The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven.
ᎠᏂᏆᎵᏏᏃ ᎠᎴ ᎠᏂᏌᏚᏏ ᎤᏂᎷᏨᎩ, ᎬᏩᎪᎵᏰᏍᎬᏃ ᎬᏩᏔᏲᏎᎸᎩ ᏧᎾᏄᎪᏫᏎᏗᏱ ᎤᏰᎸᏛ ᎦᎸᎳᏗ ᏅᏓᏳᎶᏒᎯ.
A-ni-qua-li-si-no a-le A-ni-sa-du-si u-ni-lu-tsv-gi, gv-wa-go-li-ye-s-gv-no gv-wa-ta-yo-se-lv-gi tsu-na-nu-go-wi-se-di-yi u-ye-lv-dv ga-lv-la-di nv-da-yu-lo-sv-hi.
He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red.
ᎤᏁᏨᏃ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎤᏒᏂᎦᎵᏍᏓ ᎯᎠ ᏂᏥᏪᏍᎪᎢ; ᎤᎸᎦᎵᏱᏌᏛ ᎨᏎᏍᏗ, ᎦᎸᎶᏰᏃ ᎩᎦᎨᎢᏳ ᎢᎩ.
U-ne-tsv-no hi-a ni-du-we-se-lv-gi; U-sv-ni-ga-li-s-da hi-a ni-tsi-we-s-go-i; u-lv-ga-li-yi-sa-dv ge-se-s-di, ga-lv-lo-ye-no gi-ga-ge-i-yu i-gi.
And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowring. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times?
ᏑᎾᎴᏃ ᏥᎨᏐᎢ, ᎪᎯ ᎢᎦ ᏥᎩ ᏛᎦᎿᎭᏂ, ᎦᎸᎶᏰᏃ ᎩᎦᎨᎢᏳ ᎢᎩ, ᎠᎴ ᎢᎦᎶᎩᎵᏰᎭ, ᎢᏣᏗᏍᎪᎢ. ᎢᏣᏠᎾᏍᏗ, ᏰᎵᏉ ᎢᏣᏙᎴᎰᏍᎪ ᏄᏍᏛ ᎦᎸᎶᎢ, ᏝᏍᎪᏃ ᏰᎵ ᎨᏣᏙᎴᎰᎯᏍᏗ ᏱᎩ ᎤᏰᎸᏛ ᎢᏳ ᎵᏍᏔᏂᏓᏍᏗ ᎨᏒᎢ?
Su-na-le-no tsi-ge-so-i, Go-hi i-ga tsi-gi dv-ga-hna-ni, ga-lv-lo-ye-no gi-ga-ge-i-yu i-gi, a-le i-ga-lo-gi-li-ye-ha, i-tsa-di-s-go-i. I-tsa-tlo-na-s-di, ye-li-quo i-tsa-do-le-ho-s-go nu-s-dv ga-lv-lo-i, tla-s-go-no ye-li ge-tsa-do-le-ho-hi-s-di yi-gi u-ye-lv-dv i-yu li-s-ta-ni-da-s-di ge-sv-i?
A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed.
ᎤᏂᏲ ᎠᎴ ᎤᏂᏁᎫᏥᏛ ᏣᏁᎭ ᎤᏂᏲᎰ ᎤᏰᎸᏛᎢ, ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᏴᎦᎨᎦᎵᏍᎪᎸᏓᏏ ᎤᏰᎸᏛᎢ, ᏦᎾ ᎠᏙᎴᎰᏍᎩ ᎤᏤᎵ ᎤᏰᎸᏛ ᎤᏩᏒ. ᏚᏓᏅᎡᎸᏃ ᎤᏂᎩᏒᎩ.
U-ni-yo a-le u-ni-ne-gu-tsi-dv tsa-ne-ha u-ni-yo-ho u-ye-lv-dv-i, a-se-no v-tla yv-ga-ge-ga-li-s-go-lv-da-si u-ye-lv-dv-i, Tso-na a-do-le-ho-s-gi u-tse-li u-ye-lv-dv u-wa-sv. Du-da-nv-e-lv-no u-ni-gi-sv-gi.
And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread.
ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯᏃ ᏚᏂᏐᏨ ᎤᏅᎨᏫᏒᎯ ᎨᏒᎩ ᎤᎾᏕᏃᏗᏱ.
Gv-wa-s-da-wa-di-do-hi-no du-ni-so-tsv u-nv-ge-wi-sv-hi ge-sv-gi u-na-de-no-di-yi.
Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees.
ᏥᏌᏃ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎢᏤᏯᏔᎮᏍᏗ ᎠᎪᏙᏗ ᎠᏂᏆᎵᏏ ᎠᎴ ᎠᏂᏌᏚᏏ ᎤᎾᏤᎵᎦ.
Tsi-sa-no hi-a ni-du-we-se-lv-gi; I-tse-ya-ta-he-s-di a-go-do-di A-ni-qua-li-si a-le A-ni-sa-du-si u-na-tse-li-ga.
And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread.
ᎤᏂᏃᎮᎸᎩᏃ ᎨᏒ ᎤᏅᏒ, ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᏂᎦᏕᏅᎾ ᏥᎩ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ.
U-ni-no-he-lv-gi-no ge-sv u-nv-sv, hi-a nu-ni-we-sv-gi; Ni-ga-de-nv-na tsi-gi nv-di-ga-li-s-do-di-ha.
Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread?
ᏥᏌᏃ ᎾᏍᎩ ᎤᏙᎴᎰᏒ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎤᏍᏗ ᎢᏦᎯᏳᎯ, ᎦᏙᏃ ᎢᏨᏒ ᎨᏒ ᎢᏥᏃᎮᎭ ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ ᏂᏥᏰᎲᎾ ᎨᏒᎢ?
Tsi-sa-no na-s-gi u-do-le-ho-sv hi-a ni-du-we-se-lv-gi; U-s-di i-tso-hi-yu-hi, ga-do-no i-tsv-sv ge-sv i-tsi-no-he-ha a-li-s-da-yv-di ni-tsi-ye-hv-na ge-sv-i?
Do ye not yet understand, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up?
ᏝᏍᎪ ᎠᏏ ᏱᏦᎵᎦ, ᎠᎴ ᏝᏍᎪ ᏱᏣᏅᏔ ᎯᏍᎩ ᎦᏚ ᎠᎴ ᎯᏍᎩ ᎢᏯᎦᏴᎵ ᏥᎾᏂᎥᎩ, ᎠᎴ ᎢᏯᎧᎵᎢ ᏔᎷᏣ ᎢᏧᏖᏒᎢ?
Tla-s-go a-si yi-tso-li-ga, a-le tla-s-go yi-tsa-nv-ta hi-s-gi ga-du a-le hi-s-gi i-ya-ga-yv-li tsi-na-ni-v-gi, a-le i-ya-ka-li-i ta-lu-tsa i-tsu-te-sv-i?
Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?
ᎠᎴ ᎦᎵᏉᎩ ᎦᏚ ᏅᎩᏃ ᎢᏯᎦᏴᎵ ᏥᎾᏂᎥᎩ, ᎠᎴ ᎢᏯᎧᎵᎢ ᏔᎳᏣ ᎢᏧᏖᏒᎢ?
A-le ga-li-quo-gi ga-du nv-gi-no i-ya-ga-yv-li tsi-na-ni-v-gi, a-le i-ya-ka-li-i ta-la-tsa i-tsu-te-sv-i?
How is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees?
ᎦᏙ ᏗᎦᎵᏍᏙᏗ ᏂᏦᎵᎬᎾ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏥᏂᏨᏪᏏ ᏝᏍᎩᏂ ᎦᏚ ᏱᏥᏛᎦ, ᎢᏤᏯᏔᎮᏍᏗ ᎠᎪᏙᏗ ᎠᏂᏆᎵᏏ ᎠᎴ ᎠᏂᏌᏚᏏ ᎤᎾᏤᎵᎦ, ᏥᏨᏲᏏ?
Ga-do di-ga-li-s-do-di ni-tso-li-gv-na tsi-gi, na-s-gi hi-a tsi-ni-tsv-we-si tla-s-gi-ni ga-du yi-tsi-dv-ga, i-tse-ya-ta-he-s-di a-go-do-di A-ni-qua-li-si A-le A-ni-sa-du-si u-na-tse-li-ga, tsi-tsv-yo-si?
Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees.
ᎿᎭᏉᏃ ᎤᏃᎵᏨᎩ ᏄᏂᏁᏤᎲᎾ ᎨᏒ ᎤᏁᏯᏙᎢᏍᏗᏱ ᎦᏚ ᎠᎪᏙᏗ, ᏓᎾᏕᏲᎲᏍᎬᏍᎩᏂ ᎠᏂᏆᎵᏏ ᎠᎴ ᎠᏂᏌᏚᏏ.
Hna-quo-no u-no-li-tsv-gi nu-ni-ne-tse-hv-na ge-sv u-ne-ya-do-i-s-di-yi ga-du a-go-do-di, da-na-de-yo-hv-s-gv-s-gi-ni A-ni-qua-li-si a-le A-ni-sa-du-si.
When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am?
ᏥᏌᏃ ᎤᎷᏨ ᏏᏌᎵᏱ ᏇᎵᎩᏱ, ᏚᏛᏛᏅᎩ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ, ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᎠᏴ ᏴᏫ ᎤᏪᏥ ᏥᎩ ᎦᎪ ᎬᏉᏎᎰ ᏴᏫ?
Tsi-sa-no u-lu-tsv Si-sa-li-yi Que-li-gi-yi, du-dv-dv-nv-gi gv-wa-s-da-wa-di-do-hi, hi-a ni-du-we-se-lv-gi; A-yv yv-wi U-we-tsi tsi-gi ga-go gv-quo-se-ho yv-wi?
And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets.
ᎯᎠᏃ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᎢᎦᏛ ᏣᏂ ᏗᏓᏬᏍᎩ [ᎨᏦᏎᎰᎢ,] ᎢᎦᏛᏃ ᎢᎳᏯ, ᎠᏂᏐᎢᏃ ᏤᎵᎹᏯ ᎠᎴ ᎩᎶ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᎾᏙᎴᎰᏍᎩ ᎨᏒᎢ.
Hi-a-no nu-ni-we-sv-gi; I-ga-dv Tsa-ni di-da-wo-s-gi [ge-tso-se-ho-i,] i-ga-dv-no I-la-ya, a-ni-so-i-no Tse-li-ma-ya a-le gi-lo i-yu-s-di a-na-do-le-ho-s-gi ge-sv-i.
He saith unto them, But whom say ye that I am?
ᎯᎠᏃ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ; ᏂᎯᎾᏃ ᎦᎪ ᏍᎩᏲᏎᎭ?
Hi-a-no ni-du-we-se-lv-gi; ni-hi-na-no ga-go s-gi-yo-se-ha?
And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.
ᏌᏩᏂᏃ ᏈᏓ ᎤᏁᏨ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎦᎶᏁᏛ ᏂᎯ, ᎬᏂᏛ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏪᏥ.
Sa-wa-ni-no Qui-da u-ne-tsv hi-a nu-we-sv-gi; Ga-lo-ne-dv ni-hi, gv-ni-dv U-ne-la-nv-hi U-we-tsi.
And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.
ᏥᏌᏃ ᎤᏁᏨ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᎣᏏᏳ ᎢᏣᎵᏍᏓᏁᏗ ᏂᎯ ᏌᏩᏂ ᏦᎾ ᎤᏪᏥ; ᎥᏝᏰᏃ ᎤᏇᏓᎵ ᎠᎴ ᎩᎬ ᎾᏍᎩ ᏱᏣᎾᏄᎪᏫᏎᎸ, ᎡᏙᏓᏍᎩᏂ ᎦᎸᎳᏗ ᎡᎯ.
Tsi-sa-no u-ne-tsv hi-a nu-we-se-lv-gi; O-si-yu i-tsa-li-s-da-ne-di ni-hi Sa-wa-ni Tso-na u-we-tsi; v-tla-ye-no u-que-da-li a-le gi-gv na-s-gi yi-tsa-na-nu-go-wi-se-lv, E-do-da-s-gi-ni ga-lv-la-di e-hi.
And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.
ᎠᏴᏃ ᎯᎠ ᏂᎬᏪᏎᎭ; ᏈᏓ ᏂᎯ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᏂ ᎯᎠ ᏅᏲᎯ ᏓᎦᏁᏍᎨᎯ ᎠᏆᏤᎵ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬᎢ, ᎠᎴ ᏨᏍᎩᏃᎢ ᏓᏍᏚᎲᎢ ᎡᏍᎦ ᎢᏳᏅᏁᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏎᏍᏗ.
A-yv-no hi-a ni-gv-we-se-ha; Qui-da ni-hi a-le na-s-gi a-ni hi-a nv-yo-hi da-ga-ne-s-ge-hi a-qua-tse-li tsu-na-ne-lo-di u-na-da-tlu-gv-i, a-le tsv-s-gi-no-i da-s-du-hv-i e-s-ga i-yu-nv-ne-di ni-ge-sv-na ge-se-s-di.
And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.
ᎠᎴ ᏗᏍᏚᎢᏍᏗ ᎦᎸᎳᏗ ᎡᎯ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒ ᏧᏤᎵ ᏙᏓᎬᏕᎵ, ᏂᎦᎥᏃ ᎪᎱᏍᏗ ᎭᎸᎢᎮᏍᏗ ᎡᎶᎯ, ᎦᎸᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎦᎸᎳᏗ, ᏂᎦᎥᏃ ᎪᎱᏍᏗ ᎭᎸᎩᏍᎨᏍᏗ ᎡᎶᎯ ᎦᎸᎩᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎦᎸᎳᏗ.
A-le di-s-du-i-s-di ga-lv-la-di e-hi u-gv-wi-yu-hi ge-sv tsu-tse-li do-da-gv-de-li, ni-ga-v-no go-hu-s-di ha-lv-i-he-s-di e-lo-hi, ga-lv-s-di ge-se-s-di ga-lv-la-di, ni-ga-v-no go-hu-s-di ha-lv-gi-s-ge-s-di e-lo-hi ga-lv-gi-s-di ge-se-s-di ga-lv-la-di.
Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ.
ᎿᎭᏉᏃ ᏚᏅᏍᏓᏕᎸᎩ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎩᎶ ᎤᏂᏃᏁᏗᏱ ᎾᏍᎩ ᎤᏩᏒ ᎦᎶᏁᏛ ᎨᏒᎢ.
Hna-quo-no du-nv-s-da-de-lv-gi gv-wa-s-da-wa-di-do-hi gi-lo u-ni-no-ne-di-yi na-s-gi u-wa-sv Ga-lo-ne-dv ge-sv-i.
From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day.
ᎿᎭᏉᏃ ᏥᏌ ᎤᎴᏅᎲᎩ ᏚᏃᏁᎸᎩ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᎠᏎ ᎤᏪᏅᏍᏗᏱ ᎨᏒ ᏥᎷᏏᎵᎻ, ᎠᎴ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᏧᎩᎵᏲᏤᏗᏱ ᏗᏂᎳᏫᎩ ᎠᎴ ᏄᏂᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸᎠᏁᎶᎯ ᎠᎴ ᏗᏃᏪᎵᏍᎩ; ᎠᎴ ᎠᏥᎢᏍᏗᏱ, ᎠᎴ ᏦᎢᏁ ᎢᎦ ᏧᎴᏗᏱ.
Hna-quo-no Tsi-sa u-le-nv-hv-gi du-no-ne-lv-gi gv-wa-s-da-wa-di-do-hi a-se u-we-nv-s-di-yi ge-sv Tsi-lu-si-li-mi, A-le tsu-da-le-nv-dv tsu-gi-li-yo-tse-di-yi di-ni-la-wi-gi a-le nu-ni-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv-a-ne-lo-hi a-le di-no-we-li-s-gi; a-le a-tsi-i-s-di-yi, a-le tso-i-ne i-ga tsu-le-di-yi.
Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee.
ᎿᎭᏉᏃ ᏈᏓ ᎢᏴᏛ ᏭᏘᏅᏍᏔᏅ ᎤᎴᏅᎲᎩ ᎤᏓᏅᏍᏓᏕᎸᎩ, ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ, ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏭᏅᏍᏙᎯ, ᏣᎬᏫᏳᎯ, ᎥᏝ ᎾᏍᎩ ᏱᏅᎨᏣᎵᏍᏓᏏ.
Hna-quo-no Qui-da i-yv-dv wu-ti-nv-s-ta-nv u-le-nv-hv-gi u-da-nv-s-da-de-lv-gi, hi-a nu-we-sv-gi, U-ne-la-nv-hi wu-nv-s-do-hi, Tsa-gv-wi-yu-hi, v-tla na-s-gi yi-nv-ge-tsa-li-s-da-si.
But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men.
ᎤᎦᏔᎲᏒᏃ ᎯᎠ ᎾᏥᏪᏎᎸ ᏈᏓ; ᎠᏆᏐᎭᏛ ᎭᎴᎲᎦ, ᏎᏓᏂ, ᏗᏍᏉᏕᏍᏗᏍᎩᏉ ᏂᎯ, ᎥᏝᏰᏃ ᏯᏓᏅᏕᎭ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎦ, ᏴᏫᏉᏍᎩᏂ ᎤᎾᏤᎵ ᎭᏓᏅᏕᎭ.
U-ga-ta-hv-sv-no hi-a na-tsi-we-se-lv Qui-da; A-qua-so-ha-dv ha-le-hv-ga, Se-da-ni, di-s-quo-de-s-di-s-gi-quo ni-hi, v-tla-ye-no ya-da-nv-de-ha U-ne-la-nv-hi u-tse-li-ga, yv-wi-quo-s-gi-ni u-na-tse-li ha-da-nv-de-ha.
Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.
ᎿᎭᏉᏃ ᏥᏌ ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ ᎬᏩᏍᏓᏩᏗᏙᎯ; ᎢᏳᏃ ᎩᎶ ᎤᏚᎵᏍᎨᏍᏗ ᎠᎩᏍᏚᏩᏛᏍᏗᏱ, ᎠᏓᏓᏱᎮᏍᏗ ᎤᏩᏒ, ᎠᎴ ᏧᏓᎿᎭᏩᏛ ᎠᏱᏍᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᎠᎩᏍᏓᏩᏕᎨᏍᏗ.
Hna-quo-no Tsi-sa hi-a ni-du-we-se-lv-gi gv-wa-s-da-wa-di-do-hi; I-yu-no gi-lo u-du-li-s-ge-s-di a-gi-s-du-wa-dv-s-di-yi, a-da-da-yi-he-s-di u-wa-sv, a-le tsu-da-hna-wa-dv a-yi-s-ge-s-di, a-le a-gi-s-da-wa-de-ge-s-di.
For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.
ᎩᎶᏰᏃ ᎤᏚᎵᏍᎨᏍᏗ ᎤᏍᏕᎸᏗᏱ ᎬᏅᎢ, ᎤᏲᎱᏎᏗ ᎨᏎᏍᏗ; ᎩᎶᏃ ᎤᏲᎱᏎᎮᏍᏗ ᎬᏅᎢ, ᎠᏴ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎤᏩᏛᏗ ᎨᏎᏍᏗ.
Gi-lo-ye-no u-du-li-s-ge-s-di u-s-de-lv-di-yi gv-nv-i, u-yo-hu-se-di ge-se-s-di; gi-lo-no u-yo-hu-se-he-s-di gv-nv-i, a-yv nv-di-ga-li-s-do-di-s-ge-s-di, u-wa-dv-di ge-se-s-di.
For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?
ᎦᏙ ᏴᏫ ᏳᏁᏉᏥ ᎢᏳᏃ ᎡᎳᏂᎬ ᎤᏤᎵ ᏱᏄᎵᏍᏔᏅ, ᎤᏓᏅᏙᏃ ᏳᏲᎱᏎᎸ; ᎠᎴ ᎦᏙ ᏯᎲᎦ ᏴᏫ ᏱᎦᏁᏟᏴᏍᏓ ᎤᏓᏅᏙ.
Ga-do yv-wi yu-ne-quo-tsi i-yu-no e-la-ni-gv u-tse-li yi-nu-li-s-ta-nv, u-da-nv-do-no yu-yo-hu-se-lv; a-le ga-do ya-hv-ga yv-wi yi-ga-ne-tli-yv-s-da u-da-nv-do.
For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works.
ᏴᏫᏰᏃ ᎤᏪᏥ ᏓᎦᎷᏥ ᎤᏙᏓ ᎤᏤᎵ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒ ᎤᏄᏬᏍᏕᏍᏗ, ᎠᎴ ᏗᏂᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᏓᏘᏁᎮᏍᏗ; ᎿᎭᏉᏃ ᏙᏛᎫᏴᎡᎵ ᎾᏂᎥ ᏴᏫ ᏄᏍᏛ ᏚᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎸᎢ.
Yv-wi-ye-no U-we-tsi da-ga-lu-tsi U-do-da u-tse-li ga-lv-quo-di-yu ge-sv u-nu-wo-s-de-s-di, a-le di-ni-ka-hna-wa-di-do-hi da-ti-ne-he-s-di; hna-quo-no do-dv-gu-yv-e-li na-ni-v yv-wi nu-s-dv du-ni-lv-wi-s-da-ne-lv-i.
Verily I say unto you, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.
ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎯᎠ ᏂᏨᏪᏎᎭ, ᎩᎶ ᎠᏂ ᏓᏂᏙᎦ ᎥᏝ ᏴᏛᎾᏙᎴᎰᏏ ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎬᏂ ᎠᏂᎪᎲᎭ ᏴᏫ ᎤᏪᏥ ᎾᎿᎭᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒ ᎦᎾᏄᎪᏥᎸᎭ.
U-do-hi-yu-hi-ya hi-a ni-tsv-we-se-ha, Gi-lo a-ni da-ni-do-ga v-tla yv-dv-na-do-le-ho-si a-yo-hu-hi-s-di ge-sv-i, gv-ni a-ni-go-hv-ha yv-wi U-we-tsi na-hna u-gv-wi-yu-hi ge-sv ga-na-nu-go-tsi-lv-ha.