The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.
ᎠᎴᏂᏍᎬᎢᏃ ᎢᎦ ᏑᎾᏙᏓᏆᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎺᎵ ᎹᎩᏕᎵ ᎡᎯ ᏑᎾᎴᎢᏳ, ᎠᏏᏉ ᎤᎵᏏᎬᎩ, ᎤᎷᏨᎩ ᎠᏤᎵᏍᏛᎢ, ᎠᎴ ᎤᎪᎲᎩ ᏅᏯ ᎠᎲᏛ ᎨᏒᎩ ᎠᏤᎵᏍᏛᎢ.
a-le-ni-s-gv-i-no i-ga su-na-do-da-qua-s-di ge-sv-i, Me-li Ma-gi-de-li e-hi su-na-le-i-yu, a-si-quo u-li-si-gv-gi, u-lu-tsv-gi a-tse-li-s-dv-i, a-le u-go-hv-gi nv-ya a-hv-dv ge-sv-gi a-tse-li-s-dv-i.
Then she runneth, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him.
ᎿᎭᏉᏃ ᏚᏍᏆᎸᏔᏅᎩ, ᏌᏩᏂ ᏈᏓ ᏭᎷᏤᎸᎩ, ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᏐᎢ ᎠᏓᏍᏓᏩᏗᏙᎯ, ᎾᏍᎩ ᏥᏌ ᎤᎨᏳᎯ, ᎯᎠ ᏫᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎤᏂᏁᏒ ᎤᏂᏄᎪᏫᏒ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎠᏤᎵᏍᏛᎢ, ᎠᎴ ᎥᏝ ᏲᏥᎦᏔᎭᏭᏂᏅᏅᎢ.
Hna-quo-no du-s-qua-lv-ta-nv-gi, Sa-wa-ni Qui-da wu-lu-tse-lv-gi, a-le na-s-quo so-i a-da-s-da-wa-di-do-hi, na-s-gi tsi-sa u-ge-yu-hi, hi-a wi-ni-du-we-se-lv-gi; U-ni-ne-sv u-ni-nu-go-wi-sv U-gv-wi-yu-hi a-tse-li-s-dv-i, a-le v-tla yo-tsi-ga-ta-ha-wu-ni-nv-nv-i.
Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulchre.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏈᏓ ᎤᏄᎪᏨᎩ, ᎠᎴ ᏐᎢ ᎠᏓᏍᏓᏩᏗᏙᎯ, ᎠᎴ ᎠᏤᎵᏍᏛ ᎤᏂᎷᏨᎩ.
Na-s-gi i-yu-s-di Qui-da u-nu-go-tsv-gi, a-le so-i a-da-s-da-wa-di-do-hi, a-le a-tse-li-s-dv u-ni-lu-tsv-gi.
So they ran both together: and the other disciple did outrun Peter, and came first to the sepulchre.
ᎿᎭᏉᏃ ᎾᏍᎩ ᎠᏂᏔᎵ ᎢᏧᎳᎭ ᏚᏂᏍᏆᎸᏔᏅᎩ; ᏐᎢᏃ ᎠᏓᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᏚᏓᎩᏴᎩ, ᎢᎬᏱ ᎠᏤᎵᏍᏛ ᎤᎷᏨᎩ.
Hna-quo-no na-s-gi a-ni-ta-li i-tsu-la-ha du-ni-s-qua-lv-ta-nv-gi; so-i-no a-da-s-da-wa-di-do-hi du-da-gi-yv-gi, i-gv-yi a-tse-li-s-dv u-lu-tsv-gi.
And he stooping down, and looking in, saw the linen clothes lying; yet went he not in.
ᎾᏍᎩᏃ ᎤᏗᏌᏓᏛ ᏚᎪᎲᎩ ᏙᎴᏛ ᏗᏄᏬ ᏕᎦᏅᎩ; ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᏳᏴᎴᎢ.
Na-s-gi-no u-di-sa-da-dv du-go-hv-gi do-le-dv di-nu-wo de-ga-nv-gi; a-se-no v-tla yu-yv-le-i.
Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie,
ᎿᎭᏉᏃ ᏌᏩᏂ ᏈᏓ ᎣᏂᏉ ᎤᎷᏨᎩ, ᎠᎴ ᎠᏤᎵᏍᏛ ᏭᏴᎸᎩ, ᎠᎴ ᏚᎪᎲᎩ ᏙᎴᏛ ᏗᏄᏬ ᏕᎦᏅᎢ.
Hna-quo-no Sa-wa-ni Qui-da o-ni-quo u-lu-tsv-gi, a-le a-tse-li-s-dv wu-yv-lv-gi, a-le du-go-hv-gi do-le-dv di-nu-wo de-ga-nv-i.
And the napkin, that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself.
ᎠᏯᏠᏃ ᎤᏂᏍᏚᎶᏔᏅᎯ ᎥᏝ ᏙᎴᏛ ᏗᏄᏬ ᏕᎦᏅ ᏱᎦᏁᎢ, ᎤᏁᎳᎩ ᎦᏇᏅᎯ ᎢᏴᏛ ᏫᎦᏅᎩ.
A-ya-tlo-no u-ni-s-du-lo-ta-nv-hi v-tla do-le-dv di-nu-wo de-ga-nv yi-ga-ne-i, u-ne-la-gi ga-que-nv-hi i-yv-dv wi-ga-nv-gi.
Then went in also that other disciple, which came first to the sepulchre, and he saw, and believed.
ᎿᎭᏉᏃ ᎾᏍᏉ ᏐᎢ ᎠᏓᏍᏓᏩᏗᏙᎯ, ᎢᎬᏱ ᎤᎷᏨᎯ ᎠᏤᎵᏍᏛ, ᎤᏴᎸᎩ; ᎠᎴ ᎤᎪᎲᎩ ᎠᎴ ᎤᏬᎯᏳᏅᎩ.
Hna-quo-no na-s-quo so-i a-da-s-da-wa-di-do-hi, i-gv-yi u-lu-tsv-hi a-tse-li-s-dv, u-yv-lv-gi; a-le u-go-hv-gi a-le u-wo-hi-yu-nv-gi.
For as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead.
ᏝᏰᏃ ᎠᏏ ᏯᏃᎵᎨ ᎦᏛᎬ ᎪᏪᎸᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᏲᎱᏒ ᏧᎴᎯᏐᏗ ᎨᏒᎢ.
Tla-ye-no a-si ya-no-li-ge ga-dv-gv go-we-lv-i, na-s-gi u-yo-hu-sv tsu-le-hi-so-di ge-sv-i.
Then the disciples went away again unto their own home.
ᎿᎭᏉᏃ ᎠᎾᏓᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎤᎾᏓᏅᏒᎩ, ᏔᎵᏁ ᏙᏧᏁᏅᏒ ᏭᏂᎶᏒᎩ.
Hna-quo-no a-na-da-s-da-wa-di-do-hi u-na-da-nv-sv-gi, ta-li-ne do-tsu-ne-nv-sv wu-ni-lo-sv-gi.
But Mary stood without at the sepulchre weeping: and as she wept, she stooped down, and looked into the sepulchre,
ᎺᎵᏍᎩᏂ ᎠᏤᎵᏍᏛ ᏙᏱᏗᏢ ᎦᎶᎯᏍᏗᏱ ᎦᏙᎬᎩ, ᏓᏠᏱᎲᎩ; ᏓᏠᏱᎲᎩ ᎤᏗᏌᏓᏛᎩ, ᎠᏤᎵᏍᏛ ᎭᏫᏂ ᏫᏚᎧᎾᏅᎩ,
Me-li-s-gi-ni a-tse-li-s-dv do-yi-di-tlv ga-lo-hi-s-di-yi ga-do-gv-gi, da-tlo-yi-hv-gi; da-tlo-yi-hv-gi u-di-sa-da-dv-gi, a-tse-li-s-dv ha-wi-ni wi-du-ka-na-nv-gi,
And seeth two angels in white sitting, the one at the head, and the other at the feet, where the body of Jesus had lain.
ᎠᎴ ᏫᏚᎪᎲᎩ ᎤᏁᎬ ᏚᎾᏣᏅᏛᎩ ᎠᏂᏔᎵ ᏗᏂᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᏚᏃᎸᎩ, ᏌᏉ ᎤᎵᏍᏘᏅᎢ, ᏐᎢᏃ ᏚᏜᏓᏌᏔᏅᎢ.
A-le wi-du-go-hv-gi u-ne-gv du-na-tsa-nv-dv-gi a-ni-ta-li di-ni-ka-hna-wa-di-do-hi du-no-lv-gi, sa-quo u-li-s-ti-nv-i, so-i-no du-dla-sa-ta-nv-i.
And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him.
ᎯᎠᏃ ᏅᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᎯᎨᏴ, ᎦᏙᏃ ᏙᎭᏠᏱᎭ? ᎯᎠᏃ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎤᏂᏁᏒ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎠᏆᏤᎵᎦ, ᎠᎴ ᎤᏂᏅᏅ ᏂᏥᎦᏔᎲᎾ ᎨᏒᎢ.
Hi-a-no nv-gv-wa-we-se-lv-gi; Hi-ge-yv, ga-do-no do-ha-tlo-yi-ha? Hi-a-no ni-du-we-se-lv-gi; Nv-di-ga-li-s-do-di-ha u-ni-ne-sv U-gv-wi-yu-hi a-qua-tse-li-ga, a-le u-ni-nv-nv ni-tsi-ga-ta-hv-na ge-sv-i.
And when she had thus said, she turned herself back, and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus.
ᎾᏍᎩᏃ ᏄᏪᏒ ᎤᎦᏔᎲᏒᎩ; ᎠᎴ ᎤᎪᎲᎩ ᏥᏌ ᎦᏙᎬᎩ, ᎠᎴ ᎥᏝ ᏳᏬᎵᏤ ᏥᏌ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi-no nu-we-sv u-ga-ta-hv-sv-gi; a-le u-go-hv-gi Tsi-sa ga-do-gv-gi, a-le v-tla yu-wo-li-tse Tsi-sa ge-sv-i.
Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎯᎨᏴ, ᎦᏙᏃ ᏙᎭᏠᏱᎭ? ᎦᎪ ᎯᏲᎭ? ᎠᏫᏒᏗᏱ ᎣᏍᏛ ᎢᏳᏩᎿᎭᏕᎩ ᎤᏪᎵᏒᎩ, ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎯᏍᎦᏯ, ᎢᏳᏃ ᏂᎯ ᎯᎾᏫᏛᎮᏍᏗ, ᏍᎩᏃᎲᏏ ᏫᏅᏅᎢ, ᎠᏴᏃ ᏓᏥᎾᏫᏛᎯ.
Tsi-sa hi-a nu-we-se-lv-gi; Hi-ge-yv, ga-do-no do-ha-tlo-yi-ha? ga-go hi-yo-ha? A-wi-sv-di-yi o-s-dv i-yu-wa-hna-de-gi u-we-li-sv-gi, hi-a nu-we-se-lv-gi; Hi-s-ga-ya, i-yu-no ni-hi hi-na-wi-dv-he-s-di, s-gi-no-hv-si wi-nv-nv-i, a-yv-no da-tsi-na-wi-dv-hi.
Jesus saith unto her, Mary. She turned herself, and saith unto him, Rabboni; which is to say, Master.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎺᎵ. ᎺᎵ ᎤᎦᏔᎲᏒ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎳᏉᏂ, ᎾᏍᎩ ᎦᏛᎬᎢ, ᏗᏍᏇᏲᎲᏍᎩ.
Tsi-sa hi-a nu-we-se-lv-gi; Me-li. Me-li u-ga-ta-hv-sv hi-a nu-we-se-lv-gi; La-quo-ni, na-s-gi ga-dv-gv-i, Di-s-que-yo-hv-s-gi.
Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏞᏍᏗ ᏍᏆᏒᏂᎸᎩ, ᏝᏰᏃ ᎠᏏ ᎡᏙᏙᏱ ᏫᏯᏆᎵᏌᎳᏓᏅ; ᎮᎾᏉᏍᎩᏂ ᎣᏣᎵᏅᏟ ᏗᏂᏅᎢ, ᎯᎠᏃ ᏫᏂᎩᏪᏏ; ᎡᏙᏙᏱ ᎠᏆᎵᏌᎳᏓᏂᏗ ᎠᎴ ᏂᎯ ᎢᏥᏙᏙᏱ; ᎠᏆᏤᎵᎦ ᎤᏁᎳᏅᎯᏱ, ᎠᎴ ᎢᏣᏤᎵᎦ ᎤᏁᎳᏅᎯᏱ.
Tsi-sa hi-a nu-we-se-lv-gi; Tle-s-di s-qua-sv-ni-lv-gi, tla-ye-no a-si e-do-do-yi wi-ya-qua-li-sa-la-da-nv; he-na-quo-s-gi-ni o-tsa-li-nv-tli di-ni-nv-i, hi-a-no wi-ni-gi-we-si; E-do-do-yi a-qua-li-sa-la-da-ni-di a-le ni-hi I-tsi-do-do-yi; A-qua-tse-li-ga U-ne-la-nv-hi-yi, a-le i-tsa-tse-li-ga U-ne-la-nv-hi-yi.
Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had spoken these things unto her.
ᎺᎵ ᎹᎩᏕᎵ ᎡᎯ ᎤᎷᏨᎩ ᎠᎴ ᏚᏃᏁᎸᎩ ᎠᎾᏓᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎤᎪᎲ ᎤᎬᏫᏳᎯ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏄᏪᏒ ᎤᎵᏃᎮᏔᏅᎢ.
Me-li Ma-gi-de-li e-hi u-lu-tsv-gi a-le du-no-ne-lv-gi a-na-da-s-da-wa-di-do-hi u-go-hv U-gv-wi-yu-hi, a-le na-s-gi nu-we-sv u-li-no-he-ta-nv-i.
Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and saith unto them, Peace be unto you.
ᎿᎭᏉᏃ ᎾᎯᏳ ᎢᎦ ᎤᏒᎢ, ᎠᎴᏂᏍᎬ ᏑᎾᏙᏓᏆᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎦᎶᎯᏍᏗᏱ ᏓᏍᏚᎲᎩ ᎠᎾᏓᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᏓᏂᎳᏫᎥᎢ, ᏅᏓᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬ ᏓᏂᏍᎦᎢᎲ ᎠᏂᏧᏏ, ᎤᎷᏨᎩ ᏥᏌ, ᎠᏰᎵ ᎤᎴᏅᎩ, ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎢᏣᏤᎵᎦ ᎨᏎᏍᏗ.
Hna-quo-no na-hi-yu i-ga u-sv-i, a-le-ni-s-gv su-na-do-da-qua-s-di ge-sv-i, ga-lo-hi-s-di-yi da-s-du-hv-gi a-na-da-s-da-wa-di-do-hi da-ni-la-wi-v-i, nv-da-ga-li-s-do-di-s-gv da-ni-s-ga-i-hv A-ni-tsu-si, u-lu-tsv-gi Tsi-sa, a-ye-li u-le-nv-gi, hi-a ni-du-we-se-lv-gi; Nv-wa-do-hi-ya-dv i-tsa-tse-li-ga ge-se-s-di.
And when he had so said, he shewed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad, when they saw the Lord.
ᎾᏍᎩᏃ ᏄᏪᏒ, ᏚᎾᏄᎪᏫᏎᎸᎩ ᏧᏬᏰᏂ ᎠᎴ ᎠᏍᏆᎨᏂ. ᎿᎭᏉᏃ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎣᏍᏛ ᎤᎾᏓᏅᏓᏛᎩ ᎤᏂᎪᎲ ᎤᎬᏫᏳᎯ.
Na-s-gi-no nu-we-sv, du-na-nu-go-wi-se-lv-gi tsu-wo-ye-ni a-le a-s-qua-ge-ni. Hna-quo-no gv-wa-s-da-wa-di-do-hi o-s-dv u-na-da-nv-da-dv-gi u-ni-go-hv U-gv-wi-yu-hi.
Then said Jesus to them again, Peace be unto you: as my Father hath sent me, even so send I you.
ᎿᎭᏉᏃ ᏔᎵᏁ ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎢᏣᏤᎵᎦ ᎨᏎᏍᏗ. ᎡᏙᏓ ᎠᎩᏅᏒᎢ ᎾᏍᎩᏯ ᎢᏨᏅᎵ.
Hna-quo-no ta-li-ne Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi; Nv-wa-do-hi-ya-dv i-tsa-tse-li-ga ge-se-s-di. E-do-da a-gi-nv-sv-i na-s-gi-ya i-tsv-nv-li.
And when he had said this, he breathed on them, and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost:
ᎾᏍᎩᏃ ᏄᏪᏒ, ᏚᏦᏔᎲᎩ, ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎠᏓᏅᏙ ᏗᏣᏓᏂᎸᎩ.
Na-s-gi-no nu-we-sv, du-tso-ta-hv-gi, hi-a ni-du-we-se-lv-gi; Ga-lv-quo-di-yu A-da-nv-do di-tsa-da-ni-lv-gi.
Whose soever sins ye remit, they are remitted unto them; and whose soever sins ye retain, they are retained.
ᎩᎶ ᎤᏍᎦᏅᏨ ᏕᏥᏲᏍᎨᏍᏗ ᏗᏲᏒᎯ ᎨᏎᏍᏗ, ᎩᎶᏃ ᎤᏍᎦᏅᏨ ᏕᏥᏂᏱᏍᎨᏍᏗ ᏗᎦᏂᏴᏗ ᎨᏎᏍᏗ.
Gi-lo u-s-ga-nv-tsv de-tsi-yo-s-ge-s-di di-yo-sv-hi ge-se-s-di, gi-lo-no u-s-ga-nv-tsv de-tsi-ni-yi-s-ge-s-di di-ga-ni-yv-di ge-se-s-di.
But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.
ᎠᏎᏃ ᏓᎻ, ᏔᎳᏚ ᎢᏯᏂᏛ ᎨᎳ, ᏗᏗᎹ ᏧᏙᎢᏛ, ᎥᏝ ᏱᎨᎴ ᏥᏌ ᎤᎷᏨ.
A-se-no Da-mi, ta-la-du i-ya-ni-dv ge-la, di-di-ma tsu-do-i-dv, v-tla yi-ge-le Tsi-sa u-lu-tsv.
The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏂᏐᎢ ᎠᎾᏓᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎯᎠ ᏂᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᎣᏥᎪᎥ ᎤᎬᏫᏳᎯ. ᎠᏎᏃ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎥᏝ ᏴᎦᎪᎢᏳᎲᎦ ᎬᏂ ᏧᏬᏰᏂ ᏴᎩ ᏚᏰᎸᏒ ᏱᏓᎩᎪᎲ, ᎠᎴ ᏥᏰᏌᏛ ᏯᏋᏔᏅ ᏯᎩᏃᏟᏍᏔᏅ ᏴᎩ ᏚᏰᎸᏒᎢ, ᎠᎴ ᎠᏍᏆᎨᏂ ᏯᏆᏐᎾᏛ.
Na-s-gi i-yu-s-di a-ni-so-i a-na-da-s-da-wa-di-do-hi hi-a ni-gv-wa-we-se-lv-gi; O-tsi-go-v U-gv-wi-yu-hi. A-se-no hi-a ni-du-we-se-lv-gi; V-tla yv-ga-go-i-yu-hv-ga gv-ni tsu-wo-ye-ni yv-gi du-ye-lv-sv yi-da-gi-go-hv, a-le tsi-ye-sa-dv ya-quv-ta-nv ya-gi-no-tli-s-ta-nv yv-gi du-ye-lv-sv-i, a-le a-s-qua-ge-ni ya-qua-so-na-dv.
And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you.
ᏧᏁᎵᏁᏃ ᎢᎦ ᏔᎵᏁ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎠᏂᏯᎥᎩ ᎦᎵᏦᏕ, ᎠᎴ ᏓᎻ ᎨᎸᎩ. ᏥᏌ ᎤᎷᏨᎩ, ᏗᎦᎶᎯᏍᏗᏱ ᏓᏍᏚᎲᎩ, ᎠᏰᎵ ᎤᎴᏅᎩ, ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎢᏣᏤᎵᎦ ᎨᏎᏍᏗ.
Tsu-ne-li-ne-no i-ga ta-li-ne gv-wa-s-da-wa-di-do-hi a-ni-ya-v-gi ga-li-tso-de, a-le Da-mi ge-lv-gi. Tsi-sa u-lu-tsv-gi, di-ga-lo-hi-s-di-yi da-s-du-hv-gi, a-ye-li u-le-nv-gi, hi-a nu-we-sv-gi; Nv-wa-do-hi-ya-dv i-tsa-tse-li-ga ge-se-s-di.
Then saith he to Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust it into my side: and be not faithless, but believing.
ᎿᎭᏉᏃ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ ᏓᎻ; ᎡᏍᎦ ᎡᏅᎦ ᎯᏰᏌᏛᎢ, ᏘᎪᎵᏯ ᏗᏉᏰᏂ, ᎠᎴ ᎡᏍᎦ ᎡᏅᎦ ᏦᏰᏂ ᏥᏍᏆᎨᏂ ᏩᏐᎾᏓ, ᎠᎴ ᏞᏍᏗ ᏃᎯᏳᎲᏍᎬᎾ ᏱᎨᏎᏍᏗ, ᎰᎯᏳᎲᏍᎩᏍᎩᏂ ᎨᏎᏍᏗ.
Hna-quo-no hi-a nu-we-se-lv-gi Da-mi; E-s-ga e-nv-ga hi-ye-sa-dv-i, ti-go-li-ya di-quo-ye-ni, a-le e-s-ga e-nv-ga tso-ye-ni tsi-s-qua-ge-ni wa-so-na-da, a-le tle-s-di no-hi-yu-hv-s-gv-na yi-ge-se-s-di, ho-hi-yu-hv-s-gi-s-gi-ni ge-se-s-di.
And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.
ᏓᎻ ᎤᏁᏨᎩ, ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏣᎬᏫᏳᎯ ᎠᏆᏤᎵᎦ, ᎠᎴ ᏣᏁᎳᏅᎯ ᎠᏆᏤᎵᎦ!
Da-mi u-ne-tsv-gi, hi-a nu-we-se-lv-gi; Tsa-gv-wi-yu-hi a-qua-tse-li-ga, a-le Tsa-ne-la-nv-hi a-qua-tse-li-ga!
Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed: blessed are they that have not seen, and yet have believed.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏥᏍᎩᎪᏩᏛ ᏅᏓᎦᎵᏍᏙᏓ ᎰᎯᏳᎲᏍᎦ; ᎣᏏᏳ ᎢᏳᎾᎵᏍᏓᏁᏗ ᎬᎩᎪᎲᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᎠᏎᏃ ᏥᎬᏉᎯᏳᎲᏍᎪᎢ.
Tsi-sa hi-a nu-we-se-lv-gi; Tsi-s-gi-go-wa-dv nv-da-ga-li-s-do-da ho-hi-yu-hv-s-ga; o-si-yu i-yu-na-li-s-da-ne-di gv-gi-go-hv-hi ni-ge-sv-na a-se-no tsi-gv-quo-hi-yu-hv-s-go-i.
And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book:
ᎠᎴ ᎤᏣᏛᎩ ᎤᏟ ᎢᎦᎢ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎸ ᏥᏌ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎠᏂᎦᏔᎲᎢ, ᎠᏂ ᎪᏪᎵᎯ ᏂᎪᏪᎸᎾ;
A-le u-tsa-dv-gi u-tli i-ga-i u-s-qua-ni-go-di du-lv-wi-s-da-ne-lv Tsi-sa gv-wa-s-da-wa-di-do-hi a-ni-ga-ta-hv-i, a-ni go-we-li-hi ni-go-we-lv-na;
But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye might have life through his name.
ᎯᎠᏍᎩᏂ ᎪᏪᎳ ᎢᏦᎯᏳᏗᏱ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏪᏥ ᎨᏒᎢ, ᎢᏦᎯᏳᎲᏍᎬᏃ ᎬᏂᏛ ᎢᏣᏤᎵ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᏚᏙᎥ ᏅᏓᏳᎵᏰᎢᎸᏍᏙᏗᏱ.
Hi-a-s-gi-ni go-we-la i-tso-hi-yu-di-yi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv ge-sv-i, a-le na-s-gi U-ne-la-nv-hi U-we-tsi ge-sv-i, i-tso-hi-yu-hv-s-gv-no gv-ni-dv i-tsa-tse-li i-yu-li-s-do-di-yi, na-s-gi du-do-v nv-da-yu-li-ye-i-lv-s-do-di-yi.