Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe.
ᎤᎵᏍᏆᎸᏗᏃ ᎨᏒ ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎢᏣᎵᎮᎵᎩ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒ ᎢᏳᏍᏗ. ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏫᏨᏲᏪᎳᏁᏗᏱ, ᎤᏙᎯᏳᎯ ᎥᏝ ᏧᏯᏪᎢᏍᏗ ᏯᎩᏰᎸᎭ ᎠᏴ, ᏂᎯᏍᎩᏂ ᎤᎾᏰᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎢᏧᏓᎴᏍᎩ.
U-li-s-qua-lv-di-no ge-sv i-da-li-nv-tli, i-tsa-li-he-li-gi U-gv-wi-yu-hi ge-sv i-yu-s-di. Hi-a na-s-gi wi-tsv-yo-we-la-ne-di-yi, u-do-hi-yu-hi v-tla tsu-ya-we-i-s-di ya-gi-ye-lv-ha a-yv, ni-hi-s-gi-ni u-na-ye-hi-s-di ge-sv i-tsu-da-le-s-gi.
Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.
ᏕᏤᏯᏙᏤᎮᏍᏗ ᎩᎵ, ᏕᏤᏯᏙᏤᎮᏍᏗ ᎤᏲ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎯ; ᏕᏤᏯᏙᏤᎮᏍᏗ ᏗᏂᎱᏍᏕᏍᎩ.
De-tse-ya-do-tse-he-s-di gi-li, de-tse-ya-do-tse-he-s-di u-yo tsu-ni-lv-wi-s-da-ne-hi; de-tse-ya-do-tse-he-s-di di-ni-hu-s-de-s-gi.
For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh.
ᎠᏴᏰᏃ ᏤᎩᎤᏍᏕᏎᎸᎯ, ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᏓᏅᏙ ᎬᏗ ᎡᏓᏓᏙᎵᏍᏓᏁᎯ ᏥᎩ, ᎠᎴ ᎢᏓᎵᎮᎵᎩ ᎦᎶᏁᏛ ᏥᏌ ᎡᏓᎵᏍᎦᏍᏙᏛ ᎢᏳᏍᏗ, ᎠᎴ ᎤᏇᏓᎵ ᎨᏒ ᏂᎦᎵᏍᎦᏍᏙᏛᎾ ᏥᎩ.
A-yv-ye-no tse-gi-u-s-de-se-lv-hi, U-ne-la-nv-hi A-da-nv-do gv-di e-da-da-do-li-s-da-ne-hi tsi-gi, a-le i-da-li-he-li-gi Ga-lo-ne-dv Tsi-sa e-da-li-s-ga-s-do-dv i-yu-s-di, a-le u-que-da-li ge-sv ni-ga-li-s-ga-s-do-dv-na tsi-gi.
Though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more:
ᎾᏍᏉᏍᎩᏂᏃᏅ ᎠᏴ ᎠᎩᎭ ᎤᏇᏓᎵ ᎨᏒ ᎬᏆᎵᏍᎦᏍᏙᏙᏗ ᎨᏒᎢ. ᎢᏳᏃ ᎩᎶ ᏰᎵ ᏳᎭ ᏳᏰᎸ ᎤᏇᏓᎵ ᎨᏒ ᎬᏩᎵᏍᎦᏍᏙᏙᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᏴ ᎤᏟ ᎢᎦᎢ [ᎠᎩᎭ;]
Na-s-quo-s-gi-ni-no-nv a-yv a-gi-ha u-que-da-li ge-sv gv-qua-li-s-ga-s-do-do-di ge-sv-i. I-yu-no gi-lo ye-li yu-ha yu-ye-lv u-que-da-li ge-sv gv-wa-li-s-ga-s-do-do-di ge-sv-i, a-yv u-tli i-ga-i [a-gi-ha;]
Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews; as touching the law, a Pharisee;
ᏧᏁᎵᏁ ᎢᎦ ᎥᎩᎱᏍᏕᏎᎸᎩ, ᎢᏏᎵ ᎤᎾᏓᏤᎵᏛ ᎨᏒ ᏅᏛᏆᏓᎴᏅᎯ, ᏇᏂ ᎠᏂᎳᏍᏓᎸ ᎨᎳ, ᏥᏈᎷ ᎠᏂᏈᎷ ᏅᏛᏆᏓᎴᏅᎯ; ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏃ ᏕᏥᎧᎿᎭᏩᏗᏒ ᏥᏆᎵᏏ;
Tsu-ne-li-ne i-ga v-gi-hu-s-de-se-lv-gi, I-si-li u-na-da-tse-li-dv ge-sv nv-dv-qua-da-le-nv-hi, Que-ni a-ni-la-s-da-lv ge-la, Tsi-qui-lu A-ni-qui-lu nv-dv-qua-da-le-nv-hi; di-ka-hna-wa-dv-s-di-no de-tsi-ka-hna-wa-di-sv Tsi-qua-li-si;
Concerning zeal, persecuting the church; touching the righteousness which is in the law, blameless.
ᎤᎵᏂᎩᏛᏃ ᎠᏓᏅᏓᏗᏍᏗ ᎨᏒ ᎤᎬᏩᎵ, ᏕᏥᎩᎵᏲᎢᏍᏗᏍᎬᎩ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᏚᎾᏓᏡᎬᎢ; ᏚᏳᎪᏛ ᎢᏯᏛᏁᏗ ᎨᏒ ᎤᎬᏩᎵ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᏕᏥᎧᎿᎭᏩᏗᏒᎢ, ᎦᏴᎩᎳᏫᏎᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎩ.
U-li-ni-gi-dv-no a-da-nv-da-di-s-di ge-sv u-gv-wa-li, de-tsi-gi-li-yo-i-s-di-s-gv-gi tsu-na-ne-lo-di du-na-da-tlu-gv-i; du-yu-go-dv i-ya-dv-ne-di ge-sv u-gv-wa-li di-ka-hna-wa-dv-s-di de-tsi-ka-hna-wa-di-sv-i, ga-yv-gi-la-wi-se-di ni-ge-sv-na ge-sv-gi.
But what things were gain to me, those I counted loss for Christ.
ᎠᏎᏃ ᏂᎦᎥ ᎾᏍᎩ ᎬᏆᎵᏍᏕᎸᏙᏗ ᎠᎩᏰᎸᏅᎢ, ᎾᏍᎩ ᎡᏍᎦᏉ ᎢᏯᏋᏁᎯ ᎠᎩᏰᎸᎭ ᎦᎶᏁᏛ ᏅᏓᎦᎵᏍᏙᏓ.
A-se-no ni-ga-v na-s-gi gv-qua-li-s-de-lv-do-di a-gi-ye-lv-nv-i, na-s-gi e-s-ga-quo i-ya-quv-ne-hi a-gi-ye-lv-ha Ga-lo-ne-dv nv-da-ga-li-s-do-da.
Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ,
ᎥᎥ, ᎤᏙᎯᏳᎯ, ᎠᎴ ᏂᎦᎥᏉ ᎪᎱᏍᏗ ᎡᏍᎦ ᎢᏯᏋᏁᎯ ᎠᎩᏰᎸᎭ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎤᏓᎪᎾᏛᏔᏅᎯ ᎨᏒ ᏥᎦᏙᎥᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎦᎶᏁᏛ ᏥᏌ ᎠᏆᏤᎵ ᎤᎬᏫᏳᎯ; ᎾᏍᎩ ᏥᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᏂᎦᏗᏳ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎠᎩᏲᎱᏎᎸᎯ ᏥᎩ, ᎠᎴ ᎤᏁᎢᎸᏗᏉ ᎠᎩᏰᎸᎭ ᎾᏍᎩ, ᎦᎶᏁᏛ ᎾᏍᎩ ᎠᏆᏤᎵ ᎢᏣᏴᏁᏗᏱ,
V-v, u-do-hi-yu-hi, a-le ni-ga-v-quo go-hu-s-di e-s-ga i-ya-quv-ne-hi a-gi-ye-lv-ha nv-di-ga-li-s-do-di-ha u-da-go-na-dv-ta-nv-hi ge-sv tsi-ga-do-v-hi-s-di ge-sv Ga-lo-ne-dv Tsi-sa a-qua-tse-li U-gv-wi-yu-hi; na-s-gi tsi-nv-di-ga-li-s-do-di-ha ni-ga-di-yu tsu-da-le-nv-dv a-gi-yo-hu-se-lv-hi tsi-gi, a-le u-ne-i-lv-di-quo a-gi-ye-lv-ha na-s-gi, Ga-lo-ne-dv na-s-gi a-qua-tse-li i-tsa-yv-ne-di-yi,
And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏕᏥᏯᏁᎶᏛ ᎥᎩᏩᏛᏗᏱ, ᎠᏆᏚᏓᎴᏍᏙᏗ ᎠᏋᏒ ᎠᏆᏤᎵ ᎾᎩᎲᎾ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎬᏩᏓᏁᏗ ᏥᎩ, Ꮎ-ᏍᎩᏂ ᎦᎶᏁᏛ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᏨᏗᏓᎴᎲᏍᎦ, ᎾᏍᎩ ᎠᏚᏓᎴᏍᏙᏗ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᎯ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᎬᏙᏗ ᏥᎩ.
A-le na-s-gi de-tsi-ya-ne-lo-dv v-gi-wa-dv-di-yi, a-qua-du-da-le-s-do-di a-quv-sv a-qua-tse-li na-gi-hv-na ge-sv-i, na-s-gi di-ka-hna-wa-dv-s-di gv-wa-da-ne-di tsi-gi, na--s-gi-ni Ga-lo-ne-dv go-hi-yu-di ge-sv tsv-di-da-le-hv-s-ga, na-s-gi a-du-da-le-s-do-di ge-sv U-ne-la-nv-hi nv-da-yu-da-le-nv-hi tsi-gi, na-s-gi go-hi-yu-di ge-sv gv-do-di tsi-gi.
That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death;
ᎾᏍᎩ ᏥᎦᏙᎥᎯᏍᏗᏱ, ᎠᎴ ᎤᎵᏂᎩᏗᏳ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᎤᏲᎱᏒ ᏚᎴᎯᏌᏅᎢ, ᎠᎴ ᎠᏇᎳᏗᏍᏗᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᎤᎩᎵᏲᏥᏙᎸᎢ, ᎠᎴ ᎤᏲᎱᏒ ᎾᏍᎩᏯ ᎠᎩᏲᎱᎯᏍᏗᏱ;
Na-s-gi tsi-ga-do-v-hi-s-di-yi, a-le u-li-ni-gi-di-yu ge-sv na-s-gi u-yo-hu-sv du-le-hi-sa-nv-i, a-le a-que-la-di-s-di-s-gv na-s-gi u-gi-li-yo-tsi-do-lv-i, a-le u-yo-hu-sv na-s-gi-ya a-gi-yo-hu-hi-s-di-yi;
If by any means I might attain unto the resurrection of the dead.
ᎾᏍᎩ ᎪᎱᏍᏗ ᏅᏓᏳᎵᏱᎸᏍᏙᏗᏱ ᎠᏲᎱᏒ ᏗᎴᎯᏐᏗ ᎨᏒ ᏩᏆᎵᏰᎢᎶᎯᏍᏗᏱ.
Na-s-gi go-hu-s-di nv-da-yu-li-yi-lv-s-do-di-yi a-yo-hu-sv di-le-hi-so-di ge-sv wa-qua-li-ye-i-lo-hi-s-di-yi.
Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus.
ᎥᏝᏍᎩᏂᏃᏅ ᎦᏳᎳ ᏥᏓᎩᏂᏴᏐ ᎾᏍᎩᏯ ᏯᎩᏰᎸᎭ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᎠᎩᏍᏆᏛᎯ ᎦᏳᎳ ᏯᎩᏰᎸᎭ; ᏥᏍᏓᏩᏕᎦᏍᎩᏂ, ᎢᏳ ᏰᎵ ᏱᎩ, ᎾᏍᎩ ᏗᎩᏂᏴᏗᏱ ᎾᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᎤᎬᏩᎵ ᎦᎶᏁᏛ ᏥᏌ ᏥᏓᎩᏂᏴᎲᎩ.
V-tla-s-gi-ni-no-nv ga-yu-la tsi-da-gi-ni-yv-so na-s-gi-ya ya-gi-ye-lv-ha, v-tla a-le a-gi-s-qua-dv-hi ga-yu-la ya-gi-ye-lv-ha; tsi-s-da-wa-de-ga-s-gi-ni, i-yu ye-li yi-gi, na-s-gi di-gi-ni-yv-di-yi na-s-gi na-s-quo u-gv-wa-li Ga-lo-ne-dv Tsi-sa tsi-da-gi-ni-yv-hv-gi.
Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before,
ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎥᏝ ᎦᏳᎳ ᎠᎩᏂᏴᏛ ᏍᎩᏰᎸᎭ; ᏑᏓᎴᎩᏍᎩᏂ [ᏂᎦᏛᏁᎰᎢ;] ᎠᏋᎨᏫᏍᎪᎢ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎣᏂᏗᏢ ᏄᏍᏗᏕᎬᎢ, ᎢᎬᏱᏗᏢᏃ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᏄᏍᏗᏕᎬ ᏫᏗᏥᏂᏱᏍᎪᎢ,
I-da-li-nv-tli, v-tla ga-yu-la a-gi-ni-yv-dv s-gi-ye-lv-ha; su-da-le-gi-s-gi-ni [ni-ga-dv-ne-ho-i;] a-quv-ge-wi-s-go-i tsu-da-le-nv-dv o-ni-di-tlv nu-s-di-de-gv-i, i-gv-yi-di-tlv-no tsu-da-le-nv-dv nu-s-di-de-gv wi-di-tsi-ni-yi-s-go-i,
I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.
ᏗᎨᏛ ᎢᏗᏢ ᏕᎦᎵᏍᏆᎵᎭ ᎠᏌᏍᏛ ᏗᎩᏂᏴᏗᏱ ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎦᎸᎳᏗ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅᎯ ᎠᏓᏯᏅᏙᏗ ᎨᏒ ᎦᎶᏁᏛ ᏥᏌ ᎠᎬᏗᏍᎬᎢ.
Di-ge-dv i-di-tlv de-ga-li-s-qua-li-ha a-sa-s-dv di-gi-ni-yv-di-yi na-s-gi u-ne-la-nv-hi ga-lv-la-di nv-da-yu-da-le-nv-hi a-da-ya-nv-do-di ge-sv Ga-lo-ne-dv Tsi-sa a-gv-di-s-gv-i.
Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded: and if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ, ᎠᏴ ᏂᏗᎥ ᎢᎩᏍᏆᏛᎯ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᏄᏍᏕᏍᏗ ᎢᎦᏓᏅᏖᏍᏗ; ᎠᎴ ᎢᏳ ᎪᎱᏍᏗ ᎨᏒ ᏅᏩᏓᎴ ᏄᏍᏕᏍᏗ ᏙᏣᏓᏅᏖᏍᏗ, ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎾᏍᏉ ᎬᏂᎨᏒ ᏅᏓᏨᏁᎵ.
Na-s-gi i-yu-s-di, a-yv ni-di-v i-gi-s-qua-dv-hi ge-sv-i, na-s-gi nu-s-de-s-di i-ga-da-nv-te-s-di; a-le i-yu go-hu-s-di ge-sv nv-wa-da-le nu-s-de-s-di do-tsa-da-nv-te-s-di, U-ne-la-nv-hi na-s-gi hi-a na-s-quo gv-ni-ge-sv nv-da-tsv-ne-li.
Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing.
ᎠᏗᎾ ᎾᎿᎭᎦᏳᎳ ᏫᎦᎵᏱᎶᎸᎢ, ᎤᏠᏱᏉ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᏕᎦᏁᎶᏗᏗᏎᏍᏗ, ᎤᏠᏱᏉ ᎢᏓᏓᏅᏖᏍᎨᏍᏗ.
A-di-na na-hna ga-yu-la wi-ga-li-yi-lo-lv-i, u-tlo-yi-quo di-ka-hna-wa-dv-s-di de-ga-ne-lo-di-di-se-s-di, u-tlo-yi-quo i-da-da-nv-te-s-ge-s-di.
Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample.
ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎢᏣᏖᏆᎶᎯ ᏍᎩᏍᏓᏩᏕᎩ ᎨᏎᏍᏗ, ᎠᎴ ᏕᏣᎦᏌᏯᏍᏕᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎢᏯᎾᏛᏁᎯ ᎠᏁᏙᎲᎢ, ᎾᏍᎩ ᎠᏴ ᏍᎩᏯᏕᎶᏆᎡᎯ ᏥᏕᏍᎩᏯᎧᎭ.
I-da-li-nv-tli, i-tsa-te-qua-lo-hi s-gi-s-da-wa-de-gi ge-se-s-di, a-le de-tsa-ga-sa-ya-s-de-s-di na-s-gi i-ya-na-dv-ne-hi a-ne-do-hv-i, na-s-gi a-yv s-gi-ya-de-lo-qua-e-hi tsi-de-s-gi-ya-ka-ha.
(For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ:
ᎤᏂᏣᏔᏰᏃ ᎠᏁᏙᎭ, ᎾᏍᎩ ᎤᏩᎫᏘᎶᏛ ᎦᏥᏁᎢᏍᏔᏅᎯ ᎢᏨᏃᏁᎸᎯ, ᎠᎴ ᎪᎯ ᎨᏒ ᎾᏍᏉ ᏗᎦᎦᏠᏱᎯ ᎢᏨᏃᏁᎭ, ᎾᏍᎩ ᎠᏂᏍᎦᎩ ᎨᏒ ᏧᏓᎿᎭᏩᏛ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏤᎵᎦ;
U-ni-tsa-ta-ye-no a-ne-do-ha, na-s-gi u-wa-gu-ti-lo-dv ga-tsi-ne-i-s-ta-nv-hi i-tsv-no-ne-lv-hi, a-le go-hi ge-sv na-s-quo di-ga-ga-tlo-yi-hi i-tsv-no-ne-ha, na-s-gi a-ni-s-ga-gi ge-sv tsu-da-hna-wa-dv Ga-lo-ne-dv u-tse-li-ga;
Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.)
ᎾᏍᎩ ᎤᏂᏍᏆᏗᏍᏙᏗ ᎨᏒ ᎠᏓᏛᏗᏍᎩ ᏥᎩ, ᎤᎾᏁᎳᏅᎯ ᎤᏂᏍᏉᎵᏱᏉ ᏥᎩ, ᎠᎴ ᎤᎾᏕᎰᎯᏍᏗᏍᎩᏉ ᎠᎾᏢᏈᏍᏗᏍᎩ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩ ᎡᎶᎯᏉ ᎡᎯ ᎤᎾᎦᏌᏯᏍᏗ ᏥᎩ.
Na-s-gi u-ni-s-qua-di-s-do-di ge-sv a-da-dv-di-s-gi tsi-gi, U-na-ne-la-nv-hi u-ni-s-quo-li-yi-quo tsi-gi, a-le u-na-de-ho-hi-s-di-s-gi-quo a-na-tlv-qui-s-di-s-gi tsi-gi, na-s-gi e-lo-hi-quo e-hi u-na-ga-sa-ya-s-di tsi-gi.
For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:
ᎠᏴᏰᏃ ᎦᎸᎳᏗ ᎢᏕᎯ; ᎾᎿᎭᎾᏍᏉ ᏅᏓᏳᎶᎯᏍᏗᏱ ᏥᏗᎦᏖᏃᎭ ᎢᎩᏍᏕᎵᏍᎩ, ᎾᏍᎩ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ;
A-yv-ye-no ga-lv-la-di i-de-hi; na-hna na-s-quo nv-da-yu-lo-hi-s-di-yi tsi-di-ga-te-no-ha I-gi-s-de-li-s-gi, na-s-gi U-gv-wi-yu-hi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv;
Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.
ᎾᏍᎩ ᏗᎩᏁᏟᏴᎡᏗ ᏥᎩ ᏂᏗᎦᎸᏉᏛᎾ ᏗᏗᏰᎸᎢ, ᎾᏍᎩᏯ ᎢᏧᏩᏁᏗᏱ ᎤᏩᏒ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎠᏰᎸ ᏄᏍᏛᎢ, ᎾᏍᎩᏯ ᎤᎵᏂᎬᎬ ᎬᏗᏍᎬ ᏂᎦᏗᏳ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎤᏩᏒ ᏗᎬᏩᏁᎶᏙᏗᏱ ᎢᏳᏩᏁᏗᏱ.
Na-s-gi di-gi-ne-tli-yv-e-di tsi-gi ni-di-ga-lv-quo-dv-na di-di-ye-lv-i, na-s-gi-ya i-tsu-wa-ne-di-yi u-wa-sv ga-lv-quo-di-yu a-ye-lv nu-s-dv-i, na-s-gi-ya u-li-ni-gv-gv gv-di-s-gv ni-ga-di-yu tsu-da-le-nv-dv u-wa-sv di-gv-wa-ne-lo-do-di-yi i-yu-wa-ne-di-yi.