But speak thou the things which become sound doctrine:
ᏂᎯᏍᎩᏂ ᎯᏃᎮᏍᎨᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎣᏍᏛ ᏗᏕᏲᏗ ᎨᏒ ᎤᎵᎶᎲᏍᎩ;
Ni-hi-s-gi-ni hi-no-he-s-ge-s-di na-s-gi o-s-dv di-de-yo-di ge-sv u-li-lo-hv-s-gi;
That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience.
ᎾᏍᎩ ᏧᎾᏛᏐᏅᎯ ᏧᏂᏴᏍᏕᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ ᎢᏳᎾᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎨᏥᎸᏉᏗ, ᎤᎾᎵᏏᎾᎯᏍᏗ, ᏄᎪᎸᎾ ᎨᏒ ᎤᏃᎯᏳᏒᎢ, ᎠᎴ ᎤᎾᏓᎨᏳᏒᎢ, ᎠᎴ ᏗᏅᏂᏗᏳ ᎨᏒᎢ.
Na-s-gi tsu-na-dv-so-nv-hi tsu-ni-yv-s-de-s-gi ni-ge-sv-na i-yu-na-li-s-do-di-yi, ge-tsi-lv-quo-di, u-na-li-si-na-hi-s-di, nu-go-lv-na ge-sv u-no-hi-yu-sv-i, a-le u-na-da-ge-yu-sv-i, a-le di-nv-ni-di-yu ge-sv-i.
The aged women likewise, that they be in behaviour as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things;
ᎠᏂᎨᏴ ᎾᏍᏉ ᎠᏂᎦᏴᎵᎨᎢ, ᎾᏍᎩ ᏚᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎲ ᏚᏳᎪᏛ ᎢᏯᏛᏁᏗ ᎨᏒ ᎤᎵᎶᎲᏍᎩ ᏱᎩ, ᎤᏐᏅ ᎠᎾᏓᏃᎮᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ, ᎩᎦᎨ-ᎠᏗᏔᏍᏗ ᎤᏂᎦᎾᏏᏍᎩ ᏂᎨᏒᎾ, ᎣᏍᏛ ᎨᏒ ᏗᎾᏕᏲᎲᏍᎩ;
A-ni-ge-yv na-s-quo a-ni-ga-yv-li-ge-i, na-s-gi du-ni-lv-wi-s-da-ne-hv du-yu-go-dv i-ya-dv-ne-di ge-sv u-li-lo-hv-s-gi yi-gi, u-so-nv a-na-da-no-he-s-gi ni-ge-sv-na, gi-ga-ge--a-di-ta-s-di u-ni-ga-na-si-s-gi ni-ge-sv-na, o-s-dv ge-sv di-na-de-yo-hv-s-gi;
That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children,
ᎾᏍᎩ ᏗᎬᏩᏁᏲᏗ ᏱᎩ ᎠᏂᏫᎾᎨᏌᏂ ᎠᏂᎨᏴ ᎤᎾᎵᏏᎾᎯᏍᏗ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ, ᏧᏂᎨᏳᎯ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᏗᎬᏩᏂᏰᎯ, ᏧᏂᎨᏳᎯ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᏧᏁᏥ,
Na-s-gi di-gv-wa-ne-yo-di yi-gi a-ni-wi-na-ge-sa-ni a-ni-ge-yv u-na-li-si-na-hi-s-di i-yu-li-s-do-di-yi, tsu-ni-ge-yu-hi i-yu-li-s-do-di-yi di-gv-wa-ni-ye-hi, tsu-ni-ge-yu-hi i-yu-li-s-do-di-yi tsu-ne-tsi,
To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.
ᎤᎾᎵᏏᎾᎯᏍᏗ ᎢᏳᎾᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎠᏁᏯᏔᎯ, ᏚᏁᏅᏒᏉ ᎠᏁᏙᎯ, ᎠᏃᏍᏛ, ᏧᏃᎯᏳᎯ ᎤᏅᏒ ᏗᎬᏩᏂᏰᎯ, ᎾᏍᎩ ᏅᏓᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎧᏃᎮᏛ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵ ᎦᎬᏩᏂᏐᏢᏙᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ.
U-na-li-si-na-hi-s-di i-yu-na-li-s-do-di-yi, a-ne-ya-ta-hi, du-ne-nv-sv-quo a-ne-do-hi, a-no-s-dv, tsu-no-hi-yu-hi u-nv-sv di-gv-wa-ni-ye-hi, na-s-gi nv-da-yu-li-s-do-di-yi ka-no-he-dv U-ne-la-nv-hi u-tse-li ga-gv-wa-ni-so-tlv-do-di-yi ni-ge-sv-na.
Young men likewise exhort to be sober minded.
ᎠᏂᏫᏅ ᎾᏍᏉ ᏕᎯᏁᏤᎮᏍᏗ ᎤᎾᎵᏏᎾᎯᏍᏗ ᎢᏳᎾᎵᏍᏙᏗᏱ.
A-ni-wi-nv na-s-quo de-hi-ne-tse-he-s-di u-na-li-si-na-hi-s-di i-yu-na-li-s-do-di-yi.
In all things shewing thyself a pattern of good works: in doctrine shewing uncorruptness, gravity, sincerity,
ᏂᎦᎥ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᎨᏒ ᎬᏂᎨᏒ ᏅᏁᎮᏍᏗ ᏗᎦᏰᏣᏟᎶᏍᏙᏗ ᎨᏒ ᎣᏍᏛ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎨᏒᎢ; ᏗᏕᏂᏗ ᎨᏒ ᎤᎬᏩᎵ ᎤᏲ ᏄᏓᏑᏴᎾ, ᎬᎸᏉᏗᏳ, ᏄᏠᎾᏍᏛᎾ,
Ni-ga-v tsu-da-le-nv-dv ge-sv gv-ni-ge-sv nv-ne-he-s-di di-ga-ye-tsa-tli-lo-s-do-di ge-sv o-s-dv di-ga-lv-wi-s-da-ne-di ge-sv-i; di-de-ni-di ge-sv u-gv-wa-li u-yo nu-da-su-yv-na, gv-lv-quo-di-yu, nu-tlo-na-s-dv-na,
Sound speech, that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you.
ᎯᏬᏂᏍᎬ ᎣᏍᏛ ᏱᎩ ᎾᏍᎩ ᎬᎪᏁᎶᎯᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ; ᎾᏍᎩ Ꮎ ᏣᏡᏗᏍᎩ ᎬᏩᏕᎰᎯᏍᏗ ᏱᎩ ᏄᎲᏅ ᎨᏒ ᎢᏳᏍᏗ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᏐᏅ ᎶᏃᎮᏗᏱ.
Hi-wo-ni-s-gv o-s-dv yi-gi na-s-gi gv-go-ne-lo-hi-s-di ni-ge-sv-na; na-s-gi na tsa-tlu-di-s-gi gv-wa-de-ho-hi-s-di yi-gi nu-hv-nv ge-sv i-yu-s-di go-hu-s-di u-so-nv lo-no-he-di-yi.
Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things; not answering again;
ᎨᏥᏅᏏᏓᏍᏗ ᏕᎯᏁᏤᎮᏍᏗ ᏧᏃᎯᏳᏗᏱ ᎤᏅᏒ ᏗᎬᏩᏂᏅᏏᏙᎯ, ᏂᎦᎥᏉ ᎾᎾᏛᏁᎲ ᎣᏍᏛ ᎤᏂᏰᎸᏗ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᏗᏱ; ᏔᎵᏁᏉ ᏅᏗᏂᏁᎬᎾ.
Ge-tsi-nv-si-da-s-di de-hi-ne-tse-he-s-di tsu-no-hi-yu-di-yi u-nv-sv di-gv-wa-ni-nv-si-do-hi, ni-ga-v-quo na-na-dv-ne-hv o-s-dv u-ni-ye-lv-di tsu-ni-lv-wi-s-da-ne-di-yi; ta-li-ne-quo nv-di-ni-ne-gv-na.
Not purloining, but shewing all good fidelity; that they may adorn the doctrine of God our Saviour in all things.
ᎾᏂᏃᏍᎩᏍᎬᎾ, ᎬᏂᎨᏒᏍᎩᏂ ᎾᏅᏁᎮᏍᏗ ᏂᎦᎥ ᎣᏍᏛ ᏄᏓᎵᏓᏍᏛᎾ ᎨᏒᎢ; ᎾᏍᎩ ᎤᏃᏚᎢᏍᏙᏗᏱ ᏂᎦᎥᏉ ᎾᎾᏛᏁᎲ ᎾᏍᎩ ᏗᏕᏲᏅᎯ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎢᎩᏍᏕᎵᏍᎩ ᎤᏤᎵᎦ.
Na-ni-no-s-gi-s-gv-na, gv-ni-ge-sv-s-gi-ni na-nv-ne-he-s-di ni-ga-v o-s-dv nu-da-li-da-s-dv-na ge-sv-i; na-s-gi u-no-du-i-s-do-di-yi ni-ga-v-quo na-na-dv-ne-hv na-s-gi di-de-yo-nv-hi ge-sv U-ne-la-nv-hi I-gi-s-de-li-s-gi u-tse-li-ga.
For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,
ᎬᏩᎦᏘᏯᏰᏃ ᎤᏓᏙᎵᏍᏗ ᎨᏒ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎾᏍᎩ ᎠᏓᏍᏕᎵᏍᎩ ᎾᏂᎥ ᏴᏫ ᎤᏂᎾᏄᎪᏤᎸ,
Gv-wa-ga-ti-ya-ye-no u-da-do-li-s-di ge-sv U-ne-la-nv-hi na-s-gi a-da-s-de-li-s-gi na-ni-v yv-wi u-ni-na-nu-go-tse-lv,
Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;
ᎢᎨᏲᎲᏍᎦ, ᎾᏍᎩ ᎢᏓᏓᏱᎲ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏗᏁᎶᏙᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎢ ᎠᎴ ᎡᎶᎯ ᎡᎯ ᎠᏚᎸᏅᏗ ᎨᏒᎢ, ᎢᎦᎵᏏᎾᎯᏍᏗ ᎠᎴ ᏚᏳᎪᏛᎢ, ᎠᎴ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎦᎸᏉᏙᏗ ᎨᏒ ᏱᏓᎴᏂᏙᎭ ᎠᏂ ᎡᎶᎯ ᎨᏒᎢ;
I-ge-yo-hv-s-ga, na-s-gi i-da-da-yi-hv U-ne-la-nv-hi di-ne-lo-do-di ni-ge-sv-na ge-sv-i a-le e-lo-hi e-hi a-du-lv-nv-di ge-sv-i, i-ga-li-si-na-hi-s-di a-le du-yu-go-dv-i, a-le U-ne-la-nv-hi ga-lv-quo-do-di ge-sv yi-da-le-ni-do-ha a-ni e-lo-hi ge-sv-i;
Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ;
ᏱᏗᎦᏘᏯ ᎣᏍᏛ ᎤᏚᎩ ᎬᏗ ᎨᏒᎢ, ᎾᏍᎩ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᏄᏛᏁᏍᏗ ᎦᎾᏄᎪᏥᎸ ᎦᎸᏉᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎴ ᎢᎩᏍᏕᎵᏍᎩ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ;
Yi-di-ga-ti-ya o-s-dv u-du-gi gv-di ge-sv-i, na-s-gi ga-lv-quo-di-yu nu-dv-ne-s-di ga-na-nu-go-tsi-lv ga-lv-quo-di U-ne-la-nv-hi a-le I-gi-s-de-li-s-gi Tsi-sa Ga-lo-ne-dv;
Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.
ᎾᏍᎩ ᎠᏴ ᏥᏕᎦᏓᎵᏲᎯᏎᎴᎢ, ᎾᏍᎩ ᏅᏓᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎢᎦᎫᏴᏗᏱ ᎢᎫᏓᎴᏍᏗᏱ ᏂᎦᎥ ᎠᏍᎦᏅᎢᏍᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᏧᏅᎦᎸᏗᏱ ᎤᏩᏒ ᏧᏤᎵ ᎢᏧᏩᏁᏗᏱ ᎤᎾᏓᏤᎵᏛ ᏴᏫ, ᎤᎵᏂᎩᏛ ᎤᎾᏓᏅᏘ ᎣᏍᏛ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᏗᏱ.
Na-s-gi a-yv tsi-de-ga-da-li-yo-hi-se-le-i, na-s-gi nv-da-yu-li-s-do-di-yi i-ga-gu-yv-di-yi i-gu-da-le-s-di-yi ni-ga-v a-s-ga-nv-i-s-di ge-sv-i, a-le tsu-nv-ga-lv-di-yi u-wa-sv tsu-tse-li i-tsu-wa-ne-di-yi u-na-da-tse-li-dv yv-wi, u-li-ni-gi-dv u-na-da-nv-ti o-s-dv tsu-ni-lv-wi-s-da-ne-di-yi.
These things speak, and exhort, and rebuke with all authority. Let no man despise thee.
ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏄᏍᏕᏍᏗ ᎯᏃᎮᏍᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᏕᎯᏬᏁᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᏕᎯᎬᏍᎪᎸᎥᏍᎨᏍᏗ ᎲᏗᏍᎨᏍᏗ ᏂᎦᎥ ᏣᏒᎦᎸᎢ. ᎲᏗᏍᎨᏍᏗ ᏞᏍᏗ ᎩᎶ ᎡᏍᎦ ᏱᏣᏰᎸᏎᏍᏗ.
Na-s-gi hi-a nu-s-de-s-di hi-no-he-s-ge-s-di, a-le de-hi-wo-ne-di-s-ge-s-di, a-le de-hi-gv-s-go-lv-v-s-ge-s-di hv-di-s-ge-s-di ni-ga-v tsa-sv-ga-lv-i. Hv-di-s-ge-s-di Tle-s-di gi-lo e-s-ga yi-tsa-ye-lv-se-s-di.