And straightway in the morning the chief priests held a consultation with the elders and scribes and the whole council, and bound Jesus, and carried him away, and delivered him to Pilate.
ᎩᎳᏉᏃ ᎢᏴᏛ ᏭᎩᏨᏅ ᏄᏂᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎠᏁᎶᎯ, ᎠᎴ ᏧᎾᏛᏐᏅᎯ, ᎠᎴ ᏗᏃᏪᎵᏍᎩ, ᎠᎴ ᏂᎦᏛ ᏗᏂᎳᏫᎩ ᎤᎾᎵᏃᎮᎸ ᎤᎾᎸᎴ ᏥᏌ, ᎠᎴ ᎤᎾᏘᎾᏫᏛᎮᎢ, ᎠᎴ ᏆᎴᏗ ᏫᏚᏂᏲᎯᏎᎴᎢ.
Gi-la-quo-no i-yv-dv wu-gi-tsv-nv nu-ni-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv--a-ne-lo-hi, a-le tsu-na-dv-so-nv-hi, a-le di-no-we-li-s-gi, a-le ni-ga-dv di-ni-la-wi-gi u-na-li-no-he-lv u-na-lv-le Tsi-sa, a-le u-na-ti-na-wi-dv-he-i, a-le Qua-le-di wi-du-ni-yo-hi-se-le-i.
And Pilate asked him, Art thou the King of the Jews? And he answering said unto him, Thou sayest it.
ᏆᎴᏗᏃ ᎤᏛᏛᏁ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎴᎢ, ᏂᎯᏍᎪ ᏣᎬᏫᏳᎯ ᎠᏂᏧᏏ ᎤᎾᏤᎵᎦ? ᎤᏁᏨᏃ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎴᎢ, ᏰᎵᏉ ᏂᏫ.
Qua-le-di-no u-dv-dv-ne hi-a nu-we-se-le-i, Ni-hi-s-go Tsa-gv-wi-yu-hi A-ni-tsu-si u-na-tse-li-ga? U-ne-tsv-no hi-a nu-we-se-le-i, Ye-li-quo ni-wi.
And the chief priests accused him of many things: but he answered nothing.
ᏄᏂᎬᏫᏳᏒᏃ ᎠᏥᎸ-ᎠᏁᎶᎯ ᎤᏣᏖ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎬᏭᎯᏍᏗᏍᎨᎢ.
Nu-ni-gv-wi-yu-sv-no a-tsi-lv--a-ne-lo-hi u-tsa-te tsu-da-le-nv-dv gv-wu-hi-s-di-s-ge-i.
And Pilate asked him again, saying, Answerest thou nothing? behold how many things they witness against thee.
ᏆᎴᏗᏃ ᏔᎵᏁ ᎤᏛᏛᏁ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎢ; ᏝᏍᎪ ᎪᎱᏍᏗ ᏯᏗᎭ? ᎬᏂᏳᏉ ᎤᏣᏘ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎠᏂᏃᎮᎭ ᎨᏣᏡᏗᎭ.
Qua-le-di-no ta-li-ne u-dv-dv-ne hi-a nu-we-se-i; Tla-s-go go-hu-s-di ya-di-ha? Gv-ni-yu-quo u-tsa-ti tsu-da-le-nv-dv a-ni-no-he-ha ge-tsa-tlu-di-ha.
But Jesus yet answered nothing; so that Pilate marvelled.
ᎠᏎᏃ ᏥᏌ ᎠᏏ ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᏯᏗᏍᎨᎢ; ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏆᎴᏗ ᎤᏍᏆᏂᎪᏎᎢ.
A-se-no Tsi-sa a-si v-tla go-hu-s-di ya-di-s-ge-i; na-s-gi i-yu-s-di Qua-le-di u-s-qua-ni-go-se-i.
Now at that feast he released unto them one prisoner, whomsoever they desired.
ᏓᎾᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬᏃ ᎢᏳᎢ ᏓᏲᎯᏎᎮ ᎠᏏᏴᏫ ᎠᏴᎩ, ᎾᏍᎩᏉ ᎠᏂᏔᏲᎭ.
Da-na-li-s-da-yv-hv-s-gv-no i-yu-i da-yo-hi-se-he a-si-yv-wi a-yv-gi, na-s-gi-quo a-ni-ta-yo-ha.
And there was one named Barabbas, which lay bound with them that had made insurrection with him, who had committed murder in the insurrection.
ᎠᏏᏴᏫᏃ ᎡᎮ ᏆᎳᏆ ᏧᏙᎢᏛ ᎾᏍᎩ ᎢᏧᎳᎭ ᏕᎨᎦᎸᎡ ᎬᏩᎵᎪᏁᎸᎯ ᎤᎾᏓᏑᏰᏛ ᎤᎾᎵᏖᎸᏅᎯ, ᎾᏍᎩ ᎤᎾᏓᎸᎯ ᎨᏎ ᎾᎯᏳ ᎤᎾᏓᏑᏰᏛ ᎤᎾᎵᏖᎸᏅᎢ.
A-si-yv-wi-no e-he Qua-la-qua tsu-do-i-dv na-s-gi i-tsu-la-ha de-ge-ga-lv-e gv-wa-li-go-ne-lv-hi u-na-da-su-ye-dv u-na-li-te-lv-nv-hi, na-s-gi u-na-da-lv-hi ge-se na-hi-yu u-na-da-su-ye-dv u-na-li-te-lv-nv-i.
And the multitude crying aloud began to desire him to do as he had ever done unto them.
ᎤᏂᏣᏘᏃ ᎠᏍᏓᏯ ᎤᎾᎵᏍᏕᎢ, ᎤᎾᎴᏅᎮ ᎤᏂᏔᏲᎴ ᎾᏍᎩᏯ ᏂᏚᏛᏁᎸ ᏧᏩᎫᏔᏅᏒ ᎢᏧᏛᏁᏗᏱ.
U-ni-tsa-ti-no a-s-da-ya u-na-li-s-de-i, u-na-le-nv-he u-ni-ta-yo-le na-s-gi-ya ni-du-dv-ne-lv tsu-wa-gu-ta-nv-sv i-tsu-dv-ne-di-yi.
But Pilate answered them, saying, Will ye that I release unto you the King of the Jews?
ᏆᎴᏗᏃ ᏚᏁᏤᎴ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎢ, ᎢᏣᏚᎵᏍᎪ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎠᏂᏧᏏ ᎤᎾᏤᎵᎦ ᏗᏳᏲᎯᏎᏗᏱ.
Qua-le-di-no du-ne-tse-le hi-a nu-we-se-i, I-tsa-du-li-s-go U-gv-wi-yu-hi A-ni-tsu-si u-na-tse-li-ga di-yu-yo-hi-se-di-yi.
For he knew that the chief priests had delivered him for envy.
ᎠᎦᏔᎮᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᏄᏂᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎠᏁᎶᎯ ᎠᏅᏳᏤᎲᏉ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬ ᏕᎬᏩᏲᏒᎢ.
A-ga-ta-he-ye-no na-s-gi nu-ni-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv--a-ne-lo-hi a-nv-yu-tse-hv-quo nv-di-ga-li-s-do-di-s-gv de-gv-wa-yo-sv-i.
But the chief priests moved the people, that he should rather release Barabbas unto them.
ᎠᏎᏃ ᏄᏂᎬᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎠᏁᎶᎯ ᏄᏅᏂᏌᏁ ᎤᏂᏣᏘ ᏴᏫ, ᎾᏍᎩ ᏆᎳᏆ ᎤᏂᏔᏲᏍᏗᏱ ᏧᏲᎯᏎᏗᏱ.
A-se-no nu-ni-gv-yu-sv a-tsi-lv--a-ne-lo-hi nu-nv-ni-sa-ne u-ni-tsa-ti yv-wi, na-s-gi Qua-la-qua u-ni-ta-yo-s-di-yi tsu-yo-hi-se-di-yi.
And Pilate answered and said again unto them, What will ye then that I shall do unto him whom ye call the King of the Jews?
ᏆᎴᏗᏃ ᏔᎵᏁ ᎤᏁᏨ, ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎴᎢ, ᎦᏙᏃ ᎢᏣᏚᎵ ᏥᏴᏁᏗᏱ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎠᏂᏧᏏ ᎤᎾᏤᎵᎦ ᏤᏦᏎᎭ?
Qua-le-di-no ta-li-ne u-ne-tsv, hi-a ni-du-we-se-le-i, Ga-do-no i-tsa-du-li tsi-yv-ne-di-yi na-s-gi na U-gv-wi-yu-hi A-ni-tsu-si u-na-tse-li-ga tse-tso-se-ha?
And they cried out again, Crucify him.
ᏔᎵᏁᏃ ᎤᏁᎷᏁᎢ ᎯᏯᏛᎥᎦ ᎤᎾᏛᏁᎢ.
Ta-li-ne-no u-ne-lu-ne-i hi-ya-dv-v-ga u-na-dv-ne-i.
Then Pilate said unto them, Why, what evil hath he done? And they cried out the more exceedingly, Crucify him.
ᏆᎴᏗᏃ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎴᎢ, ᎦᏙᏃ, ᎦᏙ ᎤᏍᏗ ᎤᏲ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎸ? ᎠᏎᏃ ᎤᏟᏉ ᎢᏯᏍᏓᏯ ᎤᏁᎷᏁᎢ, ᎯᏯᏛᎥᎦ, ᎤᎾᏛᏁᎢ.
Qua-le-di-no hi-a ni-du-we-se-le-i, Ga-do-no, ga-do u-s-di u-yo du-lv-wi-s-da-ne-lv? A-se-no u-tli-quo i-ya-s-da-ya u-ne-lu-ne-i, hi-ya-dv-v-ga, u-na-dv-ne-i.
And so Pilate, willing to content the people, released Barabbas unto them, and delivered Jesus, when he had scourged him, to be crucified.
ᏆᎴᏗᏃ ᎣᏏᏳ ᎤᏰᎸᏎ ᎣᏍᏛ ᏧᏓᏅᏓᏗᏍᏙᏗᏱ ᎤᏂᏣᏘ, ᏚᏲᎯᏎᎴ ᏆᎳᏆ, ᏥᏌᏃ ᎤᎵᎥᏂᎸ ᏚᏲᏎ ᎠᎦᏛᏗᏱ.
Qua-le-di-no o-si-yu u-ye-lv-se o-s-dv tsu-da-nv-da-di-s-do-di-yi u-ni-tsa-ti, du-yo-hi-se-le Qua-la-qua, Tsi-sa-no u-li-v-ni-lv du-yo-se a-ga-dv-di-yi.
And the soldiers led him away into the hall, called Praetorium; and they call together the whole band.
ᎠᏂᏯᏫᏍᎩᏃ ᎬᏩᏘᎾᏫᏛᎮ ᏫᎬᏩᏴᏔᏁ ᎤᎬᏫᏳᎯᏱ ᎠᏓᏁᎸᎢ ᎾᏍᎩ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏣᏥᎳᏫᏤᏗᏱ, ᏂᎦᏛᏃ ᏑᎾᏓᏡᎩ ᏫᏚᏂᏯᏅᎮᎢ.
A-ni-ya-wi-s-gi-no gv-wa-ti-na-wi-dv-he wi-gv-wa-yv-ta-ne u-gv-wi-yu-hi-yi a-da-ne-lv-i na-s-gi u-gv-wi-yu-hi tsa-tsi-la-wi-tse-di-yi, ni-ga-dv-no su-na-da-tlu-gi wi-du-ni-ya-nv-he-i.
And they clothed him with purple, and platted a crown of thorns, and put it about his head,
ᎩᎦᎨᏃ ᎬᏩᏄᏪᎡᎢ, ᎠᎴ ᎠᎵᏍᏚᎶ ᏧᏣᏲᏍᏗ ᎪᏢᏔᏅᎯ ᎤᏂᏍᏕᏲᏅ, ᎾᏍᎩ ᎤᏂᏍᏚᎶᏔᏁᎢ.
Gi-ga-ge-no gv-wa-nu-we-e-i, a-le a-li-s-du-lo tsu-tsa-yo-s-di go-tlv-ta-nv-hi u-ni-s-de-yo-nv, na-s-gi u-ni-s-du-lo-ta-ne-i.
And began to salute him, Hail, King of the Jews!
ᎠᎴ ᎤᎾᎴᏅᎮ ᎠᏂᏲᎵᎮᎢ, ᎢᏨᏲᎵᎦ, ᏣᎬᏫᏳᎯ ᎠᏂᏧᏏ ᎤᎾᏤᎵᎦ, ᎠᎾᏗᏍᎨᎢ.
A-le u-na-le-nv-he a-ni-yo-li-he-i, i-tsv-yo-li-ga, Tsa-gv-wi-yu-hi A-ni-tsu-si u-na-tse-li-ga, a-na-di-s-ge-i.
And they smote him on the head with a reed, and did spit upon him, and bowing their knees worshipped him.
ᎠᏍᎪᎵᏃ ᏕᎬᏩᏂᎮ ᎦᎾᏍᏓ ᎬᏗ, ᎠᎴ ᏕᎬᏩᎵᏥᏍᏆᏍᎨᎢ, ᎠᎴ ᏓᎾᎵᏂᏆᏅᎥᏍᎨ ᎬᏩᏓᏙᎵᏍᏓᏁᎮᎢ.
A-s-go-li-no de-gv-wa-ni-he ga-na-s-da gv-di, a-le de-gv-wa-li-tsi-s-qua-s-ge-i, a-le da-na-li-ni-qua-nv-v-s-ge gv-wa-da-do-li-s-da-ne-he-i.
And when they had mocked him, they took off the purple from him, and put his own clothes on him, and led him out to crucify him.
ᎤᎾᏕᎰᏔᏃᏅᏃ, ᎬᏩᏄᏪᏎ ᎩᎦᎨᎢ, ᎠᎴ ᎤᏩᏒ ᏧᏄᏬ ᏕᎬᏩᏄᏬᎡᎢ, ᎠᎴ ᏫᎬᏩᏘᏅᏍᏔᏁ ᎬᏩᏛᏗᏱ.
U-na-de-ho-ta-no-nv-no, gv-wa-nu-we-se gi-ga-ge-i, a-le u-wa-sv tsu-nu-wo de-gv-wa-nu-wo-e-i, a-le wi-gv-wa-ti-nv-s-ta-ne gv-wa-dv-di-yi.
And they compel one Simon a Cyrenian, who passed by, coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross.
ᎩᎶᏃ ᎢᏳᏍᏗ ᏌᏩᏂ ᏧᏙᎢᏛ ᏌᎵᏂ ᎡᎯ ᎠᎢᏎᎢ, ᏙᏗᎦᎶᎨᏒ ᏅᏓᏳᎶᏒᎯ, ᎾᏍᎩ ᎡᎵᎩ ᎠᎴ ᎷᏆᏏ ᎤᏂᏙᏓ, ᎾᏍᎩ ᎤᏤᎵ ᏧᏓᎿᎭᏩᏛ ᎤᏪᏅᏍᏗᏱ ᏄᏅᏁᎴᎢ.
Gi-lo-no i-yu-s-di Sa-wa-ni tsu-do-i-dv Sa-li-ni e-hi a-i-se-i, do-di-ga-lo-ge-sv nv-da-yu-lo-sv-hi, na-s-gi E-li-gi a-le Lu-qua-si u-ni-do-da, na-s-gi u-tse-li tsu-da-hna-wa-dv u-we-nv-s-di-yi nu-nv-ne-le-i.
And they bring him unto the place Golgotha, which is, being interpreted, The place of a skull.
ᎪᎵᎦᏓᏃ ᏚᏙᎥ ᏫᎬᏩᏘᏅᏔᏁᎢ, ᎾᏍᎩ ᎠᏁᏢᏔᏅᎯ ᎨᏒ ᎤᏍᏆᎷᎪ ᎦᏛᎦ.
Go-li-ga-da-no du-do-v wi-gv-wa-ti-nv-ta-ne-i, na-s-gi a-ne-tlv-ta-nv-hi ge-sv u-s-qua-lu-go ga-dv-ga.
And they gave him to drink wine mingled with myrrh: but he received it not.
ᎬᏩᏁᏁᎴᏃ ᎤᏗᏔᏍᏗ ᎩᎦᎨᎠᏗᏔᏍᏗ ᎻᎳ ᎠᏑᎵ; ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᏳᏁᎩᏎᎢ.
Gv-wa-ne-ne-le-no u-di-ta-s-di gi-ga-ge-a-di-ta-s-di mi-la a-su-li; a-se-no v-tla yu-ne-gi-se-i.
And when they had crucified him, they parted his garments, casting lots upon them, what every man should take.
ᎿᎭᏉᏃ ᏓᏓᎿᎭᏩᏍᏛ ᎬᏩᏛᏅ ᎤᏂᏯᏙᎴ ᏧᏄᏬᎢ, ᎤᎾᏎᏒᎮ ᎤᎾᏙᎴᎰᎯᏍᏗᏱ ᎾᏍᎩ ᎠᏂᏏᏴᏫᎭ ᏧᏂᏁᏒᏍᏗ ᎨᏒᎢ.
Hna-quo-no da-da-hna-wa-s-dv gv-wa-dv-nv u-ni-ya-do-le tsu-nu-wo-i, u-na-se-sv-he u-na-do-le-ho-hi-s-di-yi na-s-gi a-ni-si-yv-wi-ha tsu-ni-ne-sv-s-di ge-sv-i.
And it was the third hour, and they crucified him.
ᏐᎣᏁᎳᏃ ᎢᏳᏟᎶᏛ ᎧᎳᏩᏗᏒ ᎨᏎᎢ, ᎠᎴ ᎬᏩᏛᏁᎢ.
So-o-ne-la-no i-yu-tli-lo-dv ka-la-wa-di-sv ge-se-i, a-le gv-wa-dv-ne-i.
And the superscription of his accusation was written over, THE KING OF THE JEWS.
ᎦᎸᎳᏗᏢᏃ ᎪᏪᎴ ᏄᏍᏛ ᎠᎫᎢᏍᏛᎢ, ᎯᎠ ᏂᎬᏁᎢ, ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎠᏂᏧᏏ ᎤᎾᏤᎵᎦ.
Ga-lv-la-di-tlv-no go-we-le nu-s-dv a-gu-i-s-dv-i, hi-a ni-gv-ne-i, U-Gv-Wi-Yu-Hi A-Ni-Tsu-Si U-Na-Tse-Li-Ga.
And with him they crucify two thieves; the one on his right hand, and the other on his left.
ᎢᏧᎳᎭᏃ ᏕᎨᎦᏛᏁ ᎠᏂᏔᎵ ᏗᎾᏓᎾᏌᎲᏍᎩ; ᎠᏏᏴᏫ ᎠᎦᏘᏏᏗᏢ, ᏐᎢᏃ ᎠᎦᏍᎦᏂ ᎢᏗᏢ.
I-tsu-la-ha-no de-ge-ga-dv-ne a-ni-ta-li di-na-da-na-sa-hv-s-gi; a-si-yv-wi a-ga-ti-si-di-tlv, so-i-no a-ga-s-ga-ni i-di-tlv.
And the scripture was fulfilled, which saith, And he was numbered with the transgressors.
ᎪᏪᎸᏃ ᎤᏙᎯᏳᏁᎢ, ᎯᎠ ᏥᏂᎦᏪᎭ, ᎤᏂᏍᎦᏅᏨᎯ ᎨᎦᏎᎸ ᎠᎦᏠᏯᏍᏔᏅᎩ.
Go-we-lv-no u-do-hi-yu-ne-i, hi-a tsi-ni-ga-we-ha, u-ni-s-ga-nv-tsv-hi ge-ga-se-lv a-ga-tlo-ya-s-ta-nv-gi.
And they that passed by railed on him, wagging their heads, and saying, Ah, thou that destroyest the temple, and buildest it in three days,
ᎠᏂᎶᏍᎩᏃ ᎦᎬᏩᏐᏢᏗᏍᎨᎢ, ᎠᎴ ᏓᎾᎵᏍᏛᏂᎮ ᎯᎠ ᎾᏂᏪᏍᎨᎢ, Ᏺ, ᎤᏛᏅ-ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ ᎯᏲᏍᏗᏍᎩ, ᎠᎴ ᏦᎢᏉᏉ ᎢᎦ ᎯᏱᎵᏙᎯ ᎭᏁᏍᎨᏍᎩ,
A-ni-lo-s-gi-no ga-gv-wa-so-tlv-di-s-ge-i, a-le da-na-li-s-dv-ni-he hi-a na-ni-we-s-ge-i, Yo, u-dv-nv--di-ga-la-wi-i-s-di-yi hi-yo-s-di-s-gi, a-le tso-i-quo-quo i-ga hi-yi-li-do-hi ha-ne-s-ge-s-gi,
Save thyself, and come down from the cross.
ᏨᏒ ᎭᎵᏍᏕᎸ, ᎠᎴ ᎡᎭᏠᎠᎯ ᏓᏓᎿᎭᏩᏍᏛᎢ.
Tsv-sv ha-li-s-de-lv, a-le e-ha-tlo-a-hi da-da-hna-wa-s-dv-i.
Likewise also the chief priests mocking said among themselves with the scribes, He saved others; himself he cannot save.
ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᏄᏂᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ ᎠᏁᎶᎯ ᎠᎴ ᏗᏃᏪᎵᏍᎩ ᎬᏩᏕᎰᏗᏍᎬ, ᎯᎠ ᏂᏓᎾᏓᏪᏎᎮᎢ, ᏅᏩᎾᏓᎴ ᏓᏍᏕᎵᏍᎬᎩ; ᎤᏩᏒ ᎥᏝ ᏴᎬᎵᏍᏕᎸ.
Na-s-gi-ya na-s-quo nu-ni-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv a-ne-lo-hi a-le di-no-we-li-s-gi gv-wa-de-ho-di-s-gv, hi-a ni-da-na-da-we-se-he-i, Nv-wa-na-da-le da-s-de-li-s-gv-gi; u-wa-sv v-tla yv-gv-li-s-de-lv.
Let Christ the King of Israel descend now from the cross, that we may see and believe. And they that were crucified with him reviled him.
ᎦᎶᏁᏛ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎢᏏᎵ ᎤᎾᏤᎵᎦ ᎿᎭᏉ ᏩᏠᎠᎯ ᏓᏓᎿᎭᏩᏍᏛᎢ, ᎾᏍᎩ ᎣᎩᎪᏩᏛᏗᏱ ᎠᎴ ᎣᎪᎯᏳᏗᏱ. ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎢᏧᎳᎭ ᏗᎨᎦᏛᏅᎯ ᎦᎬᏩᏐᏢᏕᎢ.
Ga-lo-ne-dv U-gv-wi-yu-hi I-si-li u-na-tse-li-ga hna-quo wa-tlo-a-hi da-da-hna-wa-s-dv-i, na-s-gi o-gi-go-wa-dv-di-yi a-le o-go-hi-yu-di-yi. A-le na-s-gi i-tsu-la-ha di-ge-ga-dv-nv-hi ga-gv-wa-so-tlv-de-i.
And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour.
ᏔᎳᏚᏃ ᎢᏳᏟᎶᏛ ᎤᎵᏰᎢᎶᎸ ᎤᎵᏏᎲᏎ ᏂᎬᎾᏛ ᎾᎿᎭᎦᏙᎯ, ᏦᎢ ᎢᏳᏟᎶᏛ ᎢᏯᏍᏘ.
Ta-la-du-no i-yu-tli-lo-dv u-li-ye-i-lo-lv u-li-si-hv-se ni-gv-na-dv na-hna ga-do-hi, tso-i i-yu-tli-lo-dv i-ya-s-ti.
And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me?
ᏦᎢᏁ ᎢᏳᏟᎶᏛ ᎤᎵᏰᎢᎶᎸ ᏥᏌ ᎠᏍᏓᏯ ᎤᏪᎷᏁᎢ, ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎢ, ᎢᎶᎢ, ᎢᎶᎢ, ᎳᎹ ᏌᏆᏓᏂ? ᎾᏍᎩ ᎠᏁᏢᏔᏅᎯ ᎯᎠ ᏄᏍᏗ ᎦᏛᎦ, ᎠᏆᏁᎳᏅᎯ, ᎠᏆᏁᎳᏅᎯ, ᎦᏙᏃ ᎥᏍᏋᏕᎩ?
Tso-i-ne i-yu-tli-lo-dv u-li-ye-i-lo-lv Tsi-sa a-s-da-ya u-we-lu-ne-i, hi-a nu-we-se-i, I-lo-i, I-lo-i, la-ma sa-qua-da-ni? Na-s-gi a-ne-tlv-ta-nv-hi hi-a nu-s-di ga-dv-ga, A-qua-ne-la-nv-hi, A-qua-ne-la-nv-hi, ga-do-no v-s-quv-de-gi?
And some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he calleth Elias.
ᎢᎦᏛᏃ ᎾᎥ ᎠᏂᏙᎾᎢ ᎤᎾᏛᎦᏅ, ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏎᎢ, ᎬᏂᏳᏉ, ᎢᎳᏯ ᎠᏯᏂᎭ.
I-ga-dv-no na-v a-ni-do-na-i u-na-dv-ga-nv, hi-a nu-ni-we-se-i, Gv-ni-yu-quo, I-la-ya a-ya-ni-ha.
And one ran and filled a spunge full of vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink, saying, Let alone; let us see whether Elias will come to take him down.
ᎠᏎᏴᏫᏃ ᏚᏍᏆᎸᏔᏅ, ᎠᎴ ᏚᏬᎵ ᏧᏂᏦᏯᏍᏗ ᏭᎧᎵᎢᏍᏔᏅ, ᎠᎴ ᎦᎾᏍᏙᎯ ᎤᏪᏆᏔᏅ, ᎤᏁᏁᎸ ᎤᏗᏔᏍᏗ; ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎢ, ᎤᏁᎳᎩ, ᎢᏓᏙᎴᎰᎯ, ᏥᎪᏃ ᎢᎳᏯ ᏓᎦᎷᏥ ᏓᏳᏠᎥᏔᏂᎵ.
A-se-yv-wi-no du-s-qua-lv-ta-nv, a-le du-wo-li tsu-ni-tso-ya-s-di wu-ka-li-i-s-ta-nv, a-le ga-na-s-do-hi u-we-qua-ta-nv, u-ne-ne-lv u-di-ta-s-di; hi-a nu-we-se-i, U-ne-la-gi, i-da-do-le-ho-hi, tsi-go-no I-la-ya da-ga-lu-tsi da-yu-tlo-v-ta-ni-li.
And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost.
ᏥᏌᏃ ᎠᏍᏓᏯ ᎤᏪᎷᏅ, ᎤᎵᏍᏆᏕᎴᎢ.
Tsi-sa-no a-s-da-ya u-we-lu-nv, u-li-s-qua-de-le-i.
And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom.
ᎠᏰᏙᎳᏛᏗᏃ ᎤᏛᏅ-ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ ᎦᏛ ᎤᏓᏣᎦᎸᎮ ᏔᎵ ᏄᏓᏕᎢ, ᎦᎸᎳᏗ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᏛ ᎡᎳᏗ ᏩᏍᏗ.
A-ye-do-la-dv-di-no u-dv-nv--di-ga-la-wi-i-s-di-yi ga-dv u-da-tsa-ga-lv-he ta-li nu-da-de-i, ga-lv-la-di nv-da-yu-da-le-nv-dv e-la-di wa-s-di.
And when the centurion, which stood over against him, saw that he so cried out, and gave up the ghost, he said, Truly this man was the Son of God.
ᎠᏍᎪᎯᏧᏈᏃ ᏗᏘᏂᏙᎯ ᎠᎢᏗᏢ ᏧᏳᎪᏗ ᎦᏙᎩ, ᎤᏙᎴᎰᏒ ᎾᏍᎩ ᎤᏪᎷᏅᎢ, ᎠᎴ ᎤᎵᏍᏆᏕᎸᎢ, ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎢ, ᎤᏙᎯᏳᎯ ᎯᎠ ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ.
A-s-go-hi-tsu-qui-no di-ti-ni-do-hi a-i-di-tlv tsu-yu-go-di ga-do-gi, u-do-le-ho-sv na-s-gi u-we-lu-nv-i, a-le u-li-s-qua-de-lv-i, hi-a nu-we-se-i, U-do-hi-yu-hi hi-a a-s-ga-ya U-ne-la-nv-hi U-we-tsi ge-se-i.
There were also women looking on afar off: among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James the less and of Joses, and Salome;
ᎠᏂᎨᏴᏃ ᎾᏍᏉ Ꭸ ᎢᏴᏛ ᏙᏗᏂᎧᏁᎢ; ᎾᎿᎭᏃ ᎠᏁᎴ ᎺᎵ ᏑᎩᏕᎵ ᎡᎯ, ᎠᎴ ᎺᎵ ᏥᎻ ᎤᏍᏗ ᎠᎴ ᏦᏏ ᎤᏂᏥᎢ, ᎠᎴ ᏌᎶᎻ.
A-ni-ge-yv-no na-s-quo ge i-yv-dv do-di-ni-ka-ne-i; na-hna-no a-ne-le Me-li Su-gi-de-li e-hi, a-le Me-li Tsi-mi u-s-di a-le Tso-si u-ni-tsi-i, a-le Sa-lo-mi.
(Who also, when he was in Galilee, followed him, and ministered unto him;) and many other women which came up with him unto Jerusalem.
ᎾᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᎨᎵᎵ ᏤᏙᎮ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎮ ᎠᎴ ᎬᏩᏍᏕᎸᎯᏙᎮᎢ; ᎠᎴ ᎤᏂᏣᏖ ᏅᏩᎾᏓᎴ ᎠᏂᎨᏴ ᏥᎷᏏᎵᎻ ᏅᏓᎬᏩᏍᏓᏩᏙᎸᎯ.
Na-s-gi na-s-quo Ge-li-li tse-do-he gv-wa-s-da-wa-di-do-he a-le gv-wa-s-de-lv-hi-do-he-i; a-le u-ni-tsa-te nv-wa-na-da-le a-ni-ge-yv Tsi-lu-si-li-mi nv-da-gv-wa-s-da-wa-do-lv-hi.
And now when the even was come, because it was the preparation, that is, the day before the sabbath,
ᎿᎭᏉᏃ ᎤᏒ ᏄᎵᏍᏔᏅ, ᎾᏍᎩ ᎠᏛᏅᎢᏍᏙᏗᏱ ᎨᏒ ᎢᏳᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎤᎾᏙᏓᏈᏕᎾ ᎢᎦ ᎨᏒᎢ.
Hna-quo-no u-sv nu-li-s-ta-nv, na-s-gi a-dv-nv-i-s-do-di-yi ge-sv i-yu-s-di, na-s-gi u-na-do-da-qui-de-na i-ga ge-sv-i.
Joseph of Arimathaea, and honourable counseller, which also waited for the kingdom of God, came, and went in boldly unto Pilate, and craved the body of Jesus.
ᏦᏩ ᎠᎵᎹᏗᏱ ᎡᎯ ᎠᏥᎸᏉᏗ ᏗᎦᎳᏫᎩ, ᎾᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᎠᎦᏘᏰ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒ ᎤᎷᎯᏍᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᎤᎷᏤᎢ, ᎠᎴ ᎾᏍᎦᎢᎲᎾ ᏭᏴᎴ ᏆᎴᏗᏱ, ᎠᎴ ᎤᏔᏲᎴ ᏥᏌ ᎠᏰᎸᎢ.
Tso-wa A-li-ma-di-yi e-hi a-tsi-lv-quo-di di-ga-la-wi-gi, na-s-gi na-s-quo a-ga-ti-ye U-ne-la-nv-hi u-gv-wi-yu-hi ge-sv u-lu-hi-s-di-yi, na-s-gi u-lu-tse-i, a-le na-s-ga-i-hv-na wu-yv-le Qua-le-di-yi, a-le u-ta-yo-le Tsi-sa a-ye-lv-i.
And Pilate marvelled if he were already dead: and calling unto him the centurion, he asked him whether he had been any while dead.
ᏆᎴᏗᏃ ᎤᏍᏆᏏᎪᏎ ᎤᏜᏓᏏᏛᎡᎮ ᎾᏞᎬ ᎤᏲᎱᏒᎢ; ᏭᏯᏅᎲᏃ ᎠᏍᎪᎯᏧᏈ ᏗᏘᏂᏙᎯ, ᎤᏛᏛᏁ, ᏰᎵᏍᎪ ᎪᎯᎩ ᎬᏩᏲᎱᏒᎯ, ᎤᏛᏁᎢ.
Qua-le-di-no u-s-qua-si-go-se u-dla-si-dv-e-he na-tle-gv u-yo-hu-sv-i; wu-ya-nv-hv-no a-s-go-hi-tsu-qui di-ti-ni-do-hi, u-dv-dv-ne, ye-li-s-go go-hi-gi gv-wa-yo-hu-sv-hi, u-dv-ne-i.
And when he knew it of the centurion, he gave the body to Joseph.
ᎬᏂᎨᏒᏃ ᏄᏩᏁᎸ ᎠᏍᎪᎯᏧᏈ ᏗᏘᏂᏙᎯ, ᏦᏩ ᏚᏲᎯᏎᎴ ᎠᏰᎸᎢ.
Gv-ni-ge-sv-no nu-wa-ne-lv a-s-go-hi-tsu-qui di-ti-ni-do-hi, Tso-wa du-yo-hi-se-le a-ye-lv-i.
And he bought fine linen, and took him down, and wrapped him in the linen, and laid him in a sepulchre which was hewn out of a rock, and rolled a stone unto the door of the sepulchre.
ᎤᏩᏒᏃ ᎤᏏᏙᎵ ᏙᎴᏛ ᎠᏄᏬ, ᎠᎴ ᎤᏕᏒ ᎠᏰᎸᎢ, ᎠᎴ ᎠᏄᏬᎩᎯ ᏙᎴᏛ ᎤᏪᏣᏄᎳᏅ, ᎠᏤᎵᏍᏛ ᎤᏅᏁ ᎾᏍᎩ ᏅᏲᎯ ᎠᏍᎪᏒᎢ, ᎠᎴ ᏅᏯ ᎤᏪᏌᏆᎴᎴᎢ ᎠᏤᎵᏍᏛ ᎦᎶᎯᏍᏗᏱ ᎤᏁᎢ.
U-wa-sv-no u-si-do-li do-le-dv a-nu-wo, a-le u-de-sv a-ye-lv-i, a-le a-nu-wo-gi-hi do-le-dv u-we-tsa-nu-la-nv, a-tse-li-s-dv u-nv-ne na-s-gi nv-yo-hi a-s-go-sv-i, a-le nv-ya u-we-sa-qua-le-le-i a-tse-li-s-dv ga-lo-hi-s-di-yi u-ne-i.
And Mary Magdalene and Mary the mother of Joses beheld where he was laid.
ᎺᎵᏃ ᎹᎩᏕᎵ ᎡᎯ, ᎠᎴ ᎺᎵ ᏦᏏ ᎤᏥ ᎤᏂᎪᎮ ᎾᎿᎭᎤᏂᏅᏅᎢ.
Me-li-no Ma-gi-de-li e-hi, a-le Me-li Tso-si u-tsi u-ni-go-he na-hna u-ni-nv-nv-i.