I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost,
ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᏥᏁᎦ ᎦᎶᏁᏛ ᎠᎦᏔᎲᎢ, ᎥᏝ ᏱᎦᏥᎪᎥᏍᎦ, ᎠᏆᏓᏅᏛ ᎾᏍᏉ ᎠᏉᎯᏳᏓᏁᎯ ᏂᎦᎵᏍᏗᎭ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎠᏓᏅᏙ ᎢᏳᏩᏂᏌᏛ,
U-do-hi-yu-hi-ya tsi-ne-ga Ga-lo-ne-dv a-ga-ta-hv-i, v-tla yi-ga-tsi-go-v-s-ga, a-qua-da-nv-dv na-s-quo a-quo-hi-yu-da-ne-hi ni-ga-li-s-di-ha ga-lv-quo-di-yu A-da-nv-do i-yu-wa-ni-sa-dv,
That I have great heaviness and continual sorrow in my heart.
ᎾᏍᎩ ᎤᏣᏘ ᎡᎯᏍᏗ ᎠᏆᏓᏅᏔᏩᏕᎬ ᎠᎴ ᏂᎪᎯᎸ ᎤᏲ ᎠᎩᏰᎸᏒ ᎠᎩᎾᏫᏱ.
Na-s-gi u-tsa-ti e-hi-s-di a-qua-da-nv-ta-wa-de-gv a-le ni-go-hi-lv u-yo a-gi-ye-lv-sv a-gi-na-wi-yi.
For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh:
ᎬᏆᏚᎸᏗᏉᏰᏃ ᎠᏋᏒ ᎨᏒ ᎥᎩᏍᎦᏨᎯ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎥᏆᏓᏓᎴᏙᏗᏱ ᎦᎶᏁᏛ ᎡᎲᎢ ᎦᏥᏍᏕᎵᏍᎬ ᎣᏣᏓᏅᏟ, ᎪᎱᏍᏗ ᏗᏋᏅ Ꭰ ᎤᏇᏓᎵ ᎨᏒᎢ;
Gv-qua-du-lv-di-quo-ye-no a-quv-sv ge-sv v-gi-s-ga-tsv-hi i-yu-li-s-do-di-yi v-qua-da-da-le-do-di-yi Ga-lo-ne-dv e-hv-i ga-tsi-s-de-li-s-gv o-tsa-da-nv-tli, go-hu-s-di di-quv-nv a u-que-da-li ge-sv-i;
Who are Israelites; to whom pertaineth the adoption, and the glory, and the covenants, and the giving of the law, and the service of God, and the promises;
ᎾᏍᎩ ᎢᏏᎵ ᏧᏁᏢᏔᏅᏛ ᏥᎩ; ᎾᏍᎩ ᎤᎾᏤᎵᎦ ᏥᎩ [ᎤᏁᎳᏅᎯ] ᏧᏪᏥ ᎢᎨᎬᏁᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎧᏃᎮᏛ ᏓᏠᎯᏍᏛᎢ, ᎠᎴ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎨᏥᏁᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎠᏚᎢᏍᏙᏗ ᎨᏒᎢ;
Na-s-gi I-si-li tsu-ne-tlv-ta-nv-dv tsi-gi; na-s-gi u-na-tse-li-ga tsi-gi [U-ne-la-nv-hi] tsu-we-tsi i-ge-gv-ne-di ge-sv-i, a-le ga-lv-quo-di-yu ge-sv-i, a-le ka-no-he-dv da-tlo-hi-s-dv-i, a-le di-ka-hna-wa-dv-s-di ge-tsi-ne-di ge-sv-i, a-le U-ne-la-nv-hi u-tse-li di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv-i, a-le a-du-i-s-do-di ge-sv-i;
Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. Amen.
ᎾᏍᎩ ᏧᏂᏙᏓ ᏥᎩ ᎠᏂᎦᏴᎵᎨᎢ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᏁᎲᎢ, Ꭰ ᎠᏇᏓᎵ ᎨᏒ ᏧᎷᏤ ᎦᎶᏁᏛ, ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏥᎩ, ᏄᏓᎴᏒ ᎤᎬᏫᏳᏌᏕᎩ, ᏫᎾᏍᏛᎾ ᎦᎸᏉᏙᏗ. ᎡᎹᏅ.
Na-s-gi tsu-ni-do-da tsi-gi a-ni-ga-yv-li-ge-i, a-le na-s-gi a-ne-hv-i, a a-que-da-li ge-sv tsu-lu-tse Ga-lo-ne-dv, na-s-gi U-ne-la-nv-hi tsi-gi, nu-da-le-sv u-gv-wi-yu-sa-de-gi, wi-na-s-dv-na ga-lv-quo-do-di. E-ma-nv.
Not as though the word of God hath taken none effect. For they are not all Israel, which are of Israel:
ᎥᏝ ᎠᏗᎾ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏁᏨ ᎠᏎᏉᏉ ᏥᏄᎵᏍᏔᏃ ᎾᏍᎩᏯ [ᏱᏥᏁᎦ,] ᎥᏝᏰᏃ ᏂᎦᏛ ᎢᏏᎵ ᏱᎩ ᎾᏍᎩ ᎢᏏᎵ ᏧᏁᏢᏔᏅᏛ ᏥᎩ.
V-tla a-di-na U-ne-la-nv-hi u-ne-tsv a-se-quo-quo tsi-nu-li-s-ta-no na-s-gi-ya [yi-tsi-ne-ga,] v-tla-ye-no ni-ga-dv I-si-li yi-gi na-s-gi I-si-li tsu-ne-tlv-ta-nv-dv tsi-gi.
Neither, because they are the seed of Abraham, are they all children: but, In Isaac shall thy seed be called.
ᎥᏝ ᎠᎴ ᎡᏆᎭᎻ ᏧᏁᏢᏔᏅᏛ ᏥᎩ ᎾᏍᎩ ᏱᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᏂᎦᏛ ᏧᏪᏥ ᏱᎩ; ᎡᏏᎩᏉᏍᎩᏂ ᏚᏙᎥ ᎨᏥᏯᏅᏗᏍᎨᏍᏗ ᏣᏁᏢᏔᏅᎯ.
V-tla a-le E-qua-ha-mi tsu-ne-tlv-ta-nv-dv tsi-gi na-s-gi yi-nv-di-ga-li-s-do-di-ha ni-ga-dv tsu-we-tsi yi-gi; E-si-gi-quo-s-gi-ni du-do-v ge-tsi-ya-nv-di-s-ge-s-di tsa-ne-tlv-ta-nv-hi.
That is, They which are the children of the flesh, these are not the children of God: but the children of the promise are counted for the seed.
ᎾᏍᎩ ᏯᏛᏅ, ᎤᏇᏓᎵ ᎨᏒ ᎤᎾᏕᏔᏅᎯ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎥᏝ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏪᏥ ᏱᎩ; ᎠᏚᎢᏍᏛᏍᎩᏂ ᎤᎾᏕᏔᏅᎯ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᏧᏪᏥ ᏧᏰᎸᏗ.
Na-s-gi ya-dv-nv, U-que-da-li ge-sv u-na-de-ta-nv-hi ge-sv-i, na-s-gi hi-a v-tla U-ne-la-nv-hi tsu-we-tsi yi-gi; a-du-i-s-dv-s-gi-ni u-na-de-ta-nv-hi ge-sv na-s-gi tsu-we-tsi tsu-ye-lv-di.
For this is the word of promise, At this time will I come, and Sara shall have a son.
ᎯᎠᏰᏃ ᏄᏍᏗ ᎤᎵᏁᏨ ᎠᏚᎢᏍᏛᎢ. ᎯᎠᏉ ᎢᏳ ᏓᏥᎷᏥ, ᎠᎴ ᏎᎵ ᏓᎦᎾᏄᎪᏫᏏ ᎠᏧᏣ.
Hi-a-ye-no nu-s-di u-li-ne-tsv a-du-i-s-dv-i. Hi-a-quo i-yu da-tsi-lu-tsi, a-le Se-li da-ga-na-nu-go-wi-si a-tsu-tsa.
And not only this; but when Rebecca also had conceived by one, even by our father Isaac;
ᎥᏝ ᎠᎴ ᎾᏍᎩᏉ ᏱᏄᏍᏗ; ᎵᏇᎩᏍᎩᏂ ᎾᏍᏉ ᎤᏁᎵᏨ, ᎾᏍᎩ ᎠᏏᏴᏫ ᎠᏥᏁᎵᏤᎸ, ᎾᏍᎩ ᎢᎩᏙᏓ ᎡᏏᎩ;
V-tla a-le na-s-gi-quo yi-nu-s-di; Li-que-gi-s-gi-ni na-s-quo u-ne-li-tsv, na-s-gi a-si-yv-wi a-tsi-ne-li-tse-lv, na-s-gi i-gi-do-da E-si-gi;
(For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth;)
ᏗᏂᏲᎵᏰᏃ ᎠᏏ ᎾᎾᏕᎲᏍᎬᎾ ᎨᏎᎢ, ᎠᎴ ᎠᏏ ᎪᎱᏍᏗ ᎣᏍᏛ ᎠᎴ ᎤᏲᎢ ᎾᎾᏛᏁᎲᎾ ᎨᏎᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᏓᏅᏖᎸ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎾᏍᎩᏯ ᏧᏑᏰᏍᏗ ᎨᏒ ᎤᏲᎢᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎥᏝ ᏚᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎲ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎬᎢ, ᎾᏍᎩᏯᏍᎩᏂ ᏗᏯᏂᏍᎩ ᎤᏓᏅᏖᎸᎢ;
Di-ni-yo-li-ye-no a-si na-na-de-hv-s-gv-na ge-se-i, a-le a-si go-hu-s-di o-s-dv a-le u-yo-i na-na-dv-ne-hv-na ge-se-i, na-s-gi u-da-nv-te-lv U-ne-la-nv-hi na-s-gi-ya tsu-su-ye-s-di ge-sv u-yo-i-s-di ni-ge-sv-na i-yu-li-s-do-di-yi, v-tla du-ni-lv-wi-s-da-ne-hv nv-di-ga-li-s-do-di-s-gv-i, na-s-gi-ya-s-gi-ni di-ya-ni-s-gi u-da-nv-te-lv-i;
It was said unto her, The elder shall serve the younger.
ᎯᎠ ᎾᏥᏪᏎᎴᎢ, ᎤᏓᏂᎵᎨ ᏚᏁᎶᏕᏍᏗ ᎣᏂ ᎡᎯ;
hi-a na-tsi-we-se-le-i, U-da-ni-li-ge du-ne-lo-de-s-di o-ni e-hi;
As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated.
ᎾᏍᎩᏯ ᎯᎠ ᏥᏂᎬᏅ ᏥᎪᏪᎳ, ᏤᎦᏈ ᎣᏏᏳ ᏥᏰᎸᏅ, ᎢᏐᏍᎩᏂ ᏥᏂᏆᏘᎸ.
Na-s-gi-ya hi-a tsi-ni-gv-nv tsi-go-we-la, Tse-ga-qui o-si-yu tsi-ye-lv-nv, I-so-s-gi-ni tsi-ni-qua-ti-lv.
What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid.
ᎾᏍᎩᏃ ᏥᏄᏍᏗ ᎦᏙ ᏓᏓᏛᏂ? ᏥᎪ ᏂᏚᏳᎪᏛᎾ ᎨᏒ ᎤᏪᎭ ᎤᏁᎳᏅᎯ? ᎬᏩᏟᏍᏗ.
Na-s-gi-no tsi-nu-s-di ga-do da-da-dv-ni? Tsi-go ni-du-yu-go-dv-na ge-sv u-we-ha U-ne-la-nv-hi? Gv-wa-tli-s-di.
For he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion.
ᎣᏏᏰᏃ ᎯᎠ ᎾᏥᏪᏎᎭ, ᏥᏯᏙᎵᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏥᏯᏙᎵᎩ ᎨᎵᏍᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᎤᏪᏙᎵᏍᏗ ᏥᏯᏓᏅᏓᏗᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎤᏪᏙᎵᏍᏗ ᏥᏯᏓᏅᏓᏓ ᎨᎵᏍᎨᏍᏗ.
O-si-ye-no hi-a na-tsi-we-se-ha, tsi-ya-do-li-s-di ge-se-s-di na-s-gi na tsi-ya-do-li-gi ge-li-s-ge-s-di, a-le u-we-do-li-s-di tsi-ya-da-nv-da-di-s-di ge-se-s-di na-s-gi na u-we-do-li-s-di tsi-ya-da-nv-da-da ge-li-s-ge-s-di.
So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy.
ᎾᏍᎩᏃ ᏥᏄᏍᏗ ᎥᏝ ᎩᎶ ᎤᏚᎸᎲ ᏱᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᏚᏍᏆᎸᏔᏅ ᏱᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ, ᎤᎾᎳᏅᎯᏍᎩᏂ ᎤᏓᏅᏖᎸᎢ ᎾᏍᎩ ᏗᎦᏙᎵᎩ ᏥᎩ.
Na-s-gi-no tsi-nu-s-di v-tla gi-lo u-du-lv-hv yi-nv-di-ga-li-s-do-di-ha, v-tla a-le du-s-qua-lv-ta-nv yi-nv-di-ga-li-s-do-di-ha, U-na-la-nv-hi-s-gi-ni u-da-nv-te-lv-i na-s-gi di-ga-do-li-gi tsi-gi.
For the scripture saith unto Pharaoh, Even for this same purpose have I raised thee up, that I might shew my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth.
ᎪᏪᎵᎯᏰᏃ ᎯᎠ ᎾᏥᏪᏎ ᏇᏓᏲ, ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᏕᎬᏯᎴᏔᏅ, ᎾᏍᎩ ᎠᎩᎾᏄᎪᏫᏍᏗᏱ ᎠᏆᎵᏂᎩᏗᏳ ᎨᏒ ᏂᎯ ᎬᏴᏗᏍᎬᎢ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᏴ ᏓᏆᏙᎥ ᏧᏃᏣᎶᎢᏍᏗᏱ ᎡᎶᎯ ᏂᎬᎾᏛᎢ.
Go-we-li-hi-ye-no hi-a na-tsi-we-se Que-da-yo, na-s-gi hi-a nv-di-ga-li-s-do-di-ha de-gv-ya-le-ta-nv, Na-s-gi a-gi-na-nu-go-wi-s-di-yi a-qua-li-ni-gi-di-yu ge-sv ni-hi gv-yv-di-s-gv-i, a-le na-s-gi a-yv da-qua-do-v tsu-no-tsa-lo-i-s-di-yi e-lo-hi ni-gv-na-dv-i.
Therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will he hardeneth.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎦᏙᎵᎪ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏥᏯᏙᎵᎩ ᎡᎳ, ᎠᎴ ᎩᎶ ᏥᏍᏓᏱᏓ ᎡᎳ ᎠᏍᏓᏱᏗᏍᎪᎢ.
Na-s-gi i-yu-s-di ga-do-li-go na-s-gi na tsi-ya-do-li-gi e-la, a-le gi-lo tsi-s-da-yi-da e-la a-s-da-yi-di-s-go-i.
Thou wilt say then unto me, Why doth he yet find fault? For who hath resisted his will?
ᎯᎠ Ꭷ ᎨᎵ ᏅᏛᏍᎩᏪᏎᎵ, ᎦᏙᏃ ᎠᏏᏉ ᎡᏍᎦ ᎠᏰᎸᏍᎦ? ᎦᎪᏰᏃ ᏚᎦᏘᎴᏅ ᏄᏍᏛ ᎠᏓᏅᏖᏍᎬᎢ?
Hi-a ka ge-li nv-dv-s-gi-we-se-li, Ga-do-no a-si-quo e-s-ga a-ye-lv-s-ga? ga-go-ye-no du-ga-ti-le-nv nu-s-dv a-da-nv-te-s-gv-i?
Nay but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus?
ᎠᏎᏃ ᏂᎯ ᏴᏫᏉ ᎦᎪ ᎢᏣᏍᏗ ᏥᏁᏤᎭ ᏕᎯᎦᏘᎴᎬ ᎤᏁᎳᏅᎯ? ᏥᎪ ᎪᎱᏍᏗ ᎠᏢᏅᎯ ᎯᎠ ᏅᏓᎦᏪᏎᎵ ᎾᏍᎩ ᎤᏬᏢᏅᎯ, ᎦᏙᏃ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏂᏍᏋᏁᎸ ᎢᏍᏉᏢᏅ?
A-se-no ni-hi yv-wi-quo ga-go i-tsa-s-di tsi-ne-tse-ha de-hi-ga-ti-le-gv U-ne-la-nv-hi? Tsi-go go-hu-s-di a-tlv-nv-hi hi-a nv-da-ga-we-se-li na-s-gi u-wo-tlv-nv-hi, Ga-do-no na-s-gi hi-a ni-s-quv-ne-lv i-s-quo-tlv-nv?
Hath not the potter power over the clay, of the same lump to make one vessel unto honour, and another unto dishonour?
ᏝᏍᎪ ᏗᏩᎵ ᏗᎪᏢᏍᎩ ᏳᎭ ᎠᏓᏅᏖᏍᎬ ᎢᏳᏩᏁᎵᏓᏍᏗᏱ ᎦᏓᏆᎳ, ᎾᏍᎩᏉ ᎦᎾᏆᎸᏒ ᎠᎬᎭᎸᏛ ᏌᏉ ᎠᏖᎵᏙ ᎤᏬᏢᏗᏱ ᎦᎸᏉᏙᏗ, ᏅᏩᏓᎴᏃ ᎦᎸᏉᏙᏗ ᏂᎨᏒᎾ?
Tla-s-go di-wa-li di-go-tlv-s-gi yu-ha a-da-nv-te-s-gv i-yu-wa-ne-li-da-s-di-yi ga-da-qua-la, na-s-gi-quo ga-na-qua-lv-sv a-gv-ha-lv-dv sa-quo a-te-li-do u-wo-tlv-di-yi ga-lv-quo-do-di, nv-wa-da-le-no ga-lv-quo-do-di ni-ge-sv-na?
What if God, willing to shew his wrath, and to make his power known, endured with much longsuffering the vessels of wrath fitted to destruction:
[ᎦᏙᏃ ᏳᏍᏗ,] ᎢᏳᏃ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏚᎵᏍᎬ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏳᏩᏁᏗᏱ ᎤᏔᎳᏬᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎤᎵᏂᎬᎬ ᎤᎾᏄᎪᏫᏍᏗᏱ, ᎬᏂᏗᏳ ᎨᏒ ᎬᏗᏍᎬ ᎪᎯᏗᏳ ᎤᏁᎳᎩ ᏱᏚᏪᎵᏎᎸ ᏗᏖᎵᏙ ᎤᏔᎳᏬᎯᏍᏗ ᎨᏒ ᏗᏟᏍᏗ, ᏗᏛᏅᎢᏍᏔᏅᎯ ᏗᏛᏙᏗᏱ;
[Ga-do-no yu-s-di,] i-yu-no U-ne-la-nv-hi u-du-li-s-gv gv-ni-ge-sv i-yu-wa-ne-di-yi u-ta-la-wo-hi-s-di ge-sv-i, a-le u-li-ni-gv-gv u-na-nu-go-wi-s-di-yi, gv-ni-di-yu ge-sv gv-di-s-gv go-hi-di-yu u-ne-la-gi yi-du-we-li-se-lv di-te-li-do u-ta-la-wo-hi-s-di ge-sv di-tli-s-di, di-dv-nv-i-s-ta-nv-hi di-dv-do-di-yi;
And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had afore prepared unto glory,
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ [ᎤᏚᎵᏍᎬ] ᎬᏂᎨᏒ ᎢᏳᏩᏁᏗᏱ ᎤᏤᎵ ᎤᏣᏔᏅᎯ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒ ᏕᎬᏗᏍᎬ ᏗᏖᎵᏙ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᏗᏟᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᏧᏛᏅᎢᏍᏔᏅᎯ ᏥᏂᎨᏎ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᏗᎨᏒ ᏭᎾᏕᏗᏱ,
A-le na-s-gi [u-du-li-s-gv] gv-ni-ge-sv i-yu-wa-ne-di-yi u-tse-li u-tsa-ta-nv-hi ga-lv-quo-di-yu ge-sv de-gv-di-s-gv di-te-li-do u-da-do-li-s-di ge-sv di-tli-s-di, na-s-gi tsu-dv-nv-i-s-ta-nv-hi tsi-ni-ge-se ga-lv-quo-di-yu di-ge-sv wu-na-de-di-yi,
Even us, whom he hath called, not of the Jews only, but also of the Gentiles?
ᎾᏍᎩ ᎠᏴ, ᎢᎩᏯᏅᏛ ᏥᎩ, ᎥᏝ ᎠᏂᏧᏏᏉ ᎤᏅᏒ ᎠᏁᎲᎢ, ᎾᏍᏉᏍᎩᏂ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ ᎠᏁᎲᎢ;
Na-s-gi a-yv, i-gi-ya-nv-dv tsi-gi, v-tla A-ni-tsu-si-quo u-nv-sv a-ne-hv-i, na-s-quo-s-gi-ni tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi a-ne-hv-i;
As he saith also in Osee, I will call them my people, which were not my people; and her beloved, which was not beloved.
ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᎯᎠ ᏥᏂᎦᏪ ᎰᏏᎠ ᎤᏬᏪᎸᎢ; ᏗᏆᏤᎵ ᏴᏫ ᎦᏥᏲᏎᎮᏍᏗ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏗᏆᏤᎵ ᏴᏫ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎨᏒᎩ; ᎠᎴ ᏥᎨᏳᎢ (ᏥᏲᏎᎮᏍᏗ,) ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏥᎨᏳᎢ ᏂᎨᏒᎾ ᏥᎨᏒᎩ.
Na-s-gi-ya na-s-quo hi-a tsi-ni-ga-we Ho-si-a u-wo-we-lv-i; di-qua-tse-li yv-wi ga-tsi-yo-se-he-s-di na-s-gi na di-qua-tse-li yv-wi ni-ge-sv-na tsi-ge-sv-gi; a-le tsi-ge-yu-i (tsi-yo-se-he-s-di,) na-s-gi na tsi-ge-yu-i ni-ge-sv-na tsi-ge-sv-gi.
And it shall come to pass, that in the place where it was said unto them, Ye are not my people; there shall they be called the children of the living God.
ᎠᎴ ᎯᎠ ᏅᏓᎦᎵᏍᏔᏂ, ᎾᎿᎭᏂ ᎯᎠ ᏂᎨᏥᏪᏎᎸᎢ, ᏂᎯ ᎥᏝ ᎠᏴ ᏗᏆᏤᎵ ᏴᏫ ᏱᎩ; ᎾᎿᎭᏂ ᎬᏂᏛ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏪᏥ ᎨᎪᏎᎮᏍᏗ.
A-le hi-a nv-da-ga-li-s-ta-ni, na-hna-ni hi-a ni-ge-tsi-we-se-lv-i, Ni-hi v-tla a-yv di-qua-tse-li yv-wi yi-gi; Na-hna-ni gv-ni-dv U-ne-la-nv-hi tsu-we-tsi ge-go-se-he-s-di.
Esaias also crieth concerning Israel, Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved:
ᎢᏌᏯ ᎾᏍᏉ ᎯᎠ ᏂᎦᏪᎭ ᎢᏏᎵ ᏕᎧᏁᎢᏍᏗᏍᎬᎢ; ᎢᏏᎵ ᏧᏪᏥ ᎾᏍᏉ ᏃᏳ ᎠᎺᏉᎯ ᎦᎳᎨᏴ ᎾᏍᎩᏯ ᏱᏄᎾᏧᏈᏍᏗ, ᎤᎾᎵᏃᎯᏴᎯ ᎠᏎ ᎨᏥᏍᏕᎸᏗ ᎨᏎᏍᏗ.
I-sa-ya na-s-quo hi-a ni-ga-we-ha I-si-li de-ka-ne-i-s-di-s-gv-i; I-si-li tsu-we-tsi na-s-quo no-yu a-me-quo-hi ga-la-ge-yv na-s-gi-ya yi-nu-na-tsu-qui-s-di, u-na-li-no-hi-yv-hi a-se ge-tsi-s-de-lv-di ge-se-s-di.
For he will finish the work, and cut it short in righteousness: because a short work will the Lord make upon the earth.
ᏛᏍᏆᏗᏰᏃ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᏚᏳᎪᏛ ᎬᏗ ᎤᎵᏍᏗᏳ ᎾᏍᎩ ᏅᏛᏛᏁᎵ; ᎤᎵᏍᏗᏰᏃ ᏅᏛᏛᏁᎵ ᏄᏍᏛ ᏚᏭᎪᏔᏅ ᎡᎶᎯ.
Dv-s-qua-di-ye-no di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv-i, a-le du-yu-go-dv gv-di u-li-s-di-yu na-s-gi nv-dv-dv-ne-li; u-li-s-di-ye-no nv-dv-dv-ne-li nu-s-dv du-wu-go-ta-nv e-lo-hi.
And as Esaias said before, Except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodoma, and been made like unto Gomorrha.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩᏯ ᎢᏌᏯ ᎦᏳᎳ ᎯᎠ ᏥᏄᏪᏐᎢ, ᎢᏳᏃ ᏱᎰᏩ ᎤᏂᏣᏘ ᏧᏓᏘᎾᎢ ᏂᎩᏃᎯᏰᎸᎾ ᏱᎨᏎ ᎤᎵᏃᎯᏴᎯ, ᏐᏓᎻᏉ ᏱᏗᏓᏤᎴᎢ, ᎠᎴ ᎪᎹᎵ ᏄᏍᏛ ᎾᏍᎩᏯ ᏱᏂᎦᏍᏕᎢ.
A-le na-s-gi-ya I-sa-ya ga-yu-la hi-a tsi-nu-we-so-i, i-yu-no Yi-ho-wa u-ni-tsa-ti tsu-da-ti-na-i ni-gi-no-hi-ye-lv-na yi-ge-se u-li-no-hi-yv-hi, So-da-mi-quo yi-di-da-tse-le-i, a-le Go-ma-li nu-s-dv na-s-gi-ya yi-ni-ga-s-de-i.
What shall we say then? That the Gentiles, which followed not after righteousness, have attained to righteousness, even the righteousness which is of faith.
ᎾᏍᎩᏃ ᏥᏄᏍᏗ ᎦᏙ ᏓᏓᏛᏂ? ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᏴᏫ, ᎾᏍᎩ ᎠᏚᏓᎴᏍᏗ ᎨᏒ ᏄᏂᏍᏓᏩᏛᏒᎾ ᎨᏒ, ᎾᏍᎩ ᎠᏚᏓᎴᏍᏗ ᎨᏒ ᎤᏂᏩᏛᎲ, ᎾᏍᎩ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᎠᏚᏓᎴᏍᏙᏗ ᏥᎩ.
Na-s-gi-no tsi-nu-s-di ga-do da-da-dv-ni? Na-s-gi na tsu-na-da-le-nv-dv yv-wi, na-s-gi a-du-da-le-s-di ge-sv nu-ni-s-da-wa-dv-sv-na ge-sv, na-s-gi a-du-da-le-s-di ge-sv u-ni-wa-dv-hv, na-s-gi go-hi-yu-di ge-sv a-du-da-le-s-do-di tsi-gi.
But Israel, which followed after the law of righteousness, hath not attained to the law of righteousness.
ᎢᏏᎵᏍᎩᏂ ᎤᏂᏍᏓᏩᏛᏛ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎠᏚᏓᎴᏍᏙᏗ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎥᏝ ᏳᏂᏩᏛᎲ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎠᏚᏓᎴᏍᏙᏗ ᎨᏒᎢ.
I-si-li-s-gi-ni u-ni-s-da-wa-dv-dv di-ka-hna-wa-dv-s-di a-du-da-le-s-do-di ge-sv-i, na-s-gi v-tla yu-ni-wa-dv-hv di-ka-hna-wa-dv-s-di a-du-da-le-s-do-di ge-sv-i.
Wherefore? Because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law. For they stumbled at that stumblingstone;
ᎦᏙᏃ? ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎾᏍᎩ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᏄᏅᏔᏅᎾ ᎨᏒᎢ, ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗᏍᎩᏂ ᏂᎦᏪᏍᎬ ᎢᏯᏛᏁᏗ ᎨᏒ ᎤᏅᏔᏅᎢ; ᏚᏃᏕᏍᏔᏁᏰᏃ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏅᏯ ᏗᏓᏙᏕᎯᎯ ᎨᏒᎢ;
Ga-do-no? Nv-di-ga-li-s-do-di-ha na-s-gi go-hi-yu-di ge-sv nu-nv-ta-nv-na ge-sv-i, di-ka-hna-wa-dv-s-di-s-gi-ni ni-ga-we-s-gv i-ya-dv-ne-di ge-sv u-nv-ta-nv-i; du-no-de-s-ta-ne-ye-no na-s-gi na nv-ya di-da-do-de-hi-hi ge-sv-i;
As it is written, Behold, I lay in Sion a stumblingstone and rock of offence: and whosoever believeth on him shall not be ashamed.
ᎾᏍᎩᏯ ᎯᎠ ᏥᏂᎬᏅ ᏥᎦᏪᎳ, ᎬᏂᏳᏉ ᏌᏯᏂ ᏓᏥᏂ ᏅᏯ ᏗᏓᏙᏕᎯᎯ, ᎠᎴ ᏅᏯ ᎠᏓᎿᎭᏍᏆᎶᏍᏗᏍᎩ; ᎠᎴ ᎩᎶ ᎪᎯᏳᎲᏍᎨᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎥᏝ ᎤᏕᎰᎯᏍᏗ ᏱᎨᏎᏍᏗ.
Na-s-gi-ya hi-a tsi-ni-gv-nv tsi-ga-we-la, Gv-ni-yu-quo Sa-ya-ni da-tsi-ni nv-ya di-da-do-de-hi-hi, a-le nv-ya a-da-hna-s-qua-lo-s-di-s-gi; a-le gi-lo go-hi-yu-hv-s-ge-s-di na-s-gi v-tla u-de-ho-hi-s-di yi-ge-se-s-di.