What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?
ᎦᏙᎨᏃ ᏓᏓᏛᏂ? ᏥᎪ ᎠᏏᏉ ᎨᏗᏍᎦᏅᎨᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏩᏂᏐᏗᏱ ᎤᏁᏉᎢᏍᏗᏱ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒᎢ?
Ga-do-ge-no da-da-dv-ni? Tsi-go a-si-quo ge-di-s-ga-nv-ge-s-di na-s-gi i-yu-wa-ni-so-di-yi u-ne-quo-i-s-di-yi gv-wa-ga-ti-ya u-da-do-li-s-di ge-sv-i?
God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?
ᎬᏩᏟᏍᏗ. ᎠᏴ ᏗᎩᏲᎱᏒᎯ ᎠᏍᎦᏅᎢᏍᏗ ᎨᏒ ᎤᎬᏩᎵ, ᎦᏙ ᏱᏚᎵᏍᏙᏓ ᏰᎵ ᎠᏏ ᎾᎿᎭᏴᏓᎴᏂᏓ?
Gv-wa-tli-s-di. A-yv di-gi-yo-hu-sv-hi a-s-ga-nv-i-s-di ge-sv u-gv-wa-li, ga-do yi-du-li-s-do-da ye-li a-si na-hna yv-da-le-ni-da?
Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death?
ᏝᏍᎪ ᏱᏥᎦᏔᎭ, ᎾᏍᎩ ᏂᏗᎥ ᏤᎦᏬᎥᎯ ᎨᏒ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᏕᏓᏓᏲᎯᏎᎲᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᏲᎱᏒ ᎤᎬᏩᎵ ᏕᎦᏬᎥᎢ?
Tla-s-go yi-tsi-ga-ta-ha, na-s-gi ni-di-v tse-ga-wo-v-hi ge-sv Tsi-sa Ga-lo-ne-dv de-da-da-yo-hi-se-hv-i, na-s-gi u-yo-hu-sv u-gv-wa-li de-ga-wo-v-i?
Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᏤᎦᏬᎥᎯ ᏥᎩ, ᎦᎶᏁᏛ ᎢᏧᎳᎭ ᏕᎩᏂᏌᏅᎩ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏗᎩᏲᎱᏒᎯ ᏄᎵᏍᏔᏅᎩ; ᎾᏍᎩ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏲᎱᏒ ᏥᏓᎦᎴᏔᏁᎢ ᎠᎦᏴᎵᎨ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒ ᎬᏔᏅᎯ, ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᎠᏴ ᎢᏓᎴᏂᏙᎲ ᎢᏤ ᏱᏓᎴᏂᏙᎭ.
Na-s-gi i-yu-s-di na-s-gi tse-ga-wo-v-hi tsi-gi, Ga-lo-ne-dv i-tsu-la-ha de-gi-ni-sa-nv-gi, a-le na-s-gi di-gi-yo-hu-sv-hi nu-li-s-ta-nv-gi; na-s-gi Ga-lo-ne-dv u-yo-hu-sv tsi-da-ga-le-ta-ne-i A-ga-yv-li-ge ga-lv-quo-di-yu ge-sv gv-ta-nv-hi, na-s-gi-ya na-s-quo a-yv i-da-le-ni-do-hv i-tse yi-da-le-ni-do-ha.
For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection:
ᎢᏳᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᎤᏲᎱᏒ ᏗᏓᏤᎵᏛ ᎢᏰᎬᏁᎸᎯ ᎨᏎᏍᏗ, ᎾᏍᏉᏍᎩᏂ ᏚᎴᎯᏌᏅ ᏗᏓᏤᎵᏛ ᎢᏰᎬᏁᏗ ᎨᏎᏍᏗ.
I-yu-ye-no na-s-gi u-yo-hu-sv di-da-tse-li-dv i-ye-gv-ne-lv-hi ge-se-s-di, na-s-quo-s-gi-ni du-le-hi-sa-nv di-da-tse-li-dv i-ye-gv-ne-di ge-se-s-di.
Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin.
ᎯᎠᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᎢᏗᎦᏔᎭ, ᎾᏍᎩ ᎢᎦᏤᎵ ᎤᏪᏥ ᎠᏍᎦᏯ ᏓᏓᎿᎭᏩᏍᏛ ᎠᎦᏛᏅ ᎢᏧᎳᎭ ᎾᏍᎩ [ᎦᎶᏁᏛ] ᎠᎦᏛᏅᎢ, ᎾᏍᎩ ᎠᏍᎦᏅᎢᏍᏗ ᎨᏒ ᎠᏰᎸ ᎡᎲ ᎤᏲᎱᎯᏍᏗᏱ, ᎪᎯ ᎢᏳᏓᎴᏅᏛ ᎠᏍᎦᏂ ᏗᎩᎾᏢᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ.
Hi-a-ye-no na-s-gi i-di-ga-ta-ha, na-s-gi i-ga-tse-li u-we-tsi a-s-ga-ya da-da-hna-wa-s-dv a-ga-dv-nv i-tsu-la-ha na-s-gi [ga-lo-ne-dv] a-ga-dv-nv-i, na-s-gi a-s-ga-nv-i-s-di ge-sv a-ye-lv e-hv u-yo-hu-hi-s-di-yi, go-hi i-yu-da-le-nv-dv a-s-ga-ni di-gi-na-tlv-di-yi ni-ge-sv-na.
For he that is dead is freed from sin.
ᎾᏍᎩᏰᏃ Ꮎ ᎤᏲᎱᏒᎯ ᎤᏚᏓᎳᎡᎸᎯ ᎨᏐ ᎠᏍᎦᏂ.
Na-s-gi-ye-no na u-yo-hu-sv-hi u-du-da-la-e-lv-hi ge-so a-s-ga-ni.
Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him:
ᎢᏳᏰᏃ ᎦᎶᏁᏛ ᎢᏧᎳᎭ ᏗᎩᏲᎱᏒᎯ ᎨᏎᏍᏗ, ᎢᏙᎯᏳᎲᏍᎦ ᎢᏧᎳᎭ ᏗᏛᏃᏛ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ;
I-yu-ye-no Ga-lo-ne-dv i-tsu-la-ha di-gi-yo-hu-sv-hi ge-se-s-di, i-do-hi-yu-hv-s-ga i-tsu-la-ha di-dv-no-dv i-yu-li-s-do-di-yi;
Knowing that Christ being raised from the dead dieth no more; death hath no more dominion over him.
ᎢᏗᎦᏔᎭᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏲᎱᏒ ᏣᎦᎴᏔᏅᎯ ᎨᏒᎢ, ᎥᏝ ᏔᎵᏁ ᎤᏲᎱᎯᏍᏗ ᏱᎩ; ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎥᏝ ᎿᎭᏉ ᎤᏓᎵᏁᎯᏕᎯ ᏱᎩ.
I-di-ga-ta-ha-ye-no na-s-gi Ga-lo-ne-dv u-yo-hu-sv tsa-ga-le-ta-nv-hi ge-sv-i, v-tla ta-li-ne u-yo-hu-hi-s-di yi-gi; a-yo-hu-hi-s-di ge-sv v-tla hna-quo u-da-li-ne-hi-de-hi yi-gi.
For in that he died, he died unto sin once: but in that he liveth, he liveth unto God.
ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎤᏲᎱᏒᎯ ᏥᎩ, ᎠᏍᎦᏂ ᎤᎬᏩᎵ ᏌᏉ ᏄᏲᎱᏒᎩ; ᎠᏍᎩᏂ ᎬᏃᏛ ᏥᎩ, ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵ ᎤᎬᏩᎵ ᎬᏃᏛ.
Na-s-gi-ye-no u-yo-hu-sv-hi tsi-gi, a-s-ga-ni u-gv-wa-li sa-quo nu-yo-hu-sv-gi; a-s-gi-ni gv-no-dv tsi-gi, U-ne-la-nv-hi u-tse-li u-gv-wa-li gv-no-dv.
Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord.
ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᏂᎯ ᎢᏨᏒ ᎨᏒ ᎤᏙᎯᏳᎯ ᏗᏥᏲᎱᏒᎯ ᎨᏒ ᎢᏣᏓᏓᏅᏖᏍᎨᏍᏗ ᎠᏍᎦᏂ ᎤᎬᏩᎵ, ᎤᏁᎳᏅᎯᏍᎩᏂ ᎤᏤᎵ ᎤᎬᏩᎵ ᏗᏨᏃᏛ ᎨᏒ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎢᎦᏤᎵ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ.
Na-s-gi-ya na-s-quo ni-hi i-tsv-sv ge-sv u-do-hi-yu-hi di-tsi-yo-hu-sv-hi ge-sv i-tsa-da-da-nv-te-s-ge-s-di a-s-ga-ni u-gv-wa-li, U-ne-la-nv-hi-s-gi-ni u-tse-li u-gv-wa-li di-tsv-no-dv ge-sv Tsi-sa Ga-lo-ne-dv i-ga-tse-li U-gv-wi-yu-hi i-yu-wa-ni-sa-dv.
Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏞᏍᏗ ᎠᏍᎦᏂ ᏳᎬᏫᏳᏌᏕᎨᏍᏗ ᏗᏲᎩ ᏗᏥᏰᎸᎢ, ᎾᏍᎩ [ᎠᏍᎦᏂ] ᎢᏦᎯᏳᏗᏱ ᎾᎿᎭ[ᏗᏥᏰᎸ] ᎤᏚᎸᏅᎥᏍᎬᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di tle-s-di a-s-ga-ni yu-gv-wi-yu-sa-de-ge-s-di di-yo-gi di-tsi-ye-lv-i, na-s-gi [a-s-ga-ni] i-tso-hi-yu-di-yi na-hna [di-tsi-ye-lv] u-du-lv-nv-v-s-gv-i.
Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.
ᎠᎴ ᏞᏍᏗ ᎠᏍᎦᏂ ᏤᏥᏲᎯᏎᎸᎩ ᏗᏥᏰᎸ ᎤᏚᏓᏕᏫᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᏗᏨᏙᏗᏱ ᏂᏚᏳᎪᏛᎾ ᏗᏥᎸᏫᏍᏓᏁᏗᏱ; ᎤᏁᎳᏅᎯᏍᎩᏂ ᎢᏨᏒ ᏤᏣᏓᏲᎯᏏ, ᎾᏍᎩ ᎢᏳᎾᏛᏁᏗ ᎤᎾᏛᏂᏛᎯ ᏧᏂᏲᎱᏒᎯ ᎨᏒ ᎠᎴ ᏗᏥᏰᎸ ᎤᏚᏓᏕᏫᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏕᏥᏲᎯᏎᎸᎩ ᎾᏍᎩ ᏗᏨᏙᏗᏱ ᏚᏳᎪᏛ ᏗᏥᎸᏫᏍᏓᏁᏗᏱ,
A-le tle-s-di a-s-ga-ni tse-tsi-yo-hi-se-lv-gi di-tsi-ye-lv u-du-da-de-wi-sv-i, na-s-gi di-tsv-do-di-yi ni-du-yu-go-dv-na di-tsi-lv-wi-s-da-ne-di-yi; U-ne-la-nv-hi-s-gi-ni i-tsv-sv tse-tsa-da-yo-hi-si, na-s-gi i-yu-na-dv-ne-di u-na-dv-ni-dv-hi tsu-ni-yo-hu-sv-hi ge-sv a-le di-tsi-ye-lv u-du-da-de-wi-sv U-ne-la-nv-hi de-tsi-yo-hi-se-lv-gi na-s-gi di-tsv-do-di-yi du-yu-go-dv di-tsi-lv-wi-s-da-ne-di-yi,
For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.
ᎠᏍᎦᏂᏰᏃ ᎥᏝ ᏱᎨᏣᏓᎵᏁᎯᏕᎮᏍᏗ; ᎥᏝᏰᏃ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏱ ᏱᏣᏓᏄᏴᏗ, ᎬᏩᎦᏘᏯᏍᎩᏂ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎢᏣᏓᏄᏴᏗ.
A-s-ga-ni-ye-no v-tla yi-ge-tsa-da-li-ne-hi-de-he-s-di; v-tla-ye-no di-ka-hna-wa-dv-s-di-yi yi-tsa-da-nu-yv-di, gv-wa-ga-ti-ya-s-gi-ni u-da-do-li-s-di ge-sv i-tsa-da-nu-yv-di.
What then? shall we sin, because we are not under the law, but under grace? God forbid.
ᎦᏙᏃ? ᎢᏗᏍᎦᏅᎨᏍᏗᏍᎪ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎨᏍᏗ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏱ ᏂᎦᏓᏄᏴᏛᎾ ᎨᏒᎢ, ᎬᏩᎦᏘᏯᏍᎩᏂ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎢᎦᏓᏄᏴᏛᎢ? ᎬᏩᏟᏍᏗ.
Ga-do-no? i-di-s-ga-nv-ge-s-di-s-go, nv-di-ga-li-s-do-di-s-ge-s-di di-ka-hna-wa-dv-s-di-yi ni-ga-da-nu-yv-dv-na ge-sv-i, gv-wa-ga-ti-ya-s-gi-ni u-da-do-li-s-di ge-sv i-ga-da-nu-yv-dv-i? gv-wa-tli-s-di.
Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness?
ᏝᏍᎪ ᏱᏥᎦᏔᎭ, ᎾᏍᎩ ᎩᎶ ᏱᏕᏣᏓᏲᎯᏎᎸ ᎢᏥᏅᏏᏙᎲ ᎡᏦᎢᏳᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᎢᏥᎾᏝᎢ ᎨᏒ ᎡᏦᎢᏳᎲᏍᎩ; ᎾᏍᏉ ᎠᏍᎦᏂ ᏱᎩ ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎬᏗᏍᎩ ᏱᎩ, ᎠᎴ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᏱᎩ, ᎠᏚᏓᎴᏍᏗ ᎨᏒ ᎬᏗᏍᎩ?
Tla-s-go yi-tsi-ga-ta-ha, na-s-gi gi-lo yi-de-tsa-da-yo-hi-se-lv i-tsi-nv-si-do-hv e-tso-i-yu-di-yi, na-s-gi i-tsi-na-tla-i ge-sv e-tso-i-yu-hv-s-gi; na-s-quo a-s-ga-ni yi-gi a-yo-hu-hi-s-di ge-sv gv-di-s-gi yi-gi, a-le go-hi-yu-di ge-sv yi-gi, a-du-da-le-s-di ge-sv gv-di-s-gi?
But God be thanked, that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you.
ᎠᏗᎾ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎵᎮᎵᏤᏗ ᎨᏎᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎤᏙᎯᏳᎯ ᎠᏍᎦᏂ ᏗᏥᎾᏝᎢ ᏥᎨᏒᎩ, ᎠᏎᏃ ᏗᏥᎾᏫ ᎬᏗ ᎢᏦᎯᏳᏅ ᎾᏍᎩ ᏄᏍᏛ ᏗᏕᏲᏗ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᏤᏥᏲᎯᏎᎸᎯ ᎨᏒᎢ.
A-di-na U-ne-la-nv-hi a-li-he-li-tse-di ge-se-s-di, na-s-gi u-do-hi-yu-hi a-s-ga-ni di-tsi-na-tla-i tsi-ge-sv-gi, a-se-no di-tsi-na-wi gv-di i-tso-hi-yu-nv na-s-gi nu-s-dv di-de-yo-di ge-sv na-s-gi tse-tsi-yo-hi-se-lv-hi ge-sv-i.
Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness.
ᎾᏍᎩᏃ ᎠᏍᎦᏂ ᎨᏒ ᏂᏗᏥᎾᏝᎥᎾ ᏥᏄᎵᏍᏔᏅ, ᏚᏳᎪᏛ ᎨᏒ ᏗᏥᎾᏝᎢ ᏄᎵᏍᏔᏅᎩ.
Na-s-gi-no a-s-ga-ni ge-sv ni-di-tsi-na-tla-v-na tsi-nu-li-s-ta-nv, du-yu-go-dv ge-sv di-tsi-na-tla-i nu-li-s-ta-nv-gi.
I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh: for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity; even so now yield your members servants to righteousness unto holiness.
ᏴᏫ ᎢᏳᏂᏪᏍᏗ ᏂᏥᏪᎭ, ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎢᏥᏇᏓᎸ ᏩᎾᎦᎳᎯᏳ ᎨᏒᎢ; ᏗᏥᏰᎸᏰᏃ ᎢᏣᏚᏓᏕᏫᏒ ᏥᏕᏥᏲᏒᎩ ᎦᏓᎭ ᎠᎴ ᎤᏲ ᎨᏒ ᎤᏂᎾᏝᎢ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᎤᏲ ᏗᏥᎸᏫᏍᏓᏁᏗᏱ; ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᎪᎯ ᎨᏒᎢ, ᏗᏥᏰᎸ ᎢᏣᏚᏓᏕᏫᏒ ᏗᏥᏲᎯ ᎤᏂᎾᏝᎢ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎾᏍᎩ ᎢᏥᏍᎦᎾ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
Yv-wi i-yu-ni-we-s-di ni-tsi-we-ha, nv-di-ga-li-s-do-di-ha i-tsi-que-da-lv wa-na-ga-la-hi-yu ge-sv-i; di-tsi-ye-lv-ye-no i-tsa-du-da-de-wi-sv tsi-de-tsi-yo-sv-gi ga-da-ha a-le u-yo ge-sv u-ni-na-tla-i i-yu-li-s-do-di-yi, na-s-gi u-yo di-tsi-lv-wi-s-da-ne-di-yi; na-s-gi-ya na-s-quo go-hi ge-sv-i, di-tsi-ye-lv i-tsa-du-da-de-wi-sv di-tsi-yo-hi u-ni-na-tla-i i-yu-li-s-do-di-yi, na-s-gi i-tsi-s-ga-na ni-ge-sv-na i-yu-li-s-do-di-yi.
For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness.
ᎾᎯᏳᏰᏃ ᎠᏍᎦᏂ ᏗᏥᎾᏝᎢ ᏥᎨᏒᎩ, ᏚᏳᎪᏛ ᎨᏒ ᏂᏗᏥᎾᏝᎥᎾ ᎨᏒᎩ.
Na-hi-yu-ye-no a-s-ga-ni di-tsi-na-tla-i tsi-ge-sv-gi, du-yu-go-dv ge-sv ni-di-tsi-na-tla-v-na ge-sv-gi.
What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death.
ᎾᎯᏳᏃ ᏥᎨᏒᎩ ᎦᏙ ᎤᏍᏗ ᎢᏥᏁᏉᏤᎮ ᎾᏍᎩ ᎪᎯ ᏥᏣᏕᎰᏍᎦ? ᎠᏲᎱᎯᏍᏗᏰᏃ ᎨᏒ ᏭᎵᏰᎢᎶᎯᏍᏗ ᎾᏍᎩ.
Na-hi-yu-no tsi-ge-sv-gi ga-do u-s-di i-tsi-ne-quo-tse-he na-s-gi go-hi tsi-tsa-de-ho-s-ga? a-yo-hu-hi-s-di-ye-no ge-sv wu-li-ye-i-lo-hi-s-di na-s-gi.
But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life.
ᎪᎯᏍᎩᏂ ᎨᏒ ᎠᏍᎦᏂ ᏂᏗᏥᎾᏝᎥᎾ ᏥᎩ, ᎠᎴ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏗᏥᎾᏝᎢ ᏥᏄᎵᏍᏔᏅ, ᎢᏥᏁᏉᎥᎯ ᎢᏥᎭ ᏂᏥᏍᎦᏅᎾ ᎢᏨᏁᎯ, ᏩᎵᏍᏆᏗᎯᎲᏃ ᏭᏍᏗᏥᎯᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎬᏂᏛ.
Go-hi-s-gi-ni ge-sv a-s-ga-ni ni-di-tsi-na-tla-v-na tsi-gi, a-le U-ne-la-nv-hi di-tsi-na-tla-i tsi-nu-li-s-ta-nv, i-tsi-ne-quo-v-hi i-tsi-ha ni-tsi-s-ga-nv-na i-tsv-ne-hi, wa-li-s-qua-di-hi-hv-no wu-s-di-tsi-hi-s-di ni-ge-sv-na gv-ni-dv.
For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
ᎠᏍᎦᏂᏰᏃ ᎤᏓᎫᏴᎡᏗ ᎨᏒ ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᎢᎩ; ᎤᏁᎳᏅᎯᏍᎩᏂ ᎬᏩᎦᏘᏯ ᎤᏓᏁᏗ ᎨᏒ ᎬᏂᏛ ᏭᏍᏗᏥᎯᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ, ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎢᎦᏤᎵᎦ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ.
A-s-ga-ni-ye-no u-da-gu-yv-e-di ge-sv a-yo-hu-hi-s-di ge-sv i-gi; U-ne-la-nv-hi-s-gi-ni gv-wa-ga-ti-ya u-da-ne-di ge-sv gv-ni-dv wu-s-di-tsi-hi-s-di ni-ge-sv-na, Tsi-sa Ga-lo-ne-dv U-gv-wi-yu-hi i-ga-tse-li-ga i-yu-wa-ni-sa-dv.