And unto the angel of the church in Sardis write; These things saith he that hath the seven Spirits of God, and the seven stars; I know thy works, that thou hast a name that thou livest, and art dead.
ᏌᏗᏏᏃ ᎤᎾᏓᏡᎬ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᏗᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᏫᏲᏪᎳᏏ, ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏫᏂᏪᏏ ᎠᏗᎭ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎦᎵᏉᎩ ᏗᏓᏅᏙ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏤᎵ ᏧᏪᎯ ᏥᎩ, ᎠᎴ ᎦᎵᏉᎩ ᏃᏈᏏ ᏧᏪᎯ ᏥᎩ; ᏥᎦᏔᎭ ᏄᏍᏛ ᏕᏣᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ, ᎬᏃᏛ ᏥᎨᏦᏎᎭ, ᎠᏎᏃ ᏣᏲᎱᏒᎯᏉ ᏥᎩ.
Sa-di-si-no u-na-da-tlu-gv tsu-na-ne-lo-di di-ka-hna-wa-di-do-hi wi-yo-we-la-si, hi-a na-s-gi wi-ni-we-si a-di-ha na-s-gi na ga-li-quo-gi Di-da-nv-do u-ne-la-nv-hi tsu-tse-li tsu-we-hi tsi-gi, a-le ga-li-quo-gi no-qui-si tsu-we-hi tsi-gi; tsi-ga-ta-ha nu-s-dv de-tsa-lv-wi-s-da-ne-hv-i, gv-no-dv tsi-ge-tso-se-ha, a-se-no tsa-yo-hu-sv-hi-quo tsi-gi.
Be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die: for I have not found thy works perfect before God.
ᎯᏯᏫᏍᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᏔᎵᏂᎪᎯᏍᏓ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏧᎵᏃᎯᏴᎯ, ᎾᏍᎩ ᏧᎵᏬᏥᏕᎾ ᏥᎩ; ᎥᏝᏰᏃ ᏯᎩᏩᏛᎲ ᎤᎧᎵᏨᎯ ᎣᏍᏛ ᎨᏒ ᏕᏣᎸᏫᏍᏓᏁᎲ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏙᏗᎧᏅᎢ.
Hi-ya-wi-s-ge-s-di, a-le ta-li-ni-go-hi-s-da na-s-gi na tsu-li-no-hi-yv-hi, na-s-gi tsu-li-wo-tsi-de-na tsi-gi; v-tla-ye-no ya-gi-wa-dv-hv u-ka-li-tsv-hi o-s-dv ge-sv de-tsa-lv-wi-s-da-ne-hv U-ne-la-nv-hi do-di-ka-nv-i.
Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎭᏅᏓᏓ ᏄᏍᏛ ᏕᏣᏓᏂᎸᏨ ᎠᎴ ᏣᏛᎦᏅᎢ, ᎠᎴ ᎠᏍᏓᏯ ᏘᏂᏴ ᎠᎴ ᎯᏁᏟᏴᎾ ᏣᏓᏅᏛᎢ. ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏳᏃ ᏂᏯᏫᏍᎬᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ ᏓᎬᎷᏤᎵ ᎦᏃᏍᎩᏍᎩ ᏥᎦᎷᎪ ᎾᏍᎩᏯᎢ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᏱᎦᏔᎮᏍᏗ ᎢᏳ ᎨᏒ ᏗᎬᎷᏤᎵᏒᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di ha-nv-da-da nu-s-dv de-tsa-da-ni-lv-tsv a-le tsa-dv-ga-nv-i, a-le a-s-da-ya ti-ni-yv a-le hi-ne-tli-yv-na tsa-da-nv-dv-i. Na-s-gi i-yu-s-di i-yu-no ni-ya-wi-s-gv-na i-ge-se-s-di da-gv-lu-tse-li ga-no-s-gi-s-gi tsi-ga-lu-go na-s-gi-ya-i, v-tla a-le yi-ga-ta-he-s-di i-yu ge-sv di-gv-lu-tse-li-sv-i.
Thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garments; and they shall walk with me in white: for they are worthy.
ᎢᎸᏍᎩ ᏂᎦᎥ ᏚᎾᏙᎥ ᏕᏣᏍᏆᏂᎪᏗ ᏌᏗᏏ, ᎾᏍᎩ ᎦᏓᎭ ᎢᏧᏅᏁᎸᎯ ᏂᎨᏒᎾ ᏧᎾᏄᏬ; ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎢᏧᎳᎭ ᏓᏲᏤᏙᎵ ᏧᏁᎩᏳ ᎨᏎᏍᏗ ᏚᎾᏄᏩᎥᎢ; ᏰᎵᏉᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᎢᎬᏩᎾᏛᏁᏗ.
I-lv-s-gi ni-ga-v du-na-do-v de-tsa-s-qua-ni-go-di Sa-di-si, na-s-gi ga-da-ha i-tsu-nv-ne-lv-hi ni-ge-sv-na tsu-na-nu-wo; a-le na-s-gi i-tsu-la-ha da-yo-tse-do-li tsu-ne-gi-yu ge-se-s-di du-na-nu-wa-v-i; ye-li-quo-ye-no na-s-gi i-gv-wa-na-dv-ne-di.
He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, and before his angels.
ᎩᎶ ᎠᏓᏎᎪᎩᏍᎨᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᏧᏁᎬ ᏣᏥᏄᏬᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ, ᎠᎴ ᎥᏝ ᏥᏲᏍᏓᏁᏗ ᏱᎨᏎᏍᏗ ᏚᏙᎥ ᎬᏂᏛ ᎠᏓᏁᎯ ᎪᏪᎵᎯ ᎪᏪᎸᎢ; ᎠᎴ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏥᏴᏁᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᏕᎤᏙᎥ ᎡᏙᏓ ᎠᎦᏔᎲᎢ, ᎠᎴ ᏧᏤᎵ ᏗᏂᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᎠᏂᎧᏔᎲᎢ.
Gi-lo a-da-se-go-gi-s-ge-s-di na-s-gi tsu-ne-gv tsa-tsi-nu-wo-s-di ge-se-s-di, a-le v-tla tsi-yo-s-da-ne-di yi-ge-se-s-di du-do-v gv-ni-dv a-da-ne-hi go-we-li-hi go-we-lv-i; a-le gv-ni-ge-sv i-tsi-yv-ne-di ge-se-s-di de-u-do-v E-do-da a-ga-ta-hv-i, a-le tsu-tse-li di-ni-ka-hna-wa-di-do-hi a-ni-ka-ta-hv-i.
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
ᎩᎶ ᏕᎦᎵᎨᏍᏗ ᏩᏛᎬᎦ ᎠᏓᏅᏙ ᏂᏕᎦᏪᏎᎲ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᏚᎾᏓᏡᏩᏗᏒᎢ.
Gi-lo de-ga-li-ge-s-di wa-dv-gv-ga A-da-nv-do ni-de-ga-we-se-hv tsu-na-ne-lo-di du-na-da-tlu-wa-di-sv-i.
And to the angel of the church in Philadelphia write; These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth; and shutteth, and no man openeth;
ᏈᎵᏕᎵᏈᏃ ᎤᎾᏓᏡᎬ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᏗᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᏫᏲᏪᎳᏏ; ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏫᏂᏪᏏ ᎠᏗᎭ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᏍᎦᎾ ᏂᎨᏒᎾ, ᎾᏍᎩ ᎦᏰᎪᎩ ᏂᎨᏒᎾ, ᎾᏍᎩ ᎠᏍᏚᎢᏍᏗ ᏕᏫ ᎤᏤᎵᎦ ᎦᏁᎯ, ᎾᏍᎩ ᎠᏍᏚᎢᏍᎩ ᏥᎩ, ᎩᎶᏃ ᎠᏍᏚᎲᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎩ; ᎠᎴ ᎠᏍᏚᎲᏍᎩ, ᎩᎶᏃ ᎠᏍᏚᎢᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎩ.
Qui-li-de-li-qui-no u-na-da-tlu-gv tsu-na-ne-lo-di di-ka-hna-wa-di-do-hi wi-yo-we-la-si; hi-a na-s-gi wi-ni-we-si a-di-ha na-s-gi na a-s-ga-na ni-ge-sv-na, na-s-gi ga-ye-go-gi ni-ge-sv-na, na-s-gi a-s-du-i-s-di De-wi u-tse-li-ga ga-ne-hi, na-s-gi a-s-du-i-s-gi tsi-gi, gi-lo-no a-s-du-hv-s-gi ni-ge-sv-na tsi-gi; a-le a-s-du-hv-s-gi, gi-lo-no a-s-du-i-s-gi ni-ge-sv-na tsi-gi.
I know thy works: behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it: for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name.
ᏥᎦᏔᎭ ᏄᏍᏛ ᏕᏣᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ; ᎬᏂᏳᏉ ᎢᎬᏱᏢ ᏂᎬᏴᏂᏏ ᎠᏍᏚᎢᏛ ᎦᎶᎯᏍᏗᏱ, ᎥᏝᏃ ᎩᎶ ᎬᏩᏍᏚᏗ ᏱᎩ; ᎠᏏᏰᏃ ᎤᏍᏗᎩᏛ ᏣᎵᏂᎬᎦ, ᎠᎴ ᏣᏍᏆᏂᎪᏔᏅ ᎧᏃᎮᏛ ᎠᏆᏤᎵᎦ, ᎠᎴ ᎥᏝ ᏱᏣᏓᏱᎸ ᏓᏆᏙᎥᎢ.
Tsi-ga-ta-ha nu-s-dv de-tsa-lv-wi-s-da-ne-hv-i; gv-ni-yu-quo i-gv-yi-tlv ni-gv-yv-ni-si a-s-du-i-dv ga-lo-hi-s-di-yi, v-tla-no gi-lo gv-wa-s-du-di yi-gi; a-si-ye-no u-s-di-gi-dv tsa-li-ni-gv-ga, a-le tsa-s-qua-ni-go-ta-nv ka-no-he-dv a-qua-tse-li-ga, a-le v-tla yi-tsa-da-yi-lv da-qua-do-v-i.
Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee.
ᎬᏂᏳᏉ ᏎᏓᏂ ᎤᏤᎵ ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ ᎠᏁᎳ ᏅᏓᎦᏥᏴᏁᎵ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎣᏥᏧᏏ ᏣᎾᏗᎭ, ᎠᏎᏃ ᎾᏍᎩ ᏄᎾᏍᏛᎾ ᏥᎩ, ᎠᎴ ᏣᎾᏥᎪᎥᏍᎦᏉ, ᎬᏂᏳᏉ ᎤᏂᎷᎯᏍᏗᏱ ᏅᏓᎦᏥᏴᏁᎵ ᎠᎴ ᎤᎾᏓᏙᎵᏍᏔᏂᎯᏍᏗᏱ ᏕᏣᎳᏍᎬᎢ, ᎠᎴ ᎤᏂᎦᏙᎥᏍᏗᏱ ᎬᎨᏳᎢᏳ ᎨᏒᎢ.
Gv-ni-yu-quo Se-da-ni u-tse-li di-ga-la-wi-i-s-di-yi a-ne-la nv-da-ga-tsi-yv-ne-li, na-s-gi na O-tsi-tsu-si tsa-na-di-ha, a-se-no na-s-gi nu-na-s-dv-na tsi-gi, a-le tsa-na-tsi-go-v-s-ga-quo, gv-ni-yu-quo u-ni-lu-hi-s-di-yi nv-da-ga-tsi-yv-ne-li a-le u-na-da-do-li-s-ta-ni-hi-s-di-yi de-tsa-la-s-gv-i, a-le u-ni-ga-do-v-s-di-yi gv-ge-yu-i-yu ge-sv-i.
Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth.
ᎾᏍᎩᏯᏃ ᎲᏂᏗᏳ ᎨᏒ ᏥᏣᏍᏆᏂᎪᏔᏅ ᎠᏆᏤᎵ ᎧᏃᎮᏛ, ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎾᏍᏉ ᎠᏴ ᏓᎬᏍᏆᏂᎪᏔᏂ ᏓᎬᏳᏓᎴᏏ ᎾᎯᏳ ᎤᏓᎪᎵᏰᏗ ᎨᏒ ᎠᏍᏆᎸᎲᎭ, ᎡᎳᏂᎬ ᎤᏂᎷᏤᏗ ᏥᎩ, ᎤᏂᎪᎵᏰᏗᏱ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎡᎶᎯ ᏣᏁᎭ.
Na-s-gi-ya-no hv-ni-di-yu ge-sv tsi-tsa-s-qua-ni-go-ta-nv a-qua-tse-li ka-no-he-dv, na-s-gi i-yu-s-di na-s-quo a-yv da-gv-s-qua-ni-go-ta-ni da-gv-yu-da-le-si na-hi-yu u-da-go-li-ye-di ge-sv a-s-qua-lv-hv-ha, e-la-ni-gv u-ni-lu-tse-di tsi-gi, u-ni-go-li-ye-di-yi na-s-gi na e-lo-hi tsa-ne-ha.
Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown.
ᎬᏂᏳᏉ ᏞᎩᏳ ᏓᏥᎷᏥ; ᎠᏍᏓᏱᏳ ᏕᏣᏂᏴᏎᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᏣᎲᎢ, ᎾᏍᎩ ᎩᎶ ᎨᏣᎾᎡᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎠᎵᏍᏚᎶ ᏣᏤᎵᎦ.
Gv-ni-yu-quo tle-gi-yu da-tsi-lu-tsi; a-s-da-yi-yu de-tsa-ni-yv-se-s-di na-s-gi tsa-hv-i, na-s-gi gi-lo ge-tsa-na-e-di ni-ge-sv-na i-yu-li-s-do-di-yi a-li-s-du-lo tsa-tse-li-ga.
Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out: and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God: and I will write upon him my new name.
ᎩᎶ ᎠᏓᏎᎪᎩᏍᎨᏍᏗ ᎦᎫᏍᏛᏗ ᏅᏓᏥᏴᏁᎵ ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ ᎠᏆᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎦ, ᎥᏝᏃ ᎿᎭᏉ ᎢᎸᎯᏳ ᎤᏄᎪᎢᏍᏗ ᏱᎨᏎᏍᏗ; ᎠᎴ ᏓᏥᏲᏪᎶᏔᏂ ᏚᏙᎥ ᎠᏆᏁᎳᏅᎯ, ᎠᎴ ᏚᏙᎥ ᎦᏚᎲ ᎠᏆᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎦ, ᎾᏍᎩ ᎢᏤ ᏥᎷᏏᎵᎻ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩ ᎦᎸᎶᎢ ᎤᏁᎳᏅᎯᏱ ᏣᏗᏓᎴᎲᏍᎦ; ᎠᎴ ᏓᏥᏲᏪᎶᏔᏂ ᎢᏤ ᏓᏆᏙᎥᎢ.
Gi-lo a-da-se-go-gi-s-ge-s-di ga-gu-s-dv-di nv-da-tsi-yv-ne-li di-ga-la-wi-i-s-di-yi A-qua-ne-la-nv-hi u-tse-li-ga, v-tla-no hna-quo i-lv-hi-yu u-nu-go-i-s-di yi-ge-se-s-di; a-le da-tsi-yo-we-lo-ta-ni du-do-v A-qua-ne-la-nv-hi, a-le du-do-v ga-du-hv A-qua-ne-la-nv-hi u-tse-li-ga, na-s-gi i-tse Tsi-lu-si-li-mi tsi-gi, na-s-gi ga-lv-lo-i U-ne-la-nv-hi-yi tsa-di-da-le-hv-s-ga; a-le da-tsi-yo-we-lo-ta-ni i-tse da-qua-do-v-i.
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
ᎩᎶ ᎦᎵᎷᎨᏍᏗ ᏩᏛᎬᎦ ᎠᏓᏅᏙ ᏂᏕᎦᏪᏎᎲ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᏚᎾᏓᏡᏩᏗᏒᎢ.
Gi-lo ga-li-lu-ge-s-di wa-dv-gv-ga A-da-nv-do ni-de-ga-we-se-hv tsu-na-ne-lo-di du-na-da-tlu-wa-di-sv-i.
And unto the angel of the church of the Laodiceans write; These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God;
ᎴᎣᏗᏏᏰᏃ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᎤᎾᏓᏡᎬ ᏗᎧᎿᎭᏩᏗᏙᎯ ᏫᏲᏪᎳᏏ; ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏫᏂᏪᏏ ᎠᏗᎭ ᎾᏍᎩ ᎡᎺᏅ ᏥᏚᏙᎥ, ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏄᏓᎵᏓᏍᏛᎾ ᎠᎴ ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎧᏃᎮᏍᎩ ᏥᎩ, ᏗᏓᎴᏅᏗᏍᎩ ᎤᏬᏢᏅᏅ ᎤᏁᎳᏅᎯ.
Le-o-di-si-ye-no tsu-na-ne-lo-di u-na-da-tlu-gv di-ka-hna-wa-di-do-hi wi-yo-we-la-si; hi-a na-s-gi wi-ni-we-si a-di-ha na-s-gi E-me-nv tsi-du-do-v, na-s-gi na nu-da-li-da-s-dv-na a-le u-do-hi-yu-hi-ya Ka-no-he-s-gi tsi-gi, di-da-le-nv-di-s-gi u-wo-tlv-nv-nv U-ne-la-nv-hi.
I know thy works, that thou art neither cold nor hot: I would thou wert cold or hot.
ᏥᎦᏔᎭ ᏄᏍᏛ ᏕᏣᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ, ᎾᏍᎩ ᏂᏣᏴᏢᎾ ᎠᎴ ᏂᏣᏗᎴᎬᎾ ᎨᏒᎢ; ᎤᏟ ᏱᏥᏰᎸᎾ ᏱᏣᏴᏜᏓᎠᎴ ᏱᏣᏗᎴᎦᏉ.
Tsi-ga-ta-ha nu-s-dv de-tsa-lv-wi-s-da-ne-hv-i, na-s-gi ni-tsa-yv-tlv-na a-le ni-tsa-di-le-gv-na ge-sv-i; u-tli yi-tsi-ye-lv-na yi-tsa-yv-dla a-le yi-tsa-di-le-ga-quo.
So then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spue thee out of my mouth.
ᎾᏍᎩᏃ ᏥᏣᎦᎾᏩᏉ, ᏂᏣᏴᏢᎾ ᎠᎴ ᏂᏣᏗᎴᎬᎾ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏓᎬᏯᎵᎦᏍᏔᏂ ᏥᎣᎵ ᏓᎬᏄᎪᏫᏏ.
Na-s-gi-no tsi-tsa-ga-na-wa-quo, ni-tsa-yv-tlv-na a-le ni-tsa-di-le-gv-na tsi-gi, na-s-gi i-yu-s-di da-gv-ya-li-ga-s-ta-ni tsi-o-li da-gv-nu-go-wi-si.
Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing; and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked:
ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎯᎠ ᏥᏂᏪᎭ, ᎠᏇᎿᎭᎠ, ᎠᎴ ᎠᏇᏅᏨ, ᎠᎴ ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᏯᎩᏂᎬᏎᎭ; ᏂᎦᏔᎲᎾᏃ ᎢᎩ ᎤᏲ ᏂᏣᏛᎿᎭᏕᎬᎢ, ᎠᎴ ᎤᏪᏙᎵᏍᏗ ᏂᏣᏛᎿᎭᏕᎬᎢ, ᎠᎴ ᎪᎱᏍᏗ ᏂᏣᎲᎾ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᏘᎨᏫ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᏣᏰᎸᎭ ᎨᏒᎢ,
Nv-di-ga-li-s-do-di-ha hi-a tsi-ni-we-ha, a-que-hna-a, a-le a-que-nv-tsv, a-le v-tla go-hu-s-di ya-gi-ni-gv-se-ha; ni-ga-ta-hv-na-no i-gi u-yo ni-tsa-dv-hna-de-gv-i, a-le u-we-do-li-s-di ni-tsa-dv-hna-de-gv-i, a-le go-hu-s-di ni-tsa-hv-na ge-sv-i, a-le ti-ge-wi ge-sv-i, a-le tsa-ye-lv-ha ge-sv-i,
I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich; and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear; and anoint thine eyes with eyesalve, that thou mayest see.
ᎬᏂᏤᎭ ᏍᎩᏩᎯᏎᏗᏱ ᎠᏕᎸ ᏓᎶᏂᎨ ᎠᏥᎸᏱ ᎬᏔᏅᎯ, ᎾᏍᎩ ᎤᏙᎯᏳᎯ ᏤᏅᎢᏍᏗᏱ; ᎠᎴ ᎤᏁᎬ ᎠᏄᏬ ᏣᏄᏬᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎤᏕᎰᎯᏍᏗ ᏣᏲᏓᎦ ᎨᏒ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ; ᎠᎴ ᏘᎦᏙᎵ ᏗᏣᎶᏁᏙᏗᏱ ᏗᎦᏔ-ᏗᎦᎶᏁᏗ, ᎾᏍᎩ ᎨᏣᎪᏩᏛᏗ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
Gv-ni-tse-ha s-gi-wa-hi-se-di-yi a-de-lv da-lo-ni-ge a-tsi-lv-yi gv-ta-nv-hi, na-s-gi u-do-hi-yu-hi tse-nv-i-s-di-yi; a-le u-ne-gv a-nu-wo tsa-nu-wo-s-di, na-s-gi u-de-ho-hi-s-di tsa-yo-da-ga ge-sv gv-ni-ge-sv i-yu-li-s-do-di-yi ni-ge-sv-na; a-le ti-ga-do-li di-tsa-lo-ne-do-di-yi di-ga-ta--di-ga-lo-ne-di, na-s-gi ge-tsa-go-wa-dv-di i-yu-li-s-do-di-yi.
As many as I love, I rebuke and chasten: be zealous therefore, and repent.
ᎾᏂᎥ ᎦᏥᎨᏳᎢ ᎨᏒ ᏕᏥᎬᏍᎪᎸᎥᏍᎪ ᎠᎴ ᏕᏥᎩᎵᏲᎢᏍᏗᏍᎪᎢ; ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎤᎵᏂᎩᏛ ᎭᏓᏅᏓᏓ ᎯᏁᏟᏴᎾ ᏣᏓᏅᏛᎢ.
Na-ni-v ga-tsi-ge-yu-i ge-sv de-tsi-gv-s-go-lv-v-s-go a-le de-tsi-gi-li-yo-i-s-di-s-go-i; na-s-gi i-yu-s-di u-li-ni-gi-dv ha-da-nv-da-da hi-ne-tli-yv-na tsa-da-nv-dv-i.
Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.
ᎬᏂᏳᏉ ᏥᏙᎦ ᎦᎶᎯᏍᏗᏱ ᎠᎴ ᎬᏂᎭ; ᎩᎶ ᎠᏛᎩᏍᎨᏍᏗ ᏥᏁᎬ ᎠᎴ ᎠᏍᏚᎢᏍᎨᏍᏗ ᎦᎶᎯᏍᏗᏱ, ᏓᏥᏴᎵ ᎠᏯᎥᎢ, ᎠᎴ ᏓᎦᎵᏍᏓᏴᏂ ᎠᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬᎢ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏛᎵᏍᏓᏴᏂ ᎦᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎬᎢ.
Gv-ni-yu-quo tsi-do-ga ga-lo-hi-s-di-yi a-le gv-ni-ha; gi-lo a-dv-gi-s-ge-s-di tsi-ne-gv a-le a-s-du-i-s-ge-s-di ga-lo-hi-s-di-yi, da-tsi-yv-li a-ya-v-i, a-le da-ga-li-s-da-yv-ni a-li-s-da-yv-hv-s-gv-i, a-le na-s-gi dv-li-s-da-yv-ni ga-li-s-da-yv-hv-s-gv-i.
To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne.
ᎩᎶ ᎠᏓᏎᎪᎩᏍᎨᏍᏗ ᏓᏥᏯᎵᎪᎸᏓᏁᎵ ᎤᏪᏗᏱ ᎠᏉᎸᎢ ᎠᏆᏤᎵ ᎦᏍᎩᎸᎢ, ᎾᏍᎩᏯ ᏣᏆᏓᏎᎪᎩᏒ ᎠᎴ ᏣᎩᏅ ᎡᏙᏓ ᎤᏬᎸ ᎾᏍᎩ ᎤᏪᏍᎩᎸᎢ.
Gi-lo a-da-se-go-gi-s-ge-s-di da-tsi-ya-li-go-lv-da-ne-li u-we-di-yi a-quo-lv-i a-qua-tse-li ga-s-gi-lv-i, na-s-gi-ya tsa-qua-da-se-go-gi-sv a-le tsa-gi-nv E-do-da u-wo-lv na-s-gi u-we-s-gi-lv-i.
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
ᎩᎶ ᎦᎵᎷᎨᏍᏗ ᏩᏛᎬᎦ ᎠᏓᏅᏙ ᏂᏕᎦᏪᏎᎲ ᏧᎾᏁᎶᏗ ᏚᎾᏓᏡᏩᏗᏒᎢ.
Gi-lo ga-li-lu-ge-s-di wa-dv-gv-ga A-da-nv-do ni-de-ga-we-se-hv tsu-na-ne-lo-di du-na-da-tlu-wa-di-sv-i.