After these things Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of Tiberias; and on this wise shewed he himself.
ᎾᏍᎩᏃ ᏄᎵᏍᏔᏂᏙᎸ, ᏥᏌ ᏔᎵᏁ ᎬᏂᎨᏒ ᏂᏚᏛᏁᎸᎩ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᏔᏈᎵᏯ ᎥᏓᎸᎢ. ᎯᎠᏃ ᏄᎵᏍᏔᏂᏙᎸᎩ ᎬᏂᎨᏒ ᏄᏛᏁᎸᎩ.
Na-s-gi-no nu-li-s-ta-ni-do-lv, Tsi-sa ta-li-ne gv-ni-ge-sv ni-du-dv-ne-lv-gi gv-wa-s-da-wa-di-do-hi Ta-qui-li-ya v-da-lv-i. Hi-a-no nu-li-s-ta-ni-do-lv-gi gv-ni-ge-sv nu-dv-ne-lv-gi.
There were together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other of his disciples.
ᎢᏧᎳᎭ ᎠᏂᏅᎩ ᏌᏩᏂ ᏈᏓ, ᎠᎴ ᏓᎻ ᏗᏗᎹ ᏧᏙᎢᏛ, ᎠᎴ ᏁᏓᏂᎵ ᎨᎵᎵ ᎡᎯ ᎨᏂ ᎦᏚᎲᎢ, ᎠᎴ ᏤᏈᏗ ᏧᏪᏥ, ᎠᎴ ᎠᏂᏔᎵ ᏅᏩᎾᏓᎴ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ.
I-tsu-la-ha a-ni-nv-gi Sa-wa-ni Qui-da, a-le Da-mi Di-di-ma tsu-do-i-dv, a-le Ne-da-ni-li Ge-li-li e-hi Ge-ni ga-du-hv-i, a-le Tse-qui-di tsu-we-tsi, a-le a-ni-ta-li nv-wa-na-da-le gv-wa-s-da-wa-di-do-hi.
Simon Peter saith unto them, I go a fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth, and entered into a ship immediately; and that night they caught nothing.
ᏌᏩᏂ ᏈᏓ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᏥᎦᏯᎷᏂ. ᎯᎠ ᏅᎬᏩᏪᏎᎸᎩ; ᎠᏴ ᎾᏍᏉ ᏓᏕᏏ. ᎤᏁᏅᏒᎩ, ᎩᎳᏉᏃ ᎢᏴᏛ ᏥᏳᎯ ᎤᎾᏣᏅᎩ; ᎾᎯᏳᏃ ᏒᏃᏱ ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᏳᏂᏂᏴᎮᎢ.
Sa-wa-ni Qui-da hi-a ni-du-we-se-lv-gi; Tsi-ga-ya-lu-ni. Hi-a nv-gv-wa-we-se-lv-gi; A-yv na-s-quo da-de-si. U-ne-nv-sv-gi, gi-la-quo-no i-yv-dv tsi-yu-hi u-na-tsa-nv-gi; na-hi-yu-no sv-no-yi v-tla go-hu-s-di yu-ni-ni-yv-he-i.
But when the morning was now come, Jesus stood on the shore: but the disciples knew not that it was Jesus.
ᏑᎾᎴᏃ ᏄᎵᏍᏔᏅ, ᏥᏌ ᎤᏩᏝᎥ ᎦᏙᎬᎩ; ᎠᏎᏃ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎥᏝ ᏯᏂᎦᏔᎮ ᏥᏌ ᎨᏒᎢ.
Su-na-le-no nu-li-s-ta-nv, Tsi-sa u-wa-tla-v ga-do-gv-gi; a-se-no gv-wa-s-da-wa-di-do-hi v-tla ya-ni-ga-ta-he Tsi-sa ge-sv-i.
Then Jesus saith unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No.
ᎿᎭᏉᏃ ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᏗᏥᏲᎵ, ᎢᏥᏂᏌᎠᏧ? ᎥᏝ, ᎤᎾᏛᏅᎩ.
Hna-quo-no Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi; Di-tsi-yo-li, i-tsi-ni-sa-a-tsu? v-tla, u-na-dv-nv-gi.
And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes.
ᎯᎠᏃ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᏥᏳᎯ ᎠᎦᏘᏏᏗᏢ ᎢᏥᎦᏯᎷᎥᎦ, ᏙᏓᏥᏩᏛᎯᏃ. ᎰᏩᏃ ᎤᏂᎦᏯᎷᏅᎩ, ᎿᎭᏉᏃ ᎥᏝ ᏰᎵ ᎬᏩᎾᏎᎯᏍᏗ ᏱᎨᏎᎢ, ᏅᏓᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬᎩ ᎤᏂᏣᏛ ᎠᏣᏗ.
Hi-a-no ni-du-we-se-lv-gi; Tsi-yu-hi a-ga-ti-si-di-tlv i-tsi-ga-ya-lu-v-ga, do-da-tsi-wa-dv-hi-no. Ho-wa-no u-ni-ga-ya-lu-nv-gi, hna-quo-no v-tla ye-li gv-wa-na-se-hi-s-di yi-ge-se-i, nv-da-ga-li-s-do-di-s-gv-gi u-ni-tsa-dv a-tsa-di.
Therefore that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, (for he was naked,) and did cast himself into the sea.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏓᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᏥᏌ ᎤᎨᏳᎯ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ ᏈᏓ; ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎾᏍᎩ. ᎿᎭᏉᏃ ᏌᏩᏂ ᏈᏓ ᎤᏛᎦᏅ ᎾᏍᎩ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒᎢ, ᎦᏚᎢ ᎤᏄᏬᏍᏗ ᎤᏓᏠᏍᏔᏅᎩ, ᏂᏚᏄᏩᎥᎾᏰᏃ ᎨᏒᎩ, ᎠᎴ ᎥᏓᎵ ᏭᎵᏔᏗᏅᏒᎩ.
Na-s-gi i-yu-s-di a-da-s-da-wa-di-do-hi Tsi-sa u-ge-yu-hi hi-a nu-we-se-lv-gi Qui-da; U-gv-wi-yu-hi na-s-gi. Hna-quo-no Sa-wa-ni Qui-da u-dv-ga-nv na-s-gi U-gv-wi-yu-hi ge-sv-i, ga-du-i u-nu-wo-s-di u-da-tlo-s-ta-nv-gi, ni-du-nu-wa-v-na-ye-no ge-sv-gi, a-le v-da-li wu-li-ta-di-nv-sv-gi.
And the other disciples came in a little ship; (for they were not far from land, but as it were two hundred cubits,) dragging the net with fishes.
ᎠᏂᏐᎢᏃ ᎠᎾᏓᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᏥᏳ ᎤᎾᏦᏛᎩ, ᎤᏂᎷᏨᎩ, ᎥᏝᏰᏃ ᎢᏅᎯᏳ ᏱᎨᏎ ᏙᏱ, ᏔᎵᏧᏈᏉ ᎢᏯᎵᎩᏳᏍᏈᏛ ᎢᏴᏛ ᏅᏩᏍᏛᎩ, ᎠᎦᏯᎷᏗ ᎠᏣᏗ ᎠᎧᎵᏬᎯ ᎠᏂᎾᏏᏁᎲᎩ.
A-ni-so-i-no a-na-da-s-da-wa-di-do-hi tsi-yu u-na-tso-dv-gi, u-ni-lu-tsv-gi, v-tla-ye-no i-nv-hi-yu yi-ge-se do-yi, ta-li-tsu-qui-quo i-ya-li-gi-yu-s-qui-dv i-yv-dv nv-wa-s-dv-gi, a-ga-ya-lu-di a-tsa-di a-ka-li-wo-hi a-ni-na-si-ne-hv-gi.
As soon then as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread.
ᎤᎾᏚᎩᏒᏃ ᎤᏂᎪᎲᎩ ᎠᏥᎸᎭ ᎪᏛᎩ, ᎠᏣᏗᏃ ᎥᎬᏓᎥᎩ, ᎠᎴ ᎦᏚ ᏓᎲᎩ.
U-na-du-gi-sv-no u-ni-go-hv-gi a-tsi-lv-ha go-dv-gi, a-tsa-di-no v-gv-da-v-gi, a-le ga-du da-hv-gi.
Jesus saith unto them, Bring of the fish which ye have now caught.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎡᏗᏥᏄᎦ ᎢᎦᏛ ᎠᏣᏗ ᎩᎳᏉ ᏥᏕᏥᏂᏴ.
Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi; E-di-tsi-nu-ga i-ga-dv a-tsa-di gi-la-quo tsi-de-tsi-ni-yv.
Simon Peter went up, and drew the net to land full of great fishes, and hundred and fifty and three: and for all there were so many, yet was not the net broken.
ᏌᏩᏂ ᏈᏓ ᏭᏣᏅᎩ, ᎠᎴ ᏙᏱ ᏭᎾᏏᏃᎸᎩ ᎠᎦᏯᎷᏗ ᎠᎧᎵᏬᎯ ᏣᏁᏆ ᎠᏣᏗ, ᏍᎪᎯᏧᏈ ᎯᏍᎩᏍᎪᎯ ᏦᎢᎦᎵ ᎤᏂᎥᎩ. ᎾᏍᎩᏒᎦᏃ ᎾᏂᎥᎽ ᎠᏎᏃ ᎠᎦᏯᎷᏗ ᎥᏝ ᏳᏲᏤᎢ.
Sa-wa-ni Qui-da wu-tsa-nv-gi, a-le do-yi wu-na-si-no-lv-gi a-ga-ya-lu-di a-ka-li-wo-hi tsa-ne-qua a-tsa-di, s-go-hi-tsu-qui hi-s-gi-s-go-hi tso-i-ga-li u-ni-v-gi. Na-s-gi-sv-ga-no na-ni-v-mu a-se-no a-ga-ya-lu-di v-tla yu-yo-tse-i.
Jesus saith unto them, Come and dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou? knowing that it was the Lord.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎡᏣᎵᏍᏓᏴᏄᎦ. ᎥᏝᏃ ᎩᎶ ᎠᎾᏓᏍᏓᏩᏗᏙᎯ, ᎦᎪ ᏂᎯ, ᎬᏬᏎᏗ ᏱᎨᏎᎢ, ᎠᏂᎦᏔᎲᎩᏰᏃ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒᎢ.
Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi; E-tsa-li-s-da-yv-nu-ga. V-tla-no gi-lo a-na-da-s-da-wa-di-do-hi, Ga-go ni-hi, gv-wo-se-di yi-ge-se-i, a-ni-ga-ta-hv-gi-ye-no U-gv-wi-yu-hi ge-sv-i.
Jesus then cometh, and taketh bread, and giveth them, and fish likewise.
ᏥᏌ ᎤᎷᏨᎩ ᎤᎩᏒᎩ ᎦᏚ ᎠᎴ ᏚᏁᎸᎩ, ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᎠᏣᏗ ᏚᏅᏁᎸᎩ.
Tsi-sa u-lu-tsv-gi u-gi-sv-gi ga-du a-le du-ne-lv-gi, a-le na-s-quo a-tsa-di du-nv-ne-lv-gi.
This is now the third time that Jesus shewed himself to his disciples, after that he was risen from the dead.
ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎿᎭᏉ ᏦᎢᏁ ᏥᏌ ᎬᏂᎨᏒ ᏂᏚᏛᏁᎸ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎤᏲᎱᏒ ᏚᎴᏅ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᏛ.
Na-s-gi hi-a hna-quo tso-i-ne Tsi-sa gv-ni-ge-sv ni-du-dv-ne-lv gv-wa-s-da-wa-di-do-hi u-yo-hu-sv du-le-nv nv-da-yu-da-le-nv-dv.
So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs.
ᎿᎭᏉᏃ ᎤᎾᎵᏍᏓᏴᏃᏅ, ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ ᏌᏩᏂ ᏈᏓ; ᏌᏩᏂ, ᏦᎾ ᎤᏪᏥ, ᏂᎯ ᎤᏟ ᏂᏍᎩᎨᏳᎭ ᎡᏍᎦᏉ ᎯᎠ? ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎥᎥ, ᏣᎬᏫᏳᎯ, ᎯᎦᏔᎭ ᎬᎨᏳᎢᏳ ᎨᏒᎢ. ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏕᎮᎶᎮᏍᏗ ᏗᏆᏤᎵᎦ ᎤᏂᏃᏕᎾ ᎠᏂᎩᎾ.
Hna-quo-no u-na-li-s-da-yv-no-nv, Tsi-sa hi-a nu-we-se-lv-gi Sa-wa-ni Qui-da; Sa-wa-ni, Tso-na u-we-tsi, ni-hi u-tli ni-s-gi-ge-yu-ha e-s-ga-quo hi-a? Hi-a nu-we-se-lv-gi; V-v, Tsa-gv-wi-yu-hi, hi-ga-ta-ha gv-ge-yu-i-yu ge-sv-i. Hi-a nu-we-se-lv-gi; De-he-lo-he-s-di di-qua-tse-li-ga u-ni-no-de-na a-ni-gi-na.
He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep.
ᏔᎵᎾ ᎯᎠ ᏅᎤᏪᏎᎸᎩ; ᏌᏩᏂ, ᏦᎾ ᎤᏪᏥ, ᏍᎩᎨᏳᎭᏧ? ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎥᎥ ᏣᎬᏫᏳᎯ, ᎯᎦᏔᎭ ᎬᎨᏳᎢᏳ ᎨᏒᎢ. ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏕᎮᎶᎮᏍᏗ ᏗᏆᏤᎵᎦ ᎤᏂᏃᏕᎾ.
Ta-li-na hi-a nv-u-we-se-lv-gi; Sa-wa-ni, Tso-na u-we-tsi, s-gi-ge-yu-ha-tsu? Hi-a nu-we-se-lv-gi; V-v Tsa-gv-wi-yu-hi, hi-ga-ta-ha gv-ge-yu-i-yu ge-sv-i. Hi-a nu-we-se-lv-gi; De-he-lo-he-s-di di-qua-tse-li-ga u-ni-no-de-na.
He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.
ᏦᎢᏁ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏌᏩᏂ, ᏦᎾ ᎤᏪᏥ, ᏍᎩᎨᏳᎭᏧ? ᏈᏓ ᎤᏲᎢᏳ ᎤᏓᏅᏓᏛᎩ ᏅᏓᏳᎵᏍᏙᏔᏅᎩ ᏦᎢᏁ ᏍᎩᎨᏳᎭᏧ ᎤᏬᏎᎸᎢ. ᎯᎠᏃ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏣᎬᏫᏳᎯ ᏂᎦᎥ ᎪᎱᏍᏗ ᎯᎦᏔᎭ, ᎯᎦᏔᎭ ᎬᎨᏳᎢᏳ ᎨᏒᎢ. ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏕᎮᎶᎮᏍᏗ ᏗᏆᏤᎵᎦ ᎤᏂᏃᏕᎾ.
Tso-i-ne hi-a nu-we-se-lv-gi; Sa-wa-ni, Tso-na u-we-tsi, s-gi-ge-yu-ha-tsu? Qui-da u-yo-i-yu u-da-nv-da-dv-gi nv-da-yu-li-s-do-ta-nv-gi tso-i-ne s-gi-ge-yu-ha-tsu u-wo-se-lv-i. Hi-a-no nu-we-se-lv-gi; Tsa-gv-wi-yu-hi ni-ga-v go-hu-s-di hi-ga-ta-ha, hi-ga-ta-ha gv-ge-yu-i-yu ge-sv-i. Tsi-sa hi-a nu-we-se-lv-gi; De-he-lo-he-s-di di-qua-tse-li-ga u-ni-no-de-na.
Verily, verily, I say unto thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst whither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not.
ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ, ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎯᎠ ᏂᎬᏪᏎᎭ; ᎯᏫᏅ ᏥᎨᏒᎩ ᏨᏒ ᎭᏓᏠᎯᎲᎩ, ᎠᎴ ᏣᏚᎵᏍᎬ ᎮᏙᎲᎩ; ᏣᏛᏐᏅᎯᏍᎩᏂ ᎨᏎᏍᏗ ᏙᏔᏐᎸᏔᏂ, ᏅᏩᏓᎴᏃ ᏓᏣᏠᎵ, ᎠᎴ ᏂᏣᏚᎵᏍᎬᎾ ᎨᏒ ᏮᏓᏣᏘᏅᏍᏔᏂ.
U-do-hi-yu-hi-ya, u-do-hi-yu-hi-ya hi-a ni-gv-we-se-ha; Hi-wi-nv tsi-ge-sv-gi tsv-sv ha-da-tlo-hi-hv-gi, a-le tsa-du-li-s-gv he-do-hv-gi; tsa-dv-so-nv-hi-s-gi-ni ge-se-s-di do-ta-so-lv-ta-ni, nv-wa-da-le-no da-tsa-tlo-li, a-le ni-tsa-du-li-s-gv-na ge-sv wv-da-tsa-ti-nv-s-ta-ni.
This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me.
ᎾᏍᎩ ᏄᏪᏒᎩ ᎤᏪᏛᏨᎩ ᎢᏳᎵᏍᏓᏁᏗᏱ ᎤᏲᎱᎯᏍᏗᏱ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩᏃ ᎤᎸᏉᏙᏗᏱ ᎤᏁᎳᏅᎯ. ᎾᏍᎩᏃ ᏁᏪᏒ, ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏍᎩᏍᏓᏩᏚᎦ.
Na-s-gi nu-we-sv-gi u-we-dv-tsv-gi i-yu-li-s-da-ne-di-yi u-yo-hu-hi-s-di-yi ge-sv-i, na-s-gi-no u-lv-quo-do-di-yi U-ne-la-nv-hi. Na-s-gi-no ne-we-sv, hi-a nu-we-se-lv-gi; S-gi-s-da-wa-du-ga.
Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following; which also leaned on his breast at supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee?
ᏈᏓᏃ ᎤᎦᏔᎲᏒ ᎤᎪᎲᎩ ᎠᏓᏍᏓᏩᏗᏒᎩ ᏥᏌ ᎤᎨᏳᎯ ᎠᏓᏍᏓᏩᏗᏙᎯ, ᎾᏍᎩ ᎤᏍᏛᎦᎸᏅᎯ ᏥᏌ ᎦᏁᏥᏱ ᎠᎾᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬᎢ, ᎠᎴ ᎯᎠ ᎢᏳᏪᏛ ᏥᎩ; ᏣᎬᏫᏳᎯ, ᎦᎪ ᎾᏍᎩ ᏣᏡᏗᏍᎩ.
Qui-da-no u-ga-ta-hv-sv u-go-hv-gi a-da-s-da-wa-di-sv-gi Tsi-sa u-ge-yu-hi a-da-s-da-wa-di-do-hi, na-s-gi u-s-dv-ga-lv-nv-hi Tsi-sa ga-ne-tsi-yi a-na-li-s-da-yv-hv-s-gv-i, a-le hi-a i-yu-we-dv tsi-gi; Tsa-gv-wi-yu-hi, ga-go na-s-gi tsa-tlu-di-s-gi.
Peter seeing him saith to Jesus, Lord, and what shall this man do?
ᏈᏓ ᎾᏍᎩ ᎤᎪᎲ, ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ ᏥᏌ; ᏣᎬᏫᏳᎯ, ᎯᎠᎾᏃ ᎦᏙᎢ?
Qui-da na-s-gi u-go-hv, hi-a nu-we-se-lv-gi Tsi-sa; Tsa-gv-wi-yu-hi, hi-a-na-no ga-do-i?
Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? follow thou me.
ᏥᏌ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎢᏳᏃ ᏥᎷᏨᎭ ᎬᏗᏍᎩ ᎡᎮᏍᏗ ᏯᏇᎵᏒ, ᎦᏙ ᎾᏍᎩ ᏨᏙᏗ? ᏍᎩᏍᏓᏩᏚᎦᏉ.
Tsi-sa hi-a nu-we-se-lv-gi; I-yu-no tsi-lu-tsv-ha gv-di-s-gi e-he-s-di ya-que-li-sv, ga-do na-s-gi tsv-do-di? S-gi-s-da-wa-du-ga-quo.
Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, He shall not die; but, If I will that he tarry till I come, what is that to thee?
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᎾᏓᏅᏟ ᎠᏁᎲ ᎤᏰᎵᏒᎩ ᎯᎠ ᎾᏂᏪᏍᎬᎢ, ᎾᏍᎩ ᎠᏓᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎥᏝ ᎠᏛᏲᎱᏏ. ᎠᏎᏃ ᏥᏌ ᎥᏝ ᏴᏛᏲᎱᏏ ᎥᏝ ᏳᏬᏎᎴᎢ, ᎯᎠᏉᏍᎩᏂ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎢᏳᏃ ᏥᎷᏨᎭ ᎬᏗᏍᎩ ᎡᎮᏍᏗ ᏯᏇᎵᏒ, ᎦᏙ ᎾᏍᎩ ᏨᏙᏗ.
Na-s-gi i-yu-s-di a-na-da-nv-tli a-ne-hv u-ye-li-sv-gi hi-a na-ni-we-s-gv-i, na-s-gi a-da-s-da-wa-di-do-hi v-tla a-dv-yo-hu-si. A-se-no Tsi-sa v-tla yv-dv-yo-hu-si v-tla yu-wo-se-le-i, hi-a-quo-s-gi-ni nu-we-se-lv-gi; I-yu-no tsi-lu-tsv-ha gv-di-s-gi e-he-s-di ya-que-li-sv, ga-do na-s-gi tsv-do-di.
This is the disciple which testifieth of these things, and wrote these things: and we know that his testimony is true.
ᎾᏍᎩ ᎯᎠ Ꮎ ᎠᏓᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎯᎠ ᏥᎧᏃᎮᎭ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎤᏬᏪᎳᏅᎯ ᏥᎩ, ᎠᎴ ᎢᏗᎦᏔᎭ ᎾᏍᎩ ᎧᏃᎮᏍᎬ ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi hi-a na a-da-s-da-wa-di-do-hi hi-a tsi-ka-no-he-ha, a-le na-s-gi hi-a u-wo-we-la-nv-hi tsi-gi, a-le i-di-ga-ta-ha na-s-gi ka-no-he-s-gv u-do-hi-yu-hi-ya ge-sv-i.
And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen.
ᎠᎴ ᎠᏏ ᎤᏣᏔ ᏥᏌ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎸᎯ, ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏃ ᏂᎦᏛ ᏱᎪᏪᏔᏅ, ᎦᏓᏅᏖᏍᎬ ᎡᎶᎯ ᎾᏍᏉ ᏯᎧᎵᎩᏉ ᎪᏪᎵ ᎾᏍᎩ ᏗᎪᏪᎳᏅᎯ. ᎡᎺᏅ.
A-le a-si u-tsa-ta Tsi-sa tsu-lv-wi-s-da-ne-lv-hi, na-s-gi i-yu-no ni-ga-dv yi-go-we-ta-nv, ga-da-nv-te-s-gv e-lo-hi na-s-quo ya-ka-li-gi-quo go-we-li na-s-gi di-go-we-la-nv-hi. E-me-nv.