsi-ga-ti, na-s-gi-no hi-a ni-tsi-we-a a-ni e-lo-hi, gv-quo-li-he-li-gv u-ni-ka-li-i-s-di-yi u-na-da-nv-dv-i.
I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.
ᏕᏥᏁᎸ ᎧᏃᎮᏛ ᏣᏤᎵᎦ; ᎡᎶᎯᏃ ᏗᏍᎦᎩᏳ ᏄᎵᏍᏔᏅ, ᎡᎶᎯ ᎠᏁᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒ ᎢᏳᏍᏗ, ᎾᏍᎩᏯ ᎠᏴ ᎡᎶᎯ ᎨᎢ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎩ.
De-tsi-ne-lv ka-no-he-dv tsa-tse-li-ga; e-lo-hi-no di-s-ga-gi-yu nu-li-s-ta-nv, e-lo-hi a-ne-hi ni-ge-sv-na ge-sv i-yu-s-di, na-s-gi-ya a-yv e-lo-hi ge-i ni-ge-sv-na tsi-gi.
I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.
ᎥᏝ ᎡᎶᎯ ᏗᎧᎲᏍᏗᏱ ᏱᏥᏔᏲᎯᎭ, ᏘᏲᏍᏙᏓᏁᏗᏱᏉᏍᎩᏂ ᎤᏲ ᎨᏒᎢ.
V-tla e-lo-hi di-ka-hv-s-di-yi yi-tsi-ta-yo-hi-ha, ti-yo-s-do-da-ne-di-yi-quo-s-gi-ni u-yo ge-sv-i.
They are not of the world, even as I am not of the world.
ᎥᏝ ᎡᎶᎯ ᎠᏁᎯ ᏱᎩ, ᎾᏍᎩᏯ ᎠᏴ ᎡᎶᎯ ᎨᎢ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎩ.
V-tla e-lo-hi a-ne-hi yi-gi, na-s-gi-ya a-yv e-lo-hi ge-i ni-ge-sv-na tsi-gi.
Sanctify them through thy truth: thy word is truth.
ᎦᏰᎪᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᏣᏤᎵᎦ ᏖᏅᎦᎸᏓ; ᎧᏃᎮᏛ ᏣᏤᎵᎦ ᎾᏍᎩ ᎦᏰᎪᎩ ᏂᎨᏒᎾ.
Ga-ye-go-gi ni-ge-sv-na tsa-tse-li-ga te-nv-ga-lv-da; ka-no-he-dv tsa-tse-li-ga na-s-gi ga-ye-go-gi ni-ge-sv-na.
As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world.
ᏂᎯ ᎡᎶᎯ ᎠᎩᎷᎯᏍᏗᏱ ᏍᎩᏅᏏᏛ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᎠᏴ ᎡᎶᎯ ᎦᏥᏅᎵ ᎾᏍᎩ.
Ni-hi e-lo-hi a-gi-lu-hi-s-di-yi s-gi-nv-si-dv tsi-gi, na-s-gi-ya na-s-quo a-yv e-lo-hi ga-tsi-nv-li na-s-gi.
And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎨᏒ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎦᏓᏅᎦᎵᎠ, ᎾᏍᏉ ᎤᏅᏒ ᎦᏰᎪᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᎤᎾᎿᎭᏅᎦᎸᏙᏗᏱ.
A-le na-s-gi hi-a ge-sv nv-di-ga-li-s-do-di-ha ga-da-nv-ga-li-a, na-s-quo u-nv-sv ga-ye-go-gi ni-ge-sv-na u-na-hna-nv-ga-lv-do-di-yi.
Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word;
ᎠᎴ ᎥᏝ ᎯᎠᏉ Ꮎ ᎤᏅᏒ ᏱᎦᏥᏯᏓᏙᎵᏍᏓᏁᎭ, ᎾᏍᏉᏍᎩᏂ Ꮎ ᎠᎾᎵᏥᏙᎲᏍᎬ ᎬᏉᎯᏳᎲᏍᎩ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗ ᏥᎩ ᎦᏥᏯᏓᏙᎵᏍᏓᏁᎭ;
A-le v-tla hi-a-quo na u-nv-sv yi-ga-tsi-ya-da-do-li-s-da-ne-ha, na-s-quo-s-gi-ni na a-na-li-tsi-do-hv-s-gv gv-quo-hi-yu-hv-s-gi i-yu-li-s-do-di tsi-gi ga-tsi-ya-da-do-li-s-da-ne-ha;
That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.
ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏛ ᏌᏉᏉ ᎢᏳᎾᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎾᏍᎩᏯ ᏂᎯ ᎡᏙᏓ ᏥᏍᎩᏯᎠ, ᎠᎴ ᎠᏴ ᏥᎬᏯᎠ, ᎾᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᏌᏉᏉ ᎢᎦᎵᏍᏙᏗᏱ; ᎾᏍᎩᏃ ᎡᎶᎯ ᎤᏬᎯᏳᏗᏱ ᏂᎯ ᏅᏓᏍᎩᏅᏏᏛ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi ni-ga-dv sa-quo-quo i-yu-na-li-s-do-di-yi, na-s-gi-ya ni-hi E-do-da tsi-s-gi-ya-a, a-le a-yv tsi-gv-ya-a, na-s-gi na-s-quo sa-quo-quo i-ga-li-s-do-di-yi; na-s-gi-no e-lo-hi u-wo-hi-yu-di-yi ni-hi nv-da-s-gi-nv-si-dv ge-sv-i.
And the glory which thou gavest me I have given them; that they may be one, even as we are one:
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎥᎩᎸᏉᏙᏗ ᎨᏒ ᏂᎯ ᏍᎩᏁᎸᎯ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩ ᎦᏥᏁᎸ, ᏌᏉ ᎢᏳᎾᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎾᏍᎩᏯ ᏂᎯ ᎠᏴᏃ ᏌᏉᏉ ᏥᎩ;
A-le na-s-gi v-gi-lv-quo-do-di ge-sv ni-hi s-gi-ne-lv-hi tsi-gi, na-s-gi ga-tsi-ne-lv, sa-quo i-yu-na-li-s-do-di-yi, na-s-gi-ya ni-hi a-yv-no sa-quo-quo tsi-gi;
I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, as thou hast loved me.
ᎠᏴ ᎾᏍᎩ ᎦᏥᏯᎥᎢ, ᎠᎴ ᏂᎯ ᎠᏴ ᏍᎩᏯᎥᎢ, ᎾᏍᎩ ᏧᏳᎪᏗᏯ ᏌᏉᏉ ᎢᏳᎾᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎾᏍᎩᏃ ᎡᎶᎯ ᎤᎦᏙᎥᎯᏍᏗᏱ ᏅᏓᏍᎩᏅᏏᏛ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏘᎨᏳᎯᏳ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩᏯ ᏍᎩᎨᏳᎢᏳ ᏥᎩ.
A-yv na-s-gi ga-tsi-ya-v-i, a-le ni-hi a-yv s-gi-ya-v-i, na-s-gi tsu-yu-go-di-ya sa-quo-quo i-yu-na-li-s-do-di-yi, na-s-gi-no e-lo-hi u-ga-do-v-hi-s-di-yi nv-da-s-gi-nv-si-dv ge-sv-i, a-le na-s-gi ti-ge-yu-hi-yu ge-sv-i, na-s-gi-ya s-gi-ge-yu-i-yu tsi-gi.
Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.
ᎡᏙᏓ, ᎠᏆᏚᎵ ᎾᏍᏉ ᏗᏍᎩᎧᏁᎸᎯ ᎠᏴ ᎨᎥᎢ ᎾᏍᎩ ᎢᏧᎳᎭ ᎣᎦᏕᏗᏱ, -ᎾᏍᎩᏃ ᎤᏂᎪᏩᏛᏗᏱ ᎥᎩᎸᏉᏛᎢ, ᎾᏍᎩ ᏍᎩᏁᎸᎯ ᏥᎩ; ᏍᎩᎨᏳᎯᏳᏰᏃ ᎨᏒᎩ ᎠᏏ ᎡᎶᎯ ᎾᏓᎴᏂᏍᎬᎾ ᏥᎨᏒᎩ.
E-do-da, a-qua-du-li na-s-quo di-s-gi-ka-ne-lv-hi a-yv ge-v-i na-s-gi i-tsu-la-ha o-ga-de-di-yi, ---na-s-gi-no u-ni-go-wa-dv-di-yi v-gi-lv-quo-dv-i, na-s-gi s-gi-ne-lv-hi tsi-gi; s-gi-ge-yu-hi-yu-ye-no ge-sv-gi a-si e-lo-hi na-da-le-ni-s-gv-na tsi-ge-sv-gi.
O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.
ᏣᏓᏅᏘ ᎡᏙᏓ, ᎡᎶᎯ ᎥᏝ ᏣᎦᏔᎯ ᏱᎩ, ᎠᏴᏍᎩᏂ ᎬᏩᏔᎯᏳ, ᎠᎴ ᎯᎠ ᎠᏂᎦᏔᎯᏳ ᏍᎩᏅᏏᏛ ᎨᏒᎢ.
Tsa-da-nv-ti E-do-da, e-lo-hi v-tla tsa-ga-ta-hi yi-gi, a-yv-s-gi-ni gv-wa-ta-hi-yu, a-le hi-a a-ni-ga-ta-hi-yu s-gi-nv-si-dv ge-sv-i.
And I have declared unto them thy name, and will declare it: that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.
ᎠᏴᏃ ᏕᏣᏙᎥ ᎦᏥᎾᏄᎪᏫᏎᎸ, ᎠᎴ ᎠᏎ ᏓᎦᏥᎾᏄᎪᏫᏎᎵ, ᎤᏁᎳᏗᏍᏙᏗᏱ ᎠᏴ ᏍᎩᎨᏳᎯᏳ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎠᏴ ᎾᏍᎩ ᎦᏥᏯᎢ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
A-yv-no de-tsa-do-v ga-tsi-na-nu-go-wi-se-lv, a-le a-se da-ga-tsi-na-nu-go-wi-se-li, u-ne-la-di-s-do-di-yi a-yv s-gi-ge-yu-hi-yu ge-sv-i, a-le a-yv na-s-gi ga-tsi-ya-i i-yu-li-s-do-di-yi.