Now when Festus was come into the province, after three days he ascended from Caesarea to Jerusalem.
ᎿᎭᏉᏃ ᏇᏍᏓ ᎾᎿᎭᏍᎦᏚᎩ ᎠᏥᎦᏘᏗᏍᏛ ᎤᎷᏨ, ᏦᎢ ᏫᏄᏒᎸ, ᏏᏌᎵᏱ ᎤᏂᎩᏒᎩ ᏥᎷᏏᎵᎻ ᏭᎶᏒᎩ.
Hna-quo-no Que-s-da na-hna s-ga-du-gi a-tsi-ga-ti-di-s-dv u-lu-tsv, tso-i wi-nu-sv-lv, Si-sa-li-yi u-ni-gi-sv-gi Tsi-lu-si-li-mi wu-lo-sv-gi.
Then the high priest and the chief of the Jews informed him against Paul, and besought him,
ᎿᎭᏉᏃ ᏄᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎨᎶᎯ ᎠᎴ ᎤᏂᎬᏫᏳᎯ ᎠᏂᏧᏏ ᏧᎾᏤᎦ ᎬᏩᏃᎮᎮᎸᎩ ᎠᏄᎯᏍᏗᏍᎬ ᏉᎳ ᎠᎴ ᎬᏩᏍᏗᏰᏔᏅᎩ,
Hna-quo-no nu-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv--ge-lo-hi a-le u-ni-gv-wi-yu-hi A-ni-tsu-si tsu-na-tse-ga gv-wa-no-he-he-lv-gi a-nu-hi-s-di-s-gv Quo-la a-le gv-wa-s-di-ye-ta-nv-gi,
And desired favour against him, that he would send for him to Jerusalem, laying wait in the way to kill him.
ᎬᏩᏔᏲᏎᎸᎩ ᏧᏓᏅᏖᎮᏗᏱ ᎾᏍᎩ ᎠᏄᎯᏍᏗᏍᎬᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᏓᏅᏍᏗᏱ ᏥᎷᏏᎵᎻ ᎠᎦᏘᏃᎯᏍᏗᏱ; ᏭᏂᎭᎷᎨᏰᏃ ᏅᏃᎯ ᎤᏂᎯᏍᏗᏱ ᎤᏂᏰᎸᏎᎢ.
Gv-wa-ta-yo-se-lv-gi tsu-da-nv-te-he-di-yi na-s-gi a-nu-hi-s-di-s-gv-i, na-s-gi u-da-nv-s-di-yi Tsi-lu-si-li-mi a-ga-ti-no-hi-s-di-yi; wu-ni-ha-lu-ge-ye-no nv-no-hi u-ni-hi-s-di-yi u-ni-ye-lv-se-i.
But Festus answered, that Paul should be kept at Caesarea, and that he himself would depart shortly thither.
ᎠᏎᏃ ᏇᏍᏓ ᎤᏁᏨᎩ ᏉᎳ ᎠᎦᏘᏗᏍᏗᏱ ᏏᏌᎵᏱ, ᎠᎴ ᎤᏩᏒ ᏂᎪᎯᎸᎾᏉ ᎾᎿᎭᏭᎶᎯᏍᏗᏱ.
A-se-no Que-s-da u-ne-tsv-gi Quo-la a-ga-ti-di-s-di-yi Si-sa-li-yi, a-le u-wa-sv ni-go-hi-lv-na-quo na-hna wu-lo-hi-s-di-yi.
Let them therefore, said he, which among you are able, go down with me, and accuse this man, if there be any wickedness in him.
ᎯᎠᏃ ᏄᏪᏒᎩ; ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏂᎯ ᏱᏣᏓᏑᏯ ᏰᎵ ᎢᎨᏣᏛᏁᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎢᏕᏒᎭ ᏪᏥᏱᎵᏙᎸᎭ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎠᏍᎦᏯ, ᎢᏳᏃ ᎤᏍᎦᏅᏨᎯ ᎨᏎᏍᏗ.
Hi-a-no nu-we-sv-gi; na-s-gi i-yu-s-di ni-hi yi-tsa-da-su-ya ye-li i-ge-tsa-dv-ne-di ge-se-s-di i-de-sv-ha we-tsi-yi-li-do-lv-ha na-s-gi na a-s-ga-ya, i-yu-no u-s-ga-nv-tsv-hi ge-se-s-di.
And when he had tarried among them more than ten days, he went down unto Caesarea; and the next day sitting on the judgment seat commanded Paul to be brought.
ᎠᏍᎪᎯᏃ ᎤᏗᏢᏍᏙᏗ ᏄᏒᎸ ᏚᏪᎳᏗᏙᎸ, ᏏᏌᎵᏱ ᏭᎶᏒᎩ; ᎤᎩᏨᏛᏃ ᏗᎫᎪᏙᏗᏱ ᎦᏍᎩᎸ ᎤᏬᎸᎢ ᎤᏁᏨᎩ ᏉᎳ ᏩᏥᏯᏅᏗᏱ.
A-s-go-hi-no u-di-tlv-s-do-di nu-sv-lv du-we-la-di-do-lv, Si-sa-li-yi wu-lo-sv-gi; u-gi-tsv-dv-no di-gu-go-do-di-yi ga-s-gi-lv u-wo-lv-i u-ne-tsv-gi Quo-la wa-tsi-ya-nv-di-yi.
And when he was come, the Jews which came down from Jerusalem stood round about, and laid many and grievous complaints against Paul, which they could not prove.
ᎤᎷᏨᏃ, ᎠᏂᏧᏏ ᏥᎷᏏᎵᎻ ᏅᏓᏳᎶᏒᎯ ᎬᏩᏚᏫᏛ ᎤᎾᎴᏅᏅᎩ, ᎠᎴ ᎤᏣᏛᎩ ᎠᎴ ᎦᎨᏛ ᎠᏄᎯᏍᏗᏍᎬᎩ ᏉᎳ, ᎾᏍᎩ ᎤᏙᎯᏳᏒ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᎬᏩᏅᏁᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎩ.
U-lu-tsv-no, A-ni-tsu-si Tsi-lu-si-li-mi nv-da-yu-lo-sv-hi gv-wa-du-wi-dv u-na-le-nv-nv-gi, a-le u-tsa-dv-gi a-le ga-ge-dv a-nu-hi-s-di-s-gv-gi Quo-la, na-s-gi u-do-hi-yu-sv gv-ni-ge-sv i-gv-wa-nv-ne-di ni-ge-sv-na ge-sv-gi.
While he answered for himself, Neither against the law of the Jews, neither against the temple, nor yet against Caesar, have I offended any thing at all.
ᎤᏩᏒᏃ ᎠᎵᏍᏕᎵᏍᎬ ᎤᏁᏨᎩ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎥᏝ ᎤᏍᏗᎤᏅ ᎠᎩᏍᎦᏅᏨᎯ ᏱᎩ ᎠᏂᏧᏏ ᏧᏂᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎤᏂᎲᎢ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᎤᏛᏅ-ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ ᏥᏍᎦᏅᏤᎸᎯ ᏱᎩ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᏏᏌ ᎪᎱᏍᏗ ᏥᏍᎦᏅᏤᎸᎯ ᏱᎩ.
U-wa-sv-no a-li-s-de-li-s-gv u-ne-tsv-gi hi-a nu-we-sv-gi; V-tla u-s-di-u-nv a-gi-s-ga-nv-tsv-hi yi-gi A-ni-tsu-si tsu-ni-ka-hna-wa-dv-s-di u-ni-hv-i, v-tla a-le u-dv-nv--di-ga-la-wi-i-s-di-yi tsi-s-ga-nv-tse-lv-hi yi-gi, v-tla a-le Si-sa go-hu-s-di tsi-s-ga-nv-tse-lv-hi yi-gi.
But Festus, willing to do the Jews a pleasure, answered Paul, and said, Wilt thou go up to Jerusalem, and there be judged of these things before me?
ᎠᏎᏃ ᏇᏍᏓ ᎤᏚᎵᏍᎬᎢ ᎠᏂᏧᏏ ᎣᏍᏛ ᏧᏓᏅᏓᏗᏍᏙᏗᏱ ᏅᏓᏳᎵᏍᏙᏔᏅ, ᎤᏁᏤᎸᎩ ᏉᎳ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ; ᏣᏚᎵᏍᎪ ᏥᎷᏏᎵᎻ ᏤᏅᏍᏗᏱ ᎠᎴ ᎾᎿᎭᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏗᎬᏳᎪᏓᏁᏗᏱ?
A-se-no Que-s-da u-du-li-s-gv-i A-ni-tsu-si o-s-dv tsu-da-nv-da-di-s-do-di-yi nv-da-yu-li-s-do-ta-nv, u-ne-tse-lv-gi Quo-la hi-a nu-we-se-lv-gi; Tsa-du-li-s-go Tsi-lu-si-li-mi tse-nv-s-di-yi a-le na-hna hi-a na-s-gi di-gv-yu-go-da-ne-di-yi?
Then said Paul, I stand at Caesar's judgment seat, where I ought to be judged: to the Jews have I done no wrong, as thou very well knowest.
ᏉᎳᏃ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᏏᏌ ᎤᏪᏍᎩᎸ ᏗᎫᎪᏙᏗᏱ ᏥᏙᎦ, ᎾᎿᎭᎠᏆᎵᏰᎢᎵᏕᏗᏱ. ᎠᏂᏧᏏ ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᎦᏥᏍᎦᏅᏤᎸᎯ ᏱᎩ, ᎾᏍᎩ ᎣᏏᏳ ᏂᎯ ᏥᎦᏔᎭ.
Quo-la-no hi-a nu-we-sv-gi; Si-sa u-we-s-gi-lv di-gu-go-do-di-yi tsi-do-ga, na-hna a-qua-li-ye-i-li-de-di-yi. A-ni-tsu-si v-tla go-hu-s-di ga-tsi-s-ga-nv-tse-lv-hi yi-gi, na-s-gi o-si-yu ni-hi tsi-ga-ta-ha.
For if I be an offender, or have committed any thing worthy of death, I refuse not to die: but if there be none of these things whereof these accuse me, no man may deliver me unto them. I appeal unto Caesar.
ᎢᏳᏰᏃ ᏥᏍᎦᎾ ᏱᎩ, ᎠᎴ ᎬᎩᏲᎱᎯᏍᏗ ᎢᎦᎢ ᎠᎩᏍᎦᏅᏨᎯ ᏱᎩ, ᎥᏝ ᏱᏙᎬᏆᏢᏫᏏ ᎠᎩᏲᎱᎯᏍᏗᏱ; ᎢᏳᏍᎩᏂ ᏄᏙᎯᏳᏒᎾ ᏱᎩ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏥᎬᏇᎯᏍᏗᎭ, ᎥᏝ ᎩᎶ ᏰᎵ ᏗᎬᏩᏂᏲᎯᏎᏗ ᏱᎩ ᎠᏴ. ᏏᏐᎢ ᏫᏥᎥᏍᏓ.
I-yu-ye-no tsi-s-ga-na yi-gi, a-le gv-gi-yo-hu-hi-s-di i-ga-i a-gi-s-ga-nv-tsv-hi yi-gi, v-tla yi-do-gv-qua-tlv-wi-si a-gi-yo-hu-hi-s-di-yi; i-yu-s-gi-ni nu-do-hi-yu-sv-na yi-gi hi-a na-s-gi tsi-gv-que-hi-s-di-ha, v-tla gi-lo ye-li di-gv-wa-ni-yo-hi-se-di yi-gi a-yv. Si-so-i wi-tsi-v-s-da.
Then Festus, when he had conferred with the council, answered, Hast thou appealed unto Caesar? unto Caesar shalt thou go.
ᎿᎭᏉᏃ ᏇᏍᏓ ᏚᎵᏃᎮᏔᏅ ᏗᏂᎳᏫᎩ, ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᏏᏐᎢᏧ ᏫᎲᏍᏓ? ᏏᏐᎢ ᏖᏏ.
Hna-quo-no Que-s-da du-li-no-he-ta-nv di-ni-la-wi-gi, hi-a nu-we-sv-gi; Si-so-i-tsu wi-hv-s-da? Si-so-i te-si.
And after certain days king Agrippa and Bernice came unto Caesarea to salute Festus.
ᎢᎸᏍᎩᏃ ᏫᏄᏒᎸ ᏏᏌᎵᏱ ᎤᏂᎷᏨᎩ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎡᎩᎵᏈ ᎠᎴ ᏆᏂᏏ, ᎤᏂᏲᎵᎵᎸᎩ ᏇᏍᏓ.
I-lv-s-gi-no wi-nu-sv-lv Si-sa-li-yi u-ni-lu-tsv-gi u-gv-wi-yu-hi E-gi-li-qui a-le Qua-ni-si, u-ni-yo-li-li-lv-gi Que-s-da.
And when they had been there many days, Festus declared Paul's cause unto the king, saying, There is a certain man left in bonds by Felix:
ᎢᎸᏍᎩᏃ ᏄᏬᎯᏨ ᎾᎿᎭᎤᏁᏙᎸ, ᏇᏍᏓ ᎤᏃᎮᎮᎸᎩ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᏄᏍᏛ ᏉᎳ ᎤᎵᏱᎵᏕᎲᎢ, ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎩᎶ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏴᎩ ᎠᏥᎧᎭ ᏈᎵᏏ ᎤᏪᎧᎯᏴᎯ.
I-lv-s-gi-no nu-wo-hi-tsv na-hna u-ne-do-lv, Que-s-da u-no-he-he-lv-gi u-gv-wi-yu-hi nu-s-dv Quo-la u-li-yi-li-de-hv-i, hi-a nu-we-sv-gi; Gi-lo i-yu-s-di a-s-ga-ya a-yv-gi a-tsi-ka-ha Qui-li-si u-we-ka-hi-yv-hi.
About whom, when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews informed me, desiring to have judgment against him.
ᎾᏍᎩ ᎬᎩᏃᎮᎮᎸᎩ ᏄᏂᎬᏫᏳᏒ ᎠᏥᎸ-ᎠᏁᎶᎯ ᎠᎴ ᏗᏂᎳᏫᎩ ᎠᏂᏧᏏ ᏧᎾᏤᎵᎦ, ᏥᎷᏏᎵᎻ ᏥᏫᎨᏙᎲᎩ, ᎠᏂᏔᏲᎯᎲᎩ ᎤᏍᎦᏅᏨ ᏧᏚᎪᏙᏗᏱ.
Na-s-gi gv-gi-no-he-he-lv-gi nu-ni-gv-wi-yu-sv a-tsi-lv--a-ne-lo-hi a-le di-ni-la-wi-gi A-ni-tsu-si tsu-na-tse-li-ga, Tsi-lu-si-li-mi tsi-wi-ge-do-hv-gi, a-ni-ta-yo-hi-hv-gi u-s-ga-nv-tsv tsu-du-go-do-di-yi.
To whom I answered, It is not the manner of the Romans to deliver any man to die, before that he which is accused have the accusers face to face, and have licence to answer for himself concerning the crime laid against him.
ᎾᏍᎩᏃ ᎯᎠ ᏂᎦᏥᏪᏎᎸᎩ; ᎠᏂᎶᎻ ᎥᏝ ᎾᏍᎩ ᏱᏄᏅᏅ, ᎾᏍᎩ ᏧᏂᏲᎯᏍᏗᏱ ᎩᎶ ᎤᏲᎱᎯᏍᏗᏱ, ᎬᏂ ᎠᎫᎢᏍᏗᏍᎩ ᎬᏭᎯᏍᏗᏍᎩ ᏚᎾᎧᏛ ᏧᎪᎲᎯ ᏥᎨᏐ ᎠᎴ ᎠᎦᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸᎯ ᏥᎨᏐ ᎤᏩᏒ ᎠᎵᏍᏕᎵᏍᎬ ᎤᏁᎢᏍᏗᏱ ᎤᏃᎮᏗᏱ ᎤᏍᎦᏅᏨ ᎠᎫᎢᏍᏗᏍᎬ ᎤᎬᏩᎵ.
Na-s-gi-no hi-a ni-ga-tsi-we-se-lv-gi; A-ni-lo-mi v-tla na-s-gi yi-nu-nv-nv, na-s-gi tsu-ni-yo-hi-s-di-yi gi-lo u-yo-hu-hi-s-di-yi, gv-ni a-gu-i-s-di-s-gi gv-wu-hi-s-di-s-gi du-na-ka-dv tsu-go-hv-hi tsi-ge-so a-le a-ga-li-s-go-lv-da-ne-lv-hi tsi-ge-so u-wa-sv a-li-s-de-li-s-gv u-ne-i-s-di-yi u-no-he-di-yi u-s-ga-nv-tsv a-gu-i-s-di-s-gv u-gv-wa-li.
Therefore, when they were come hither, without any delay on the morrow I sat on the judgment seat, and commanded the man to be brought forth.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏂ ᎤᏂᎷᏥᎸ, ᏄᎵᏍᏛᏉ ᎤᎩᏨᏛ ᏗᎫᎪᏙᏗᏱ ᎦᏍᎩᎸ ᎠᎩᏅᎩ, ᎠᎴ ᎠᎩᏁᏨᎩ ᎾᏍᎩ ᎠᏍᎦᏯ ᏩᏥᏯᏅᏗᏱ.
Na-s-gi i-yu-s-di a-ni u-ni-lu-tsi-lv, nu-li-s-dv-quo u-gi-tsv-dv di-gu-go-do-di-yi ga-s-gi-lv a-gi-nv-gi, a-le a-gi-ne-tsv-gi na-s-gi a-s-ga-ya wa-tsi-ya-nv-di-yi.
Against whom when the accusers stood up, they brought none accusation of such things as I supposed:
ᎾᏍᎩ ᎬᏭᎯᏍᏗᏍᎩ ᏚᎾᎴᏅ, ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᏳᏂᎾᏄᎪᏫᏎ ᎾᏍᎩ ᏯᏂᎾᏄᎪᏩ ᎠᏇᎵᏒ ᎾᏍᎩ ᎠᏄᎯᏍᏗᏍᎬᎢ.
Na-s-gi gv-wu-hi-s-di-s-gi du-na-le-nv, v-tla go-hu-s-di yu-ni-na-nu-go-wi-se na-s-gi ya-ni-na-nu-go-wa a-que-li-sv na-s-gi a-nu-hi-s-di-s-gv-i.
But had certain questions against him of their own superstition, and of one Jesus, which was dead, whom Paul affirmed to be alive.
ᎠᏄᎯᏍᏗᏍᎬᏍᎩᏂ ᎪᎱᏍᏗᏉ ᎤᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎧᏃᎮᏗ ᎨᏒ ᎤᏅᏒᏉ ᎤᎾᏤᎵᏛ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏂᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎩᎶ ᎢᏳᏍᏗ ᏥᏌ, ᎤᏲᎱᏒᎯ, ᎾᏍᎩ ᎡᎭ ᎠᏗᏍᎨ ᎨᎵ ᏉᎳ.
A-nu-hi-s-di-s-gv-s-gi-ni go-hu-s-di-quo u-s-di na-s-gi ka-no-he-di ge-sv u-nv-sv-quo u-na-tse-li-dv U-ne-la-nv-hi tsu-ni-ka-hna-wa-dv-s-di ge-sv-i, a-le gi-lo i-yu-s-di Tsi-sa, u-yo-hu-sv-hi, na-s-gi e-ha a-di-s-ge ge-li Quo-la.
And because I doubted of such manner of questions, I asked him whether he would go to Jerusalem, and there be judged of these matters.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎧᏃᎮᏛ ᎨᏒ ᏓᏆᏢᏫᏎᎲᎢ ᏅᏓᏳᎵᏍᏙᏔᏅᎩ, ᎯᎠ ᏅᏥᏪᏎᎸᎩ [ᏉᎳ]; ᏣᏚᎵᏍᎪ ᏥᎷᏏᎵᎻ ᏤᏅᏍᏗᏱ ᎾᎿᎭᏃ ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏛ ᏤᏧᎪᏓᏁᏗᏱ.
A-le na-s-gi i-yu-s-di ka-no-he-dv ge-sv da-qua-tlv-wi-se-hv-i nv-da-yu-li-s-do-ta-nv-gi, hi-a nv-tsi-we-se-lv-gi [Quo-la]; tsa-du-li-s-go Tsi-lu-si-li-mi tse-nv-s-di-yi na-hna-no hi-a na-s-gi ni-ga-dv tse-tsu-go-da-ne-di-yi.
But when Paul had appealed to be reserved unto the hearing of Augustus, I commanded him to be kept till I might send him to Caesar.
ᎠᏎᏃ ᏉᎳ ᎤᏁᏨ ᎠᏥᎦᏘᏗᏍᏗᏱ, ᎠᎴ ᎣᎦᏍᏓ ᏧᏭᎪᏓᏁᏗᏱ, ᎠᎩᏁᏨᎩ ᎠᏥᎦᏘᏗᏍᏗᏱ, ᎬᏂ ᎬᏆᏓᏅᏍᏗ ᏱᏄᎵᏍᏔᏅ, ᏏᏐᎢ.
A-se-no Quo-la u-ne-tsv a-tsi-ga-ti-di-s-di-yi, a-le O-ga-s-da tsu-wu-go-da-ne-di-yi, a-gi-ne-tsv-gi a-tsi-ga-ti-di-s-di-yi, gv-ni gv-qua-da-nv-s-di yi-nu-li-s-ta-nv, Si-so-i.
Then Agrippa said unto Festus, I would also hear the man myself. To morrow, said he, thou shalt hear him.
ᎿᎭᏉᏃ ᎡᎩᎵᏈ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎸᎩ ᏇᏍᏓ; ᎠᏴ ᎾᏍᏉ ᎠᏋᏒ ᎠᏆᏚᎵᎭ ᏥᏯᏛᎦᏁᏗᏱ ᎾᏍᎩ ᎠᏍᎦᏯ. ᎯᎠᏃ ᏄᏪᏒᎩ; ᎤᎩᏨᏅ ᏘᏯᏛᎦᏁᎵ.
Hna-quo-no E-gi-li-qui hi-a nu-we-se-lv-gi Que-s-da; a-yv na-s-quo a-quv-sv a-qua-du-li-ha tsi-ya-dv-ga-ne-di-yi na-s-gi a-s-ga-ya. Hi-a-no nu-we-sv-gi; u-gi-tsv-nv ti-ya-dv-ga-ne-li.
And on the morrow, when Agrippa was come, and Bernice, with great pomp, and was entered into the place of hearing, with the chief captains, and principal men of the city, at Festus' commandment Paul was brought forth.
ᎰᏩᏃ ᎤᎩᏨᏛ ᎤᏣᏘ ᎤᎾᏣᏅᎯ ᎤᏂᎷᏨ ᎡᎩᎵᏈ ᎠᎴ ᏆᏂᏏ, ᎾᏍᎩᏃ ᏗᏓᏱᎵᏓᏍᏗᏱ ᎤᏂᏴᎸ, ᎠᎴ ᏄᏂᎬᏫᏳᏒ ᏗᎾᏓᏘᏂᏙᎯ, ᎠᎴ ᎨᏥᎸᏉᏗ ᎾᎿᎭᎦᏚᎲ ᎠᏁᎯ, ᏇᏍᏓ ᎤᏁᏨ, ᏉᎳ ᏩᏥᏯᏅᎲᎩ.
Ho-wa-no u-gi-tsv-dv u-tsa-ti u-na-tsa-nv-hi u-ni-lu-tsv E-gi-li-qui a-le Qua-ni-si, na-s-gi-no di-da-yi-li-da-s-di-yi u-ni-yv-lv, a-le nu-ni-gv-wi-yu-sv di-na-da-ti-ni-do-hi, a-le ge-tsi-lv-quo-di na-hna ga-du-hv a-ne-hi, Que-s-da u-ne-tsv, Quo-la wa-tsi-ya-nv-hv-gi.
And Festus said, King Agrippa, and all men which are here present with us, ye see this man, about whom all the multitude of the Jews have dealt with me, both at Jerusalem, and also here, crying that he ought not to live any longer.
ᏇᏍᏓᏃ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᏣᎬᏫᏳᎯ ᎡᎩᎵᏈ, ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᏂᎦᏛ ᎢᏥᏍᎦᏯ ᎠᏂ ᏥᏗᎾ; ᎡᏥᎪᏩᏗᎭ ᎯᎠ ᎠᏍᎦᏯ, ᎾᏍᎩ; ᎠᏄᎯᏍᏗᏍᎬ ᏂᎦᏛ ᎤᏂᏣᏘ ᎠᏂᏧᏏ ᏥᎬᎩᎷᏤᎸᎩ ᏥᎷᏏᎵᎻ, ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᎠᏂ, ᎯᎠ ᏥᎾᏂᏪᏍᎬᎩ; ᎥᏝ ᎣᏏᏳ ᏱᎦᎩ ᎠᏏᏉ ᏱᎬᏅ.
Que-s-da-no hi-a nu-we-sv-gi; tsa-gv-wi-yu-hi E-gi-li-qui, a-le na-s-quo ni-ga-dv i-tsi-s-ga-ya a-ni tsi-di-na; e-tsi-go-wa-di-ha hi-a a-s-ga-ya, na-s-gi; a-nu-hi-s-di-s-gv ni-ga-dv u-ni-tsa-ti A-ni-tsu-si tsi-gv-gi-lu-tse-lv-gi Tsi-lu-si-li-mi, a-le na-s-quo a-ni, hi-a tsi-na-ni-we-s-gv-gi; v-tla o-si-yu yi-ga-gi a-si-quo yi-gv-nv.
But when I found that he had committed nothing worthy of death, and that he himself hath appealed to Augustus, I have determined to send him.
ᎠᏆᏙᎴᎰᏒᏃ ᏄᏍᎦᏅᏨᎾ ᎨᏒ ᏰᎵ ᎬᏩᏲᎱᎯᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎤᏩᏒ ᎣᎦᏍᏙᎢ ᏭᎲᏍᏔᏅ, ᏓᏇᎪᏔᏅ ᎠᎦᏘᏅᏍᏗᏱ.
A-qua-do-le-ho-sv-no nu-s-ga-nv-tsv-na ge-sv ye-li gv-wa-yo-hu-hi-s-di ge-sv-i, a-le u-wa-sv O-ga-s-do-i wu-hv-s-ta-nv, da-que-go-ta-nv a-ga-ti-nv-s-di-yi.
Of whom I have no certain thing to write unto my lord. Wherefore I have brought him forth before you, and specially before thee, O king Agrippa, that, after examination had, I might have somewhat to write.
ᎾᏍᎩ ᏥᏃᎮᏍᎬᎢ, ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗ ᏯᎩᎭ ᎦᏥᏲᏪᎳᏁᏗ ᎤᎬᏫᏳᎯ; ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏨᏯᏘᏃᎯᏏ, ᎠᎴ ᏂᎯ Ꮀ ᎤᎬᏫᏳᎭ ᎬᏩᏘᏃᎯᏏ, ᏣᎬᏫᏳᎯ ᎡᎩᎵᏈ, ᎾᏍᎩᏃ ᎡᏗᎪᎵᏰᎥᎯ ᎨᏎᏍᏗ, ᎪᎱᏍᏗ ᏰᎵ ᎬᏉᏪᎶᏗ ᎨᏎᏍᏗ.
Na-s-gi tsi-no-he-s-gv-i, v-tla go-hu-s-di u-s-qua-ni-go-di ya-gi-ha ga-tsi-yo-we-la-ne-di u-gv-wi-yu-hi; na-s-gi i-yu-s-di i-tsv-ya-ti-no-hi-si, a-le ni-hi ho u-gv-wi-yu-ha gv-wa-ti-no-hi-si, tsa-gv-wi-yu-hi E-gi-li-qui, na-s-gi-no e-di-go-li-ye-v-hi ge-se-s-di, go-hu-s-di ye-li gv-quo-we-lo-di ge-se-s-di.
For it seemeth to me unreasonable to send a prisoner, and not withal to signify the crimes laid against him.
ᎥᏝᏰᏃ ᏱᏙᎬᏩᏳᎪᏗ ᎨᎵᎠ, ᎢᏳᏃ ᏱᎦᏓᏅᏍᎦ ᎠᎦᏘᏅᏍᏗᏱ ᎠᏴᎩ, ᎾᎩᏁᎢᏍᏔᏅᎾᏃ ᏱᎩ ᏄᏍᏛ ᎠᎫᎢᏍᏗᏍᎬᎢ.
V-tla-ye-no yi-do-gv-wa-yu-go-di ge-li-a, i-yu-no yi-ga-da-nv-s-ga a-ga-ti-nv-s-di-yi a-yv-gi, na-gi-ne-i-s-ta-nv-na-no yi-gi nu-s-dv a-gu-i-s-di-s-gv-i.